Gnderen Konu: Türk Eðitim Sistemi  (Okunma says 13576 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #50 : 11 Nisan 2023, 05:48:02 »
Seçimleri kazanacak partiye Eðitim önerilerim þöyle.

Eðitimin tam güne çýkartýlmasý þart. Ýlk okullar sabahtan 14 e kadar orta ve liseler 16 ya kadar eðitim görmeliler.

Açýk lisede þu anda 1.5 milyon öðrenci varmýþ bunlarýn hepsi örgün eðitime alýnmalý açýk lisede sadece yetiþkinler ve hastalýk gibi sebepleri olanlar olmalý

Meslek liselerine bireyler kendi kararlarýný verecekleri yaþta girilmelidir anne baba kiþinin mesleðini seçmemelidir. 11. sýnýfa kadar standart lise eðitimi saðlanmalýdýr.

Mesleki yeterlilik sertifikasý her meslek dalýnda zorlanmalýdýr bir aydan iki seneye gibi zamanlarda mesleðin türüne göre alýnabilmelidir.

Meslek eðitimi liseden sonra aðýrlýklý olarak mesleðin zorluðuna göre bir aydan iki seneye kadar meslek edindirme kurslarý veya ön lisans eðitimi ile verilmelidir ve kredi ile desteklenerek ücretli olmalýdýr yaþ sýnýrý olmamalýdýr krediler ile desteklenmelidir bireylere her yaþta meslek edinme ve meslek deðiþtirme imkaný ciddi anlamda yaratýlmalýdýr. Belediyelere ve özel sektöre meslek edindirme okullarý kurslarý açma imkaný saðlanmalýdýr. Ara eleman kaynaðý sadece bu okullar olmalýdýr böylece þimdiki meslek kurslarýnýn meslek liselerine rekabet edememe durumu ortadan kalkar herkes sýkýþýrsa yeni mesleðini her yaþta seçebilir deðiþtirebilir ve baþka ara eleman kaynaðý olmadýðý için her yaþta insanýn meslek edinmesi piyasada kabul görür.

Lisede meslek eðitimi sadece lise 3 de kiþi isterse son seneyi üniversiteye giriþte dezavantaja yol açmayacak þekilde tercihen düz lise yerine meslek eðitimine geçebilmelidir.

6. sýnýfta herkesin A2 seviyesinde Ýngilizce bilmesi Liseyi bitirdiðinde ise B2 seviyesinde Ýngilizce bilmesi saðlanmalýdýr

Liseyi bitiren herkes çok iyi derecede bir yabancý dil öðrenmeli bir spor yada sanat yada hobide eðitim almýþ olmalý. Herkese araç ehliyeti verilmeli yüzme öðretilmeli

Okullarda pedagojik çaðdaþ eðitim modelleri geliþtirilmeli geleneksel çað dýþý kalmýþ Türk tipi hort zort korku kültürü eðitim modeli býrakýlmalý özgür bireyler yetiþtirilmeli.

30 yaþýn altýndaki lise eðitimi alamamýþ herkes lise eðitimini tamamlamasý yollarý açýk liseler ile yaratýlmalý ama bu baþtan savma olmamalý sosyal etkisinin de tamamlanmasý için yýllýk makul saat yüz yüze hafta sonu veya akþam eðitimleri gibi örgün eðitim ile de pekiþtirilmeli

Türkiye yemeyip içmeyip eðitime odaklanmalýdýr bu dediklerimi yapmak için bir kere kafadan bu günkünden iki kat dershaneye ve öðretmene ihtiyaç olacak çünkü okullarýn tamamý sabahçý öðlenci diye eðitim yaðýyor onlarý tam gün eðitime geçirmek eðitimi iki katý masraflý hale getirmektir iþ çok büyük

Yýl olmuþ 21. yy biz hala yarým gün lise eðitimi veriyoruz yazýk bize çok ayýp bir þey Amerikalý ilk okul çocuðuna bile nerdeyse tam gün eðitim veriyor.

Bir Amerikalý üniversiteye baþladýðýnda bizden iki kat daha çok okula gitmiþ oluyor.
« Son Dzenleme: 11 Nisan 2023, 06:25:26 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #51 : 26 Eyll 2023, 22:39:28 »
Bu video yalanmý doðrumu orta okulda haftada 16 saat din eðitimimi baþladý. Bana inandýrýcý gelmedi doðrusu


Error 404 (Not Found)!!1
« Son Dzenleme: 26 Eyll 2023, 22:47:08 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #52 : 27 Eyll 2023, 12:24:21 »
Liselerde 4 saat oldu. 2 saat zorunlu 2 saat zorunlu seçmeli...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #53 : 27 Eyll 2023, 12:52:14 »
normalmiþ
bu tv lerde hiç akýllý adam kalmadý galiba 16 saat din dersi haberi yaparken insan azýcýk düþünür günde 3 saat cumalarý 4 saat mi olacak. Tam gün eðitim yapan imam hatipte bile haftada 30 saatmiþ
« Son Dzenleme: 27 Eyll 2023, 12:56:19 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #54 : 25 ubat 2024, 16:14:55 »
Türkiye'nin IQ suda düþmüþ
,

Toplam 115 ülke vatandaþlarý arasýnda 1 milyon 691 bin 740 kiþinin zeka testine dayanýlarak hazýrlanan raporda, Türkiye IQ (zeka seviyesi) sýralamasýnda 105 ülke arasýnda 73'üncü oldu.

Türkiye’nin IQ’su son bir yýlda 1.5 puan düþtü ve 95.63 oldu. Buna karþýlýk özellikle Avrupa ülkeleri ve Doðu Asya ülkeleri halklarýnýn IQ’larýnda artýþ görüldü.


Tam gün eðitim sistemine bir an önce geçmemiz lazým yarým gün okul eðitimi yakýþmýyor bize artýk.

https://www.sozcu.com.tr/iq-siralamasinda-geriye-dustuk-carpici-arastirma-p25182
« Son Dzenleme: 25 ubat 2024, 16:15:36 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #55 : 25 ubat 2024, 16:27:44 »
Tahminimden iyiymiþ Türkiye'nin IQ ortalamasý...


evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #56 : 25 ubat 2024, 18:31:01 »
IQ'yu çok takmayýn, mesleki kariyer ve ekonomik baþarý oranlarý 90 ila 120 IQ arasýnda. Altýnda da üstünde de baþarý oraný azalýyor. Yine IQ standartlarý bazen farklý. Boksör Muhammed Ali ile 76 IQ diye dalga geçiyorlar ama adamýn katýldýðý talk showlara vs bakýyorum gayet güzel akýllý sohbetleri var, yine zenci zekasý ile dalga geçiyorlar ama adamlarýn spor, dans, müzik alanlarýnda yaratýcýlýklarý gayet üst seviyede. Yine niyet, hayata bakýþ açýsý vs de çok önemli . Disiplin, çalýþkanlýk, doðru yönelim vs. Öte taraftan ülke IQ haritasýna bakarsanýz ülke ortalamasýný da Güney Doðu ve Doðu Anadolu'nun düþürdüðünü görürsünüz. Ancak bu da yanýltýcý olabilir, zannedersem Pisa esas alýnýyor bu hesaplamalarda, eðitim yöntemi, soru tarzý çok etkilediði gibi bu bölgelerde okula ve eðitime çok çocuklu aileler bakýmýndan etkin ulaþým da sýkýntý. Bunun sanýra kapalý toplum da bir diðer kültürel etmen gibi. Türkiye'nin güneyinde ve doðusunda da düþmeye devam ediyor ÝQ

evrimd Ýbrahim

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 335
 • 41
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #57 : 25 ubat 2024, 19:01:51 »
Centro gofret esprisi yapayým mý?

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #58 : 25 ubat 2024, 19:11:51 »
Arkadaþlar IQ testinin felsefesi matematik mi? Bilmediðim için soruyorum yaptýrmadým ..

Hani þunun için söylüyorum bence bir insanýn zeki olduðunu gösteren baþka testlerde vardýr.baþka methotlar var,çalýþma dallarý vardýr?

Kiþinin neye yatkýn ve hangi yönlerinin geliþmiþ olduðunu bulabiliriz bence.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türk Eðitim Sistemi
« Yantla #59 : 25 ubat 2024, 19:22:41 »
Türkiye'nin doðusu ve güneyi derken, Ermenistan, Gürcistan Azerbaycan, Ýran, Ortadoðu demek istedim, cümlede ifade hatasý olmuþ , ama bu da kapalý toplum yapýsýnýn, batý standartlarý IQ konusunda sýkýntýlý olduðunu gösteriyor