Gnderen Konu: Türk Eðitim Sistemi  (Okunma says 13578 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Türk Eðitim Sistemi
« : 29 Mart 2020, 11:00:03 »
Arkadaþlar bir eðitimci ve akademisyen adayý olarak böyle bir konu açmak istedim. Madem bir düþünce sitesiyiz böyle bir konu da olmasý lazým . Bunu sadece sivil eðitim sistemi deðil , askeri eðitim olarak da algýlayabilirsiniz. Ben ülkemiz eðitim sistemindeki en büyük sorunlarý kademe kademe yazmaya çalýþacaðým. Bugün üniversite ile baþlayým dedim.

Türk Üniversite Sisteminin Sorunlarý ve Çözüm Önerileri ;Arkadaþlar on yýllardýr Türk ekonomisi ve sanayisinin kanayan yarasý olarak bir söz var ? "Ülkemizde yetiþmiþ iþ gücü sorunu var." Bunu hep fabrikalarda çalýþan iþçi teknisyen eksiði olarak algýladýk. Tabi buda bir eksik ancak açarsýn meslek okullarýný kurumlarýn sponsorluðunda yüksek notlu öðrencilere iþ garantisi saðlarsýn mezuniyette ve bu iþ çözülür.

Ancak bizim asýl sorunumuz "Pragmatist" bir eðitim sistemimiz olmamasý. Yüksek öðretim alanýnda ise üniversitelerimizin en büyük sorunu devamlý "Düz Beyaz Bluz" üretmeleri. Þimdi þaþýrdýnýz nedir bu "Düz Beyaz Bluz"

Yani

Üniversiteden bir öðrenci mezun olduðunda bölümünün her alanýnda eþit seviyede ders görüp hiçbirinde tam uzmanlýk saðlayamadan mezun olmasý demektir. Standart Düz Bluz. Peki bu bluz satar mý, ilgi görür mü ? Günümüz dünyasýnda fark yaratmak için ne yazýk ki HAYIR. Peki bu bluz'ün fark yaratmasý için ne yapmasý lazým ? Yüksek Lisans , Doktora, Yurtdýþý Eðitim, Kurs vb. þeylerle o bluz renk kazanýr , þekil kazanýr tiþört mü gömlek mi olacaðý netleþir veya düðme kazanýr. Yani bir þekle þemali o zaman kazanýr. Ama bu mezun olan 80 gömlekten kaçýdýr ? 5-10 ?

Þimdi size reel bir örnekle izah edeyim. Kendi bölümüm olan Tarih bölümünden örnek vereyim.

Bir tarih öðrencisi hazýrlýktan sonra 4 sene boyunca Cumhuriyet tarihi, Dünya Tarihi, Osmanlý, Selçuklu, Ýslamiyet, Ýslamiyet Öncesi vs tarihlerinden her birinden eþit derecede ders alýr.  Ancak mezun olduðunda hiçbirinden yeterli aðýrlýkta ders alamadýðýndan belirli bir uzmanlýðý yoktur. Sonra yüksek lisans açýlýr ve sadece sýnýfýn yüzde 10-20'si kontenjan vardýr ki bu kontenjaný da sadece kendi sýnýfý deðil baþka üniversitelerden gelenler ve önceki dönemlerden öðrenciler doldurur. Seçilen öðrencilerden yarýsý yüksek lisansý tamamlayamaz. Tamamlayanlarýn yarýsý doktoraya giremez. Doktoranýn da ufak bir kýsmý bitirir. Ve iþin sonunda bizim ihtiyacýmýz olan eðitim ve uzmanlýk seviyesi iþte bu doktora seviyesidir. Ancak o bölümden sadece 1 veya 2 kiþi bunu baþarabilmiþtir. Baþka bir örnek ; Benim bir akrabam var. Ankara'da elektrik elektronik mühendisliði bitirdi. Mezun olduðunda sýradan bir iþ buldu. Çünkü o standarttý ne zaman 2-3 sene sadece bir alanda devre kartý tasarlama üzerinde bir þeyler öðrendi. Ýþte o zaman deðerli oldu. Çünkü bizde bu yoktu.

Þimdi bunun çözümü nedir ?

Arkadaþlar bunun çözümü geçmiþte vardý ama kaldýrdýk. Ýsmi kürsü sistemi idi. Yabancýlar bunu hala kullanýyor. Bir üniversite'nin bir bölümü bir alanda her zaman diðerlerinden üstündür. O konuda kürsü ve söz hakkýna sahiptir. Uzmanlaþmýþtýr.  Mesela Caltec'den iyi yazýlýmcýlar çýkar, Harvard'dan iyi yakýnçað tarihcileri çýkar yine alman üniversitelerinden mekanik bölümleri iyidir. Ancak bizde her üniversite'nin öðrencisini daha iyi eðittiði bir alan yok bir ana bilimdalýnda en baba üniversitede 3 bilemedin 4 hoca var ve bunlardan toplu diþe dokunur bir bilimsel çalýþma beklemek ÝM-KAN-SIZ. Zaten çoðu makam, mevki birbirinin ayaðýný kaydýrma uðraþýnda.

Çözüm ?

Çözüm basit arkadaþlar. Her üniversitenin her bölümüne bir ana bilimdalýnda kürsü vermek. Atýyorum. Konya Karatay Üniversitesinin tarih bölümüne Ýslam tarihi kürsüsü verilmesi. Ýnþaat bölümüne Statik alanýnda kürsü verilmesi, elektrik elektronik alanýnda kürsü verilmesi.

Peki bu kürsülük verilince ne olacak. Þimdi üniversitelerde zorunlu dersler ve seçmeli dersler vardýr. Zorunlu derslere o mesleði öðrenmek için seçmeliler ise size ekstra bir þeyler katmak amaçlý ve çeþitli o dersin ana bilim dallarýndandýr. Bir dönemde 2 adet senede 4 adet tüm üniversite hayatýnýzda 16 adet seçmeli ders alýrsýnýz. Eðer öðrenci o 16 adet seçmeli dersi farklý ana bilim dallarýndan deðilde sadece o üniversitenin kürsüsü olduðu ana bilim dalýndan alýrsa istese de istemese de o alanda bir uzmanlýðý olur.

Mesela ben Askeri tarihçiyim. 16 seçmeli ders aldým. Kaçý þu an iþime yarýyor ? 1 veya 2 . Belki hiç. Sadece genel bir fikir ve kaný býraktýlar hoþ bir seda olarak yok oldular. Ancak benim üniversitemin kürsüsü askeri tarih olsa idi ve ben 16 adet askeri tarihle ilgili ders alsaydým ben mezun olduðumda o alanda iþ yapabilir seviyede mezun olmuþ birikime sahip olurdum. Bir de buna Yüksek lisans ders dönemi eklenince iþte o zaman yüksek lisansta doktora seviyesi bir tez ortaya sunar ve doktora'da artýk yurtdýþý düþünür ve profesörlük evresinde dünya çapýnda isim yapmaya yaklaþýrdým.

Akademik olarak bakmayalým . Sektörel anlamda bakalým. Nedir savunma sanayisindeki en büyük açýðýmýz ? Motor yapamýyoruz. Neden ? Metaluruji yani malzeme bilimi alanýnda yetiþmiþ iþ gücü eksiði var. Mühendis yok mu ? Var. Ama yetiþmiþ anlamda ? Yok. Þimdi bu mühendis Metalurujiyi öðrenip tek bir alanýnda normal aldýðý o anabilimdalýndaki eðitime ek 16 ders alýrsa o alanda uzmanlaþmaz mý ? Evet. Üstüne birde yüksek lisans + yurt dýþý doktora yaparsa iþte o zaman biz bu alanda bir þeyler konuþmaya baþlarýz.

Þimdi en önemli baþka bir konuda ar&ge merkezleri açýyoruz. Arkadaþlar bir ülkenin araþtýrma geliþtirme merkezi ÜNÝVERSÝTE'dir. Doçentler, Profesörler bilimsel çalýþma yaparlar. Ama bizde ? Yüzde 80'i derslere giriyor. Yurt dýþýnda genelde derslere okutmanlar ve araþtýrma görevlisine eþ düþen görevliler girer. Hocalar bilimsel çalýþma yaparlar. Ama bizde üniversiteler meslek okullarýndan farksýz ne yazýk ki.

-EN ÖNEMLÝ KONULARDAN BÝRÝSÝ-

Bir üniversite nasýl büyür ? Arkadaþlar PARA ile. Amerikan üniversiteleri neden iyidir ? Çünkü bütçeleri devasadýr. Bunu nasýl saðlarlar 1. üniversite paralýdýr. Ama en önemlisi Alman ekolündedirler. Alman ekolü nedir ? Abd'ye ww2 sonrasý Almanlarýn getirdiði bir anlayýþ olan bu ekolde þirketler arge için üniversitelerle anlaþýr ve buradaki hocalar arge yapar. Bunun karþýlýðý üniversiteler ciddi bir para kazanýr . Bu parayý ne yapar ? Devasa kütüphaneler kurar . Buralara geniþ bir kitap, makale arþivi kurar , yurtdýþýndan alanýnda en baþarýlý hocalarý dönemsel ders vermeye veya konferansa çaðýrýr. Dünyanýn en ileri eðitim materyallerini öðrencilerine sunar. Böylece çok geniþ bir kütüphaneden bir sürü kitap okuyan, alanýnda baþarýlý hocalar tarafýndan yönlendirilen ve en ileri materyallerle uygulama yapan öðrenci kaliteli bir eðitim almýþ olur. Arkadaþlar bir üniversitenin kalbi KÜTÜPHANE'dir. Bir öðrenci kitap okumadan gerçek anlamda Yüksek öðretim bitiremez bitirmemeli. Eðitim bunun üzerine kuruludur.


Sonuç olarak benim Türk üniversitelerinden beklediðim model þudur;

Her üniversitenin bir böülümünün tek bir ana bilim dalýnda kürsü sahibi olduðu, öðrencilerin aldýðý 16 seçmeli dersin o kürsü ve ana bilimdalý ile ilgili olduðu.  Sonuç olarak bir bilimdalýnda uzmanlaþmýþ olarak mezun olmalarý. Sonuç olarak bu ekstra uzmanlaþmýþ mezunlarýn araþtýrma görevlisi olduklarýnda aldýklarý bu ekstra eðitim sayesine derse girebilir nitelikte olmasý. (Zaten ders slayt okumak ve kitap önermekten fazlasý deðildir. ) Derslerin hocalar kordinesin de ancak genelde araþtýrma görevlilerinin vermesi sonucu doçent ve profesörlerin bol bol zamanlarýnýn olduðu ve bir yüksek devlet kurumunun(savunma sanayi baþkanlýðý gibi) þirketleri ar&ge konusunda üniversitelerle iletiþimlerini saðlamasý ve þirketlerin bu akademisyenleri ar&ge amaçlý kullanmasý üniversitelerin kazandýklarý bu ek gelirle okulu kütüphane baþta olmak üzere , hoca kalitesi, materyal anlamýnda geliþtirmesi. Son olarak da bir üniversitenin bir bölümünün bir ana bilim dalýnda kürsü sahibi olmasý sonucunda o ana bilim dalýndan þu ankilere oranla 2-3 katý doçent ve profesör olacaðýndan o üniversite o bilim dalýnda daha fazla bilimsel çalýþmaya, daha fazla makale ve tez üretimine ve yüksek lisans öðrencileri içinde zaten lisansta o bilim dalýndan 16 ders aldýklarýndan birde üstüne daha yoðun ve doygun bir yüksek lisans ve doktora eðitimi alýnmýþ olacaktýr.

Bunu sadece mühendislik alanýna þartlamayýn , týp fakültelerinde ilaç þirketleri medikal þirketlerin ar&ge kýsýmlarý kullanabilir, Sosyal bilimler alanýnda mesela, Dizi, film danýþmanlýklarý, ders kitaplarýnýn yazýmý , arþiv tarama ve düzenlenmesi, dil kurslarý bunlar ar&ge niyetine üniversitelerin para kazanabilecekleri alanlar.

Unutmayalým, ne kadar para ? O kadar iyi eðitim.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #1 : 29 Mart 2020, 12:41:18 »
Düz beyaz bluz benzetmene katýlýyorum. Okullardan uzman çýkartmamýz gerekirken vasýfsýz eleman çýkartýyoruz. Bu öðrencilerin suçu deðil! Onlarýn baþýna gelen þuna benziyor. Önlerine bir sofra kuruyorlar. O sofrada 15-20 çeþit yemek var. Hepsini yenilecek deniliyor! Ýyi de insanda mide var iþkembe deðil! Biraz ondan, biraz bundan zar zor yiyebildikleri kadar yeyip mezun oluyorlar. Genelde bu zamana yayýlýyor. Ne yediklerinin tadýný alabiliyorlar, ne de nasýl yapýldklarýný öðrenemiyorlar.

Sonra da diyorlar ki gençlerde iþ yok. Oysa bugünün gençleri bilgi denizinde yüzüyorlar. Çoðu zehir gibi zekaya sahip. Ama o kadar gereksiz bilgi dayatýlýyor ki çoðunun kafasý allak bullak!

Adýnda bile hayýr yok: Zorunlu seçmeli ders! Meslek hayatý boyunca asla kullanmayacaðý dersleri neden insanlara zorla dayatýyorsunuz anlamak güç! Bu sistem; eskiden öðrencilerin siyasete bulaþýp birbirlerine girdikleri dönemler sonrasý ortaya sürülmüþ, öðrencilerin derslerden kafasýný kaldýrmaya fýrsat vermeyeceði, derslerinden baþka bir þeyle ilgilenemecekleri düþüncesiyle kurulmuþ olabilir! Ancak memlekete faydasý ne kadar o ciddi þekilde tartýþýlýr!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #2 : 29 Mart 2020, 12:56:19 »
Lise 3 öðrencisine soruyorum : Fransýz Ýhtilali nerede oldu?

Cevap : Almanya

Alýn size eðitim sistemi... Tamam uzmanlaþmaya ihtiyaç var da bazý müþterek bilinmesi gereken þeyleri de bilmek lazým....

Bizim zamanýmýzda da eðitimli ile cahil insanlar yine vardý . Ama þu andaki eðitimli ve cahil arasýndaki bu zaman ki kadar da  fark-uçurum yoktu... Aradaki makas þimdi çooookkk açýldý... Bilen çok biliyor , çalýþýyor ; bilmeyen tamamen bilgisiz , tamamen öküz...

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #3 : 29 Mart 2020, 13:04:37 »
Lise 3 öðrencisine soruyorum : Fransýz Ýhtilali nerede oldu?

Cevap : Almanya


O çocuk da hahikaten çok cahilmiþ. Bütün dünya Fransýz ihtilalnin Japonya'da olduðunu bilir.  ;D ;D
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #4 : 29 Mart 2020, 13:38:00 »
Lise 3 öðrencisine soruyorum : Fransýz Ýhtilali nerede oldu?

Cevap : Almanya

Alýn size eðitim sistemi... Tamam uzmanlaþmaya ihtiyaç var da bazý müþterek bilinmesi gereken þeyleri de bilmek lazým....

Bizim zamanýmýzda da eðitimli ile cahil insanlar yine vardý . Ama þu andaki eðitimli ve cahil arasýndaki bu zaman ki kadar da  fark-uçurum yoktu... Aradaki makas þimdi çooookkk açýldý... Bilen çok biliyor , çalýþýyor ; bilmeyen tamamen bilgisiz , tamamen öküz...

Ben aslýnda bu konuya yazýnýn lise kýsmýnda girecektim ancak ufak bir þey söyleyim.

Þimdi size bir soru hocam . Herkesin veya lise öðrencisinin Fransýz Ýhtilalini bilmesine gerek var mý  ? Bir tarihçinin bile kendi ana bilim dalý dýþýnda o kadar bilmediði þey varken standart bir insandan bir þeyi bilmesini beklemek ne kadar doðru? Ne iþine yarayacak.  Bir laborant fransýz ihtilalini bilse ne bilmese ne ? Tahlillere ihtilal mi yaptýracak ?

Önemli olan senin herkese herþeyi öðretmen deðil birþeyi çok iyi öðretmen ve birþeyin nasýl öðrenilebileceðini ona öðretmendir.

Nasýl mý ?

Ben silah sistemleri hakkýnda hiçbir ders almadým , ancak kendi kendime bir bilginin nasýl ve gibi kaynaklardan ne þekilde öðrenileceði ve doðruluðunun nasýl teyit edileceðini öðrendim. Ýþte bundan sonra benim somut anlamda bir eðiticiye ihtiyacým kalmadý. Kendi istediðim her konuda bu sistematiði uygulayabilirim.

Alaylý eðitim ve usta çýrak iliþkisinin bir çok kötü yönü vardýr. Ama tek bir iyi yönü vardýr. Hangi iþe girerseniz o iþi çok küçük yaþtan deneyimleyerek ve ayrýntýlý öðrenirsiniz. Yani bir tabip'in yanýndayken kimse size fransýz ihtilali öðretmeye çalýþýp kafayý bunaltmaz.


Bizim en iyi sonucu almamýz için olabildiðince erken uzmanlaþtýrýlmýþ eðitime baþlatmamýz lazým. Mesela önceden 7-8 senelik anadolu liseleri ve süper liseler vardý. Þu an kökü saðlam adamlarýn çoðu ve iyi yabancý dile sahip olanlarýn çoðu bu okullarýn mezunlarýdýr. Çünkü ufak yaþtan özelleþtirilmiþ ve iyi bir eðitime tabi olmuþlardýr.

Neyse konuyu daha fazla uzatmayým buna orta öðretim kýsmýnda daha ayrýntýlý gireceðim.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #5 : 29 Mart 2020, 13:49:32 »
Her öðrencinin Fransýz ihtilalinin detaylarýný bilmesi þart deðil bence de. Tarih konusuna meraklý herkes araþtýrýp öðrenebilir. Ama her öðrenci o ihtilalin Fransa'da gerçekleþtiðini akýl edebilmeli!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #6 : 29 Mart 2020, 14:02:18 »
Hocam mesele Fransýz Ýhtilali veya Fransýz ihtilalinin ayrýntýsýyla bilmesi deðil ki...  Mesele çocuðun Fransýz Ýhtilali kelimesinden , bu ihtilalin Fransa'da olduðu çýkarýmýný bile yapamamasý... Akýl yürütme yapamýyor  , akýl yürütme yapamayan çocuk da her otun peþinden gidiyor...

Mesele þu : Bilen iyi biliyor (gereksiz ayrýntýsýna kadar) ; bilmeyen tam cahil en basit þeyi bile bilmiyor , basit bir  akýl yürütme bile  yapamýyor inatla da bilmek istemiyor...

Benim sýkýntý duyduðum þey de bu : Fark çok açýldý... Bu bilmeyenler her alanda manipüle edilmeye çok müsait bir kitle

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #7 : 29 Mart 2020, 14:24:53 »
Oncelikle Sn BATTLESTARA tesekkur etmek istiyorum sitemiz agirlikli olarak strateji askeri konulari irdelemekte olan bir site olmasina ragmen ,ozellikle son iki gun icerisinde ulkemizin yillardan beri kanamakta oldugu diger konular uzerine kafa patlatip analiz yapmak yaninda kendi fikirlerini de bizlerle paylasmakta . "Bravo ,Tebrikler"

+1

Bir ulkenin egitim bakani olmak pek kolay bir is olmadigi kanisindayim ozellikle bizim memleketimizde .Cunku milli egitim politikasi sadece bir iktidarin altindan kalkabilecegi yuk degil. Bir ulkenin egitim politikasi iktidarlar degissede de devamlilik arz eden milli stratejik bir politikadir.  Malesef bizde ise bu boyle degil.

Ozet olarak su ana konularin dogru veya tam olarak yapilmadigi kanisindayim.

Ogretmen yetisitiriminden tutun da prof makamina erisinceye kadar bu kisilerin egitimleri kendilerini gelistirmeleri ,branslasmalari ,arastirma yapabilmeleri, yayinlamalari, istihdamlari, maaslari  ozgurce dusuncelerini belirtmeleri konusunda temel eksiklikler oldugu kanisindayim.

Yani bizleri gelecege hazirlayacak bu kisilerin buyuk bir kismi yaptiklari isi malesef severek yapamamakta. Yaptiklari isi imkansizliklar dahilinde icra etmeye calsiyorlar ,  fikirlerini aciklayacak kadar ozgurlukten yoksunlar. " Bizleri gelecege hazirlayacak olan egitmenler bu sartlar altinda bizlere ne kadar faydali olabilirlar "

Ilk okuldan tutun da universitelerimizde okutulmakata olan mufredat gunumuz sartlarina ne kadar uygun veya faydali.Arastirmayi ,sorgulamayi, elestirmeyi, kendisini prezente edemeyen agirlikli olarak ezbere dayali sadece okutulan mufredati takip eden bir egitim sistemine sahip oldugumuz icin malesef mezun olan ogrencilerin buyuk bir bolumu de hayata boyle atilmaktalar.

Egitim sitemimiz egitimcilerimiz brans egitimine ,ogrencilerimizin de branslasmasina onem veren bir sistem  gelistirmeli. Sosyal bir devlet oldugumuzu soyluyorsak o zaman egitimin tum katmanlarindan halkin esit olarak yararlanabilir olmasinin onu acilmali. " Biz tam tersini yapiyoruz  ancak parasi olan okuyabilmekte"

Bir milletin milli egitim sistemi icerisindeki okullar ,universiteler o ulkenin genc fertlerini gecici bir sure icin park ettigi bir yer olmamali.

Egitim sistemimiz sadece rakamlar uzerine kurgulanmamali. Mezuniyet icin sadece okula gitmek yeterli bir kriter olmamali , mezuniyet bireyin egitimi suresince almis oldugu bilginin sinanmasi sonucu basarili oldugu taktirde verilmeli. Ogrencilerde oldugu gibi daha yuksek kademelerde ornegin Prof olabilme bizdeki kadar kolay olmamali.

Yuksek ogretim serbest dusuncenin konusulabilir tartisilabilir mekanlar olmali. Universitelermiz endustrimizin ihtiyaci olan branslarda kalifiye kisilerin yetismesine oncelik vermeli.evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #8 : 29 Mart 2020, 15:07:49 »
Lise 3 öðrencisine soruyorum : Fransýz Ýhtilali nerede oldu?

Cevap : Almanya

Alýn size eðitim sistemi... Tamam uzmanlaþmaya ihtiyaç var da bazý müþterek bilinmesi gereken þeyleri de bilmek lazým....

Bizim zamanýmýzda da eðitimli ile cahil insanlar yine vardý . Ama þu andaki eðitimli ve cahil arasýndaki bu zaman ki kadar da  fark-uçurum yoktu... Aradaki makas þimdi çooookkk açýldý... Bilen çok biliyor , çalýþýyor ; bilmeyen tamamen bilgisiz , tamamen öküz...

Ve öküz olamaya da ugras gösteriyorlar. Tarihi, bilim, jeopolitik bilgileri tam bir facia.

Bir bakin fakültelerde ne kadar fizik ve biyoloji egitimi devam etmekte. Bu bölümlere her gecen günle kapaniyor.

Ve bu günlerde kara cahiler bu degerlere önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürkü hedef aliyorlar. Sinirimden artik sosyal medyaya cikmiyorum.

Egitim alaninda gidisat berbat. Reformlar alinmadikca bu durum böyle devam edecek.

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #9 : 29 Mart 2020, 15:09:04 »
Lise 3 öðrencisine soruyorum : Fransýz Ýhtilali nerede oldu?

Cevap : Almanya


O çocuk da hahikaten çok cahilmiþ. Bütün dünya Fransýz ihtilalnin Japonya'da olduðunu bilir.  ;D ;D

Sende bilemedin.

Burkina Faso.