Gnderen Konu: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)  (Okunma says 100795 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #230 : 13 Kasm 2021, 22:17:54 »
Bu Ukrayna'nýn amma da motoru varmýþ... Bize onere önere hâlâ bitmedi motorlarý...

Biz de iyi yatmýþýz vallahi... Ukrayna bu motor teknolojisini SSCB uydusuyken onlarýn sayesinde aldý diyebilir bazýlarý...

Eee biz de 60 yýl Batý blokunun uydusuyduk biz niye birþeyler kapamamýþýz motor konusunda...?


evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #231 : 13 Kasm 2021, 22:22:49 »
Bu Ukrayna'nýn amma da motoru varmýþ... Bize onere önere hâlâ bitmedi motorlarý...

Biz de iyi yatmýþýz vallahi... Ukrayna bu motor teknolojisini SSCB uydusuyken onlarýn sayesinde aldý diyebilir bazýlarý...

Eee biz de 60 yýl Batý blokunun uydusuyduk biz niye birþeyler kapamamýþýz motor konusunda...?

Çünkü bize sürekli MTCR denen uyduruk anlaþma bahanesiyle ne füze ne de ÝHA sattýlar. Umarým Ukrayna'ya da salça olmaz bu Coniler.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #232 : 14 Kasm 2021, 16:30:07 »
Nato güvendiler  incirlikdeki  atom bombasina güvendiler

sonuc ortada elin bilmem kimin silahina güveninmecegini anlatilar bizimkiler

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #233 : 14 Kasm 2021, 17:12:02 »
Bu Ukrayna'nýn amma da motoru varmýþ... Bize onere önere hâlâ bitmedi motorlarý...

Biz de iyi yatmýþýz vallahi... Ukrayna bu motor teknolojisini SSCB uydusuyken onlarýn sayesinde aldý diyebilir bazýlarý...

Eee biz de 60 yýl Batý blokunun uydusuyduk biz niye birþeyler kapamamýþýz motor konusunda...?

Çünkü bize sürekli MTCR denen uyduruk anlaþma bahanesiyle ne füze ne de ÝHA sattýlar. Umarým Ukrayna'ya da salça olmaz bu Coniler.

Bizim niye kendi füze programýmýz olmadý?  MTCR anlaþmasýnýn izin verdiði 300 km menziline kadar bile olsa bir altyapýmýz olsaydý þu an gibi herþeyi sýfýrdan (Çinlilerden alarak baþladýðýmýz balistik füzeler gibi) yapmak zorunda kalmazdýk...

Yani herþeyi ABD , Batý engelledi demeye bayýlýyoruz  ; bu bahaneler kendimizi kandýrmaktan baþka birþey deðil...
Þimdi nasýl tüm ekonomik-siyasi olaylarý "Üst Akýl" ile kendimizi kandýrarak geçiþtiriyorsak bu zamana kadar da motor teknolojisine "Batý izin vermedi"  deyip iþin içinden sýyrýlýyoruz...

Tamam Batý turbojet'e , turbofan'a , balistik füzeye izin vermedi yahu dizel motor bile yapamamýþýz  , buna da mý Üst Akýl - Batý engel oldu...

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #234 : 14 Kasm 2021, 18:21:58 »
Hem birey hem de topluluk olarak Baþarýsýzlýðýn kaynaðýný dýþarda arama mazereti genel yapýmýzda var. Futbol takýmý bile yenilse suç hakemindir hep. 

Üretmeyi de sevmiyoruz. Emek harcamadan 3’e alýp 5’e satma meraklýsý herkes. Adam zengin, milyonlarca parasý var ama halen “þuradan arazi alýp 5 katýna satayým” kafasýnda.

Motor mu lazým? Niye yapayým ki? 3’e ithal eder Devlete 5’e satarým. Yýllarca Tofaþ, Renault vs otomotiv üretiyoruz sözüm ona ama bu fabrikalarýn sahipleri bir kere bile tasarým dizayn ve üretime girip yerli araç yapmayý düþünmedi. Düne kadar SLX falan diye millete sattýklarý araçlarý Ýtalyanlar 70’li yýllarda üretip kenara atmýþ.

Umarým üretim kültürü zamanla oturur.

evrimd Serdar Varol

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 34
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #235 : 01 Aralk 2021, 13:36:04 »
Bu Ukrayna'nýn amma da motoru varmýþ... Bize onere önere hâlâ bitmedi motorlarý...

Biz de iyi yatmýþýz vallahi... Ukrayna bu motor teknolojisini SSCB uydusuyken onlarýn sayesinde aldý diyebilir bazýlarý...

Eee biz de 60 yýl Batý blokunun uydusuyduk biz niye birþeyler kapamamýþýz motor konusunda...?

Çünkü bize sürekli MTCR denen uyduruk anlaþma bahanesiyle ne füze ne de ÝHA sattýlar. Umarým Ukrayna'ya da salça olmaz bu Coniler.

Bizim niye kendi füze programýmýz olmadý?  MTCR anlaþmasýnýn izin verdiði 300 km menziline kadar bile olsa bir altyapýmýz olsaydý þu an gibi herþeyi sýfýrdan (Çinlilerden alarak baþladýðýmýz balistik füzeler gibi) yapmak zorunda kalmazdýk...

Yani herþeyi ABD , Batý engelledi demeye bayýlýyoruz  ; bu bahaneler kendimizi kandýrmaktan baþka birþey deðil...
Þimdi nasýl tüm ekonomik-siyasi olaylarý "Üst Akýl" ile kendimizi kandýrarak geçiþtiriyorsak bu zamana kadar da motor teknolojisine "Batý izin vermedi"  deyip iþin içinden sýyrýlýyoruz...

Tamam Batý turbojet'e , turbofan'a , balistik füzeye izin vermedi yahu dizel motor bile yapamamýþýz  , buna da mý Üst Akýl - Batý engel oldu...

Ukrayna'ný durumu ile bizim alakamýz yok. SSCB bir devletti. Ukraynalýlar ve Ruslar da Slavdýr ayrýca. Türklere yaptýklarýný (Geri býraktýrmak), Ukraynalýlara gerektiðini de düþünmemiþlerdir muhtemelen. Biz ise aslýnda düþmanýmýz olan bir bloðun bir uydusu, ileri karakoluyduk sadece.   

Evet. Batý engel oldu. Öyle olmadýðýný mý sanýyorsunuz ? Bu tabi ki, içerdeki iþbirlikçilerin alçaklýklarýný örtmez. Ama onlar taþerondu. Ýþveren de batýydý. Yoksa Türk halký deli gibi çalýþýyordu.

Ýsmet Ýnönü'nün 1950'lere yaklaþýrken bir demeci var. Mealen söylüyorum. "Batýlý dostlarýmýzýn isteðiyle Ýmam Hatipleri açtýk. Ancak onlarýn Ýmam Hatip mezunlarýný, Harp okullarýna sokma isteklerini kabul edemeyiz." Anlayana çok þey anlatýyor sadece bu bile. Gerçi o isteði de 1970'lerde Ecevit yerine getirecek. Ama Cumhurbaþkaný Fahrettin Korutürk veto edecek.

Batý'da çok baþarýlý marka vardýr. Bu markalarýn temeline gidersen hepsi bir konuya gönül vermiþ, o konunun uzmaný kiþilerin kurduðu iþletmelerdir, modadan otomotive kadar. Cumhuriyet'te bizde öyle baþlamýþtýk. V. Hürkuþ, N. Killigil, N. Demirað.... Bunlarýn önü kesildi, iflas ettirildi. Sonra da Türk sanayisi sadece Batý sanayisinin bölge acentesi olacak, tek dertleri yapýlacak her iþi yapýp, kazanýlacak her parayý kazanmak olan tüccarlara açýldý. Bugünün meþhur holdingleri iþte onlardýr. Gaffar Yakýnca yazmýþtý. Ayný yýllarda devrim otomobiline ölümüne karþý gelip, Koç'un Ýtalya ve ABD acenteliðini yere göðe sýðdýramayan Atatürk rozetlileri. Ýbretliktir.

Dahasý bu vaka bitti mi sanýyorsunuz. Bize tarihte bu alçaklýðý yapanlarýn torunlarý aportta bekliyorlar ilk seçimi, tekrar aynýsýný yapmak için. 

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #236 : 01 Aralk 2021, 14:24:24 »

Bizim en büyük sorunumuz , Dünya'nin bizim çevremizde döndüðünü zannediyoruz...
Bir ABD gazetesini açýn Türkiye ile ilgili bir haber zor bulursunuz ya da Amerikalýlarýn sorun bizim hangi kýtada olduðumuzu bile çok bilmezler...

Afedersiniz ama biz kimsenin iplemedigi bir ülkeyiz ta ki bize ihtiyaçlarý olduðu zamana kadar...

Abd kimi bölmek, sömürmek istiyorsa biz de o ülke kadar bölünmek, sömürülmek istiyoruzdur ABD tarafýndan.Ozel bir ilgileri yok , konu sadece çýkarlar....

evrimd Serdar Varol

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 34
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #237 : 01 Aralk 2021, 19:11:53 »
Sanýrým 2014 yýlýydý. Ergenekon'dan çýkmýþtý Emin Gürses. Aynen þöyle dedi. (Var Youtube'da izleyebilirsiniz) Batý Türkiye ve Mýsýr'ýn elinden çýkmasýna asla izin vermez. Türkiye ve Mýsýr, Katar deðildir, Arnavutluk deðildir ...... Fazla sürmedi Mýsýr'da darbe oldu, Türkiye'de darbe oldu. (Bu sefer baþarýlý olamadý) Ama Uður Mumcu'nun 1970'lerde ortaya koyduðu gizli saflar ayný cephede birleþti. Ýlber Ortaylý anlatýr. Bir Alman ansiklopedisinden bahseder. Konularý muazzam anlattýðýndan falan. Sonrada konu Türklere gelince saçmaladýðýndan. Aryan devleti olan Sasanileri istilacý müslüman Türkler yýkýyor. Almanlar'ýn bu kadar mý cahil olduklarýný düþünüyorsunuz. Hunlarýn Türk olduklarýnýn Batý tarafýndan kabul görmemesinin gerçekten bir tarihi delili olduðunu mu düþünüyorsunuz. Yoksa Avrupalý bir Türkolog'un söylediði gibi iþin içinde Türkler olmasaydý, Ural-Altay teorisini inkara uðraþmazlardýnýn boþ bir düþünce olduðunu mu sanýyorsunuz. Siz Haçlý seferlerinin Kudüs'ün fethinden 400 yýl sonra, Ýslama karþý olduðunumu sanýyorsunuz. Siz Asyanýn merkezine hakim 235 milyonluk Türk nüfusuna karþýlýk, bir kaç milyonluk Zagros þempanzesi PKK'lýlarýn desteklemenin Almanya'nýn günlük çýkarýna olduðundan mý yaptýðýný düþünüyorsunuz. Siz hiç haritaya baktýnýz mý haritaya. Hakimiyet teorileri var çeþitli. Hiç okudunuz mu bir tanesini haritaya bakarak.....

Bizim en büyük sorunumuz, kendini dünyadan haberdar sanan kitlenin, bu ülkenin açýk ara en cahil, Aziz Nesin'i alkýþlayan kitlenin bu ülkenin en aptal takýmý olmasýdýr. O kadar vasýfsýzlar ki ABD'de uluslarasý politikayý, uyuþturucudan beyni bulanmýþ Amerikan halkýnýn yönettiðini sanarlar. Oysa orada, burada sadece kartviziti olan entelijansiya vardýr. Hitlerin soykýrým aklýný Atatürk'ten aldýðýný yayýnlayan üniversiteleri vardýr. Türklerin Ermenileri nasýl katlettiðini yazan tarih felsefecileri vardýr.....

Bizde sömürülmeye araç, onu hak eden insanlar yok mu. Tabi ki var. Hatta bunlar çoðunluktular son 200 yýlda. 1923-1938 ve 2015-2021 arasý da hep iktidardýlar. Bunlarýn hepsinin ortak özelliði cehaletleri, zayýf karakterleri, bencil kiþilikleri, inandýrýldýklarý dünya vatandaþý kimliðiyle, kendi uluslararýna duyduklarý aþaðýlýk kompleksinden kendilerini azad edilmiþ hissetmeleridir. Yakup Kadri Sodom ve Gomore'de çok güzel anlatýr bu profili. Tavsiye ederim okuyun. 

evrimd Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 620
 • 21
 • DefenceTurk.com
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #238 : 01 Aralk 2021, 20:46:48 »
Sanýrým 2014 yýlýydý. Ergenekon'dan çýkmýþtý Emin Gürses. Aynen þöyle dedi. (Var Youtube'da izleyebilirsiniz) Batý Türkiye ve Mýsýr'ýn elinden çýkmasýna asla izin vermez. Türkiye ve Mýsýr, Katar deðildir, Arnavutluk deðildir ...... Fazla sürmedi Mýsýr'da darbe oldu, Türkiye'de darbe oldu. (Bu sefer baþarýlý olamadý) Ama Uður Mumcu'nun 1970'lerde ortaya koyduðu gizli saflar ayný cephede birleþti. Ýlber Ortaylý anlatýr. Bir Alman ansiklopedisinden bahseder. Konularý muazzam anlattýðýndan falan. Sonrada konu Türklere gelince saçmaladýðýndan. Aryan devleti olan Sasanileri istilacý müslüman Türkler yýkýyor. Almanlar'ýn bu kadar mý cahil olduklarýný düþünüyorsunuz. Hunlarýn Türk olduklarýnýn Batý tarafýndan kabul görmemesinin gerçekten bir tarihi delili olduðunu mu düþünüyorsunuz. Yoksa Avrupalý bir Türkolog'un söylediði gibi iþin içinde Türkler olmasaydý, Ural-Altay teorisini inkara uðraþmazlardýnýn boþ bir düþünce olduðunu mu sanýyorsunuz. Siz Haçlý seferlerinin Kudüs'ün fethinden 400 yýl sonra, Ýslama karþý olduðunumu sanýyorsunuz. Siz Asyanýn merkezine hakim 235 milyonluk Türk nüfusuna karþýlýk, bir kaç milyonluk Zagros þempanzesi PKK'lýlarýn desteklemenin Almanya'nýn günlük çýkarýna olduðundan mý yaptýðýný düþünüyorsunuz. Siz hiç haritaya baktýnýz mý haritaya. Hakimiyet teorileri var çeþitli. Hiç okudunuz mu bir tanesini haritaya bakarak.....

Bizim en büyük sorunumuz, kendini dünyadan haberdar sanan kitlenin, bu ülkenin açýk ara en cahil, Aziz Nesin'i alkýþlayan kitlenin bu ülkenin en aptal takýmý olmasýdýr. O kadar vasýfsýzlar ki ABD'de uluslarasý politikayý, uyuþturucudan beyni bulanmýþ Amerikan halkýnýn yönettiðini sanarlar. Oysa orada, burada sadece kartviziti olan entelijansiya vardýr. Hitlerin soykýrým aklýný Atatürk'ten aldýðýný yayýnlayan üniversiteleri vardýr. Türklerin Ermenileri nasýl katlettiðini yazan tarih felsefecileri vardýr.....

Bizde sömürülmeye araç, onu hak eden insanlar yok mu. Tabi ki var. Hatta bunlar çoðunluktular son 200 yýlda. 1923-1938 ve 2015-2021 arasý da hep iktidardýlar. Bunlarýn hepsinin ortak özelliði cehaletleri, zayýf karakterleri, bencil kiþilikleri, inandýrýldýklarý dünya vatandaþý kimliðiyle, kendi uluslararýna duyduklarý aþaðýlýk kompleksinden kendilerini azad edilmiþ hissetmeleridir. Yakup Kadri Sodom ve Gomore'de çok güzel anlatýr bu profili. Tavsiye ederim okuyun.
Bu cümle aralarý çok bir þeyler anlatýyor ama konsantre olmam lazým kodlamayý anlayabilmem için…

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Deniz Kuvvetleri Seyir Füzesi Projesi (GEZGÝN)
« Yantla #239 : 02 Aralk 2021, 01:52:55 »
Sanýrým 2014 yýlýydý. Ergenekon'dan çýkmýþtý Emin Gürses. Aynen þöyle dedi. (Var Youtube'da izleyebilirsiniz) Batý Türkiye ve Mýsýr'ýn elinden çýkmasýna asla izin vermez. Türkiye ve Mýsýr, Katar deðildir, Arnavutluk deðildir ...... Fazla sürmedi Mýsýr'da darbe oldu, Türkiye'de darbe oldu. (Bu sefer baþarýlý olamadý) Ama Uður Mumcu'nun 1970'lerde ortaya koyduðu gizli saflar ayný cephede birleþti. Ýlber Ortaylý anlatýr. Bir Alman ansiklopedisinden bahseder. Konularý muazzam anlattýðýndan falan. Sonrada konu Türklere gelince saçmaladýðýndan. Aryan devleti olan Sasanileri istilacý müslüman Türkler yýkýyor. Almanlar'ýn bu kadar mý cahil olduklarýný düþünüyorsunuz. Hunlarýn Türk olduklarýnýn Batý tarafýndan kabul görmemesinin gerçekten bir tarihi delili olduðunu mu düþünüyorsunuz. Yoksa Avrupalý bir Türkolog'un söylediði gibi iþin içinde Türkler olmasaydý, Ural-Altay teorisini inkara uðraþmazlardýnýn boþ bir düþünce olduðunu mu sanýyorsunuz. Siz Haçlý seferlerinin Kudüs'ün fethinden 400 yýl sonra, Ýslama karþý olduðunumu sanýyorsunuz. Siz Asyanýn merkezine hakim 235 milyonluk Türk nüfusuna karþýlýk, bir kaç milyonluk Zagros þempanzesi PKK'lýlarýn desteklemenin Almanya'nýn günlük çýkarýna olduðundan mý yaptýðýný düþünüyorsunuz. Siz hiç haritaya baktýnýz mý haritaya. Hakimiyet teorileri var çeþitli. Hiç okudunuz mu bir tanesini haritaya bakarak.....

Bizim en büyük sorunumuz, kendini dünyadan haberdar sanan kitlenin, bu ülkenin açýk ara en cahil, Aziz Nesin'i alkýþlayan kitlenin bu ülkenin en aptal takýmý olmasýdýr. O kadar vasýfsýzlar ki ABD'de uluslarasý politikayý, uyuþturucudan beyni bulanmýþ Amerikan halkýnýn yönettiðini sanarlar. Oysa orada, burada sadece kartviziti olan entelijansiya vardýr. Hitlerin soykýrým aklýný Atatürk'ten aldýðýný yayýnlayan üniversiteleri vardýr. Türklerin Ermenileri nasýl katlettiðini yazan tarih felsefecileri vardýr.....

Bizde sömürülmeye araç, onu hak eden insanlar yok mu. Tabi ki var. Hatta bunlar çoðunluktular son 200 yýlda. 1923-1938 ve 2015-2021 arasý da hep iktidardýlar. Bunlarýn hepsinin ortak özelliði cehaletleri, zayýf karakterleri, bencil kiþilikleri, inandýrýldýklarý dünya vatandaþý kimliðiyle, kendi uluslararýna duyduklarý aþaðýlýk kompleksinden kendilerini azad edilmiþ hissetmeleridir. Yakup Kadri Sodom ve Gomore'de çok güzel anlatýr bu profili. Tavsiye ederim okuyun. 


Gezgin füzesi hakkýnda paylaþmýþ olduðunuz bu müthiþ geliþmeler için teþekkürler!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com