Gnderen Konu: YENI NESIL ZMA PROJESI  (Okunma says 33968 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #40 : 25 Nisan 2020, 14:26:32 »
Farkýnda mýsýnýz? Hem burada hem de baþka forumlarda (yurtdýþý da dahil)  tanklarýn gerekliliðine dair fikirler günden güne deðiþiyor. Buna paralel olarak Batý Avrupa ordularýnda da bu fikir hakim gibi çünkü tank sayýlarý oran olarak gittikçe azalýyor.

Evet hocam, Zýrhýn çok kalýn olmasý anlamýný yitiriyor. Mühimmatý mühimmatla durdurabilecek tespit, ölçüm ve atýþ hassasiyeti teknolojiyle birlikte geliþtiði için aktif koruma sistemleri ön plana çýkmaya baþlýyor.

Düþük kalibreli silahlara dayanýklý hafif bir zýrh ve tank topundan daha kullanýþlý ve ayný öldürücü güce sahip ATGM’ler ile yeni zýrhlý birlik düþüncesine hoþgeldiniz. O kadar aðýr zýrhý taþýmak yerinede içinde piyade taþýmak cabasý.

(Altay tanký beklentisinden gýna geldi o da var belki) 😁

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #41 : 25 Nisan 2020, 14:42:36 »
Benim gördüðüm zma, zpt lerde þu an için durumumuz vahim. Ne yaparsak fazladan kardýr, kazançtýr.

Bence, insanýmýzýn, askerimizin  canýný korumak için en iyisini yapma düþüncesinin akýllara yerleþmesi, ilk önceliðimiz olmasý en önemli kazancýmýz olacaktýr.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #42 : 25 Nisan 2020, 16:01:40 »

Gök kurt hocam, m113 lerden aliminyum oksit metal gövde ile baþlanmýþ, daha sonra zýrh çeliði, seramikler v.s þirketler çeþitli güçlendirme seçenekleri sunmuþ.

Bu bilgi tamamen yanlýþ. Aracýn gövdesi alüminyum oksit deðil, bildiðin 5000 serisi alüminyumdan yapýlýyor.  Üzerine çelik zýrh giydiriliyor. Bazý modellerde bunun da üzerine alümina vs plakalar zýrh olarak kullanýlýyor. Çünkü alümina bir çeþit seramiktir. Seramikler çok sert olmalarýna karþýn araç gövdesi vs yapýmý için uygun olamayacak kadar gevrektirler. Sertklikleri ve aþýndýrýcý özellikleri nedeniyle gelen mermileri aþýndýrarak körletirler.

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjK8OeezoPpAhUInhQKHU8UCYsQFjAHegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.savunmasanayiidergilik.com%2Fimages%2Fuploads%2FMakale%2FKonkav-ve-Duz-Yuzey-sekilli-Seramik-Zirhlarin-Balistik-Performansinin-Sayisal-Modellenmesi.pdf&usg=AOvVaw0O-0W_pow4ZwuVsyekjUox
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #43 : 25 Nisan 2020, 16:41:55 »

Ýkinci Aþama Savunma : Pasif Savunma ; 360 derece gözetleme sistemi + Lazer uyarý sistemi ( buna baðýl otomatik sis havaný atma +  otomatik olarak insansýz kuleyi hedefe yönlendirip angajman özelliði) + otomatik sis havaný.


Aslýnda en önemli ve iþe yarar savunma katmaný bu. Að tabanlý savaþa uygun olmasý þartýyla elbette. Yani tespiti yapan unsur bunu diðerleri ile zamanýnda paylaþacak. Karþý tedbir yapay zeka desteði ile derhal ve otomatik olarak alýnacak.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #44 : 25 Nisan 2020, 16:51:01 »

Ýkinci Aþama Savunma : Pasif Savunma ; 360 derece gözetleme sistemi + Lazer uyarý sistemi ( buna baðýl otomatik sis havaný atma +  otomatik olarak insansýz kuleyi hedefe yönlendirip angajman özelliði) + otomatik sis havaný.


Aslýnda en önemli ve iþe yarar savunma katmaný bu. Að tabanlý savaþa uygun olmasý þartýyla elbette. Yani tespiti yapan unsur bunu diðerleri ile zamanýnda paylaþacak. Karþý tedbir yapay zeka desteði ile derhal ve otomatik olarak alýnacak.

Zaten hocam sistem otomatik lazeri algýladýðýnda sis havaný atýyor, aracýn hareket etmesi konusunda uyarýyor ve yine otomatik insansýz kuleyi hedefe çevirip makinelý tüfekle veya daha iyisi 40mm atom mühimmatlý bombatar ile hedefi bertaraf ediyor.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #45 : 25 Nisan 2020, 18:22:27 »
Aracýn kendi reaksiyonu baþka, o zaten olmasý gereken bir þey. Ben birlik bazýnda toplu reaksiyondan bahsediyorum. Örneðin, a aracýnýn gördüðü tehdidin b aracý tarafýndan bertaraf edilmesi gibi.
« Son Dzenleme: 25 Nisan 2020, 20:16:30 Gnderen: merzifonlu »

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #46 : 26 Nisan 2020, 00:30:19 »
Gökkurt hocam, zýrh konusunda belli bi döneme  tam hakim deðilim, dediðiniz gibi olabilir, en son bildiðim, aliminyum gövde üzerine alumina kaplanmasý. Ama öncesinde sanýrým gövde için aliminyum oksit li ürünlerde var diye biliyorum. Belki de buda gövde üstü bi kaplama olabilir, borkarbür gibi bi bileþik.

Hocam að merkezli harp için Aselsan tank komuta kontrol sistemi geliþtirmiþti.

Birde bu að merkezli harp için mutlaka zýrlý araçlarda iha yada dron olmalý ki, bu haberleþme ve durumsal farkýndalýk imkaný azami fayda saðlayabilsin.

https://www.aselsan.com.tr/tr/cozumlerimiz/komuta-kontrol-haberlesme-ve-bilgisayar-c4i-sistemleri/muharebe-sahasi-yonetim-sistemleri/tank-komuta-kontrol-muhabere-ve-bilgi-sistemi

Bu sisteme, zma larda eklenebilir.
« Son Dzenleme: 26 Nisan 2020, 00:36:25 Gnderen: Alpars »

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #48 : 05 Ekim 2020, 19:01:06 »


Arkadaþlar izninizle þu resimden esinlenerek bir saptama yapmak istiyorum. Þu an seferberlik dahil tüm orduyu yürütmeden istediðimiz yere taþýyacak motorize altyapýya sahibiz.Bir kara kuvvetlerinin en önemli unsurlarýndan birinin zma ve zpt dediðimiz araçlar olduðunu düþünüyorum. Çünkü neden ? bir zma'da personelle birlikte 11 askeriniz oluyor.  Þu an elimizde 6 bin paletli zma ve zpt var. Yaklaþýk tek seferde 66 bin askeri taþýyabilirsiniz demektir ki buda koca bir orduyu siz zpt ve zma'lara sadece tek sefer için emanet edeceksiniz demektir.

Bir zma ve zpt asker için nedir ?

+ Askerin içinde korunarak hýzlý bir þekilde hareket ettiði ayaklarýdýr.
+ Askerin tipine göre farklý düþmana saldýrdýðý koludur.
+ Askerin gerektiðinde ilk resimde görüldüðü gibi arkasýna saklandýðý siperidir.
+ Askerin ambulansýdýr.
+ Askerin ýsýnma aracýdýr.
+ Askerin komuta karargahýdýr.
+ En önemlilerinden birisi askerin mobil yataðýdýr, evidir, yük katarýdýr.

Tabi zma ve zpt daha çok daðlýk olmayan nizami harp sahasýnda uzun soluklu kullanýlan bir araç, ha biz bunu nerede deneyimledik peki Bmc Kirpi ailesinde. Daha çok jandarmalarýn, komandolarýn ve anti terör muharip birliklerin kullandýðý bu aracý kullanan askerlere sorarsanýz bir asker için ne kadar hayati , ne kadar vazgeçilmez ve yüksek bir anlama sahip olduðunu zaten size anlatýr.
----------------------------
Asýl mevzuya deðinmeden kýsa bir þeyde tekerlekli ayak için söyleyelim. Devamlý neden Fnss Pars, arma alýnmýyor diye dövündük durduk. Bence bunun asýl sebebi Mraplarýn baþarýsýdýr. Piyadeye harp sahasýnda en çok yönelecek silah ve patlayýcýlardan koruyor. Üstüne üstlük arma ve parslarla ayný sayýda personel taþýyor. hýzlarýda ayný , ve çok çok çok daha ucuz ve kullanýþlý. Yapýmý daha kolay. Ýçinde ttza'larda olan hayati bir çok þey var, teker basýnç sistemleri , standart iklimlendirme, kbrn, gece görüþ, jammer, silah ve havan tespit sistemleri, insansýz kule vs.

Þu an Jandarma dýþýnda  ve diðer kuvvetlerdekiler dýþýnda sadece Türk kara kuvvetlerinde ve sadece bmc kirpi olarak son tta-  projesiyle toplam bmc kirpi sayýsý 2 bin olacak. Bmc Vuran sayýsý da 512 olacak. Envanterdeki 1.500 civarý kobraya falan girmiyorum. Bence tsk kararýný vermiþ gibi . Ha ömttza tabi olur ama daha özelleþtirilmiþ görevlerde ve daha az sayýlarda, nbc aracý, ambulans aracý, recon ve komando aracý vb. Hani çok daha özel birliklerin kullandýklarý araçlar.

Tabi tsk'da bu araçlardan aldýðý verime karþýlýk bu araçlara yatýrým yapýyor. Bmc Vuran aslýnda bu yatýrýmýn en önemlilerinden. Tabi Vuran boyutlarý ve dört kapýlý olmasý ile meskun mahalde  bazý dar alanlara daha hýzlý girip daha hýzlý reaksiyon gösterebildiði gibi, taktik anlamda da çok iyi bir  silah taþýyýcý platform olarak düþünülmüþ.

Mesela örnek ;Bmc vurana entegre lazer sistemi körmüþtük. Saçma gelmiþti. Ancak hiçte deðil. Tsk çok açýk bir þekilde drone saldýrýlarýna karþý, eyp imhasý için ve flir kullanan daha büyük hava araçlarýný köreltmek için bir lazer sistemi istemiþ. Çünkü çok yüksek sayýda bmc kirpi ile konvoy yapýyoruz. Bu konvoylarýnda havadan gelecek tehditlere karþý savunulmasý lazým. Biz nasýl siha ve kamikazelerle konvoylarý vuruyorsak ayný akýbet yaþansýn istemiyoruz.
Bu isteðin bir diðer yansýmasý ise bmc vurana yüklü sungur sistemi oldu. Þimdi dedik ki ne alaka, hani paletliye entegre edersin, atýlgana entegre edersin gider ömttza'ya koyarsýn ama ne alaka vuran ? Test için falan desek yine anlamsýz birde adamlar sis havaný falan koymuþlar özel bir araç. Ýþte sebebi þu ki kirpi konvoylarýný havadan gelecek saldýrýlara karþý korumak.Ben açýkcasý sungur lançerinin deðiþebileceðini düþünüyorum. Çünkü pek ergonomik ve f/p oraný yüksek gelmedi . Stingerdan daha az menzilli bir füze için flir mastý kullanmak saçma bence. Birde öyle bir yere koymuþlar ki en önemli özelliklerinden birisi kendi etrafýnda dönerek hedef taramasý yapma özelliðini yapmaktan aciz. Ha tabi en önemlisi eþ eksenli 7.62mm makinalý tüfeði yok ki bunu orduya kabul ettirmek zor. O yüzden bu bir test lançeri gibi geldi. Zaten roketsanda böyle bir lançer vardý onu modifiye etmiþler gibi.Ancak ben lançerin yukarýdaki atýlgan veya zýpkýndaki lançerin yanlarda pod-kanister olarak sungurda gördüðümüz 2'li kanisterlerden oluþtuðu bir sisteme benzer olacaðýný düþünüyorum. Ha neden o pod çünkü kolayca vuranýn arkasýndaki kapaktan çýkýp doldurulabiliyor. Orta modülde eo/lazer birimleri flir gibi deðilde modül gibi olur ve makineli tüfekte olur. Birde daha alçak bir sistem olur böyle çok fazla silüet verir.

Bir baþka konuda Sungurun çapý ? Bu çok önemli çünkü ayný kanister bu sayede farklý füze tiplerinede ev sahipliði yapabiliyor. Peki nasýl ? Üstte paylaþtýðým sungur fotosunda gördüðünüz üzere füzenin ön ince güdüm kýsmý stinger gibi 70 mm ama arka booster kýsmý daha geniþ muhtemelen mistral gibi 90 mm kadar. 90 mm olmasý çok iyi neden ?Çünkü roketsan cida'nýn da çapý 90mm ve ayný lançere siz cida da koyabilirsiniz. Sizi görüntüsü aldatmasýn cida aslýnda çok ucuz bir mühimmat olacak. Ana fikri güdümlü rpg olan bir mühimmat. Zaten aðýrlýðý da rpg'nin anti tank modellerinden biraz fazla oda artýk çok çok ucuz maliyetli olan lazer arayýcý baþlýk ve basit kanat kontrol güdüm ünitesinin aðýrlýðýdýr. Bir rpg mühimmatý birim fiyatý 500 dolar olsa olsa en fazla buda onun 2 katý olsa bin dolar eder, ki buda 7 bin 700 tl maksimum eder. Askeri konjonktürde yapabildiðine oranla müthiþ ucuz bir füze.

Rpg'nin anti tank baþlýklarýnýn 600-700 mm delebilmesi yani cidanýn tüm zýrhlý araçlarý ve tanklarýn büyük bölümünü her yerden delebileceðini bir kenara býrakalým, 1 d.askeri/terörist bile öldürse maliyetini çýkartýr. Yani desek ki Türkiye'ye ver 70 milyon tl yada 10 milyon dolar 10 bin teröristi öldü sayalým. Türkiye 5 katýný hemen yollar ki vazgeçmeyelim diye. Kaldý ki söz konusu füze sadece Bmc vurana ve sungur kompleksine deðil. Sungurdaki 2'li lançerler son zamanlarda kirpilerde standart kullanýlan sarp duallarýn 7.62mm dual kýsmýna tadilatsýz bile koyulabilir. Belki de o amaçlý sarp dual seçildi bilemiyorum.  Menzil 1 km yetersiz görülebilir. Ancak bu araçlar zaten rakip zýrhlý araçlarla ancak 1-2 km mesafede karþýlaþabilir. Sonuçta zma veya tank deðiller ki 2-4 km'de zýrhlý muharebe menzilinde karþýlaþsýn.Hani böyle bir durum olabilir.

Yani bu iþin sonu  2000 sarp duallý ve eþ eksenli 2x cidalý kirpiler ve onlara eskort eden 250-500 sungurlu vurana dönebilir diye düþünüyorum. Sonunda içinde eðitimli ve tam teçhizatlý komandolara her konuda destek veren, ve performanslarýný arttýran bir konsept çýkacak gibi. (umarým entegre mini uavlarda olur.)
 

--------------------------------------------------------------------------------

Þimdi iþin asimetrik, meskun mahal ve daha konvansiyonel dýþý kuvvetler kýsmýnda durum böyle. Þimdi birde iþin arazi kýsmýna dönelim, daha konvansiyonel, ordularýn araziye çýktýðý, orada kaldýðý ve savaþtýðý türden savaþa dönelim. Hani azerilerin þu an yaþadýðý türden savaþlara.

Burada durumumuz pekte iyi deðil. Elimizde 6 bin zma-zpt var. Ne zýrh yönünden nede özellik yönünden nede donaným yönünden yeterliler, üstüne üstlük karayý geçtim tanklardan ve havadan gelecek saldýrýlara da açýklar.  Ýþin kötü tarafý modernize edilerek kapatýlmayacak açýklarý var. Ve en kötüsü de ben bunu atýyým da yenisini yapayým diyebileceðiniz kadar iþlevsiz araçlarda deðiller özellikle acv tabanlýlarý.

O zaman ne yapýlabilir ;

1- Þu hali veya modernize ederek satmak ;

En mantýklýsý budur. Elden geldiðince de yapýlmalýdýr.

2- Kesip biçmek ve modernize etmek ;

Eðer aracý biraz uzatma ve  500-600 hp'lik bir motor koyabilme þansýmýz varsa modernize edilebilir.  Korumasýný stanag level 5 seviyesine çýkarsa bizim için kafi olur kanaatindeyim.

 Zaten top olarak oerlikon 35mm tek namlulu halinin artýk tsk'da standart hale gelmesi taraftarýyým.

Neden ?

1- Elimizde hazýr akýllý mühimmat ailesi var.
2- Bu yüzden hava hedeflerine karþý ve personele karþý eþi benzersiz bir nüfus yeteneðine sahip.
3- Ayný zamanda sabot baþlýðada sahip.
4- 20 mm'lere göre çok yüksek atým hýzý var.
5- Ýþid saðolsun köy ölçekli yerleþimlere karþý uçaksavarlarýn ne kadar terör estirdiðini gördük. Bu yüksek atýmý sayesinde ayný yýkýcýlýðý gösterebilir.
6- Menzili 20-25 mm civarýna karþý daha fazla.

6. maddeye güvenip zýrhta ve motorda geliþtirme yapmadan sadece korhan kule çözümünü (pasif koruma dahil) + pulat ve entegre eþ eksenli karaok anti tank atýcýsý eklenirse iþler hale getirilebilir.


3-) Bir kýsmýný depoya, bir kýsmýný satýþa bir kýsmýný da insansýzlaþtýrabiliriz.

Bu da mantýklý bir çözüm gibi .


Kýsaca bekleyip göreceðiz ama bu böyle gitmez. Zma'lar zýrh, anti tank ve anti-hava kabiliyetlerini geliþtirip tanklarý tamamlayan ve koruyan bir forma sokmalýyýz.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: YENI NESIL ZMA PROJESI
« Yantla #49 : 05 Ekim 2020, 19:46:13 »
Seferberlik sýrasýnda yedek kuvvetlerin ulaþýmýnda askeri araçlarýn kulanýlacaðýný sanmýyorum. Týpký erlerin birliklerine sivil kýyafetle sivil araçlarla ulaþmasý gibi.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com