Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73412 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #80 : 21 Eyll 2018, 20:05:39 »

Üzerinde Mwm radarý veya kara radarý olan ve görev verilen araziyi otonom dolaþýp radarýna takýlacak dost bildirimi olmayan zýrhlý araçlara otonom menzil ötesi radar güdümlü anti tanký çakabilecek bir algoritma ve araç geliþtirilebilirmi acaba.

Küçük olacaðýndan vurmasý da zor olabiliir.

 :o :o :o O nasýl bir cümledir. Baþým aðrýyordu zaten, þimdi komaya girdim.  :o :o

Hocam yarýnki yökdile kasýyorum. Ama yinede dayanamayýp arada bakýp yazýyorum hýzlýca, ona kurban gitmiþ .
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #81 : 15 Ekim 2018, 13:49:10 »
Dünya Türkiye'yi konuþacak! Tank avcýlarý attýðýný vurdu...Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn ihtiyacý olan "yeni nesil tank avcýlarýnýn" geliþtirilmesine yönelik projede ortaya çýkan araçlar ve silah sistemi, testlerde baþarýlý bir sýnav verdi.

Savunma Sanayii Baþkanlýðý ile FNSS arasýnda imzalanan Silah Taþýyýcý Araçlar (STA) Projesi'ne yönelik yoðun bir çalýþma yürütülüyor.

Proje kapsamýnda, Kara Kuvvetleri Komutanlýðýnýn envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliðini artýracak þekilde, özel geliþtirilen tanksavar kuleleriyle zýrhlý araçlara entegre ediliyor.

Projeyle paletli ve tekerlekli tipte, toplam 260 tanksavar sistemi kullanýma sunulacak.

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip, Pars 4x4 aracýný ise tekerlekli tip tanksavar aracý olarak geliþtirdi.Prototipler zamanýndan önce tamamlandý

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine, STA Projesi'nde gelinen aþamaya iliþkin deðerlendirmede bulundu.

Proje kapsamýnda araç platformlarýnýn þekillendiðini belirten Kurt, þirketin kara araçlarýnda sahip olduðu deneyimle ihtiyaç duyulan araçlarý sorunsuz þekilde ortaya koyduðunu söyledi.

Kurt, araç prototiplerin zamanýndan önce tamamlandýðýna dikkati çekerek, þöyle devam etti:

"Öncelikle yeni bir Pars aracýmýz, Pars 4x4 gibi çok yakýþýklý bir oðlumuz oldu. Paletli araç için yepyeni, Kaplan sýnýfýnýn en hafif aracýný geliþtirdik. Zýrhlý muharebe araçlarýndan farký, lisans altýnda olmamasý, bu tamamen özgün bir ürün. Mühendislik burada, Türkiye'nin menfaatlerine uyan ne varsa o sistemleri entegre edebiliriz. Bu arada, yerli olmayan sistemlerin yerli yapýlmasý için de varýmýzla yoðumuzla çalýþýyoruz. Bunlar da zaman içinde olacaktýr, olmadýðý durumlarda dost ülkelerden alabiliriz. Alternatifleri alýp adapte edebilmek de ciddi kabiliyet. Herhangi bir ihracat kýsýtlamasýna takýlmayacak çözümler üzerinde hep birlikte çalýþýyoruz. Kara sistemlerinde büyük ölçüde de o seviyede olduðumuzu söyleyebilirim."

Yerli füze OMTAS'ý hedefe gönderecek

Projenin araç kýsmýnýn kendileri için görece kolay olduðunu ifade eden Kurt, silah sistemi konusunda yürütülen çalýþmalarýn önemini vurguladý.

Kurt, þunlarý kaydetti:

"Silah sisteminde bir bilinmezlik vardý. Bir Kornet anti-tank füze sistemini alýp bir kuleye koyacaksýnýz. Teknolojik anlamda içeriði çok bilinmeyen bir silah. Kuleye hem bilinmeyen bir Kornet füzesine adapte edeceksiniz hem de ayný zamanda ROKETSAN'ýn tasarladýðý Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'ni (OMTAS). Bizim için zorluk biraz kuledeydi. Kornet için ASELSAN'ýn geliþtirdiði görüþ sistemleri ve arayüzleri kullanarak, maliyet etkin, belki de dünyadaki en geliþmiþ Kornet kulesini, ayný zamanda OMTAS'ý taktýðýnýzda ufak deðiþiklerle çalýþabilecek bir kuleyi ortaya çýkarttýk. Bizim için bu projede asýl baþarý bu. Kendi iç testlerimizi yapýyoruz, atýþ testleri çok baþarýlý þekilde tamamlandý. Müþterimizle gelecek yýl kalifikasyon testleri yapýlacak. Proje çok iyi gidiyor."

En modern ve üstün araçlar

STA Projesi kapsamýnda geliþtirilen paletli ve tekerlekli araçlarýn seri üretimlerinin 2021'de tamamlanmasý ve 260 aracýn tamamýnýn Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna teslim edilmesi planlanýyor.

Paletli tanksavar aracý Kaplan, ana muharebe tanklarýyla ortak hareket yeteneðine sahip, otomatik þanzýmanlý, yeni nesil bir zýrhlý muharebe aracý olarak tasarlandý. Araç, farklý alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak saðlayan bir platform olarak geliþtirildi.

Kaplan-STA, dünya ordularýndaki benzerleri arasýnda en moderni olmakla birlikte, mayýn ve zýrh korumasýna sahip, düþük aðýrlýðý sayesinde farklý görevlerde de kullanýlabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor.Pars 4x4 STA ise her türlü arazi þartýnda, sürati ve yüksek manevra kabiliyetiyle düþmana ait tanklar ve diðer zýrhlý unsurlarý uzak mesafeden imha edip, kýsa sürede mevzi deðiþtirerek ikinci hedefi ateþ altýna alabilecek yeteneklere sahip olarak geliþtirildi.

Aracýn en dikkati çeken özelliðini, güç grubunun aracýn arkasýnda yer almasý oluþturuyor. Bu yerleþim, soðutma ýzgarasý ve egzozunun da üst bölümde bulunmasýyla Pars 4x4'e, hiçbir hazýrlýk yapmadan suya giriþ imkaný ve dolayýsýyla sýnýfýnýn en üstün amfibi kabiliyetini kazandýrýyor. Ayrýca Pars 4x4'ün daha yüksek süratle manevra yapabilmesine de imkan saðlýyor. Güç grubu arkada bulunan bir aracýn sahip olabileceði tüm bu özellikler, Pars 4x4'ün atýþ sonrasý konumunu terk edip, tehlikeden hýzlýca uzaklaþabilmesine olanak veriyor.

Araçlarda FNSS tasarýmý, uzaktan komutalý, insansýz bir tanksavar kulesi bulunuyor. Balistik korumaya da sahip kulede, 2 tanksavar füzesi ve 1 adet 7,62 milimetre makineli tüfek yer alýyor.

http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-tank-avcilari-attigini-ekonomi-2760386/
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #82 : 15 Ekim 2018, 21:04:13 »
Süper dünya bizi konuþacak en güçlü silahý yaptýk vay vay vay. Sanki atom bombasý yaptýk. Basýnýmýzýn her yapýlan projeyi böyle anlatmasý komik olmakla birlikte artýk bu iþ iyice çýðrýndan çýktý. Her projeyi yaparken sanki dünyada ilk biz yapýyormuþuz gibi haber yapýlýyor. Bunlar için milleti ne kadar gaza getirirlerse o kadar iyi maalesef.
« Son Dzenleme: 15 Ekim 2018, 21:05:50 Gnderen: fýrtýna06 »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #83 : 15 Ekim 2018, 22:18:06 »
Süper dünya bizi konuþacak en güçlü silahý yaptýk vay vay vay. Sanki atom bombasý yaptýk. Basýnýmýzýn her yapýlan projeyi böyle anlatmasý komik olmakla birlikte artýk bu iþ iyice çýðrýndan çýktý. Her projeyi yaparken sanki dünyada ilk biz yapýyormuþuz gibi haber yapýlýyor. Bunlar için milleti ne kadar gaza getirirlerse o kadar iyi maalesef.

+1
Veriyorlar Mehteri...  ;D ;D ;D
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #84 : 15 Ekim 2018, 22:38:56 »
gaza getirmede var ama en önemlisi týklanma-izlenme üçkaðýdý. Þu haber baþlýðý ile  17 yaþýndaki youtuber veledin "sevgilimin aðzýna bacagýmý soktum" video baþlýðý hemen hemen ayný kafanýn ürünü.
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #85 : 15 Ekim 2018, 23:14:11 »
Öyle demeyin. Hakikaten dünya bizi konuþuyor. Bütün dünya þokta! Dünyanýn en iyi ..... yaptýk vs.

Bütün dünya gerçekten bizi izlese, bu saçmalýklarý görüp gülme krizine girerdi.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #86 : 15 Ekim 2018, 23:23:42 »
Biz Ýran'la dalga geçiyoruz ama dýþarýdan bir yabancýda bizi izlese bizle dalga geçecek  ;D Ýki devlette kendi iç kamuoyuna oynama derdinde aralarýnda bir fark var, bizim projeler gerçekçi projerler  onlar gibi soba borusunu füze diye yutturmuyoruz hiç olmazsa  ;D Bellimi olur üzerlerinde ambargo olmasa belki bizi bile geçerler ;D ;D
« Son Dzenleme: 15 Ekim 2018, 23:25:52 Gnderen: fýrtýna06 »

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #87 : 15 Ekim 2018, 23:38:24 »
Biz Ýran'la dalga geçiyoruz ama dýþarýdan bir yabancýda bizi izlese bizle dalga geçecek  ;D Ýki devlette kendi iç kamuoyuna oynama derdinde aralarýnda bir fark var, bizim projeler gerçekçi projerler  onlar gibi soba borusunu füze diye yutturmuyoruz hiç olmazsa  ;D Bellimi olur üzerlerinde ambargo olmasa belki bizi bile geçerler ;D ;D
Ambargo kaldýrýldýgýnda yine birþey olacagýný sanmýyorum. Mezhepcilikle , diktatorlukle kýsacasý topluma birþeylerin dikte edilerek yönetildiði , o çok meþhur yapýsal reformlarýn hayata geçmediði toplumlar geliþemez. Mutlak güç , mutlak yozlaþmayý getirir. Bana göre en güzel örneði Malezyadýr. Müslüman bir ülke. Bir ara Güney Kore'nin falan adý geçmez iken Dogunun parlayan yýldýzý idi. Ne oldu baskýcý aþýrý dinci bir yönetim geldi ve tüm Malezya yatýrýcýmlarý Singapur gibi alanlara kaydý. Malezyanýn elinden geleceði çalýndý.Ýranda bu kafada. Bizde bu kafadayýz. evet birþeyler cýkýyor hep birlikte seviniyoruz ama sen bu azda olsa birþeyler çýkaran insanlarý sýkar - bogar birþeyleri dikte edersen kaçarlar. Kaçmak vatana ihanet etmek anlamýnda deðil huzur - refah - hayalini daha saðlam temellerde yapabilme anlamýnda. Zeki bir Ýranlý iranda neden kalsýn mesela ?
« Son Dzenleme: 15 Ekim 2018, 23:39:47 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd gucluak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 25
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #88 : 19 ubat 2019, 11:44:40 »
Sadfor Savtera sözde düþünce forumunda silinen yasklanan yazýmýzdýr.
-------------------------------------


Bir aþaðýdaki araca bakalýmBirde bizimkine bakalým


 

Lütfen aradaki 5 farký bulunuz ve utanýnýz 260 adet 500 bin USD 130 milyon dolar..

1. Aaaa teleskopik mast kullanmýþ elin oglu yahu figesde üretiyormuþ yerli milli olaraktan niye koyamamýþlar ki ???


2. Mastýn üstüne optik takmýþ amcalar sakýn lazer iþaretlemede yapýyor olmasýn þaþkýným birileri genelkurmay plan harekat daire baþkanlýðýna göstersin AÞAÐIDAKÝ nedir nasýl çalýþýr açýklasa iyi olur..


 

3. 2 Adet anti tank gördüm yanýnada cirit benzeri füzeler için yer ayrýlmýþ yoksa bu tasarým modüler mi yapýlmýþ istendiðinde 4 anti tank taþýnabilirmi ? Yada cirit vede OMTAS birlikteliði güzel olmazmýydý ki aceba 

4. Yoksa ihada varmý bu pakette durumsal farkýndalýðý arttýrýcak çözüm aselsanda varmýþ halla halla takýn þuna parasý neyse eklesinler 

5. 4x4 ile 6x6 farkýný da geçmeyelim

Bütün bu tahliller sonucunda ya genelkurmay plan harekat daire baþkanlýðýnda kripto FETO cüler var halen yada beceriksizleri oturtmuþlar..

Eðer fiyat sorunsa teleskobik mast ve optik takýlmasý iha entegrasyonu için para toplayalým da aradaki farký biz kapatalým bari zafiyet içermeyen bir araç orduya teslim edilsin fesuphanallah 


evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #89 : 19 ubat 2019, 11:58:50 »
Bu kadar tiyatral olma sende insanlar Türk firmalarý ile alaycý konuþulmasýndan hoþlanmýyor þöyle de böyle de fikrini söyle alaycý konuþma kýzmasýnlar onlarda.
Mast yada Flir dediðin þey aracýn üstüne konur Cobra larda bile var lazým ise takarlar aracýn çýplak hali dir esas olan üzerindeki donanýmlar zaten eklenir çýkartýlýr bugün baþka olur yarýn baþka.

Bak bilmediði þeymi ordunun lazýmsa kullanýr yine. bir seninmi aklýna geldi onlar sanki niye alaycý konuþuyon.


« Son Dzenleme: 19 ubat 2019, 12:03:41 Gnderen: serkan »
beðen