Gnderen Konu: (Hisar A-O)Alçak-Orta Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projeleri  (Okunma says 249155 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Sn Alpars,
Bu füzenin hýzý 4mach civarýnda. Yani 1440m/sn.  Atýldýðý anda bu hýza ulaþmaz. Ulaþtý diyelim. 2.8 km de motorunun gücü bittiyse týrmanamaz. Sonra ne dönüþ yapabilir, ne uçak vurabilir. Yukarý doðru atýlan bir füze bu. Yerçekimini yenmeye çalýþýyor ve bu arada hýzlanýp manevra yapan bir uçaðý vuracak.
Lütfen !
Gerçekçi olalým!
Bakýnýz Amraam füzesinin kill zone menzili 65 km olarak tahmin ediliyor. Bu menzil içerisinde uçak kovalýyor ve vuruyor. Bu füzede katý yakýtlý ve 4+ mach hýzlý. 30g ve 60g arasý dönüþ yapabilen bir füzenin motoru çalýþmýyorsa nasýl uçak vuracak?
Yerden atýlan Anti uçak füzelerinin motorunun daha da uzun çalýþmasý gerekir.
54 saniye çalýþtýysa ~50+km menzil yapar 10km irtifada.
15km irtifada bu belki 25km’ye düþer.

Füzenin hýz ve manevra etkinliði hakkýnda hesaplar yaparken, söz konusu mühimmatlarýn çift darbeli motora sahip olduðunu unutmayalým hocam.
Evet haklýsýnýz. Bu motorlarýn çalýþma sürelerini de çok etkiler.
Ben single stage/tek kademeli olarak düþünmüþtüm.

Zaten tek kademe ama çift darbeli. Bu biraz daha farklý bir þey sanýrým. Pek bilgim dahilinde deðil.
Pardon!
Dual Pulse motorlu. Yakýt haznesi içindeki katý yakýtý ikiye ayýrýp. Önce birinci kýsmýný yakýp istenilen irtifa ve mesafeye geldikten sonra hedefe maximum hýzla angaje olmak için ikinci kýsým yakýtý ateþleyerek Hedefi vuran bir sistem.
Normal katý yakýt motorlarda. Yakýtýn tamamý yanmaya baþladýðýndan hedefe ulaþtýðýnda roketin hýzý düþmüþ oluyor. Yüksek ortalama hýz ama son hýz düþük.
Bu dezavantajý “çift darbe“ ile Yani dual-pulse motor ile ortadan kaldýrýyorsunuz. Düþük ortalama hýz ama yüksek son hýz.
Tabii bir baþka kullaným þekli ise ; çabuk yanýp yüksek hýza ulaþmak. Sonra yavaþ yanan ikincil yakýt ile uzun mesafeye roketi götürmek.
« Son Dzenleme: 28 Haziran 2020, 16:21:44 Gnderen: Yasar »

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
T.C. Cumhurbaþkanlýðý Savunma Sanayii Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail DEMÝR, sektör basýnýn internet ortamýnda yayýn yapan temsilcileri ile online olarak bir araya geldi.Online olarak gerçekleþen görüþme esnasýnda SavunmaSanayiST.com Genel Yayýn Yönetmeni Anýl ÞAHÝN tarafýndan yönetilen HÝSAR Hava Savunma Sistemi ailesi ve deðiþen tehdit algýsý ile ilgili soruyu cevaplayan Baþkan DEMÝR, “Hava savunmada artýk alçak irtifanýn yani belirli bir irtifanýn altýnýn çok da operasyon alanýndaki ihtiyacý karþýlayamayacaðý ortaya çýkmaya baþladý. Tabi 6-8 yýl önce bu projeler geldiðinde, o zamanki gündem ve bakýþ açýsýyla belirlenmiþ bazý talepler vardý. Þu anki durumu – HÝSAR-A’daki bazý unsurlarýn HÝSAR-O’ya taþýnmasý – bu taleplerin güncellenmesi olarak düþünebiliriz. Özellikle hem teknolojinin geliþmesi hem de harekat ortamýnda görülen taleplerle beraber ihtiyacýn bir üs sýnýfa kaydýrýlmasý gündeme geldi. Biz de projeyi o þekilde bir kaydýrmaya tabii tuttuk. Artýk menzillerin uzamasý gerekiyor, irtifalarýn yükselmesi gerekiyor bu çok net olarak görülüyor.” ifadelerinde bulundu.

HÝSAR-A ve HÝSAR-O

Türkiye’nin Alçak ve Orta Ýrtifa Hava Savunma ihtiyacýnýn giderilmesi amacýyla, Alçak Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi (HÝSAR-A) ve Orta Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi (HÝSAR-O) tasarým ve geliþtirme dönemi sözleþmesi 20 Haziran 2011’de ilgili kurumlar arasýnda imzalanmýþtýr.

Alçak Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HÝSAR-A) ve Orta Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HÝSAR-O); sabit ve döner kanatlý hava araçlarýnýn, seyir füzelerinin, insansýz hava araçlarýnýn ve havadan karaya atýlan füzelerin imhasýný gerçekleþtirebilmektedir.

HÝSAR-A, hareket halindeki birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasý amacýyla sabit ve döner kanatlý hava araçlarýnýn, seyir füzelerinin, insansýz hava araçlarýnýn ve havadan karaya atýlan füzelerin 15+ km menzile kadar etkisiz hale getirilmesi için tasarlandý.

HÝSAR-A; Kundaðý Motorlu Otonom Alçak Ýrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fýrlatma Sistemi (FFS), HÝSAR-A ve HÝSAR-O Sistemlerinin ikisinden de atýlabilen Alçak Ýrtifa Füzesi ve Füze Taþýma ve Yükleme Sisteminden oluþuyor.

Baþkan DEMÝR tarafýndan yapýlan açýklamaya binaen HÝSAR-A için belirlenen 45 (çekili) + 45 (kundaðý motorlu) ihtiyacýn önemli bir bölümünün, HÝSAR-O’ya kaydýrýlacaðý bilinmektedir.HÝSAR-O, sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasý kapsamýnda sabit ve döner kanatlý hava araçlarýnýn, seyir füzelerinin, insansýz hava araçlarýnýn ve havadan karaya atýlan füzelerin 25+ km menzile kadar etkisiz hale getirilmesini saðlýyor. HÝSAR-O, halihazýrda belirli unsurlarýyla sahadadýr.

HÝSAR-O, daðýtýk mimarisi sayesinde esnek konuþlanma avantajýna sahip olup, Atýþ Kontrol Merkezi, FFS, Orta Ýrtifa Füzesi, Orta Ýrtifa Hava Savunma Radarý, Elektro-Optik Sistem, Erken Ýhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taþýma ve Yükleme Sisteminden oluþuyor.

https://www.savunmasanayist.com/hisar-a-neden-hisar-oya-evriliyor/

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Hisar-O haziranda Suriye'de konuþlanmýþtý.
Hiç performansý ile ilgili geri bildirim var mý?

evrimd Deniz16

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 125
 • 5
 • DefenceTurk.com
Birliklerimize havadan taciz oluyor mu ki artýk diye bakarsak iþini yapýp yapmadýðýný anlarýz. Hatýrlarsanýz en son idlibte 33 þehit vermiþtik hava saldýrýsýnda

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Roketsan tarafýndan dün paylaþýlan videoda biri de bu yýl yapýlacaðý açýklanan HÝSAR RF Füzesi atýþ testi.

youtu.be/wmIDcMpxHR0

https://mobile.twitter.com/KubilaiH/status/1300308338094342144

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
T.C. Cumhurbaþkanlýðý Savunma Sanayii Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail DEMÝR, milli hava savunma füze sistemi HÝSAR ile ilgili olarak kritik açýklamalarda bulundu.DEMÝR tarafýndan CNN Türk’e yapýlan açýklamada, “Bu sistemler (HÝSAR), test edile edile ve geliþtirile geliþtirile gidiyor. HÝSAR-A ve HÝSAR-O’dan bahsediyorduk, bu ürünlerimiz epey bir olgunluk seviyesine geldi. HÝSAR-A seri üretim aþamasýndayken, menzil ve irtifa olarak biraz daha deðiþiklik yaparak sistemi biraz daha geliþtirebileceðimi gördük. Roketsan’daki arkadaþlarýmýz bu konuda çalýþtýlar ve HÝSAR-A+ dediðimiz yeni bir ürüne doðru evirdik mevcut HÝSAR-A’yý. HÝSAR-O’nun da birçok unsuru þu anda sahaya verilebilecek durumda. Tabi ki hava savunma sistemleri, teknolojik açýdan en kompleks unsurlar. Ýçerisinde çeþitli yazýlýmlarýn bulunduðu, komuta kontrol sistemlerinin ve güdüm sistemlerinin olduðu, bir anlamda havada mermi ile mermiyi vurmak gibi bir olayý gerçekleþtirmeniz gereken komplike bir sistem. Radar teknolojilerinde iyi olacaksýnýz, elektronik harpte iyi olacaksýnýz, anteniniz, güdüm sisteminiz, onlarýn yazýlýmlarý ve dost-düþman tanýmlama sistemlerinizi hepsini içine koyacaksýnýz ki bu çaba da devam ediyor. Aslýnda hem HÝSAR-A hem de HÝSAR-O oldukça iyi bir olgunluk seviyesine geldiler, dediðim gibi HÝSAR-A’ya artýk HÝSAR-A+ diyerek seri üretime doðru baþlattýk.

Seri üretim aþamasýnda kritik bir kaç malzememiz var, onlarla ilgili birkaç sýkýntýyý çözdükten sonra Ýnþallah sahaya verilmeye devam edecek.” ifadelerin yer verildi.

https://www.savunmasanayist.com/hisar-seri-uretim/

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Acaba hangi kritik parçalarý dýþarýdan alýyoruz ?

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Önemli gördüðüm bir konuya deðinmek istiyorum arkadaþlar. Oda Hisar-O'nun kullaným tarzýndan biraz Türk hava savunma aðýna dem vuracaðým.Ben Hisar-O'nun üstteki tarzda kullanýlmasýna karþýyým ve büyük bir israf olarak görüyorum. Paletli sistem üzerine mobil zýrhlý birlikleri korumak amaçlý olanlarýný ayrý bir kefeye koyuyorum. Ancak çekili ve tekerlekli sistem üzerindeki versiyonlarýný kesinlikle uygun bulmuyorum.

Neden ?

Bu sistemleri alýp bireysel olarak önemli tesisleri emanet ettiðimizde ve düþman zaten bizim genelde sýnýrlara konuþlandýrdýðýmýz uzun menzilli hava savunma sistemlerini delip o koridoru kullandýklarýnda hisar-o'larý vurmalarý çok kolaydýr. Çünkü günümüzde 120 km sýnýfýnda bizden örnek vereyim kgk, sdb, kuzgun benzeri o kadar mühimmat oldu ki hisar-o'yu gerekirse çok ucuz mühimmatlarla satürasyon saldýrýsý yapar ve menzil dýþýndan vururlar.  Hisar-O'nun hiçbir anlamý kalmaz.

Peki biz Hisar-O'yý þöyle kullansak ?Resimdeki pac-3 ve pac-2'ler ama siz tekli lançerleri siper olarak ve 2 deðil 3 adet, 4 lü lançerleri ise 2 deðil 1 adet ve hisar-o'nun 25-30 km menzilli ins iir'li versiyonundan oluþtuðunu düþünün.  Yani bir batarya 4 atýcý araçtan oluþsa diyelim, batarya bazýnda 16 Siperin 4'ünden vazgeçip 16 hisar-o kazanacaðýz.

Bu bize ne fayda saðlayacak ?

1- Þimdi biz her siper bataryasýna mutlaka bir adet hisar-o tahsis etmeniz lazým. Yani o iþ sadece hisar-a ve korkutla yetmez. Çünkü düþman çok alçak irtifadan uçar ve bunlarý dünyanýn þeklinden ötürü uzun menzilli radarlarýnýz görmez ve bir anda 30 km'de yükselir hgk ve lgk serisi mühimmatla saldýrýr. Hisar-A 'da anlamsýz kalýr siper de.

Yani Siper aslýnda hisar-o gibi bir füzesiz bir hiç.  Þimdi biz tüm siper bataryalarýna birde hisar-o eklersek, fazladan 3 lançer aracý   2 kalkan radarý   1 erimay link sistemi aracý   eo aracý   komuta kontrol aracýný boþuna üretmiþ olmayacakmýyýz ? Oysa siper araçlarýnýn tek lançerini quadpack 4 hisar-o'ya tahsis etsek füze çok kolay, siper sisteminin radar, link sistemi, komuta kontrolü vs. kullanabilir.

2- Daha önce bahsetmiþtim. Ayný zamanda Hisar-O sistemi'de Siper korumasýz bir hiçtir. Þimdi biz en az 16 batarya (hawklar kadar) hisar-o almak yerine 8 adet üstte bahsettiðim konfigürasyon da siper bataryasý alsak, zaten siper menzil olarak Türkiyenin iç bölgelerinide çok kolay kaplayacak, ayný zamanda da sistem bünyesinde yine hisar-o'da olacak.

--------

Þimdi gel gelelim, Hisar-A, Hisar-O, G-40 boyutuna.

Arkadaþlar siz de biliyorsunuz ki son zamanlarda hisar-a yerine hisar-o ya odaklandý. Aslýnda Hisar-o hisar-a nýn iir üzerine ins güdüm eki ve booster ekli versiyonudur.  Biz bence projenin baþýnda aradaki maliyet farkýný düþünerek böyle ürettik ancak , seri üretim kabiliyetimiz, hisar-o füzesinin çok agresif bir füze olmasý ve Spike nlos gibi füzelerin 25 km'lere dayanan füzelere sahip olmalarý planý deðiþtirdi.

Çünkü mantýk a versiyonu helikopterlerin çýkabileceði maks 5 km ve en uzun menzilli silahlarý 15 km'ye göre teþkil edilse de en yakýn düþmanlarýmýzdan ve çok kolay ihracýný yaptýðý spike nlos gibi füzeler 25 km'yi buldu. Bu raddede hisar-o bu kadar iyiyken üretmek mantýksýz. Adamýn senin hisar-a'larýný menzil ötesinden tak tak vurmasý olasýdýr.  O yüzden hisar-a'nýn paletli versiyonu yerine bunlara hisar-o'yu entegre etmek (ins iir versiyonunu/ radar deðil) ve mekanize birliklere sahada alan hava savunmasý sunmak daha mantýklýdýr.

Bir baþka konuda Korkut ve Sungur meselesi. Evet anlayýþýmýz þu herþey ayrý ayrý olsun. Sungur ayrý araç korkut ayrý araç. Neden ? Biri vurulursa diðeride vurulur. Saçmalýk. Zaten bir savaþ durumunda tüm korkutlarla sungur'un mobil versiyonunu yan yana gezeceðini sanýyorlarsa büyük hata yaparlar. Bu savaþ þartlarý, saldýrý olur, birlikler ayrý düþer vs.  Evet korkut'un 2 li 35 mm   atomu çok etkili ancak menzili 4 km ? Þu sýralar terör örgütleri bile piyadeye bile anti tank atýyorlar. Düþman helikopterden sana 2-3 tane anti tank mý atamayacak ? Güdümlü 70 mm roket mi atamayacak ? Atar arkadaþlar . O yüzden direk olarak 8 km menzilli en az 4 adet sunguru kirpiye deðil korkuta entegre etmemiz lazým.

Ya sen araç baþý standartize 30 km menzilli atýþ kontrol radarý   eo ve 3 korkut baþýna bir mar radarlý atýþ idare aracý felan koymuþsun o araçlara sungur eklememek küfür gibi. Arkadaþlar uçak ufak bir þey deðil. Ben canlý gördüm apartman gibi mübarek. Her türlü müsait bu konuda. Ha evet biri vurulursa ikiside gider de , kimse sana atýyorum 30 korkut   30 sungur aracý yerine sadece 30 sungurlu korkut aracý yapalým demiyor git 45-50 tane yap, emin olalým daha etkili olacaktýr.

Bir diðer konuda atýlganlar mesela 8 tane stingerý bir araca gömüyorsunuz ama tek silahý 12.7mm. Sýcak çatýþmaya en kötü 8 km girmesi gereken bir sistemi böyle salsalar çok fazla karadan tehditlere karþý kayýp yaþar. Þimdi terör örgütlerinin hava sistemleri yok diye göremiyoruz ancak standart bir savaþta çok sýkýntý yaþayabiliriz. Aslýna bakarsanýz atýlganlardaki 4'lü iki lançerden birini alýp korkutlara takýp diðerini de atýlganlara koyulacak 1x35mm atomlu namluya eklersek kýsa menzilde gerçekten çok yüksek sayýda ve iyi bir savunmamýz olurdu. 1x35mm'yi hafife almayýn oerlikon gemilere ciws amaçlý takýyor.

Yani sýralama Alçak Ýrtifa (Sungurlu Korkut/ 1x35'mm'li atýlgan)   Orta Ýrtifa (Paletli Hisar-O   Sipere Entegre Hisar-O)   Yüksek Ýrtifa (Siper)   ABM (S-400)
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Sungur ve korkut bir arada olan bir örnek var mý ?

Hisar O, Siper ile enteðre çalýþma iþine gelirsek ilerde böyle olma ihtimali var. Þuanda siper olmadýðýna göre kalkan radarý ,komuta aracý hep birlikte üretiliyor. Siper üretildiðinde neden olmasýn. Tamamen o zaman ki þartlar ile âlakalý. Zor birþey deðil. Zaten Hisar O çok önemli bir sistem. O olmadan hiçbirþey olmaz.