Gnderen Konu: AÇIK ÝSTÝHBARAT  (Okunma says 9216 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd süvari

 • Süvari
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 29
 • 0
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« : 06 Eyll 2010, 00:48:35 »
sayýn adminler,moderatörler ve forum üyeleri

bildiðiniz üzere istihbaratýn %50 lik kýsmý açýk istihbaratýn yorumlanmasýnda ileri gelmektedir.iletiþim çaðýnda olduðumuz þu dönemde daðdaki terörist bile elinde laptop ile istediði açýk istihbari bilgiye ulaþabilir ve de aklýnca yorumlayabilir.

BU NEDENLE BÝRLÝKLERÝMÝZDEN SÖZ EDERKEN ÝLGÝLÝ BÝRLÝÐÝN KONUMU,KULLANDIÐI SÝLAHLAR,BÝRLÝKLERÝN PROFESYONELLÝK DÜZEYLERÝNDEN BAHSEDERKEN ÝTÝNALI DAVRANMALIYIZ.FALANCA YERDE BULUNAN BÝRLÝKTEKÝ SÝLAHLAR ÞUNLARDI DÝYEREK BÝR DE FOTOÐRAF EKLEYEREK PKK VE DÝÐER TERÖRÝST ÖRGÜTLERE ÝSTEMEDEN ÝSTÝHBARÝ BÝLGÝ VERMÝÞ oluyoruz.hatýrlasanýz bir süre önce Genelkurmay Baþkanlýðý'mýzda bir genelge yayýnlayarak facebooktaki fotoðraf paylaþýmlarýna dikkati çekmiþ ve karþý açýk istihbarat saðlama yanýlgýsýna düþülebileceði konusunda kuvvet komutanlýklarýný uyarmýþtý.

Bir süre önce sizinde adýný bildiðiniz diðer savunma forumunda KENDÝNÝ POLÝS OLARAK LANSE EDEN VE BENCE POLÝS OLMAYAN BÝR ÞAHIS POLÝS PANZERLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ SORMUÞ BENDE MÜMKÜN OLDUÐUNCA DETAYA GÝRMEDEN CEVAPLANDIRMIÞTIM.ANCAK SÖZ KONUSU ÞAHIS POLÝS OLDUÐUNU ÝDDÝA ETMESÝNE RAÐMEN POLÝS PANZERLERÝNÝN RPG TÝPÝ ROKETLERE DAYANIKLI OLUP OLMADIÐINI SORARAK DEYÝM YERÝNDEYSE KENDÝNÝ ELE VERMÝÞTÝ.(GERÇEK BÝR POLÝS OLSAYDI BU BÝLGÝYE KOLAYCA ULAÞIRDI) BENDE FORUMUN YÖNETÝCÝSÝNE DURUMU BÝLDÝREREK SÖZ KONUSU KÝÞÝYÝ YASAKLANMASINI SAÐLAMIÞTIM.

LÜTFEN BU TÜR TUZAKLARA DÝKKAT EDELÝM.DEYÝM YERÝNDEYSE BU TÝP ÞAHISLARIN TUZAK SORULARINA BÝLGÝÇLÝK TASLAYARAK ATLAMAYALIM.SONUCUNDA BÝ TERÖRÝSTE ÖNEMLÝ BÝR BÝLGÝYÝ FARKINDA OLMADAN VERMÝÞ OLABÝLÝRÝZ.BEN ASKERDE ÞU BÝRLÝKTE ÞU MARKA SÝLAHLA BÝLMEM KAÇ KÝÞÝYÝ VURDUM DENÝLEREK YAPILACAK BÝR ÖVÜNME BÝLE O BÝRLÝKTEKÝ ATEÞ GÜCÜ HAKKINDA BÝLGÝ ÝÇERMEKTEDÝR.DOÐRU OLMASA BÝLE TERÖRÝSTÝN HAZIRLIK YAPMASINA NEDEN OLABÝLÝR.

TSK'nýn kullandýðý silahlar konusunda çeþitli yerlerde bilgiler mevcut.ancak dikkati çektiðim husus birliklerin donaným kapasitelerinin açýk bilgi olmamasýdýr.

ADMÝNLER,MODERATÖRLER VE YÖNETÝCÝLER SÝZÝN DE DÝKKATLÝ OLMANIZI RÝCA EDÝYORUM...

SAYGILARIMLA...

Süvari...
EY TÜRK ÝSTÝKBALÝNÝN EVLADI!
ÝÞTE,BU AHVAL VE ÞERAÝT ÝÇÝNDE DAHÝ, VAZÝFEN; TÜRK ÝSTÝKLAL VE CUMHURÝYETÝ'NÝ KURTARMAKTIR!
MUHTAÇ OLDUÐUN KUDRET, DAMARLARINDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
Mustafa Kemal ATATÜRK

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #1 : 06 Eyll 2010, 10:12:02 »
Uyarýnýz için teþekkür ederiz. Dikkat etmeye çalýþýyoruz. Ama bazen yoðun tartýþmalar içerisinde gözden kaçýrdýðýmýz da oluyor. Sizlerin bu konuda her zaman yardýmcý olacaðýnýzý umuyoruz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BLACKHAWK

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 506
 • 0
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #2 : 06 Eyll 2010, 14:25:29 »
Facebook paylaþým platformunda profilleri bulunan bu þerefsizler bunuda yaparlar.Facebook yönetimi bir þey yapmýyorki nasýl bir yönetim ise.Profiller Türk hackerlar tarafýndan hackleniyor fakat her gün artýyor.Bizimde dikkat etmemiz lazým.

Arkadaþýmýza katýlýyorum.

Sayýn SKYWOLF forumumuza görünmeyen link ve resim sistemi eklersek çok güzel olur üye olamayanlar hiç bir paylaþýmý görmesin yani.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #3 : 06 Eyll 2010, 16:22:21 »
Üye olmayanlarýn iletileri görememesi zaten bu sorunu çözmüyorki. Genelde iletileri göremedikleri yere de kimse üye olmak istemiyor.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #4 : 06 Eyll 2010, 17:34:26 »
Facebook paylaþým platformunda profilleri bulunan bu þerefsizler bunuda yaparlar.Facebook yönetimi bir þey yapmýyorki nasýl bir yönetim ise.Profiller Türk hackerlar tarafýndan hackleniyor fakat her gün artýyor.Bizimde dikkat etmemiz lazým.

Arkadaþýmýza katýlýyorum.

Sayýn SKYWOLF forumumuza görünmeyen link ve resim sistemi eklersek çok güzel olur üye olamayanlar hiç bir paylaþýmý görmesin yani.
O zaman siteye üye olurlar bu bir çözüm deðil.Çözüm baþlýðý açan arkadaþýzýn yazdýðý gibi daha dikkatli bir þekilde paylaþýma devam etmek.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #5 : 06 Eyll 2010, 19:23:13 »
Bazý üyeler olaylara karþý duygusal yaklaþarak bu konuda hataya düþüyorlar ve uyardýðýmýzda davranýþlarýný düzeltiyorlar. Bazýlarýnýn ise amaçlarý yazdýklarý iletilerden açýk bir þekilde belli oluyor. Uyarýlara kulak asmýyorlar ve sonuçta yasaklanýyorlar. Defenceturk.com emsalleri arasýnda en demokratik site dersek yalan söylemiþ olmayýz. Ancak bazýlarý, demokrasi kavramýný kiþi  ve kurum hakkýnda kanýtlanmamýþ iddialarla karama, iftira atma, hakaret etme vs özgürlüðü olarak gördükleri için gizli amaçlarýný sitemizde gerçekleþtirmeye yelteniyorlar. Bizleri aptal yerine koyduklarýný sanan bu tip üyeleri yönetim olarak özellikle yakýnda takip ediyoruz ve zamaný geldiðinde de gerekeni yapýyoruz,  bundan sonra da yapmaya devam edeceðiz. Ýletileri, IP adresleri vs hertürlü bilgileri de sitemizde kayýtlý ve gerektiðinde kullanýlacaktýr. Bu konuda özel mesajlar vs türlü iletiþim yollarýyla bizlere yardýmcý olan arkadaþlara da duyarlýlýklarý nedeniyle teþekkür ederiz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd F-16 figthing falcon

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 18
 • 0
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #6 : 06 Eyll 2010, 20:49:51 »
Sayýn SKYWOLF!!!
Þu f-4 olayýna yorum yapmak istiyorum ama ''yanýtla'' kýsmýný kapatmýþsýnýz sanýrým!
Aramýzda ''3 gramlýk beyniyle'' TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝNE,ASKERÝNE VE ATATÜRK'E laf eden,aðzý leþ gibi ''Taraf'' ve ''Vakit'' gazeteleri kokan ''YARATIKLAR'' var!!!
Daha neyin sabrýný gösteriyorsun???
Bayramlýk aðzýmýzý mý açalým???

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #7 : 06 Eyll 2010, 20:53:35 »
Sayýn SKYWOLF!!!
Þu f-4 olayýna yorum yapmak istiyorum ama ''yanýtla'' kýsmýný kapatmýþsýnýz sanýrým!
Aramýzda ''3 gramlýk beyniyle'' TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝNE,ASKERÝNE VE ATATÜRK'E laf eden,aðzý leþ gibi ''Taraf'' ve ''Vakit'' gazeteleri kokan ''YARATIKLAR'' var!!!
Daha neyin sabrýný gösteriyorsun???
Bayramlýk aðzýmýzý mý açalým???


Sabýr falan gösterdiðim yok. Konuya iyi bakýnýz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd F-16 figthing falcon

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 18
 • 0
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #8 : 06 Eyll 2010, 20:55:10 »
Sen ne demek istediðimi anladýn!

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AÇIK ÝSTÝHBARAT
« Yantla #9 : 06 Eyll 2010, 20:56:00 »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com