Gnderen Konu: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý  (Okunma says 71213 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #170 : 13 Kasm 2023, 09:33:00 »
"Kendi kendini imha sistemi koyulamaz mý? Böyle durumlarda bu hep aklýma gelir"


koyulur, zaten koyulmalýdýr.
bunlar az veya çok dýþarýdan  aldýklarý sinyale baðýmlý uçaklar;  dolayýsýyla hack gibi bir gündem  hep olacaktýr.
---
yýllar önce, belki 2013,  belki 2015,  o civarlarda,  Eskiþehir civarlarýndaki bir Anka test sýrasýnda düþmüþtü.
ne kadar gerçeklik payý var?  bilmem;  ama o dönem  bu  uçakta  merkezle baðlantýnýn kopmasý halinde  uçaðýn  belirli bir süre sonra  burnunu  yere çevirip  intihar moduna "yere  çarparak  yok  olma"   girdiðine dair bir dedikodu hatýrlýyorum.
---
😁
sistemlerin birbiriyle konuþmasý ve að merkezli harp  çok iyi de,  veri alýþveriþi  yapan  her þey  hack  potansiyeli taþýyor.
en son  bu Ýsrail hadisesinde de  olay güney karargahýnýn hacklenmesiyle  baþlamýþ diye dedikodular var.

evrimd salimc

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 69
 • 5
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #171 : 13 Kasm 2023, 12:06:33 »
Deniz Kuvvetlerinin ÝHA' larýnýn bir kýsmýnda  SAR radarý var (Aksungur' a da entegre edilmiþti). Düþen Aksungurda var mý yok mu bilemem. Ancak SAR radarý karada da hedef tespit edebiliyor diye açýklanmýþtý. Belki bu nedenle bölgeye gönderildi. SAR radarýnýn baþkalarýnýn eline geçmesinin önemi yoruma açýk.

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #172 : 13 Kasm 2023, 12:11:51 »
O bölgede dolaþan baþka bir Siha ile ya da gerekirse uçak kaldýrarak enkazý vurursun, paramparca edersin kendini garantiye alýrsýn...mümkün olan en kýsa sürede...

Bu iþin yolu bu..
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #173 : 01 Aralk 2023, 11:44:22 »
Aksungur Gökhan taþýyabilir mi acaba?
teorik olarak mümkün gibi geliyor bana.
40 saat üzerinde uçan bir Aksungur,  hava devriyesi için gayet uygun gibi görünüyor bana.
yerde Siper kamyonu dolaþýrken,  gökte de Gökhan yüklü  Aksungur devriye atar.
hatta belki  Gökhan için bir booster ile  menzil uzatma da düþünülebilir.

aklýma þöyle geliyor:


1. yerde Siper sistemi ve radarlarý çalýþýyordur.
2.  düþman uçaðý 300km menzilden  radarlar tarafýndan  görülür.
3.  düþman uçaðý  Siper füzesinin etkili menzili dýþýndadýr.
4.  düþman uçaðý  60  veya 100km  kaçýþ imkansýz blgesi  olan hava hava füzeleri taþýmaktadýr.
5.  Siper komuta  aracý  en uygun karþýlýðýn yukarýdaki Aksungur tarafýndan verileceðini deðerlendirir ve bu þekilde  komut verir.
6.  Aksungur  uygun  atýþ açýsýna girdikten sonra  düþman savaþ  uçaðýnýn füzesinin etkili menziline girmeden Gökhan füzesini ateþler.
7.  Gökhan ara safha güdümü   yerdeki Siper komuta aracýndan  yapýlýr.
8.  Gökhan düþman savaþ uçaðýný ya vurur;  ya da  hava sahamýzdan  def eder.

---

ek:
bu senaryoda  kafama takýlan tek sorun,  Aksungur'un  yeterince hýzlý  bir þekilde uygun atýþ açýsýna gelmesi.
bunun için de,  belki uçaðý doðru açýya getirmeye gerek yoktur.
belki  füze podunu  saat gibi  çevirmek  daha  uygun olur,  gerçi o zaman da füzenin boyu   müsade etmeyebilir.
acaba  bizim bu yerli füzeler  360 derece  manevra yapabiliyor mu?

yani  F16  arkasýndaki düþman uçaðýna Gökhan  veya Bozdoðan atabiliyor mu?

acaba Ýsrail'in  böyle bir füzesi var mýydý?
« Son Dzenleme: 01 Aralk 2023, 11:50:35 Gnderen: korsan2 »

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #174 : 01 Aralk 2023, 15:29:33 »
Ýsrail'in python5 görüþiçi füzesinin böyle bir kabiliyete sahip olduðu söyleniyor.

Verdiðiniz konsept güzel fakat benimde çekincelerim var.

Mesela Max 200 knot uçan bir iha,siha ile saatte 750 knot hýz yapan uçaktan atýlcak bir gökhan füzesi ayný kinematik deðerlere ulaþýr mý? (Hýz,menzil,Nez bölgesi vesaire)

Bence aksungur'dan ziyade Akýncý gibi bir ÝHA ile ve buna ait arsa radarý ile alçaktan uçan uçak,helikopter ve özellikle seyir füzelerini avlamak için konsept oluþturmalýyýz.

Düþünsenize bir scalp'ý 100 km öteden vurabildiðimizi müthiþ bir kabiliyet olurdu.

Akýncý iha füze taþýmasa bile seyir füzeleri ve alçaktan uçan hedefler için üzerindeki aesa radarý ile awacs görevini üstlenmeli.

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #175 : 01 Aralk 2023, 21:22:05 »
Tamda konuya yazýlmýþ. Bugün Aksungur Eskiþehir'deydi. Tei, Ýlahiyat cami ve Eskiþehir Teknik Üniversitesi civarýnda test uçuþlarý yapýyordu herhalde.

Arkadaþ fotoðrafýný çekmiþevrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #176 : 01 Aralk 2023, 22:54:54 »
Memleketin düþük irtifa uydusu, uçan rölesi, uçan gsm baz istasyonu havada 57 saat kalmak  nasýl bir yetenektir! 3 aktif 2 yedekle 24 saat bölgeye kesintisiz hizmet mümkün… Þapka çýkarttýrýr

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Çad, AKSUNGUR’larý teslim aldý,
« Yantla #177 : 21 Nisan 2024, 15:27:33 »
Alnt
Çad, AKSUNGUR’larý teslim aldý, TUSAÞ 20 mühendise eðitim verdi.

Türkiye ile savunma konusunda yakýn iliþkilere sahip Çad, HÜRKUÞ ve ANKA’dan sonra AKSUNGUR’u da teslim aldý. Çift motorlu ÝHA’dan Çad’a iki adet teslim edilecek.

Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayi (TUSAÞ), ihracat adýmlarýna yeni bir baþarý daha ekleyerek Çad’a AKSUNGUR teslimatýný gerçekleþtirdi. Ýlk AKSUNGUR, yapýlan tören ile hizmete girdi. Çad Silahlý Kuvvetleri tarafýndan kamuoyuna tanýtýlan AKSUNGUR, ilk resmi görevine çýktý.


Havadan aldýðý görüntüleri yere ileten AKSUNGUR ile Mi-17 tipi helikopter kol uçuþu gerçekleþtirdi.50 saat havada kalýþ

Ýki adet TEI imalatý PD170 motoruna sahip AKSUNGUR toplam 50 saat havada kalabiliyor. 40 bin feet irtifaya çýkabiliyor.

Faydalý Yük Kapasitesi 750+ kg olan hava aracýnýn  Azami Kalkýþ Aðýrlýðý ise 3.300 kg. 250 kilometrelik link menzili ile çok geniþ bir alanda kullaným imkanýna sahip. AKSUNGUR, SATCOM üzerinden uydu ile de kontrol edilebiliyor.

youtu.be/317zrBih_fs?si=NG0pdOSCi0e2liCW
https://www.instagram.com/p/C6BbkCRMPse/?igsh=djh2YmFrcTh0a2Yw

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #178 : 02 Haziran 2024, 20:24:46 »
http://www.facebook.com/share/v/cHvFWMS7fYSqyqBJ/?mibextid=xfxF2i

24 adet MAM L taþýyabilcekmiþ,4 lü salan takmýþlar

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: ANKA-AKSUNGUR Ýnsansýz Hava Aracý
« Yantla #179 : 02 Haziran 2024, 20:52:02 »
ÇAD -, SOMALÝ , Nijerya vb þeriatçý örgütlerle mücadele eden bilumum Afrika ülkeleri alsýn iþte.. Sýnýr boyunca vura vura gider...