Gnderen Konu: F-16 Modernizasyonu  (Okunma says 195676 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #520 : 23 Eyll 2022, 09:41:41 »
Bir tane F110 motoru yaparsak bize artýk karada ölüm yok diyebiliriz. Bu motor çok güçlü bir motor ve görece klasik teknolojiler ile üretilmiþ nispeten kolay bir hedef. Çok iþimize yarar çokta zor bir hedef olmaz. Tabi jet motorunun normali olan zorluk sýnýrlarý içinde konuþuyoruz yoksa en küçüðü bile gördük kolay olmuyor. bu motor ile bir F22 yapamazsýn ama F15 yapabilirsin oda yeter fazlasý ile. 
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #521 : 23 Eyll 2022, 11:09:13 »
TF6000 motorunun takvimi ortadayken, bunun üç katýndan daha çok güç üretmesi talep edilen bir motorun  dýþarýdan destek almadan tasarlanmasý ve üretimin baþlamasý için gerekecek zamanýmýz var mý?
yerli motor konusu için  iki olasýlýk görüyorum,  ilki dýþarýdan destek almadan ve çok uzun süre sonra üretilecek yerli motor ki,  bu durumda  uçak sayýsýndaki  olumlu veya olumsuz deðiþim pek ön görülebilir deðil.
çoðunun kafasýnda þu var:  "bu kadar F16 bize yeter ve modernize edersek tadýndan yenmez,  sonra iki yýl sonra insansýz jet uçaklarý da gelmeye baþlayacak"
bu kesin deðil,  mevcut uçaklarý modernize etme konusunda anlayamadýðým bir yavaþlýk var,  üstelik bunlarý modernize etsek bile artýk hava kuvvetlerinin ilgilenmek zorunda olduðu alan geniþlemek zorunda,  yani eldeki uçak sayýsýna ek uçak gerekebilir önümüzdeki on yýlda.
zaten, ara uçak olarak Ýngiltere'den uçak alýmýyla ilgili iddialarýn kaynaðý da bu on yýl  ön görüsüdür tahminen.
insansýz jetler konusundaysa,  Ukrayna üretimi motorlarla ne kadar mesafe alabiliriz?  açýkçasý ben bundan hiç emin  deðilim.
bu motorlarýn Türkiye'de üretilmesini umuyorduk,  hatta ortak bir þirket kurulmuþtu.

"buna deyinmiþken,  yeni Akýncý teslimatý oldu mu son zamanlarda"

ikinci yerli motor olasýlýðý  ise, Ýngiltere'nin teknik desteði,  bu olasýlýkta tahminen hem motor için takvim biraz daha katlanýlabilir bir noktaya gelir;  hem de bu süre içinde ülke ekonomisinde  yeni bir hava kuvveti  kurabilecek ekonomik iyileþme saðlanabilir.

þaka deðil bu arkadaþlar,  bu gün doðan bir çocuk 18 yaþýna geldiðinde,   uçaklarýn cinsi ve adeti açýsýndan  yeni bir hava kuvveti kurmasýnýn zamaný gelmiþ olacak bu ülkenin.

bakýn,  öyle ara uçak alýmý,  modernizasyon filan demiyorum,   kullanýlan  uçaklarýn cinsi ve adeti  açýsýndan    yenilenme gibi bir gündemi olacak  bu ülkenin 18 veya 20 yýl sonra artýk.


evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #522 : 23 Eyll 2022, 11:30:56 »
MMU motorunda tek dileðim Ýngilizi bu iþe karýþtýrmadan TEÝ tarafýndan tamamen yerli motor yapýlmasý. Bu konuda kendilerine de güvenleri var zaten.

BAE'nin tasarým aþamasýndaki desteðinden farklý motor iþi. Tasarým oldu ve bitti. Ýngilize destekleri için çok teþekkür ederiz. Ama motor üretimi uçaðýn ömrü boyunca birlikte iþleyecek bir süreç. Bugün ingilizle aramýz iyi olabilir ama yarýn ne olur bilinmez.

Dünyanýn nereye gittiði artýk belirsiz. Örneðin yarýn birgün Rusyaya ambargo uygulamýyorsunuz diye amerikanýn baskýsýyla desteklerini çekmeyecekleri ne malum?

Bu nedenle motoru tamamen TEÝ yapmalý. Gerekirse uzun sürsün. Ama bizim olsun. Ýþ Altaya dönmesin.

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #523 : 23 Eyll 2022, 12:29:22 »
Muhtemelen anlaþma, tüm know how'ý ile tam yerli üretimdir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #524 : 23 Eyll 2022, 13:30:03 »
RR'ye gittiðimize göre TEÝ bu iþi tek yapamayacak þu aþamada..

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #525 : 23 Eyll 2022, 14:52:40 »
Hükümetin Tei tek basina yapmasini istemiyor konu bu

Tei destegi versin hükümet  5 sonra F110 ayarinda motor cikar

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #526 : 23 Eyll 2022, 15:20:41 »
Hükümetin Tei tek basina yapmasini istemiyor konu bu

Tei destegi versin hükümet  5 sonra F110 ayarinda motor cikar

Çin milyar dolar destek veriyor onlarýn bile F-110 dayanýklýlýðýnda motoru yok...
Bu iþler öyle kolay deðil...Güç verse dayanýklýlýðý olmuyor; dayanýklýlýðý olsa istenilen güç alýnamýyor vs...vs...

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #527 : 23 Eyll 2022, 15:29:04 »
tumucin bey,

biz F110 istemiyoruz, daha güçlü bir motor gereksinimi var.
mevcut f110 dengi yerli bir motoru tek baþýmýza yapmaya kalkarsak,  motorun üretime hazýr hale geleceði tarihi göz önüne alýrsak,  bu  motor bu takvimde hiç kimseyi tatmin etmez zannýmca.
yani herkesin 5. nesil uçaklara doyup 6. nesil uçaklarý tanýtmaya baþladýðý tarihlerde memleketi milenyum öncesine mi götüreceðiz?
TF6000 motorunun baþladýðý tarihe ve biteceði  tahmin edilen tarihlere bak,  TF6000 sonrasý hemen  baþlarsan  ve üç kat daha fazla güç üretecek motorun  hazýr hale geleceði   süreyi de TF6000  ile günü gününe ayný kabul edersen,  ilk f110 motorun tarihi  aþaðý yukarý ne oluyor?
olur; ama iþte böyle olur.
f110 ile ayný klasik teknolojilerle yapýlsa dahi 2035 ve daha sonrasýnda 1980 model bir motorun  olacak.

ama Hürjet konusunda,  öteden beri ben de bu uçaðýn olursa çift motorlu halinin  olmasý gerektiðini düþünüyorum.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #528 : 23 Eyll 2022, 16:08:12 »
bizim motor teknolojimiz logaritmik artýyor. 6000 den sonra onbin gelmeyecek bizde RR olacaðýz
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: F-16 Modernizasyonu
« Yantla #529 : 23 Eyll 2022, 16:11:23 »
F-110 motoru yapan mühendislerin isimlerini caddelere, üniversitelere vermek lazým. Küçümsememek lazým bu motoru...Devrim demek bu özellikteki motor.Nesi yetmiyor...
F-110 motoru bize acil lazým...5.nesil özellikli motoru da bu motordan sonra yapardýk...

Ben de ivedi olarak F-110 ayarýnda ve ölçülerinde bir motor yapýlmasý tarafýndaydým , MMU projesi baþlangýç yýlý 2016...Bu iþ 10 sene sürer diye burun kývýrmýþtý herkes týpký þimdi olduðu gibi...

2026 yani 3-4 yýl sonra hazýrdý mmu block-1 motoru
« Son Dzenleme: 23 Eyll 2022, 16:12:00 Gnderen: serkan1976 »