Gnderen Konu: Aselsan intiharlarý  (Okunma says 15973 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Aselsan'da Bir Þüpheli Ölüm Daha
« Yantla #10 : 15 Ocak 2015, 15:55:00 »
Aselsan'da Bir Þüpheli Ölüm Daha

Ne guzel haberler aldigimiz Aselsan dan. Uzun zaman sonra yine Yürek burkan bir haber daha. Serefsizler yine isbasinda herhalde de. Bizimkiler ne is yapar. Bu Mühendislerimizi Gözbebegimiz gibi korumamiz gerekirken 2 gundur ise gitmeyen adami bile aramaya 2 gun sonrami gidilir. Yazik

ASELSAN mühendisi Erdem Uður evinde ölü bulundu

Birçok kez þüpheli mühendis ölümleri ile gündeme gelen ASELSAN yine bir mühendisini kaybetti.
ASELSAN’da çalýþan mühendis Erdem Uður (28) evinde ölü bulundu. Olay; Çankaya Cebeci mahallesi Akat sokak 4/2 adresinde meydana geldi.

Ýki gündür iþe gitmediði için arkadaþlarý Erdem Uður'un (28) evine geldi. Kapýnýn açýlmamasý üzerine Uður'un arkadaþlarý polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardýmýyla girdiði evde Uður'un cesedi ile karþýlaþtý.

Erdem Uður'un yataðýnda üzerinde battaniye örtülü, aðzýna dayanmýþ büyük tüp hortumuyla bulunduðu öðrenildi.

ÖLÜMÜ ÞÜPHELÝ BULUNAN DÝÐER ASELSAN MÜHENDÝSLERÝ

Hüseyin Baþbilen 7 Aðustos 2006’da aracýnda boðazý ve bileði kesilmiþ halde bulunmuþ, 17 Ocak 2007’de ise yine Aselsan’da görevli mühendis Halim Ünal’ýn kafasýna isabet eden tek kurþunla öldüðü haberi gazetelere yansýmýþtý. 9 gün sonra da bir baþka Aselsan çalýþaný Mühendis Evrim Yançeken oturduðu binanýn altýncý katýndan düþerek hayatýný kaybetmiþti. ODTÜ mezunu üç mühendisin önemli askeri projeler üzerinde çalýþtýklarý ve bu nedenle öldürüldükleri iddia edilmiþti.

Yaklaþýk 10 ay sonra 9 Ekim 2007’de de yazýlým mühendisi Burhanettin Volkan, askerliðini yaparken nöbetçi silahý ile intihar etti. Askere gitmeden önce psikolojik tedavi görmeye baþlayan Volkan, vatani görevini yaparken evlenmiþ ve dünyaevine gireli henüz 40 gün olmuþtu.

26 Ocak 2013'te ASELSAN Akyurt Tesisleri’nde mikroelektronik güdüm ve elektro-optik grubu projelerde çalýþan Hakan Öksüz trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. Öksüz'ün kullandýðý aracýn kontrolden çýkarak þehir merkezi sapaðýnda bariyerlere çarptýðý ve daha sonra takla attýðý ortaya çýkmýþtý.  Kazanýn ardýndan olay yerinde Hakan Öksüz’ün kimliðinin, cüzdanýnýn, hatta cep telefonunun dahi bulunmamasý akýllarda soru iþaretleri býrakmýþtý.

ASELSAN’DAN AÇIKLAMA

Deðerli çalýþanýmýz Erdem Uður 15.01.2015 tarihinde evinde ölü bulunmuþtur.

12.02.2014 tarihinden beri ASELSAN’da Ölçüm ve Kalibrasyon Mühendisi

olarak görev yapan deðerli çalýþanýmýzýn vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz.

Erdem Uður’u rahmetle anýyor, ailesinin kederini ASELSAN Ailesi olarak bizler de paylaþýyoruz.

http://www.denizhaber.com.tr/aselsan-muhendisi-erdem-ugur-evinde-olu-bulundu-haber-59885.htm

Bu serefsizlere inat Cin le Rusya ile ittifaki gelistirecen daha buyuk Teknolojileri daha cabuk elegecirecen. Hatta Pak-Fa ya kafadan dalacan.
« Son Dzenleme: 15 Ocak 2015, 16:25:34 Gnderen: мคяครℓเ »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Aselsan intiharlarý
« Yantla #11 : 16 Ocak 2015, 01:16:29 »
Hangi þerefsizlere inat! Bu iþin ardýnda kim var? Bu bana içeriden yapýlýyor gibi geliyor. Bizimkiler ýsrarla bunlarýn intihar olduðunu söylemiyor mu? Madem bunlar cinayet bizimkiler neden bu konuda ýsrar ediyor. Bu ülkenin istihbarat teþkilatýnýn komþu ülkedeki muhaliflere týrlarla insani yardým görünümünde cephane taþýmak iddialarýna konu olmaktan daha önemli iþleri yok mu?
« Son Dzenleme: 16 Ocak 2015, 01:22:17 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Aselsan ölümleri Hollywood filmlerini aratmýyor
« Yantla #12 : 16 Ocak 2015, 19:49:22 »

Aselsan ölümleri Hollywood filmlerini aratmýyor

Adli Týp Uzmaný olan Sayýn mühendislerden birinin cinayete kurban gittiðini, intihar vakalarýnýn da ÝNFRATEST diye adlandýrýlan eþik altý sesler ve mikrodalgalarla gerçekleþtirilmiþ olabileceðini belirtti mi..?
Haberi Yazdýr Email Gönder
15.01.2015 20:17   Normal Yazý Boyutu Orta Yazý Boyutu Büyük Yazý Boyutu

Aselsanda görevli genç bir mühendis daha öldü..

Henüz ölüm sebebi açýklanmadýysa da aðzýndaki tüp hortumu ve yoðun gaz intiharý iþaret ediyor..

Peki nedir bu  Aselsan'daki mühendis ölümleri..

Hepsinin yaþ ortalamasý da 26-31..

Hayatlarýnýn baharýndaki bu gençler neden intihar ediyorlar..?

Veyainfratest yöntemiyle ettiriliyorlar mý..?

Öyle ise bu yöntem nedir, nasýldýr..

Konunun uzmanlarý kamuoyunu bu yöntem hakkýnda neden aydýnlatmýyorlar..?

Geçen Mayýs ayýnda da Hayri Kozakçýoðlu'nun intiharý þüpheli bulunmuþ, devamý bir daha gündeme gelmemiþti..

Hafýzalarýmýzý tazeleyecek olursak geçmiþteki intihar eden bazý büyük devlet adamlarý ve bazý üst düzey askerler de intihar ettiler..

Aselsan da daha önce de  kritik görevlerde çalýþan 4 mühendis intihar etmiþti..

Ýlginç bir tesadüf, bu mühendislerden 3'ü  son bir aydýr psikolojik tedavi görüyorlarmýþ..

Tesadüfler bununla sýnýrlý deðil, mühendislerin ölüm yaþlarý büyükten küçüðe doðru sýralama gösterirken, diðer bir ayrýntý da oturduklarý bölge itibariyle Ankara ya uzaktan yakýna doðru bir sýrlama izliyor..

2006’da Hüseyin Baþbilen'in ölümüyle baþlayan Aselsan ölümleri beraberinde bir çok soruyu da gündeme getirdiði gibi, yine ayný hýzla gündemden çekildi..

Baþbilen'in ölümün ardýndan ayný yýl içerisinde 3 mühendis intihar etti..

Yaþlarý 26 ila 31 arasýnda olan, yaþam dolu bu genç mühendislerin bazýsý yeni evli, bazýsý askerdeyken intihar etti..

Ailelerine göre intihar edecek çocuklar deðillerdi..

***

- Mühendis ölümleri Ergenekon belgelerinde de ortaya çýktý mý..?

- Ergenekon klasöründe yer aldýðý söylenen bir telefon kaydýnda sanýklardan Emin Gürses ile -Ümit Sayýn arasýnda geçen görüþmede mühendislerin ölümlerinin normal olmadýðý anlatýldý mý..?

- Adli Týp Uzmaný olan Sayýn mühendislerden birinin cinayete kurban gittiðini, intihar vakalarýnýn da ÝNFRATEST diye adlandýrýlan eþik altý sesler ve mikrodalgalarla gerçekleþtirilmiþ olabileceðini belirtti mi..?

Eðer öyle ise bu mühendis ölümleri dosyasý tekrar açýlmalý, ailelerle tek tek görüþülmeli, bulgular ve þüpheler üzerinde tekrar çalýþýlmalýdýr..

Devletin kendi bilim adamýna sahip çýkmasý bu noktadan hareketle önemlidir..

FÝLÝZ AKGÜN / ROTAHABER

Daha fazlasýný oku: Aselsan ölümleri Hollywood filmlerini aratmýyor! - Yazarlar Haberleri - Güncel Haber - Haber - Spor Haberleri- Sýcak haber - Yerel Haber http://haber.rotahaber.com/aselsan-olumleri-hollywood-filmlerini-aratmiyor_510460.html#ixzz3P0XgseyQ
Follow us: @Rotahaber on Twitter | rotahaberr on Facebook
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Aselsan intiharlarý
« Yantla #13 : 17 Ocak 2015, 19:01:02 »
ASELSAN mühendisinin ölüm raporu açýklandý

Aðzýnda tüp hortumu takýlý halde evinde ölü bulunan mühendis Erdem Uður'un ölümüyle ilgili ön raporda "gaz zehirlenmesinden öldüðü" saptandý.ASELSAN mühendisinin ölüm raporu açýklandý
Ankara Keçiören Adli Týp Kurumu, Aselsan mühendisi Erdem Uður'un ölümüyle ilgili ön raporunu tamamladý. Alkol ve uyuþturucu almadýðý belirlenen mühendisin vücudunda darp izine rastlanmadý, "gaz zehirlenmesinden öldüðü" saptandý.

TELEFONLA TÜP SÝPARÝÞÝ

Polis, Uður'un yanýnda bulunan mutfak tüpünü 2 gün önce telefonla sipariþ ettiðini belirledi, dosyaya "intihar" notu düþtü ama ihtimalleri araþtýrmak için Uður'un cep telefonu kayýtlarýný da incelemeye aldý. Mühendisin cenazesi, otopsinin ardýndan topraða verilmek üzere Ýzmir'e götürüldü. Uður'un ailesi genç mühendisin kýsa süre önce Ankara'da aldýðý eve taþýnmayý planladýðýný anlattý, olayýn aydýnlatýlmasý için suç duyurusunda bulundu.

MECLÝS GÜNDEMÝNDE

Uður'un ölümünü Meclis'e taþýyan ve Baþbakan Davutoðlu'na yönelik soru önergesinde, "Erdem Uður'un ölümü þüpheli midir?" diye soran CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, kurumda daha önceki þüpheli ölümleri de hatýrlatarak "Ölüm sebepleri nelerdir?" sorusuna da yanýt istedi. Aselsan yetkilileri kurumda 5 bin kiþinin çalýþtýðýný ve 2007'den bu yana bir psikoloðun tam zamanlý görev yaptýðýný belirtiyor. Kurum içi spor ve sanat kulüpleriyle de personelin sosyalleþmesi hedefleniyor.

BTK DA ÝNCELEMÝÞTÝ

Aselsan'daki 4 ölüme iliþkin spekülasyonlar üzerine Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu (BTK) da inceleme yapmýþtý. Kurul "intihar" sonucuna varmýþ ancak mühendislerin zihin kontrol yöntemiyle psikolojileri bozularak intihara sürüklenmiþ olabilecekleri deðerlendirmesine yer verilmiþti.

YAKINLARI ÞOKTA

Aselsan'da 14 Þubat 2014'te göreve baþlayan 28 yaþýndaki Uður'un 9 Eylül Üniversitesinden mezun olduðunu söyleyen yakýnlarý, hiçbir kötü alýþkanlýðýnýn olmadýðýný dile getirdi. Uður'un sigara bile kullanmadýðýný söyleyen yakýnlarý, kýsa süre önce Ankara'da ev aldýðýný ve kirada oturduðu evde sözleþmesi bittiðinde, þubat ayýnda yeni evine taþýnacaðýný anlattý. Bir süre Vestel'de çalýþan Uður'un geçen yýl Aselsan'da iþe baþladýðýný, ancak herhangi bir sorunu ya da sýkýntýsý bulunmadýðýný bildiklerini kaydeden yakýnlarý, maddi durumunun da kötü olmadýðýný dile getirdi. Ýntihar þüphesi üzerinde durulan olay için yakýnlarý, savcýlýðýn detaylý bir soruþturma yapacaðýný kendilerine ilettiðini bildirdi. Sezai Uður'un Elektrik Elektronik Mühendisliði okuyan bir kýz kardeþi olduðu öðrenildi.

http://kokpit.aero/olum-raporu-aciklandi

Yersen tabi...
Ama benim aklimi bisey kurcaliyor böyle hemen topraga verilmesi. Arastirma kisa tutuldu sanki ve kapatilmak isteniyor biran önce.
« Son Dzenleme: 18 Ocak 2015, 10:49:14 Gnderen: мคяครℓเ »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Aselsan intiharlarý
« Yantla #14 : 17 Ocak 2015, 19:14:10 »
Alnt
BTK DA ÝNCELEMÝÞTÝ

Aselsan'daki 4 ölüme iliþkin spekülasyonlar üzerine Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu (BTK) da inceleme yapmýþtý. Kurul "intihar" sonucuna varmýþ ancak mühendislerin zihin kontrol yöntemiyle psikolojileri bozularak intihara sürüklenmiþ olabilecekleri deðerlendirmesine yer verilmiþti.

Ýntihar diyenler!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Teskilati-Mahsusa

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 36
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Aselsan intiharlarý
« Yantla #15 : 18 Ocak 2015, 03:00:12 »
ölen mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabir diliyorum.
aklima iki sey geliyor.

1. icerden birisi disariya bilgi sizdiriyor.

2. disardan aselsan'in bilgisayar sistemine girip bu sekilde projeler hakkinda ve projeleri kim yürütüyor bilgi ediniyorlar.

yoksa nerden bilecekler kimin ne yaptigini, hangi projede calistigini vs.

ikinci olanak bence cok agir basiyor. aselsan bilgisayarlari komple internetten cikartilmasi gerekiyor.

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Aselsan intiharlarý
« Yantla #16 : 18 Ocak 2015, 10:53:18 »
Ýcerden birinin dýsarýya bilgi sýzdýrmasýna gerek yokki. Saolsun medya herseyi yazýyor kim hangi projede calýsýyor ben cok gördüm. Gizli projeyi yürüten mühendisler diye geceilen haberleri. Biraz bakýn adamlarýn ismi cismi nerdeyse adreslerine kadar. Hangi projede calýsmýs hangýsýnde calýsýyor yayýnlandý.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ýfadeler ortaya çýktý! Aselsan mühendisinin ölümünde ilginç ayrýntýlar

Hürriyet Haber19.03.2018 - 05:51 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 07:48
12 yýl önce Milli Tank projesinin sunumunu yapacaðý gün aracýnda ölü bulunan ASELSAN mühendisi Hüseyin Baþbilen’in cesedini ilk görenlerden Sinan Akyol’un ifadesindeki tespitler cinayet ihtimalini güçlendiriyor
Ýfadeler ortaya çýktý Aselsan mühendisinin ölümünde ilginç ayrýntýlar

Milli bir tank projesinde görevliyken þüpheli þekilde hayatýný kaybeden ASELSAN mühendisi Hüseyin Baþbilen'in cesedinin bulunduðu ana þahit olan bir akrabasýnýn ifadesi ortaya çýktý.

'KOLTUK AYARI ONA GÖRE DEÐÝL'

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Sinan Akyol ceset bulunduðu anda araç koltuðunun sonuna kadar geri çekilmiþ olduðunu Hüseyin'in kýsa boylu olmasý sebebiyle koltuk ayarýný hep direksiyona yakýn mesafede kullandýðýný bunun da aracý kesinlikle Hüseyin'in kullanmadýðý, onu cesedin bulunduðu Aydýnlý köyüne baþkasýnýn getirdiði anlamýna geldiðini belirtti. Ýfadedeki bir baþka ayrýntý ise kan izleri ve cesedin duruþuna iliþkin. Akyol, "Hüseyin'in kesilen elinin içerisinde hiç kan yoktu. Sað elinde de kan yoktu. Bundan da kuþkulandým. Hüseyin'in boynu kesik olduðu halde sýrtýnda hiç kan yoktu. Aracýn tavan ve yanlarýnda da kan yoktu. Sadece sol koltuk üstünde bulaþma þeklinde sürtünmeye baðlý kan izi vardý. Kan her tarafa sýçramamýþtý. Hüseyin'in araç içinde duruþ pozisyonundan da kuþkulandým. Sanki kafasý aracýn sað ön koltuðu ile konsül arasýna sokulmuþ gibiydi" dedi. Baþbilen 1997'de ODTÜ'den derece ile mezun olmuþ ve ASELSAN'da çalýþmaya baþlamýþtý. Milli projelerde görevlendirilen baþarýlý mühendis 4 Aðustos 2006 sabahý 07.30'da baþlayacak mesaisi için 06.50'de Yenimahalle'deki evinden çýkmýþ ancak iþyerine gitmemiþti. 2 ay eþi ve iþ arkadaþlarýnýn aradýðý Baþbilen'in cansýz bedeni bir gün sonra evinden 50 km uzaklýktaki Altýndað'a baðlý Aydýnlý köyündeki mezarlýðýn yanýnda bir tarlada park edilmiþ aracýnda bulundu. Aracýn kapýlarý kilitli el freni çekikti. Kontak anahtarý da üzerindeydi. Fakat garip olan cesedin duruþ pozisyonuydu. Baþbilen'in kafasý sað yolcu koltuðu tarafýnda torpido ile koltuk aracýna sýkýþmýþ yere yani pasapasa deðecek þekildeydi. Ayaklarý ise havada iki koltuk arasýna uzanmýþtý. Ýlk incelemede boynunda ve sol bileðinde kesiler aracýn bazý bölgelerinde kanlar vardý. Olay yerine Hüseyin Baþbilen'in babasý ile ilk giden ise akrabasý Sinan Akyol'du.

CÝNAYET ÞÜPHESÝ ARTIYOR

Akyol'un ifadesi Baþbilen'in cesedinin bulunduðu anda araçta bir çok sýra dýþýlýk olduðunu ortaya koyuyor. Bu sýra dýþý ayrýntýlar olayýn ihtihar deðil cinayet olabileceði þüphesini güçlendiriyor. Sinan Akyol olay gününü þöyle anlatýyor: Ben ölen Hüseyin Baþbilen'in eniþtesi olurum. Eþim ile Hüseyin amca çocuklarýdýr. TIR þoförüyüm. Aðustos 2006'da Rusya'ya gitmiþtim. Rusya'dan dönüþte eve vardým. Eþim üzgündü. Bana Hüseyin Baþbilen'in iki gündür kayýp olduðunu, aramalara raðmen hiçbir haber alýnamadýðýný söyledi. Birlikte Hüseyin'in amcasý Müzevver Baþbilen'in evine gittik. Ben daha oturmadan jandarmadan telefon geldi. Hüseyin'in, Aydýnlý köyünde bulunduðunu söylemiþler. Aydýnlý köyü çýkýþýnda biçilmiþ buðday tarlalarýnýn arasýnda Hüseyin'in aracý görünüyordu. Vardýðýmýzda olay mahallinde jandarma, adli tabip ve Cumhuriyet Savcýsý vardý. Cumhuriyet savcýsýnýn bir yakýnýný çaðýrdýðýný söylediler. Babasý gitti. Bende babasý ayakta duramayacak halde olduðu için yanýnda gittim. Ben aracýn içine baktýðýmda Hüseyin'in sað ön koltukta ayaklarý yukarýda, baþý aþaðýda paspasýn bulunduðu yere sokulmuþ halde gördüm. Þoför koltuðu sonuna kadar geriye itilmiþti. Ben bundan kuþkulandým. Hüseyin hiçbir þekilde koltuðu geriye çekmezdi. Direksiyon ile koltuk arasýnda çok az bir mesafe kalýrdý. Koltuðun geriye çekilmiþ olduðunu görünce aracý Hüseyin'in kullanmadýðýna kanaat getirdim. Ben Hüseyin'in araç içinde duruþ pozisyonundan da kuþkulandým. Kendiliðinden o þekilde durma imkânýnýn olmadýðýna kanaat getirdim" dedi.

SAVCI BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

ASELSAN mühendislerinin þüpheli ölümleriyle ilgili soruþturmayý 2011'de eski savcý Murat Demir yürütüyordu. 15 Temmuz sonrasý meslekten ihraç edilen Demir'in ByLock kullandýðý tespit edildi. Gözaltýna alýnan Demir, FETÖ maðduru olduðu yönünde ifade vermiþti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ifadeler-ortaya-cikti-aselsan-muhendisinin-olumunde-ilginc-ayrintilar-40776733
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ASELSAN mühendisinin sýr ölümüyle ilgili þok ifadeler!
« Yantla #18 : 02 Nisan 2018, 08:25:04 »
ASELSAN mühendisinin sýr ölümüyle ilgili þok ifadeler!

Hürriyet Haber02.04.2018 - 06:24 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 06:26
ASELSAN mühendisi Hüseyin Baþbilen'in 2006'da aracýnda ölü bulunmasý ile ilgili yürütülen soruþturmada eski eþinin olay günü söylediði iddia edilen ve soruþturma dosyasýna giren bazý sözler dikkat çekici bulundu. Hüseyin Baþbilen'in ikizi Hasan Baþbilen, resmi ifadelerinde olayýn intihar olduðunu söyleyen eski yengesinin aðabeyinin kaybolduðu gün kendilerine "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dediðini, üsteleyince de elini aðzýna kapatarak söylediðini piþman olduðunu söyledi. Baba Vehbi Baþbilen de savcýlýða ayný doðrultuda bilgi verdi.


 
Hasan Baþbilen, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na verdiði ifadede þöyle konuþtu: "4 Aðustos 2006 günü kayýp olduðunu öðrenince Hüseyin'in evine gittim. Gitmeden önce annemle babama haber verdim. Önce onlar gittiler. Hüseyin'in evine gittikten sonra eþi Gülen Seda sýk sýk telefonla görüþmeye baþladý. Telefon geldiðinde bizim yanýmýzda görüþmüyordu. Telefonu alýp boþ bir odaya geçiyordu. Yaptýðý her görüþmeden sonra da farklý farklý þeyler söylüyordu. Gelen aramalar Hüseyin'in telefonundandý. Ýçeri girip bir görüþme yaptýktan sonra yanýma geldi. "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dedi. Cümlesini tamamlamadan kendi eliyle aðzýný kapattý. Ne demek istediðini sordum. Ancak "Ýþte saçmalýyorum" dedi. Hüseyin'i kimin ne maksatla, nereye götürdüðü hususunda bir açýklama yapmadý. Cümlesi de yarým kaldý."

Hasan Baþbilen, "Hüseyin ölmeden iki ay kadar önce evlendiler. Düðünlerinde bulundum. Ancak düðünden sonra Gülen Seda, kendi adetlerine göre yeni evli çiftlerin evine en az iki ay gidilmeyeceðini söyledi. Biz evine gitmemizi istemediðini anladýk ve ne annem babam ne de ben Seda'nýn bu talebi uyarýnca evine gitmedik. Gülen Seda bize eve iki ay gelmememiz gerektiðini söyledi. Ýki ay dolunca da Hüseyin öldü. Bunun da planlý olduðunu düþünüyorum" dedi.

"EÞÝMÝ KAÇIRDILAR"


Baba Hüseyin Baþbilen de ifadesinde oðlu Hasan Baþbilen'in þahit olduðu olayý doðrulayarak þunlarý söyledi: "Oðlum kýz kardeþinin Ýstanbul'daki komþusunun arkadaþý ile tanýþtý ve bir süre konuþtuktan sonra olaydan iki ay önce evlendiler. Eþi Gülen Seda bizi evine 2 ay kabul etmedi. 2 ay içinde oðlumla yüz yüze 3 sefer görüþtük.Telefon görüþmesi yapýyorduk. Oðlumun kayýp olduðunu öðrendikten sonra Yenimahalle'deki evlerine gittim. Gülen Seda'ya sordum, "Hüseyin nerede Hüseyin'e ne oldu?" dedim. Gülen Seda, "Hüseyin intihar etti" dedi, ben de "Sen ne söylüyorsun" dedim. Gülen Seda "Hastaydý" dedi. Ben de "Ne hastasý" dedim. Bana "Psikolojik tedavi görüyordu" dedi. Ve oðlum 2 gün sonra bulunuyor. Bir insanýn eþi kaybolduðunda 'Kocam öldü' diyebilir mi, 'Ona dua edin' deyip ümidi kesebilir mi? Bu bizim akýllarýmýzda çok soru iþareti býraktý. Ýnsan kocasýnýn ölüm haberini alýr da gözünden bir damla yaþ akmaz mý? Gülen Seda olayýn olduðu gün salonda dolaþýrken "Eþimi kaçýrdýlar" dedi. Ben de 'Sen ne diyorsun kim kaçýrdý?' dedim. 'Ay ben ne diyorum' dedi, aðzýný kapattý. Eþi Gülen Seda oðlumun cenazesi bulunup defnedildikten sonra yani yas döneminde bizim ýsrarýmýz doðrultusunda 2-3 kez evimize geldi. Ve her geldiðinde bir saatten fazla durmayýp gitti ve 3 gün sonra veraset ilamý çýkartmýþ. Bundan sonra avukatý ile görüþeceðimizi söyledi."

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/aselsan-muhendisinin-sir-olumuyle-ilgili-sok-ifadeler-40791425
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Mediterrano

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 21
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: Aselsan intiharlarý
« Yantla #19 : 02 Nisan 2018, 08:52:36 »
Gizli servisler, hedeflerine ulaþmak için bilhassa kadýnlarý yem olarak kullanýrlar.
Ülke için önemli þahýslarýn etrafýndaký insanlarýn backgroundlarý MÝT tarafýndan araþtýrýlmalý.