Gnderen Konu: Silah Taþýyýcý Araç Projesi  (Okunma says 73411 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd gucluak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 25
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #90 : 19 ubat 2019, 12:08:29 »
Bu sakfor daki arkadaþlar þunu bile anlamamýþ durumda IIR füze ile cirit lazer güdümlü füzenin ayný platformda kullanýlmasýnýn zararý nedir ? Bu platforma verilen paraya yazýk deðilmidir ? Bu platfor çifte fonksiyonellikte kullanýlamaz mý vede IIR anti tank füzenizi kullanýrken masta monte optik durumsal farkýndalýðýnýzý arttýrmaz mý ? Ufak bir iha bu araç için durumsal farkýndalýk arttýrýcý bir güç çarpaný deðilmidir ?  Ürdünlü yaparken modüler tasarým düþünmüþte seni mühendisin ve planlama dairen bunu neden düþünememiz 2 anti tank modüler tasarýmla 4 anti tanka evrilemezmi ??

Siz bunlarý düþünemiyormusunuz yoksa pekala düþünüpte ifade mi etmiyorsunuz ???

Alay etmek zorunda býrakmamasý lazým devlet yönetenlerin sonrada niye itham ediyorsun eleþtirinin dozunu arttýrmak lazým ki planlaya insanlarda meydaný boþ bulduklarýný düþünmesinler ve zorlasýnlar bu ihale FNSS hedefli oalrak verildi. Platformlarýn zafiyetlerine raðmen verildi. Hatta platform önce temin edildi sonra bu platforma uygun ihale açýldý. Hadi bir arkadaþda FNSS aracýnýn silüetinin düþük olmasýnýn etkilerini analiz etsin hem silüet düþük diye araç seçeceksin hemde masta optik koymayacaksýn hemde platformu sadece OMTAS yada KORNET için kullancaksýn hali hazýrda ürettiðin cirit için modüler bir yapý oluþturmayacaksýn. Sonrada hakaret etmeyin diyeceksin..

Sektördeki herkes biliyor bunu eleþtirince suç oluyor..

Neyse susup oturucan..

Körler saðýrlar birbirini aðýrlasýn...

Bu ruh hali ve eleþtirel ortam sayesinde çok ama çok ilerleriz..Sayýn gücluak,

OMTAS konusunda gönderdiðiniz mesaj ikinci kez silinmiþtir.

Laser güdümlü füze taþýyan bir aracý, IIR güdümlü füze taþýyan bir araç ile yapýsal olarak karþýlaþtýrmada düþtüðünüz teknik yanýlgýlardan baðýmsýz olarak, mesajýnýz, STA projesindeki isterleri belirleyen TSK personelini "FETÖ" mensuplarý olarak yaftaladýðýnýz için ikinci kez silinmiþtir.

Forumumuzda her türlü eleþtiri kabul edilir ama hakaret asla kabul edilemez.

Sýnýrlanan yazma hakkýnýz bir süre sonra iade edilecektir. Ama bu tür yaftalama veya hakaret içeren paylaþýmlarýnýzý sürdürürseniz, paylaþým hakkýnýz kalýcý olarak sýnýrlandýrýlacaktýr.

Saygýlarýmýzla.  Mesajý Paylaþ
« Son Dzenleme: 19 ubat 2019, 12:17:25 Gnderen: gucluak »

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #91 : 19 ubat 2019, 12:23:11 »
Aracýn üzerindeki optiklerin olduðu suit kapalý duruyor lazer iþaretleme olmadýðýný nereden biliyoruz yada niye konmasýn oraya. Araç lazer güdümlü füze atmýyor ama taburun özel aracý dolayýsý ile hedefi lazer ile iþaretleyebilir baþka silahlar için örneðin F16 için helikopter için. Kocaman kapýlarý kapalý kutu var içinde lazer iþaretleme sistemi konur yani panik yapacak bir þey deðil illa bir flir gerekmiyor bunun için.
beðen

evrimd gucluak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 25
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #92 : 19 ubat 2019, 12:24:14 »
NBu mesajýda tarihe not düþmek adýna burda paylaþýyorum.. Dursun birgün ihtiyacýmýz olur. Bu dandik zýrhlý araçlar içinde allah göstermesin canlarýmýz þehitlerimiz çýkarsa ki çýkmasýn ben yanýlayým fýratýn doðusundaki anti tank kirliliðini düþünün yemende teker teker avlanan suudi araçlarýný düþünün o videolarý bir izleyin bakalým durumsal farkýndalýk neymiþ sahada neden gerekliymiþ lazer ikaz cihazlarý varmýymýþ bu araçlarda ? Eðer lazer ikaz cihazý yoksa zýrhlarý neden bu kadar yetersizmiþ sorgulayalým..

Üstten alýnan kararlarla askerimizin canýnýn yok sayýlmasýna itirazýmýz yoksa suriyede ilk harekatlarda kaybedilen tank sayýsýný ve özellikle modernize edilmeden gönderilen ancak paçalar tutuþunca yapýlmaya çalýþýlan modernizasyona sözümüz. Halen Leopard lardan haber yok ukraynadan era alýnacakta roketsan sýrtýný dayadýðý amerikalý firmadan amborgo yiyince anca altaya yetiþtirecekte zýrh mükemmeliyet merkezi diye oluþturulan yapýdan ürün çýkacakta sahada kan akýyor beyler yýldýzlý generaller masa baþýnda çay içerken kan ve ter karýþmýþ mehmetçik savaþta þehit düþüyor. Hiç kimse bunlarý dile getirme hakkýný elimizden alamaz her vatanseverinde ilk vazifesi içinde bulunulan çürümeyi ifþa etmektir. Cezasýz kalan beceriksizlikleri ortaya dökmektir. Namusluysan , bayraðýný seviyorsan susup týrsýp oturmayacaksýn..--------------------------

Sayýn Topgun

Açýkcasý ne yazsam bilemedim aðýr konuþucam olmayacak yazdým sildim yazdým sildim basiretsizlik , uzgörü noksanlýðý ve çapsýzlýk mý desem.. Ne siz sorun ne söyleyelim malum mahkemeler hazýr kýta beklemede beka sorunumuzu 100 milyon USD yi iþe yaramaycak bir platforma (OMTAS hariç taþýyýcý ve atýcý olarak tasarlanan hilkat garibesinden bahsetmekteyim.) aktarýlmasýna mý yanalým yoksa az bir çaba ile iþimizi görecek 30mm yada üstü vede 2 X 2 Omtas insansýz kuleye gömülü teleskopik mastlý çözümle birlikte gerek motor kapasitesi gerek aðýrlýk güç oraný yüksek bir toplam çözüm üretilemeyecek olmasýnamý görünürlüðü ve farkedilmeyi azaltan modern çözümler hibrid motor (dizel elektrikli motor çözümü) yada daha güçlü dizel motor ile daha yüksek zýrh korumasý ve atiklik beklerken  ve dahi "FNSS'nin bu proje için önermiþ olduðu ve hazýrladýðý prototipler her açýdan çok daha geliþmiþ araçlar idi!) araçlar hakkýnda konuþtuðumuzda, ellerinin tamamen TSK ve MSB isterlerine baðlý olduðu, kendi konseptlerinin çok daha geliþmiþ yeni nesil bir araç/sistem üzerinden hazýrlandýðý, lakin istenilenin gerekenin çok altýnda bir maliyet ile en ucuz çözüm olduðu bilgisini almýþ idim. Yazýk." bu tür bir çözümle yolumuza devam edebilecekken edilmemesine mi ??

"Sayýn güçlüak, tespitlerinize yüzde yüz katýlýyor ve eli arttýrýyorum. Bu devirde, böyle en basidinden ve sadece tek amaçlý tanksavar ZMA tedariði ve herhangibir mevcut ZMA/ZPT'na rahatlýkla uygulanabilecek bu derece basit bir entegrasyon iþlemi için bir dolu proje geliþtirme maliyeti ile mevcut ZMA'lardan daha zayýf ve basit bir araca, tamamen gereksiz bir harcama yapýlmasýna tek kelimeyle yazýk diyorum!

ÝDEf17'de FNSS yetkilileri ile TSK'nýn en ucuzundan talebi ile bu gudubet hale getirtilmiþ (çünkü FNSS'nin bu proje için önermiþ olduðu ve hazýrladýðý prototipler her açýdan çok daha geliþmiþ araçlar idi!) araçlar hakkýnda konuþtuðumuzda, ellerinin tamamen TSK ve MSB isterlerine baðlý olduðu, kendi konseptlerinin çok daha geliþmiþ yeni nesil bir araç/sistem üzerinden hazýrlandýðý, lakin istenilenin gerekenin çok altýnda bir maliyet ile en ucuz çözüm olduðu bilgisini almýþ idim. Yazýk. Ýlk denemede vurmuþ! Peh sanki vuran araç, OMTAS bu zaten elinle atsan gidip vuruyor, baþarýlý olan senelerdir geliþtirilen OMTAS!

Bir vergi mükellefi olarak, tüm dünyanýn elinde mevcut ZMA'larýna basitçe entegre ederek uyguladýðý çift fýrlatýcýlý tanksavar lançer uygulamasýnýn, bu þekilde bir savurganlýk ile bu derece basit ve futuristlikten uzak bir þekilde tedarik edilmesini üzülerek kýnýyorum. Muhakkak bir iþe yarar araç/silah sistemi oldu ama olmasý gereken bumu idi?"

Trendmi aþaðýdakiler trend gerisi sadece boþa para harcamadýr. 30 mm yada 57 mm özel mühimmatlarlaBayaðý sýkýldým hemde çokca sorun yenilenmeyen askeri doktrinimizde hantallýðýmýz yaþamlara maloluyor deðiþen ve geliþen tehditlere karþý millet bir dünya zýrh yüksek kalibre top ve 2 yada 4 OMTAS benzeri çözümler vede bir dünya elektronik sensör eklesin biz bakalým aval aval..

Yazýktýr günahtýr.....

FIGES üretimi yerli vede milli mast entegre edip mastýn üzerinede optik göz koyamadýk mý ?Yada aþaðýdakinden eklesek topografik bir harita açalým vede bir senaryo üzerinden kurgulayalým. HepbirlikteOtonom Döner Kanatlý Keþif ÝHA Sistemi

TOGAN™ genel maksatlý keþif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazýlýmý, otonom zekâ ve harekât kabiliyetine sahip, otonom veya uzaktan kumanda ile tek personel tarafýndan taþýnabilen ve kullanýlabilen çok-rotorlu döner kanatlý milli ÝHA çözümüdür. TOGAN™ özgün gömülü ve gerçek zamanlý görüntü iþleme ve derin öðrenme algoritmalarýyla sabit veya hareketli nesnelere karþý etkin olarak kullanýlabilmektedir. Sistem; "döner kanatlý ÝHA" ve "yer kontrol" bileþenlerinden oluþmaktadýr.

Kabiliyetler

-Gündüz ve gece etkin kullaným
-Hareketli nesne takibi
-Ýkincil TOGAN ile eþ zamanlý harekat ve görev deðiþimi
-Yüksek performanslý seyrüsefer ve kontrol algoritmalarý
-Özgün milli gömülü donaným ve yazýlým
-Görüntü iþleme tabanlý kontrol uygulamalarý
-Gömülü ve gerçek zamanlý nesne tespit, teþhis, takip ve sýnýflandýrma
-Tek personel tarafýndan kullanýlabilme
-30x optik yakýnlaþtýrma
-3 eksen stabilize özgün PODKobani karþýnda omtas entegre bir araçla karþýsan bakýyorsun. Hedefin bu ortamda gizlenmiþ saklanmýþ anti tank füze bataryalarýný yada bir tanký yada zýrhlý bir bomba kamyonunu tespit edip imha etmek.

Evet drone kullanmak lazým mý lazým o dronedan gelen koordinat verisine göre OMTAS tevcih edilmelimi edilmeli kasabanýn bir ucundan diðer ucundaki bombalý zýrhlý aracý en ucuz yollu tespit edip OMTASI  2,5 km 3 km öteye atalým nasýl atacaðýz. MASTIN yok DRONE yok üç kuluvallah bir elham çekip sallarýz artýk..  3 km ötedeki zýrhlý personel taþýyýcýyý Male ÝHA da yoksa tepende ne ile tespit edicen. Ön planda çarpýþan piyadene nasýl destek vericeksiniz ???

Benzer bir senaryoyu topografik haritada hayal edin düþman zýrhlý birliði hadi yunan olsun 6 km ötede ufuk ve görüþ hattý ötesinde sizde bu yeni araçlardan birindesiniz ve keþfedilmemiþ gece hýzlý bir saldýrý yapýyor.. Araç komutaný çevre birliklerden telsizle iletiþim alamadýðý sürece elindeki dürbüne baðýmlý kalýr gece ise alýr eline

 o da varsa daðýtýlmýþsa birliðe ???

Þunu masta monte etde bari asker gecenin soðunda aracýn tepesinde yada yüksek bir mevzide donmasýn aracýnda otursun sýcak sýcak ekranýna baksýn varsa düþman sallasýn yada uçursun bir tane TOGAN 3-4 km yarý çapýnda göz atsýn ne var ne yok çok zor deðil bunlar.

TOYOTA hilux a bile entegre edebilirsin þu çift omtasý birde mast ve optik vede iha togan bu araçtan daha iyi bir çözüm olur.
« Son Dzenleme: 19 ubat 2019, 12:30:18 Gnderen: gucluak »

evrimd gucluak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 25
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #93 : 19 ubat 2019, 12:36:40 »
Evet kapalý kutu ordada içinde laser iþaretlemeside varda bu platformu seçerken düþük sülieti yüzünden seçtiler. Yani Bir ejder yada conra2 kullanmayalým dediler. Ýler hatta gözlem yapacak dediler gerekirse anti tank sallayacak dediler. Ben demedim diyenlerin yalancýsýyým.

Bana ileri hatta gözlem yapacak bir aracýn hemde düþük sülieti ile vede yeri geldiðinde sütre gerisinden ateþlemek zorunda kalacaðý OMTASI-KORNETÝ etrafýný bilmeden 3 ila 4 kilometre demek kobaninin bir ucundan diðer ucuna bir uzaklýk demek 30 tane bina yükselti demek durumsal farkýndalýðýný etkileyen onlarca etken demek. Yani ya bu cihazlarýn görevi nedir diye güzel bir tanýmlama yapalým o zaman tamam diyelim yada eksiklikleri kabul edelim.

Bu araçla keþan çevresinde güzel bir tepeye konuþlanalým aracýn görünürlüðünü azaltmak için tepearacýn biraz üzerinde kalsýn bu durumda o kapalý kutuyu kullanamazsýn araçtan çýkýcaksýn hemen tepeyi týrmanýp elindeki dürbün ile karþýyý gözetleyeceksin. Yahu tatbikatta yaþamýþlýðýmýz var olmasa he dicem.. Sütre gerisine yapýþtýrýyorsun görünmesin diye ardýndan daha yüksek biryerden olasý düþmaný gözlüyorsun büyük nikon dürbünle hani 2.dünya savaþýndan kalmýþlar varya onlarla ee þimdi ne yapacaksýn.. Motorize piyade olarak benim gözlemim bu yanlýþsa ortaya koyalým.
« Son Dzenleme: 19 ubat 2019, 12:44:19 Gnderen: gucluak »

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #94 : 19 ubat 2019, 13:10:16 »
Aslýnda sana katýlýyorum bende buna daha önce bazý itirazlarda bulundum. Optik set lerin her araçta her silahta çeþit çeþit olmasýný bende çok kere eleþtirdim .Sarp da Cirit de zýrhlýda keþifte yüz çeþit farklý paketlenmiþ optik set var. Oysa bunlar sonuçta belli þeyler termal kamera + gündüz kamerasý + lazer iþaretleme + lazer noktalama+ lazer mesafe ölçme. Bu paketi güzel bir mühendislik ile paketleyip kullanmak lazým her yerde. En fazla iki çeþidi olur biri flir seçeneði öbürüde tört köþe bir pakettir bir platform a sabitlersin. Olabildiðince flir kullanmakta bence mantýklý bir tercih her optiði illa platform a montajýný yapmak þart deðil. Ýsrail bunu yapýyor artýk bakýyorsun stamp gibi silahlarda bile bir flir yetiyor. Mast kullanýmýda artmalý bunada katýlýyorum. Aselsan biraz son yýllarda bunu yapmaya çalýþýyor gibi eskisi kadar çeþit çeþit optik suit ler yok bir  paket var fark ediyorum onu kullanýyorlar ama yinede iyi çalýþmamýþlar belliði standart olarak paketlemeye ki bir çok yerde yine silaha özel optik setler var.

Þunda ayný þeyler baþka bir pakette öbüründe baþka pakette öbüründe baþka pakette. Ne gerek var buna hepsi ayný iþi yapýyor termal kamera gündüz kamera iþaretleme mesafe ölçme. Birini paketten çýkartýrsýn eklersin oda bir seçenek kapaðý aç lazer noktalamayý çýkart mesela.

Aselsan þu paketi kullanmaya çalýþýyor artýk silahlarýnda eskisi gibi sil baþtan bir optik set tasarlamýyor her þeye ayrý. Bir iyileþme var ama bakýyorum ara ara yine garip gerip optik sil baþtan tasarýmlar var. Bu optik suit bu kadar sil baþtan yeniden silaha özel konsriksiyonda tasarlanmasýn paket bu tak kullan nerede lazýmsa. Ustaca estetik olsun diye sistemin içinede gömmemeliler bazende onu yapýyorlar ne gerek var alenen görünsün ortada. Þu resimdeki kullaným ne güzel ASELSAN bu paketi böyle kullanýyor artýk ben çok yerde görüyorum. Buna alternatif flir olabilir Ýsrail daha çok flir tercih ediyor bencede mantýklý


« Son Dzenleme: 19 ubat 2019, 13:11:28 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: OMTAS PROJESÝ
« Yantla #95 : 19 ubat 2019, 13:16:48 »
Sn Gucluak , OMTAS hakkýnda yapmýþ olduðunuz  gözlem ve eleþtirilerde  doðruluk payý olabilir.
Neticede ürünler tasarlanýp gelþtirilirken deðiþik bakýþ açýsý olan uzman ,saha kullanýmý , ve konu ile hiç alakasý olmayan kiþilerin yapmýþ olduklarý yorumlarýn deðerlendirmeleri neticesinde son halini almakata. Buna göre  sizin görüþleriniz de deðerli olduðu kanýsýndayým.

Yapmýþ olduðunuz yorumlarda görmüþ olduðunuz eksiklikleri belki daha kýsa ve yalýn olarak belirtmeniz daha þýk olacaðý kadarý takip eden arkadaþlarýn sizi daha net olarak anlamasýný kolaylaþtýracaktýr .Teþekkürler.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #96 : 19 ubat 2019, 14:04:37 »
Forumlarýn amacý zaten ilgili konularda bilgi paylaþýmý yaparak bilginin çoðalmasýný saðlamak. Artan bilgi ile geliþmeye katký saðlamak. Bu nedenle bu tarz geliþtirici düþüncelerinizi burada paylaþabilirsiniz. Konuyla ilgili herhangi bir forumda da paylaþabilir olmanýz gerekli hatta.

Ancak sanýyorum biraz yormuþlar sizi. O nedenle biraz býkkýnlýðýn verdiði gerilim hissediyorum. Sert sayýlabilecek söylemleriniz bunu hissettiriyor. Sakin olmakta yarar var.

Herkes ayný þeyi düþünemez. Öyle olsa dünya tek renk olurdu. En iyimser deðerlendirmeyle, bu konuda karar verenler, sizin görüþ açýnýzla konuya bakamýyor  olabilirler diyelim. Sizin yaptýðýnýz gibi olmasý gerektiðini, daha iyisini belirtelim. Burada konuyu takip eden birileri mutlaka çýkacaktýr. Hatta konuyu doðrudan kendilerine de ulaþtýrabilirsiniz.

Keyifle okudum. Daha az sert olsaydý daha keyifle okurdum.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd gucluak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 25
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #97 : 19 ubat 2019, 15:51:35 »
Haklisiniz 2 gundur uykusuzum dlger forumdaki yoneticide uyarmadan kesiyor. Birde soz soyleyen yok orda sayin togun var acik yurekli bir o

evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #98 : 19 ubat 2019, 16:22:17 »
Fikirlerinizi belirtemiyorsanýz rahatça çýkýn o forumdan buraya bekleriz bu arada siz ve topgun ýn dedikleri doðru bu hâli ile araç yetersiz
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: Silah Taþýyýcý Araç Projesi
« Yantla #99 : 19 ubat 2019, 22:19:56 »
Gucluak hepten öldürme sadfor'u.. Biz iþin içinde olmadýðýmýz için bazen yüzeysel bakýp yorumlayabiliyoruz.. Belki o proje üzerinde çalýþan bir vatandaþ ayný þekilde forumu takip ediyor olabilir. Sözlerinden etkilenip yöneticiye þikayette bulunmuþ da olabilir. Yöneticide müdahale etmiþtir.

Mesela seneler önce Uçak aerodinamiði ile alakalý TOPGUN ile SSF de iken tartýþmýþtýk. iþ uzadý hatta bazý arkadaþlar bana destek çýkarak Topum Gumum diye arkadaþla makara bile geçtiler. Sonra özelden TOPGUN yazarak THY de pilot olduðunu bilmem kaç defa uçak indirip kaldýrdýðýný ve gözlemlerini anlattý. Bana dedi "sen hiç pilot kabinine girdin mi? Rezil oldum. Adama hiç görmediðim Ayraný tarif ediyorum. Adamda karþýma geçmiþ Ayran içiyor. :)

Yani üreticinin, kullanýcýnýn bizim göremediðimiz bazý öngörüleri olabilir. Ýþin içindeler. Hemen karar vermeyelim.

DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..