Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055797 defa)

0 ye ve 4 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6530 : 14 Mays 2024, 01:41:19 »
Sn Selçuk Koçak,
Hesabýnýzda bir yanlýþlýk var.
LM USA þirket 2022 yýllýk hesap dökümünden (annual report) gelen bilgiler ýþýðýnda, yaklaþýk:
10.64 milyar dolar yýllýk maaþ ve personel gideri var.
66 milyar dolar ciro yapmýþ
8.3 milyar dolar vergi öncesi geliri var.
Toplam çalýþaný 112000 kiþi.
Bunlarýn 60000 kiþisi mühendis ve bilim adamý. Bunlarýn yýllýk maaþlarý 50000 ile 200000 dolar arasýnda.
Kiþi baþý ortalama maaþ gideri 95000 dolar

Sayfa 71
https://investors.lockheedmartin.com/static-files/5a6f08ab-266d-4000-b283-00e0a8e4e764


Edit:

LM UK de 1700 kiþi çalýþýyor. Ortalama maaþ 47431 sterlin yýllýk olarak. Bu brüt maaþ.

LM USA’da CEO ve 4 en üst düzey yönetici 800bin dolar maaþ alýyor. 4milyon ile 7 milyon dolar arasýnda deðiþen primleri de var.
Gene LM USA’de bölüm müdürleri 150bin dolar la 350bin dolar arasý maaþ alýrken, kýymetli teknik mühendislerden 300bin dolar üzeri maaþ alaný da var.
Bunun yanýnda bir resepsiyonist 35000 dolar maaþ alýyor.
« Son Dzenleme: 14 Mays 2024, 10:24:56 Gnderen: Yasar »

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6531 : 14 Mays 2024, 13:42:01 »
evet hesapta hata var. yýllýk maaþý tekrardan 12 ile çarpmýþým . sonuç yanlýþ benim dikkatsizliðim.

evrimd Efes

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 283
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6532 : 16 Mays 2024, 17:11:13 »
<a href="http://youtu.be/l0KwwRBTZ08?si=hoRZyb6X8FTpaThN" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/l0KwwRBTZ08?si=hoRZyb6X8FTpaThN</a>

Kaanýn üretim yerinden çok özel görüntüler var. Pilotlada söyleþi yapýlmýþ

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6533 : 25 Mays 2024, 10:46:49 »
Alnt
TUSAÞ Genel Müdürü Temel Kotil:

"KAAN'a 5.000.000 Volt güce sahip test laboratuvarýnda yýldýrým çarptýrýlacak."

"Görünmezlik için Türkiye'nin en büyük test hangarý inþa edildi, radar dalgasýnýn görüp görmediðini test edeceðiz."

https://x.com/siyahsancakx/status/1785358406305427459

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6534 : 26 Mays 2024, 08:27:36 »
Ýlk uçuþ anýndaki bütün korkuyu, endiþeyi, stresi sonrasýndaki büyük rahatlamayý, mutluluðu, coþkuyu en iyi hissettiren video bu açýdan çekilen video bence.

<a href="http://youtu.be/yyGmRUgarjE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/yyGmRUgarjE</a>


https://youtu.be/yyGmRUgarjE

Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd SH

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 595
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6535 : 26 Mays 2024, 11:33:36 »
Temel Bey, burun topu olacak dedi :) forumda tartýþmasý uzunca yapýlmýþtý. Bravo arkadaþlar. Gerçekten güzel yorumlar vardý.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6536 : 27 Mays 2024, 12:05:27 »
TUSAÞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN savaþ uçaðý için þu ana kadar 2 milyar dolar harcandýðýný açýkladý.
Temel Kotil, Bae elemanlarý bir boka yaramadý demiþ. Ben dediðimde kaynaðý sormuþtun ama bulamamýþtým. Çünkü Temel Kotil bunu daha önce bir röportajýnda ima etmiþti. Okuduðuma veya izlediðime emindim.

evrimd DelKu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 496
 • 51
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6537 : 27 Mays 2024, 12:10:30 »
Evet, ben de seyretmiþtim o röportajý

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6538 : 27 Mays 2024, 13:32:21 »
Çok güzel bir söz dizisi var:

Okudum anladým
Gördüm öðrendim
Yaptým biliyorum


Bir uçaðýn tüm çizimleri ve teknik bilgileri elinizde olabilir. Ama gidip yerinde nasýl yapýldýðýný görmeden öðrenemez, ve en önemlisi bilen birisiyle beraber yapmadan bilemezsiniz.

Yurt dýþýnda okumuþ konusunda uzman mühendislerimiz olmasýna raðmen bir makinenin montajýný ve iþleme alýnmasýný becerebilecek kalifikasyona ulaþmasý için o mühendisin bizzat o makinenin montajýný bilen birisiyle beraber çalýþmasý þarttýr. Onun için her fabrikada (Türkiye’de olsun Kanada’da olsun) yeni bir makine alýndýðýnda dýþarýdan o makineyi yapan firmadan montör gelir. Bu fabrikadaki mühendisin zaafý deðildir.

Sn Kotil, Türk mühendisini övmek için abartýlý konuþmuþtur. Bu tip beyanlarý çok kendisinin. F35 yapýmýnda, EF2000 yapýmýnda çalýþmýþ BAE mühendisleri ile birlikte çalýþan, ve o BAE Systems mühendislerinden belki de daha becerikli Türk mühendisleri ile biz Kaan’ý yaptýk.
Sonra biz, o gün, Tusaþ olarak piyasaya çýkýp mühendis almaya kalksak ne kadar baþarýlý olurduk. Ama BAE Systems olarak Ýngilizler bizim için dünyadan uçak mühendisi topladýlar. Bilgi topladýlar. Kendi getirdikleri mühendislerden çok, bize dýþarýdan kalifiye mühendis buldular. (Yurt dýþýnda Boeing’de çalýþan bir Amerikalý hatta Türk mühendis Tusaþ’a baþvururmuydu? Baþvursa kaça alýrdý Tusaþ. Ama arada BAE Systems olunca o Türk mühendis yurtdýþýnda aldýðýnýn üstünde ücretle gelmiþtir Türkiye’ye)

Tipik fabrika mentalitesi bu. “Ben bu iþi daha iyi yapardým” .
E o zaman niye yapmadýn? O zaman en üst kademe neden yabancý teknisyen getirtip sana iþi öðretiyor. Ýþi öðrenip yaptýktan sonra “ben onlar olmadan da yapardým” mentalitesi basit düþüncedir.
Ya bizim mühendisleri Ýngiltere’ye yollayýp eðitecektik; ya da onlarýn mühendislerini getirtip bizimkileri eðitecektiler. Bu iþin raconu budur. (Tabii oraya yollasak mühendisleri, yarýsý geri gelmeyebilirdi de)

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6539 : 27 Mays 2024, 17:02:11 »
Bae, iþkur aracýlýðýyla az maaþlý uçak mühendisi topladý :P Amatör, iþ tecrübesi az ve mesleðe yeni baþlamýþ mühendisleri. Þirketin iyi mühendislerini getirmedi. Bu sayede paranýn büyük çoðunluðunu da cebe attý. Ucuz mühendis maaþlarý hariç, karlý iþ...

Elin þeyiyle iþe giriþirsen böyle olur. Yardým alýnacak ülkeler dost ülkeler sadece, birde stratejik müttefiðin varsa belki o...

Ýngiliz geri zekalý mý, onlarca yýlda oluþturduðu altyapý ve teknolojiyi sana aktarsýn?
« Son Dzenleme: 27 Mays 2024, 17:04:13 Gnderen: baryshx »