Gnderen Konu: Türk Eðitim Sistemi  (Okunma says 13573 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #80 : 30 Nisan 2024, 21:05:21 »
Ben bu iþin ideoloji kýsmýndan çok kalite kýsmýna bakýyorum

Ýnsanlar önceden çocuklarýný devlet okuluna gönderirdiler þimdi ise daha ilkokul çaðýnda liseye bile gelmeden özel okula gönderiyorlar

Tanýdýðým öðretmenler var hepsi kalem vb þeyler için ödenek verilmesinden bunlarý veliye daha doðrusu velilere paslamaktan rahatsýz.

Daha biz yeterli eðitim veriyoruz mu ona bakalým ondan sonra ideolojisine bakarýz

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #81 : 30 Nisan 2024, 21:48:09 »
Eðitim ; nasýl bir insan modeli yaratacaðýna karar vermekle baþlar... Yani ilk adým , nasýl bir insan istiyoruz?

Biz yýllardýr bunu aþamadýk ki ... Bu forumda bile Dünya'da bir olay oluyor herkes-ben de dahil- sahip olduðu fraksyona göre konuþuyoruz...

Solcusu gelir ; Köy enstitüsü , parasýz eðitim , dine ne gerek var /
Milliyetçisi gelir ; Ülkü ocaklarý , demir dövme , 9 ýþýk /
Dincisi gelir Ýmam Hatip , Kudüs , Kahrolsun Batý ....

"Bu Pilav Daha Çok Su Kaldýrýr"


evrimd Efes

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 283
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #82 : 30 Nisan 2024, 22:42:53 »
Tek tip insan modeli yaratmaya çalýþmak en büyük hata olur.çocuklarýmýza verebileceðimiz en güzel eðitim bilimsel bakýþ açýsý kazandýrmak olmalý. Birde deðerler eðitimi çok önemli. Vatan sevgisi, çevre bilinci, empati kurabilme gibi. Sonra o saðcý olmuþ solcu olmuþ hiç zararý yok

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #83 : 30 Nisan 2024, 22:54:54 »
Eðitim ; nasýl bir insan modeli yaratacaðýna karar vermekle baþlar... Yani ilk adým , nasýl bir insan istiyoruz?

Biz yýllardýr bunu aþamadýk ki ... Bu forumda bile Dünya'da bir olay oluyor herkes-ben de dahil- sahip olduðu fraksyona göre konuþuyoruz...

Solcusu gelir ; Köy enstitüsü , parasýz eðitim , dine ne gerek var /
Milliyetçisi gelir ; Ülkü ocaklarý , demir dövme , 9 ýþýk /
Dincisi gelir Ýmam Hatip , Kudüs , Kahrolsun Batý ....

"Bu Pilav Daha Çok Su Kaldýrýr"
+1

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #84 : 30 Nisan 2024, 23:18:21 »
12 sene temel eðitim 10 seneye inmeli yani lise 2 bitince temel eðitim bitmeli. Sonra isteyenlere 2 senelik meslek eðitimi verilmeli. Bu 2 senede insanlar ya meslek edinmeli yada not ortalamasý veya sýnavla girilen baþka okulda üniversiteye hazýrlama eðitimini tercih etmeli bu eðitimde daha ileri matematik fizik yabancý dil eðitimi verilmeli. Sonrada þimdiki yaþta üniversiteye girmeli. Meslek liseleri kaldýrýlmalý imam hatiplerde tabi meslek lisesi olduðu için kaldýrýlmalý herkes standart temel eðitim almalý. 2 senelik meslek eðitimini devlet belediye özel sektör sivil toplum örgütleri verebilir ücretli yada ücretsiz olabilir ve devlet sigorta staj ücreti gibi cezbedici þeyler saðlar. Özel okullar olabilir onlarda 10+2 sene veya 10 sene eðitim verebilmeliler. Eðitim tam gün olmalý. Tek tip büyük ilçe okullarý yapýlmalý çeþit çeþit temel eðitime gerek yok. Birde çocuklara öðretmenler okulun ilk günü babalarýnýn iþini sormasýn
« Son Dzenleme: 30 Nisan 2024, 23:24:34 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #85 : 30 Nisan 2024, 23:22:44 »
Tek tip insan modeli yaratmaya çalýþmak en büyük hata olur.çocuklarýmýza verebileceðimiz en güzel eðitim bilimsel bakýþ açýsý kazandýrmak olmalý. Birde deðerler eðitimi çok önemli. Vatan sevgisi, çevre bilinci, empati kurabilme gibi. Sonra o saðcý olmuþ solcu olmuþ hiç zararý yok
+1

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #86 : 01 Mays 2024, 10:16:46 »
12 sene temel eðitim 10 seneye inmeli yani lise 2 bitince temel eðitim bitmeli. Sonra isteyenlere 2 senelik meslek eðitimi verilmeli. Bu 2 senede insanlar ya meslek edinmeli yada not ortalamasý veya sýnavla girilen baþka okulda üniversiteye hazýrlama eðitimini tercih etmeli bu eðitimde daha ileri matematik fizik yabancý dil eðitimi verilmeli. Sonrada þimdiki yaþta üniversiteye girmeli. Meslek liseleri kaldýrýlmalý imam hatiplerde tabi meslek lisesi olduðu için kaldýrýlmalý herkes standart temel eðitim almalý. 2 senelik meslek eðitimini devlet belediye özel sektör sivil toplum örgütleri verebilir ücretli yada ücretsiz olabilir ve devlet sigorta staj ücreti gibi cezbedici þeyler saðlar. Özel okullar olabilir onlarda 10+2 sene veya 10 sene eðitim verebilmeliler. Eðitim tam gün olmalý. Tek tip büyük ilçe okullarý yapýlmalý çeþit çeþit temel eðitime gerek yok. Birde çocuklara öðretmenler okulun ilk günü babalarýnýn iþini sormasýn

Çok güzel gidiyordunuz ta ki Ýmam Hatipler kaldýrýlmalý diyene kadar ...

ABD'ye kredi açtýk cümlesi , Ýmam hatipler kaldýrýlmalý cümlesinden daha inandýrýcý...

Ýmam hatipler kaldýrýlsýn da insanlar Kamalist , dinsiz mi olsun Putty hocam ,  bu ne kadar hatalý bir sosyolojik tespit...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #87 : 01 Mays 2024, 10:45:50 »
Bence gençler 11. sýnýfa kadar hiç bir meslek eðitimi almamalýlar standart temel eðitim vatandaþlýk eðitimi almalýlar. Din konusunda þu olabilir batýdaki Katolik okullarý gibi muhafazakar özel liselere izin verilebilir.  ama din eðitimi müfredatý üniversitede ön lisansta ve belki bazý din personelleri için mesela defin personelleri gibi 10. sýnýftan sonraki 2 senelik meslek eðitiminde olmalý. Bunun dýþýnda tarikatlarýn din eðitimine izin verilmeli. Okulu tam gün yapýnca  hafta sonlarý gidebilirler yada yaz kamplarý filan yaparlar yeterde artar bile sade vatandaþýn ihtiyacý olan din o kadar abartýlacak bir þey deðil köylülerin hepsi dindar okuluna mý gittiler. 

Tüm meslek liseleri mecburen kapatýlmalý sadece imam hatip deðil tornacýlar marangozlar elektrikçiler tüm meslek liseleri kapatýlmalý daha doðrusu görev deðiþtirmeliler. Orta 3 de çocuklara zorla meslek dayatmak insanlýk suçudur. 10. sýnýfa kadar her genç benzer eðitimleri alacak 11 ve 12. sýnýflarda ya okula gitmez ya meslek eðitimine gider yada ileri lise tamamlama eðitimine gider tam gün integral fizik Ýngilizce filan öðrenip üniversiteye avantajlý girer. Ama üniversite giriþi 10 sýnýftan sonraki 2. yýlda olabilmeli.
« Son Dzenleme: 01 Mays 2024, 10:53:25 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #88 : 01 Mays 2024, 14:14:54 »
Cok fazla degisik okul tipi var, karman çorman...

Temel eðitimde tek tip okul olmasý lazým

Belli bir sýnýfa kadar (8 ya da 10) herkese :
1. Temel Bilimleri
2. Vatandaþlýk,milli güvenlik, sivil savunma derslerini
3. Ýstediði alanda seçmeli ders  ( iman hatipte okutulan dini derslerde dahil)

Vereceksin...

Sýnýf geçmek zor olacak.Dersten kalan yazýn sýnava girecek (ikiþer sýnav hakký verilebilir) öyle geçecek yoksa kalacak ve tekrar edecek..

Bu "temel" eðitim bittikten sonra güzel bir sýnav yapacaksýn, nota ve öðrenci tercihine göre;

1. Ýki ya da üç senelik meslek liseleri
2. Devlet, meslek örgütleri vs tarafýndan desteklenen bitiminde iþ garantili çýraklýk, staj vs programlarý ( sivacisindan marangozuna kadar eðitimli belgeli olacak)
3. Üniversite bölümleri

Olarak dagitacaksin...

Böylece:
1. Üniversitelere yýðýlma olmayacak
2. Sektörlere çalýþan yetiþecek
3. Yetiþmiþ insan kalitesi artacak
4. Millet ve Vatandaþlýk bilgisi olan, Ýstediði konun ne ise onu öðrenmenin metotlarini öðrenmiþ insanlar yetiþecek

Özel okullara sýký denetim olacak, tarikat vs bunlarýn eðitim ve yurt iþine girmesi yasaklanacak ve yasaklar uygulanacak

Mars'a yerlesmiyoruz,  o kadar zor deðil yeter ki niyet olsun

« Son Dzenleme: 01 Mays 2024, 14:20:37 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd sahin1

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 303
 • 13
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #89 : 01 Mays 2024, 14:19:58 »
Sevgili Putty, 11 yýla okula baþlangýç yaþý olan 6-7'yi de eklersek 17-18 yaþýný buluruz. Türkiye þartlarýnda bu yaþtan sonra meslek öðrenimi mi olur? Ne yapýlabilir dersen, meslek liseleri yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Misal, haftanýn 2 günü temel dersler verilirken kalan günlerde uygulamalý meslek eðitimi yapýlmalýdýr. Kýsa yoldan gençlerimiz hayata hazýrlanmalýdýr. Muhtemelen uygulama da buna benzerdir. Lakin bir türlü meslek liseleri yaygýnlaþamýyor. Bunda büyük ölçüde "çocuðum doktor, mühendis, hakim olsun" diyen velilerimizin dahli vardýr. Bu nasýl çözülür? Bilmiyorum, onu da uzmanlarý çözsün.