Gnderen Konu: Akýncý ÝHA Projesi  (Okunma says 195836 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #550 : 26 Aralk 2021, 01:51:43 »
Konu baþlýðý daha zevkli hale geldi, en azýndan bence… Beyin fýrtýnasý deðilmi… yapýlmýþ olan deðil denenmemiþ olana yorumlar…  what if…

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #551 : 26 Aralk 2021, 09:18:52 »
Burada asýl incelenecek konu 1000HP motorun ne getireceðidir.
450HP motor 130kg kuru aðýrlýkta
750HP motor 150 kg kuru aðýrlýkta
1000HP motor 300+kg kuru aðýrlýkta.
Demekki faydalý yük etkilenecek.
Saatte kullandýklarý yakýt miktarlarý da güçleriyle doðru orantýlý olarak daha artacaktýr.
Ayrýca bu yüksek yakýt kullanýmý dolayýsýyla daha çok yakýt taþýmasý gerekecek olan Akýncý’nýn faydalý yük taþýma kapasitesi de negatif etkilenecektir. Ama büyük motorun getirdiði avantaj ile daha çok yük taþýmasý beklenir. Bilhassa yakýt tanký hacmi kýsýtlý tutulursa. Ama bu da havada kalýþ süresini etkiler.
Bir uçaða performans verdiren sadece üzerindeki motor deðildir. Uçaðýn yapýsal mimarisi/ airframe en önemli etkendir.
Gripen uçaðý f404 motorunu kullanýr. Ama 2 mach hýza sahiptir, ve supercruise yapar. Bunu yapýsal mimarisine borçludur. KAI-T50 uçaðý da ayný motoru kullanýr ama 1.6 mach hýz yapar. Hürjet’te f404 kullanacak. Ama 1.4 mach hýzý olacak.
Akýncý’ya yüksek güçlü motor takmak yetmez. Uçaðýn aerodinamik yapýsýný da , hatta bazý ölçülerinide deðiþtirmek gerekebilir daha iyi performans alabilmek için.
Akýncý hantal ve oldukça yavaþ uçacak ama uzun süre havada kalarak aðýr yük hacmiyle taktik olarak kullanýlacak bir Siha. Hürkuþ-C ise yakýn hava destek bombardýman uçaðý. Yapýsal mimarileri farklý.
Kaba tabirle : “Eþeðe altýn semer taksan da eþek gene eþektir.”
Mius ve Supersonic Mýus yapýldýðýnda Safkan Arap yarýþ atýna dönüþecek Siha.

Yazýlanlara katýlýyorum ancak þöyle bir durum var:

Burada istenilen þey, F-16 kaldýrmadan ve subsonik MÝUS da henüz ortada yokken, NEB gibi aðýr mühimmatlarý en hýzlý þekilde olay yerine yetiþtirecek bir ara çözüm.

Akýncýya daha güçlü motorlar takýlýr ve havada kalýþ süresinden de taviz verilirse, aðýr yüke raðmen daha hýzlý uçar mý? Bilmiyorum, belki olur.

Yoksa evet; eþek, semeri ne olursa olsun eþektir. Ýþi koþmak deðildir, yük taþýmaktýr. Koþmasýný istiyorsan arap atý lazým. Yani F-4, F-16 veya MÝUS lazým.
« Son Dzenleme: 26 Aralk 2021, 10:24:53 Gnderen: merzifonlu »

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #552 : 26 Aralk 2021, 11:02:03 »
Bir uçuþta en az 6-7 hedefe büyük mühimmat atmak için veya rutin taþýma faaliyetleri için ileride insansýz kargo uçaðý da düþünülecektir. Aciliyeti olmamakla birlikte teorik olarak fizibilitesi yapýlmalý þimdiden.
« Son Dzenleme: 26 Aralk 2021, 11:14:28 Gnderen: ACE »

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #553 : 26 Aralk 2021, 12:09:51 »
Akýncýya daha güçlü motorlar takýlýr ve havada kalýþ süresinden de taviz verilirse, aðýr yüke raðmen daha hýzlý uçar mý? Bilmiyorum, belki olur.

Bence belli ve kýsýtlý ölçüde belki uçabilir. Ama bu uçaðýn genel aerodinamik yapýsýyla da kýsýtlýdýr. Baykar, bu uçaðý yaparken belli bir maximum hýza göre tasarladý. Maximum hýzý 195 knot olarak veriliyor. Yani 361km/saat. Demekki yapýsal olarak bu uçaðý daha hýzlý uçurmak ya tehlikeli olur yada basitçe anlatmak gerekirse ; toleransýnýn üzerinde uçmaz. Bu tip verilerde her zaman bir pay vardýr. Bunu zorlayarak belki bir artýþ saðlanabilir.
Unutmamak gerekir ki turboproplarýn en randýmanlý çalýþtýklarý yükseklik 18000-30000ft arasýdýr. Daha aþaðýda havanýn yoðunluðu arttýðýndan motor uçaðý hýzlý uçurmada zorlanýr. Hatta 10000ft altýnda 200knot üzerine çýkmasý neredeyse imkansýzdýr. 30000ft üzerinde de yeterli hava yoðunluðu olmadýðýndan pervanenin uçaðý uçurma randýmaný ve gücü, dolayýsýyla hýzý düþer.
Bu uçak için belirlenmiþ bir operasyonel zarf var. Bu zarfýn dýþýna çýkmak olmaz. Hýz da bunlardan birisi.
Uçaða daha fazla yük koymak, daha yüksekte (40000ft ve üstü), aþaðý irtifalarda taþýyabildiði yükü taþýyabilme özelliði kazandýrmak için 2x 1000HP motor iþe yarar.

https://baykartech.com/tr/uav/bayraktar-akinci/
« Son Dzenleme: 26 Aralk 2021, 12:17:22 Gnderen: Yasar »

evrimd korsan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 360
 • 15
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #554 : 26 Aralk 2021, 12:16:09 »
bence,  o kocaman kanatlarla  ufak bir yolcu uçaðý olmaya daha yakýndýr iha.
Ýsveç uçaðý konusundaysa,  hýz konusu sadece  geometrik tasarýmla  ilgili deðil,  zaten  GE404  motoru da,  karþýlaþtýrma yapýlan diðer uçaklarýn  motoru olan 404 ile ayný deðil.
Ýsveç uçaklarýndaki motorlarda deðiþiklik yapýldý,  yeni bir fan tasarlandý ve fadec  yaklaþýmý  benimsendi.
motorun  itiþ gücü felan  Kore uçaðýndaki 404  ile ayný deðil,  zaten motorlar ayný deðil,  modifiye edilerek motor performansý arttýrýlmýþ özel bir 404 motoru Ýsveç  uçaklarýndakiler.
motorlarýn adý "RM12"


"Motor
Volvo Aero tarafýndan saðlanan RM12 motoru, General Electric’in GE F404 motorunun bir geliþmesidir. "

https://www.bilgiustam.com/jas-39-gripen-savas-jeti/

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #555 : 26 Aralk 2021, 12:29:09 »
bence,  o kocaman kanatlarla  ufak bir yolcu uçaðý olmaya daha yakýndýr iha.
Ýsveç uçaðý konusundaysa,  hýz konusu sadece  geometrik tasarýmla  ilgili deðil,  zaten  GE404  motoru da,  karþýlaþtýrma yapýlan diðer uçaklarýn  motoru olan 404 ile ayný deðil.
Ýsveç uçaklarýndaki motorlarda deðiþiklik yapýldý,  yeni bir fan tasarlandý ve fadec  yaklaþýmý  benimsendi.
motorun  itiþ gücü felan  Kore uçaðýndaki 404  ile ayný deðil,  zaten motorlar ayný deðil,  modifiye edilerek motor performansý arttýrýlmýþ özel bir 404 motoru Ýsveç  uçaklarýndakiler.
motorlarýn adý "RM12"


"Motor
Volvo Aero tarafýndan saðlanan RM12 motoru, General Electric’in GE F404 motorunun bir geliþmesidir. "

https://www.bilgiustam.com/jas-39-gripen-savas-jeti/

Normal F404, 17700lbf itki veriyor. Gripen’de kullanýlan versiyonu , doðru farklý ama 18100lbf itkili. Yani aralarýndaki fark çok az.
En son Akaer Group (Brezilya) yardýmý ile geliþtirilen ve GaN tabanlý Aesa radar kullanan  JAS39-E ve F versiyonlarýnda 22000lbf itkili f414 motora geçtiler. Hýz artmadý. Ama uçak daha çevik oldu ve yeni aviyonikleri besleyecek ek güç elde ettiler.

https://www.geaviation.com/sites/default/files/datasheet-F414-GE-39E.pdf

Ben hemen hemen ayný motor ile inþa edilen uçaklarýn sadece motor gücü ile hýzlarýný arttýrmak çözüm deðildire örnek olsun diye f404 örneðini vermiþtim. Bu arada bizim de kullanacaðýmýz f404-102’lerde de Full Authority Digital Engine Control (Fadec) var.

Quote:
the F404-GE-102 is the latest derivative of the F404 family. It includes single-engine safety features and a Full Authority Digital Electronic Control (FADEC) derived from GE’s F414 engine. The F404-GE-102 is supplied to ROKAF by Samsung Techwin under a licensed production program with GE.
Unquote.
« Son Dzenleme: 26 Aralk 2021, 12:52:38 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #556 : 26 Aralk 2021, 12:32:21 »
Bizim Hürjet'teki F404 performans olarak nasýl,hangi düzeyde?

T7,T-50,Gripen,Tejas,F-18'in bazý modelleri,Hürjet hepsi F-404 motor ama bu motorun  farklý varyasyonlarýný kullanýyorlar...

Ama en güçlüsü Tejas'ta kullanýlan F-404 'müþ...

Bizim Hürjet'de kullanacaðýmýz F-404 motor serisi ,  bu uçaklardaki F-404 motorlarýndan hangisiyle ayný acaba?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #557 : 26 Aralk 2021, 12:39:54 »
Bizim Hürjet'teki F404 performans olarak nasýl,hangi düzeyde?

T7,T-50,Gripen,Tejas,F-18'in bazý modelleri,Hürjet hepsi F-404 motor ama bu motorun  farklý varyasyonlarýný kullanýyorlar...

Ama en güçlüsü Tejas'ta kullanýlan F-404 'müþ...

Bizim Hürjet'de kullanacaðýmýz F-404 motor serisi ,  bu uçaklardaki F-404 motorlarýndan hangisiyle ayný acaba?
Biz f404-102 versiyonunu kullanacaðýz. Yani 17700lbf’lik motoru. KAI-T50 de aynýsýný kullanýyor.
Bu arada Akaer Group , bizim Hürjet’in de yapýsal mimarisini geliþtirecek ortak olarak seçildi ve bir anlaþma imzalandý.
« Son Dzenleme: 26 Aralk 2021, 12:44:39 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #558 : 26 Aralk 2021, 13:36:26 »
Teþekkürler...

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akýncý ÝHA Projesi
« Yantla #559 : 23 Ocak 2022, 13:25:01 »
https://www.savunmasanayist.com/akinci-tiha-icin-ilk-ihracat-sozlesmesi-imzalandi/

Buradaki habere göre Akýncý taktik ÝHA’nýn ilk ihracat satýþ kontratý imzalanmýþ. 2023’te sevkiyatý öngörülüyor.
Ülke belirtilmemiþ ancak büyük ihtimalle Ukrayna olabilir. (Bu benim tahminim)!
« Son Dzenleme: 23 Ocak 2022, 13:55:00 Gnderen: Yasar »