Gnderen Konu: Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi  (Okunma says 8584 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd ugurkarakaya25

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 335
 • 17
 • DefenceTurk.com
Ynt: Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi
« Yantla #10 : 20 Eyll 2020, 19:22:35 »
SSM bu araçlardan sipariþ verdi mi?

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi.
« Yantla #11 : 11 Kasm 2020, 16:18:07 »
Alntevrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi.
« Yantla #12 : 26 Ekim 2022, 01:28:02 »
Alnt
ZYR firmasý tarafýndan geliþtirilen özgün tasarýma sahip, 5 kg faydalý yük taþýma kapasitesi olan Kargo iha @SahaExpo 'da sergileniyor.
https://mobile.twitter.com/SahaExpo

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Ýnsansýz kargo helikopteri projesi için geçen yýl Titra ile sözleþme imzalandý.


https://mobile.twitter.com/Dromercay/status/1638613135345983489?cxt=HHwWgoCxieD9wr0tAAAA

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi
« Yantla #14 : 13 Mays 2023, 01:00:58 »
Alnt
Temel Kotil, insansýz helikopterin kýsa süre içerisinde ilk uçuþunu gerçekleþtireceðini açýkladý.

Elektrikli ve insansýz yapýsýyla dikkat çeken helikopter, 300kg faydalý yük taþýma kapasitesine sahip.


https://twitter.com/avionot/status/1657094626719813632?cxt=HHwWgMC-jZGyl_8tAAAA

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi
« Yantla #15 : 13 Mays 2023, 02:41:03 »
Kargo dronlarý, bence geleceðin savaþlarýnda çok hayati olacaklar. Ukrayna'da demiryoluna dayanan Rus lojistiðinin baþýna gelenler ibretliktir!

O nedenle bütün bu kargo iha ( KÝHA mý desek? ) projeleri benim nazarýmda en az SÝHA'lar kadar önemli iþler. Ýhmale gelmez.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
ALPÝN, deniz görevlerine hazýrlanýyor.
« Yantla #16 : 23 Mays 2024, 23:05:46 »
Alnt
Ýnsansýz helikopter ALPÝN, deniz görevlerine hazýrlanýyor.

Titra Teknoloji ve Airbus arasýnda yapýlan iþbirliði ile ALPÝN, deniz platformlarýna iniþ-kalkýþ yapabilme yeteneði kazanacak.ALPÝN'i geliþtiren Titra Teknoloji ve Airbus arasýnda ana yurt güvenliði fuarý SEDEC kapsamýnda iþbirliði protokolü imzalandý.

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Þener, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Airbus ile proje için yaklaþýk 4-5 aydýr çalýþtýklarýný söyledi.

ALPÝN'in muharebe sahasýnda kendini kanýtlamýþ bir ürün olarak ilk defa Türkiye'de Kuzey Irak bölgesinde kullanýldýðýný ifade eden Þener, bunun yanýnda platformun deniz kuvvetleri tarafýndan kullanýlmasýna yönelik dünyadan ve Türkiye'den talepler aldýklarýný belirtti. Þener, projeye iliþkin þu bilgileri verdi:

"Helikopterin gemiye inmesi biraz kompleks bir proje. Airbus ile projemizin fokusunda bu var. ALPÝN'i gemiye inebilen bir platform haline dönüþtürmek için iþ birliði protokolü yaptýk. Bunun sonrasýnda da Airbus ile farklý iþ birliði projeleri yapmayý ümit ediyoruz. Deniz taþýtlarýna hareket halindeyken helikopterin kalkmasý ve inmesi çözülmesi zor problemlerden bir tanesi. Bunu yapabilen de çok az sayýda çözüm var. ALPÝN de bunlardan bir tanesi olacak önümüzdeki 6 ay içinde. Bundan sonra ALPÝN'i sadece Kara Kuvvetleri'nin, Özel Kuvvetler'in deðil, Deniz Kuvvetleri'nin de kullanýmýna sunmuþ olacaðýz.

Yurt dýþýnda testlere hazýrlanýyor

ALPÝN için hemen hemen her kýtadan birçok ülkeyle görüþmeler devam ettiðini bildiren Þener, "Gelip demolarýný gören, memnun olan, fiyat isteyen, teklif isteyen çok fazla ülke var. ALPÝN'in hem geliþtirilmesini hem üretimiyle alakalý HAB bölgesinde yeni bir fabrika kuruyoruz, bunun altyapýlarýný oluþturuyoruz. Sene sonuna kadar en az birkaç ülkeyle ALPÝN'le, kamikaze ürünlerimizle, ürün gruplarýnýn tamamýyla ilgili protokoller imzalamayý hedefliyoruz.

https://www.instagram.com/p/C7TcPrLqJdS/?igsh=MWVwZGp1MDV4d2I5NQ==

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi
« Yantla #17 : 24 Mays 2024, 01:34:47 »
Þu helikopter galiba 200 kg faydalý yük taþýyor eðer yeterince envantere alýrsak ....

Keþif görevlerini bir yana býrakalým düþünsenize intikal eden birliklere lojistik destek saðladýðý(Su,yiyecek,cephane,mühimmat,destek timi silahlarýnýn havadan ikmali,81 mm havan,12.7 mm uçaksavar,stinger,omtas) gibi gibi stratejik üstünlük saðlayabilceðiniz silah ve iaþenin en sarp arazilere bile saðlayabilceðinizi düþünsenize ayný þekil üs bölgelerine devamlý lojistik desteðin saðlandýðýný düþünün iþte Alpin bunun anahtarlarýndan biri þiddetli çatýþma ortamýna götürebilirsiniz kaybedeceðinizi bilseniz bile Uh60 Black Hawk kaybetmekten iyidir.

Yaralý tahliyesi bile yapabilirsiniz...

Ama bizde klasik bir zihniyet var herþeye lazer aydýnlatmalý flýr ve lazer güdümlü mühimmat bu olmazsa olmazýmýz ...Birþeyi silahsýz da olsa fayda edebilceðini göremiyoruz....

Bence bu forumda Alpinin görevi ve kabiliyeti iyi anlaþýlmadý ve yeterince konuþup,önem vermedik.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi
« Yantla #18 : 24 Mays 2024, 11:05:51 »

Bence bu forumda Alpinin görevi ve kabiliyeti iyi anlaþýlmadý ve yeterince konuþup,önem vermedik.

Ayný fikirdeyim. Pratikte kargo naklini karadan yapmak giderek imkansýzlaþýyor. Bu araçlar, özellikle acil kargo nakli için olmazsa olmaz hale gelecekler.

evrimd SH

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 595
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: Dikey Ýniþ Kalkýþlý Kargo ÝHA Projesi
« Yantla #19 : 24 Mays 2024, 11:29:02 »
Maalesef basýnda bazý firmalarýn haricindeki firmalar çok destek alamýyor. Kamuoyu oluþturma noktasýnda zayýf kalýnýyor. ALPIN'i yaklaþýk 2 senedir görüyoruz. Yeterli desteði alsaydý bugün çok daha farklý noktada olurdu. Türkiye'de gerçekten bir iþte ayrýþmak çok zor. Umarým yeterli yardýmý yapabiliriz artýk. 

TUSAÞ'ýn da buna benzer bir çözümü vardý Kargo IHA adý altýnda.

https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/ucus-testleri-baslayan-kargo-iha-ilk-kez-pariste-vitrine-cikti/2926511

Umarým hýzlýca projeler ilerler ve bu alanda da büyümeye baþlarýz.