Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273784 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #70 : 28 ubat 2018, 09:42:13 »
Türkiye düðmeye bastý... Akdeniz'de Rumlarý çýldýrtacak adým

Hürriyet Haber28.02.2018 - 07:54 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 09:21
Ankara, tek taraflý aldýðý kararla Akdeniz’de doðalgaz aramasý yapan Yunanistan ile Rumlara misilleme yaptý. Alman gemisi, bilimsel araþtýrma için izin istedi. Türkiye, Girit ve Kýbrýs arasýndaki iki bölüm için izin verdi.Türkiye, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir oldu bittiyle Münhasýr Ekonomik Bölge’de (MEB) doðalgaz aramasý yapmasýný püskürterek karþý bir hamle yaptý. Türkiye, GKRY ve Yunanistan’ýn kendi sorumluluk alanýnda olduðunu iddia ettiði 580 km. uzunluðunda ve 25 km. geniþliðinde alan ile Girit’in güneyinde 25 km’li iki alanda Alman araþtýrma gemisi Maria Meridian’ýn talebiyle iki navtex yayýnladý.

DÜNYAYA MESAJ

Türkiye, Hamburg Üniversitesi’nin araþtýrma talebine istinaden Baf-Kýbrýs açýklarýndan Girit açýklarýna kadar bir deniz alanýný ilan ederek, durumu navtex ile 27 AB ülkesi de dahil tüm dünyaya bildirdi. Bir diðer hamleyi ise Girit’in güneyinde 25 km’lik bir alan için navtex yayýnlayarak gerçekleþtirdi.

Türkiye, Hamburg Üniversitesine ait Alman Maria Meridian Gemisinin araþtýrma talebi üzerine navtex ile ilan ettiði iki bölgede araþtýrma yapmasýna izin verdi. Maria Meridian tüm Akdeniz’de Hamburg Üniversitesi adýna Sýcaklýk, Tuzluluk ve Yoðunluk (CTD) araþtýrmasý yapýyor. Noktasal ölçümlerle su numunesi alýyor. Türkiye’nin Akdeniz’deki bu hamlesinin ve Almanya’nýn Türkiye’den talebinin Avrupa Konsey Baþkaný Donald Tusk’un, “Tüm AB liderleri adýna, Kýbrýs ve Yunanistan’a karþý beraberliðimi ifade ederek Türkiye’yi Akdeniz ve Ege’de giriþtiði yasadýðý ihlallerine son vermeye çaðýrýyorum” açýklamasý sonrasýna gelmesi dikkat çekti.

YUNANLAR ÇILDIRDI


Yunan basýný AB’den yapýlan bu açýklamaya raðmen Almanya’nýn Türkiye’den izin almasýna ise sert eleþtirilerde bulundu.

NAVTEX NEDÝR?

Uluslararasý orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporlarý ile hava raporu tahmin ve uyarýlarýný otomatik olarak yazýlý verilmesi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkiye-dugmeye-basti-akdenizde-rumlari-cildirtacak-adim-40755941
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #71 : 03 Mart 2018, 11:17:28 »
Erdoðan'dan Rum lidere son teklif!

Kýbrýs'ta Rumlarýn tek yanlý doðalgaz arama giriþimlerinin Türk savaþ gemileri tarafýndan durdurulmasýyla týrmanan krizle ilgili olarak çarpýcý açýklamalar yaptý.Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan ziyaretinin üçüncü duraðý olan Senegal'in baþkenti Dakar'da uçakta kendisine eþlik eden aralarýnda Haber7.com Genel Yayýn Yönetmeni Ýbrahim Erdoðan'ýn da olduðu gazetecilerle yaptýðý sohbette gündeme iliþkin çarpýcý açýklamalar yaptý.

Kýbrýs'ta Rumlarýn tek yanlý doðalgaz arama giriþimleri Türk savaþ gemileri tarafýndan durdurulmasýyla týrmanan krizle ilgili olarak çarpýcý açýklamalar yaptý. Erdoðan, Fransa Cumhurbaþkaný Macron'la olan görüþmede konunun gündeme geldiðini söyledi.

SONDAJ BERABER YAPILMALI

Fransa Cumhurbaþkaný Macron’la telefon görüþmesinde Kýbrýs konusun gündeme geldiðini söyleyen Erdoðan, “Kýbrýs ve münhasýr ekonomik bölge konusunda bizim daha yumuþak davranmamýzý istiyor. Ben de kendisine bizim uluslararasý hukuka uygun davrandýðýmýzý anlattým. Orada bulunacak petrol ve doðalgazda, Kýbrýs’ýn kuzeyinin de güneyinin de hakký var. Bu noktada birilerinin tek taraflý hareket etmesini kabul edemeyiz. Anastasiadis dürüst davranmak istiyorsa yapmasý gereken bir þey var: Arama çalýþmalarýnýn kime nasýl yaptýrýlacaðýný Kýbrýs’ýn kuzeyiyle müzakere ile belirlemek. Sondaj beraber yapýlmalý, çýkacak ürün de beraberce paylaþýlmalý.”

YENÝ ALINAN SONDAJ GEMÝSÝ ARAMAYA BAÞLAYACAK

Erdoðan, envantere katýlan sondaj gemisinin Akdeniz'de yakýn vadede bir arama çalýþmasý yapýp yapmayacaðýyla ilgili soruya, “Tabii ki olabilir, olamaz diye bir þey yok. Bu gemi bunun için alýndý. Geminin alýnmasý birinci derecede Rum kesimini rahatsýz etti. O bölgede KKTC’nin ve Türkiye’nin rýzasý olmaksýzýn bir adým atýlamaz. ENÝ hadisesinde bu görüldü. Yarýn Fransa belki Total ile yapmak isteyecek bu iþi. ABD belki Exxon ile yapmak isteyecek. Ama KKTC’nin ve Türkiye’nin uluslararasý hukuktan kaynaklarýndan haklarýnýn çiðnenmesine fýrsat vermemiz elbette mümkün deðildir”. cevabýný verdi.

http://www.haber7.com/guncel/haber/2563781-erdogandan-rum-lidere-son-teklif

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #72 : 03 Mart 2018, 13:50:37 »
6.filo Akdeniz'e geliyor veya gelmiþ. Suriye konusu gibi dursada, 10. Parselde sondaj yapacak Amerikan þirketlerini korumak ve Türkiye'nin silahlý kuvvetlerini bölgeye yaklaþtýrmamak amaç.

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #73 : 06 Mart 2018, 18:22:16 »
https://m.haberler.com/akdeniz-de-yeni-kriz-kapida-sondaj-gemilerini-10629096-haberi/

Kýbrýs açýklarýnda doðal gaz arama gerilimi sürerken Akdeniz'de sondaj çalýþmalarýný yürütecek ABD'li Exxon Mobile þirketine ait sondaj gemilerinin, ABD donanmasý tarafýndan korunacaðý iddia edildi.
 
 
ABD'li Exxon Mobile þirketine ait araþtýrma gemilerinin, kýsa süre içinde  Akdeniz'e konuþlanmasý ve sondaj çalýþmalarýna baþlamasý bekleniyor. NTV'nin aktardýðýna göre, 10. parselde sondaj öncesinde yapýlacak araþtýrmalar sýrasýnda, söz konusu gemileri ABD donanmasýna baðlý 6. Filo'nun koruyacaðý iddia edildi. Ancak söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafýndan doðrulanmýþ deðil.

6. FÝLONUN EÞLÝK ETTÝÐÝ ÝDDÝA EDÝLDÝ
Rus Sputnik haber ajansý ise ABD'li þirketin Kýbrýs açýklarýna gönderdiði araþtýrma gemilerine Amerikan donanmasýndan 6. Filo'nun eþlik ettiðini ve 6. Filo'nun Kýbrýs açýklarýnda olduðunu idda etti.

10. parsel; Türk kýta sahanlýðý içinde yer almýyor. Ancak Rumlarýn Kýbrýs açýklarýnda tek taraflý sondaj giriþimleri Türk tarafýnýn tepkisini çekiyor.,

Türk savaþ gemileri geçtiðimiz ay içinde Ýtalyanlarýn enerji devi Eni'nin sondaj gemilerini durdurmuþtu.  Türkiye, Rumlarýn sondaj yapmayý planladýðý  Gazimaðusa açýklarýndaki 3. parseli deniz trafiðine kapatan denizcilik bildirisi Navtex'i 10 Mart'a kadar uzatmýþtý.

/Ne yapýlacaðýný merak ediyorum.

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #74 : 06 Mart 2018, 19:37:25 »
Asýl mesele o gazý nasýl transfer edecekler? Þayet denize boru döþenecekse, Türk akýmýnýn Gazprom'a maliyeti 7 milyar dolar ve bu rakam artabilir.  Þayet sývýlaþtýrýp satacaklarsa bir yerde okumuþtum bu iþlem daha da maliyetli oluyormuþ.
« Son Dzenleme: 06 Mart 2018, 19:49:07 Gnderen: Destroyed »

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #75 : 06 Mart 2018, 19:45:37 »
Asýl mesele o gazý nasýl transfer edecekler? Þayet denize boru döþenecekse, Türk akýmýnýn Gazprom'a maliyeti 7 milyar dolar ve bu rakam artabilir.  Þayet sývýlaþtýrýp satacaklarsa bir yerde okumuþtum bu iþlem daha da maliyetli oluyormuþ.

http://www.denizhaber.com.tr/turk-akiminda-maliyet-7-milyar-dolara-cikti-haber-79391.htm


O bölgede gaz çýkmýþ olsun. Kime satýlacak? 1) Batý Avrupa, 2) Türkiye. Makul ve mantýklý olan ne? Kuzey Kýbrýs üzerinden Türkiye'ye baðlamak. Boþ iþlerle uðraþýyorlar.

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17

evrimd The.Turk

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 50
 • 3
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #77 : 06 Mart 2018, 20:07:50 »
Vay arkadaþ! Biri gidiyor biri geliyor. Bu gidiþle bakanlýk bizi(Barbaros H.P.) Akdeniz'den öteye salmayacak.Yaz döneminde Karadeniz'de serin serin çalýþýrýz diyorduk bizde  >:(
« Son Dzenleme: 06 Mart 2018, 22:10:41 Gnderen: The.Turk »
Yaþam ne kadar güzel olsa da, ''Ölüm'' yaþamdan daha güzeldir; Layýkýyla öldükten sonra...

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #78 : 06 Mart 2018, 23:22:33 »
Düþüncem hemen hemen her konuda olduðu gibi Akdenizde  kýbrýs çevresindeki enerji sahalarý ile stratejik  bir politikamýzýn olmayýþýdýr. Belki aranýzda yazdýklarýmý hoþ karþýlamayacak olanlar olacak. Ne yazýk ki günlük kýsa dönemli politikalar  veya hamaset ile bu sorunun lehimize sonuçlanmasý biraz zor hatta imkansýz . Hemen hemen her zaman olduðu gibi sanki bu iþe de hazýrlýksýz yakalandýk niye mi? 
 Türkiyenin Egede  yýllar öncesine dayalý yunanistan ile  kýta sahanlýðý sorunu mevcut .Sýrf bu nedenden dolayý her iki ülke de Egede bulunan potansiyel gaz ve petrol yataklarýndan yaralanamýyor. Ege  kýta sahanlýgý sorunuyeni deðil sorun yunanistanýn AB girisi oncesine dayanýyor . Yunanistan AB üyesi olmasý ile sorunun çözümü veya  lehimize çevirme imkanýmýz daha da güçleþti. Sýrf bu nedenlerden dolayý sorunu lahey adalet divaný dahi götüremiyoruz. Neticede Ege kýta sahanlýðý ve üstüne üstlük FIR hattý problemlerinden dolayý çetrefilli olduðu için traflar ve AB iþi alttan aldý ve þimdilik sorun buz dolabina girdi.
Egedeki problemlerden dolayý Akdenizde de gerekli kýta sahanlýðý ile gerekli uygulamalarý yapamýyoruz bu nedenden dolayý uluslar arasý deniz ekonomik münashýr sahalar sozlesmesini  onaylamadýk. Yani baska bir deyisle Ege ve  Akdenizi ekonomik deniz alanlarýmýzý kapsadýðýný ve gazetelerde öne sürülen haritalar sanki biraz hukuki  dayanaktan yoksun. Kýbrýs sorunu 1962 sonu itibarý patlak Verdi ,1974 sonrasý ise adanýn fiili bolunmusluðu ortaya  çýktý. Malesef Adanýn dunyaca tanýnan mesru hukumeti AB uyesi olan GKRY. Yani 1962 den itibaren  gecen toplam 56 yýl süresince bir gün kýbrýs ve cevresini de kapsayan bir kýtasahanlýðý ile ilgili sorun olabilecegi öngörülmüþ  olmasý gerekiyordu.
 GKRY adanýn etrafýnda gaz aranmasý için parseller yaratýp  akdenizdeki komsusu oldugu diger ülkelerle anlasýrken ve daha sonra parselleri  fransa,italya ,abd,rusya vs dagýtýrken bizler yine gercekcý politikalardan uzak  günlük didismelermiz ile zamaný  heba ettik . Hatta ilerisini düsünmeden  Ýsrail, Mýsýr gibi cevre ülkeler ile kavgalý olduk .  Simdi ise Nevtek yayýnlayýp savas gemisi gonderip italyan vs korkutarak mevcut durumu geciktirebileceðimizi veya kaybedileni bir nebze olsun lehimize cevirebilecegimizi umuyoruz. Ýtalyaný korkuttuk yarýn digger parsel sahipleri gelecek ABD, Fransýz Rusya onlarý nasýl korkutacagýz?  Bazý parsellerde  gaz bulundu bile onun için sizler hiç merak etmeyin  gaz boru hattýna da Ýsrail  ve Mýsýrý da dahile etmak suretiyle üretilen gazý AB ulastýracaklar .
Bence sýrf bu nedenle sapkamýzý onumuze koyalým ve gercekten öncelikle  Ýsrail ,Mýsýr ile aramýzý duzeltmeye calýsalým cunku gaz boru hattýna ortak olmak ve hattýn maliyetini Türkiye üzerinden götürmek sureti ile maliyet azalacak ayrýetten ABD ve  AB de konuya daha dengeli yanasacaktýr . Kýbrýs sorunun da kýsa zamanda çözülmeyeceðini de var sayarsak  en azýndan  Gaz boru hattýný garantilemek sureti ile  ilerde  kýbrýsta çözüm olþana dek   gaz satýsýndan olusacak kýbrýslý türklere ait  hissemizi ve birikmis parayý de garanti altýna almýs oluruz diye düþünürüm.

evrimd Afþar1

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 450
 • 30
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #79 : 14 Mart 2018, 13:22:24 »
Ocean Investigator gemisi, Limasol Limaný'na ulaþtý

Kýbrýs açýklarýndaki 10. parselde doðalgaz aramasý için Amerikan ExxonMobil Þirketi tarafýndan kiralanan Ocean Investigator gemisi, Limasol Limaný’na ulaþtý.
Güney Kýbrýs Rum Yönetimi (GKRY)’nin tek taraflý olarak Münhasýr Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesi ve buralarda dünya enerji devi firmalara sözde doðalgaz arama ruhsatlarý vermesiyle baþlayan gerginlik giderek büyüyor.

Ýtalyan ENÝ þirketi’ne ait bir sondaj gemisinin Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge (MEB) kabul ettiði alanda çalýþma yürütme giriþimiyle gündeme gelen Doðu Akdeniz’deki hak ihlallerine bir yenisi daha ekleniyor. ABD Dýþiþleri Bakaný Rex Tillerson’ýn eski CEO’su olduðu ABD’li enerji devi Exxon Mobil, 10. parselde doðalgaz aramak için Kýbrýs açýklarýna bir gemi gönderdi. Bir süredir Atina’nýn Lavrion Limaný’nda bulunan “Ocean Investigator” adlý araþtýrma gemisi dün Limasol Limaný’na ulaþtý.

ÝKÝ GEMÝ KÝRALANDI

10’uncu parselde çalýþmaya baþlayacak ikinci geminin “R/V Med Surveyor” olduðu belirtiliyor. Med Surveyor þuan Ýsrail’in Hayfa Limaný’nda araþtýrmalarýna devam ediyor. Rum basýnýna göre söz konusu iki geminin 20 Mart’a kadar 10. parseldeki araþtýrmalarýna baþlamasý bekleniyor.

DONANMA TETÝKTE

Türk Deniz Kuvvetleri de Akdeniz Kalkaný Harekatý kapsamýnda Doðu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam ediyor. Ýki fýrkateyn, bir korvet, bir akaryakýt gemisi ve iki hücumbot ile deniz eðitimleri icra eden Türk Donanmasý, olasý hak ihlallerini önlemek için de belirli bölgelerde Navtex yayýnladý. Navtex’e göre 10-18 Mart tarihlerinde, Apostolos Andreas’ýn kuzey doðusundan Baf’ýn batýsýna kadar olan deniz bölgesi baðlandý. Benzer deniz eðitimlerinin 22-29 Mart arasýnda da icra edileceði duyuruldu. Navtex’in kapsadýðý bölge, Exxon Mobil þirketinin araþtýrma yapacaðý 10. parselle kesiþmiyor. 10. parsel, Türkiye’nin Münhasýr Ekonomik Bölge kabul ettiði alanla keþismesede, Kuzey Kýbrýs’ýn ada üzerindeki eþit haklarýndan dolayý Rum Yönetimi’nin tek taraflý yaptýðý anlaþmalar Türkiye tarafýndan tanýnmýyor.

DENÝZ HABER AJANSI
http://www.denizhaber.com.tr/ocean-investigator-gemisi-limasol-limanina-ulasti-haber-80122.htm