Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273873 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #60 : 10 ubat 2018, 19:07:30 »
Ege'den sonra Akdeniz'de de kriz!

Ömer BÝLGE / LEFKOÞA
10.02.2018 - 17:39 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 17:39
KIBRIS Rum yönetimi adýna Antalya açýklarýnda bir aydýr sondaj çalýþmasý yapan ve orta büyüklükte doðalgaz yataðýna ulaþan Ýtalyan ENI þirketine ait Saipem 12000 adlý sondaj gemisi, yeni sondaj çalýþmasý yapmak üzere KKTC’nin Gazimaðusa kenti açýklarýna ilerledi. KKTC sert tepki göstererek, Türkiye’yle ortak sondaj yapmak üzere ayný bölgelerde mütekabil adýmlar ataðýný açýkladý. Rum medyasý ise, sondaj gemisinin Türk savaþ gemileri tarafýndan engellendiðini ileri sürüyor.Türkiye ve KKTC’nin uyarýlarýna raðmen Doðu Akdeniz’i 13 parsele ayýran ve uluslararasý þirketlere kiralayarak hidrokarbon sondajlarý yürüten Kýbrýs Rum yönetimi, Ortadoðu’da yeni bir krize davet çýkartýyor. Rumlardan kendi adýna ya da yaptýðý ortaklýklarla 6 parsel kiralayan Ýtalyan ENI þirketi, geçen hafta Kýbrýs adasýnýn batýsýnda, farklý bir ifade ile Antalya açýklarýnda, Rumlarýn Kalipso adýný verdiði 6 numaralý parselde deneme sondajý yaptý. Bir ay süren sondaj çalýþmasýnda Ýtalyanlar, 170 ile 230 milyar metreküp miktarýnda yüksek kalitede orta büyüklükte doðalgaz yataðýna ulaþtý. ENI þirketinin sondaj yaptýðý bölgenin bir bölümü, Türkiye’nin de hak iddia ettiði Antalya açýklarýyla üst üste geliyor.

GEMÝYÝ TÜRK SAVAÞ GEMÝLERÝ DURDURDU

Antalya açýklarýnda sondajýný tamamlayan Ýtalyan sondaj gemisi, önceki gün bu defa Ada’nýn doðusunda, Rumlar’dan kiraladýklarý KKTC’nin Gazimaðusa açýklarýndaki bir diðer parsele ilerledi. Rumlarýn Supia adý verdiði 3 numaralý parselde yeni sondaj yapmak isteyen Ýtalyan gemisi, Rumlarýn iddiasýna göre dün Türk savaþ gemilerinin engellemesi ile karþýlaþtý. KKTC açýklarýna gelmeden duran sondaj gemisi, Ýtalya’daki genel merkezlerinden yeni direktif gelinceye kadar bekleme kararý aldý.

TÜRKÝYE ÝLE NAVTEX YARIÞI

Rum hükümet kaynaklarýna göre, Türkiye seyrüsefer teleksi (Navtex) diye adlandýrýlan, bölgedeki deniz ve hava trafiðine uyarý mesajý yayýnlayarak, 18 Þubat’tan baþlamak üzere bölgede askeri eðitim tatbikatý yapacaðýný duyurdu. Türkiye’nin FA 78-0198 numaralý seyrüsefer uyarýsý, Ýtalyanlarýn bölgede sondaja baþlayacaðý tarihleri kapsýyor. Rum yönetimi NR 074/18 kod numaralý seyrüsefer teleksi ile karþýlýk verdi ve Türkiye’nin yayýnladýðý uyarý mesajýnýn, yasadýþý ve yetkisiz olduðunu ileri sürdü. Türkiye bu defa 0202/18 kod numaralý bir baþka seyrüsefer teleksi yayýnlayarak Larnaka merkezinden yayýnlanan ve ‘Kýbrýs’ adýný kullanan NR 074/718 kodlu seyrüsefer teleksinin 1960’ta kurulan orijinal Kýbrýs Cumhuriyeti’ni temsil etmediðini belirtti.

KKTC: ISRARLA KRÝZÝ TIRMANDIRIYORSUNUZ

Rumlarýn tek yanlý giriþimlerine KKTC de sert tepki gösterdi. Yeni göreve gelen KKTC Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Kudret Özersay, bakanlýk adýna yazýlý bir açýklama yaparak, Rumlarý bölgede tansiyonu kasýtlý bir þekilde ve ýsrarla yükseltmekle suçladý. KKTC’nin Türkiye ile geçmiþ yýllarda Rumlarýn parsellediði bölgeleri de kapsayarak þekilde, Kýbrýs adasý çevresinde parselleme yaptýðýný ve bölgeyi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý’na (TPOA) ruhsatlandýrdýðýna dikkat çeken KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý, þu uyarýyý yaptý:

“KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adýmlar atmaktan kaçýnmayacaðýz. Geçmiþte imzalamýþ olduðumuz uluslararasý antlaþmalar ve yapýlan ruhsatlandýrmalarý da dikkate alarak önümüzdeki dönemde somut adýmlar atma kararlýlýðýmýzý bir kez daha vurgulama ihtiyacý duyuyoruz.”

TÜRKÝYE'NÝN SONDAJ GEMÝSÝ HAZIRLANIYOR

Türkiye Rumlarýn doðu Akdeniz'eki tek yanlý hareketlerinden sonra önce açýk denizlerde 3 boyutlu sismik araþtýrma yapabilen Barbaros Hayrettin Paþa gemisini satýn aldý. Ardýndan Aralýk ayýnda derin deniz sondajlarý yapabilen Güney Kore yapýmý Deep Sea Metro II adlý sondaj gemisini envanterine kattý. Türkiye'nin sondaj gemisi, teknik hazýrlýklar ve yeni Türkçe isim verilmesinin ardýndan faaliyete geçecek. Enerji Bakaný Berat Albayrak, geminin ilk görev yerinin doðu Akdeniz olacaðýný açýklamýþtý.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/egeden-sonra-akdenizde-de-kriz-40737888
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BlackHawk89

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 428
 • -4
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #61 : 10 ubat 2018, 19:22:02 »
Aciz davranýlmamalý. Ben KKTC'nin bizim tarafýnýn büyük doðalgaz rezerblerine ev sahipliði yaptýðýný düþünüyorum.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #62 : 13 ubat 2018, 08:28:11 »
Rumlar Türkiye'ye karþý AB’yi devreye soktu!

Güven ÖZALP / BRÜKSEL13.02.2018 - 00:16 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 00:20
DOÐU Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine Türkiye’nin Dýþiþleri Bakanlýðý aracýlýðýyla sert tepki gösterdiði Güney Kýbrýs Rum Yönetimi (GKRY), Avrupa Birliði’ni devreye soktu. AB Konseyi Baþkaný Donald Tusk, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile yaptýðý telefon görüþmesinin ardýndan Türkiye’ye, AB ülkelerine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçýnma çaðrýsý yaptý.Rumlar Türkiyeye karþý AB’yi devreye soktuRumlar, Türkiye’yi Ýtalyan þirketi Eni’ye ait bir geminin bölgede faaliyet göstermesini engellemekle suçladý. Bu suçlama baðlamýnda Anastasiadis ile Tusk, yaþanan geliþmeleri ele aldýklarý bir telefon görüþmesi yaptý. Tusk, Rum tarafýnýn talebi üzerine gerçekleþen görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, “Türkiye’ye, herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçýnma, bunun yerine iyi komþuluk iliþkilerine, sorunlarýn barýþçýl çözümüne ve toprak bütünlüðüne saygý çaðrýsý yapýyorum” dedi. Görüþmeden önce AB Komisyonu’ndan yapýlan açýklamada da benzer vurgulara yer verildi.

Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, GKRY’nin Doðu Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarýný sorumsuzca riske atmaktan çekinmediði belirtilerek, ortaya çýkabilecek durumun tek sorumlusunun, “Kýbrýs'ta adil ve kalýcý bir kapsamlý çözümün tesisi için çaba sarf etmesi gerekirken Ada’nýn yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeyerek ýsrarla tek taraflý hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kýbrýs Rum tarafý olacaðý” ifade edilmiþti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/rumlar-turkiyeye-karsi-abyi-devreye-soktu-40740006
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #63 : 13 ubat 2018, 18:01:32 »
Yunanlilar -Rumlar birlikte olmuslar abye dayamislar sirtini

ab-yunan-rum bunlara iyi ders vermek gerek

atom dest yap o zaman ne yapacaklar

evrimd spear

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 153
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #64 : 13 ubat 2018, 18:27:21 »
Su uyur düþman uymaz derlerya bunlarda bizi arkadan gýdýklamaya kalkýyorlar.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #65 : 21 ubat 2018, 08:28:41 »
Türk gemileri duyurdu! Yunanistan ve Rum kesimi karýþtý..

Türkiye ile Güney Kýbrýs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasýnda Doðu Akdeniz’de bir süredir yaþanan gerilim yeni bir evreye geçti.Türk Deniz Kuvvetleri Rumlarýn sondaj yaptýrmak istediði 3. parsel bölgesindeki faaliyetlerini 10 Mart’a kadar uzattý. Rum basýnýnda çýkan haberlere göre Rum lider Anastasiadis bu geliþme üzerine kabinesini acilen topladý ve Yunanistan Baþbakaný Alexis Çipras’ý arayarak durumdan duyduðu endiþeleri iletti. Çipras da Almanya Baþbakan’ý Merkel’i aradý. Merkel ve Çipras 23 Þubat’ta Brüksel’deki Avrupa Liderler Zirvesi’nde konuyu görüþmek üzere anlaþtýlar.

UYARILARA RAÐMEN GELDÝLER

Güney Kýbrýs Rum Yönetimi, Doðu Akdeniz’i KKTC çevresi de dahil 13 ayrý parsele ayýrarak doðal gaz aramalarý için ruhsatlandýrmýþtý.  Türkiye ve KKTC bu parselizasyona itiraz etmiþ bu durumun uluslararasý hukuka aykýrý olduðuna dair gerekli uyarýlarý yapmýþtý.  Rum Yönetimi buna raðmen yabancý þirketlere doðal gaz arama ruhsatý vermeye devam etmiþ, Son olarak 9 Þubat’ta Ýtalyan þirketine ait Saipem 12000 adlý sondaj platformu KKTC’nin Gazimaðusa açýklarýndaki 3. parsele sondaj için gelmiþti. Sondaj platformu bölgedeki Türk savaþ gemileri tarafýndan engellenmiþti.

10 MART’A KADAR BÖLGEDEYÝZ

Yunanistan ve Güney Kýbrýs Rum Kesimi’nin uluslararasý kamuoyuna taþýmaya çalýþtýðý bu duruma iliþkin olarak Türkiye tavrýný deðiþtirmedi. Deniz Kuvvetleri’nin savaþ gemileri bölgede daha önceden planlanmýþ eðitim faaliyetlerine devam ediyor. Bununla birlikte  bölgedeki savaþ gemileri dün yeni bir ‘Navtex’ ilan ederek 10 Mart’a kadar bölgede faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.

ÇÝPRAS, MERKEL’Ý ARADI

Bu duyurunun ardýndan Rum kesimi ve Yunanistan’ýn gündemi bu konuya odaklandý. Yunan televizyonlarýnýn ‘son dakika’ geliþmesi olarak duyurduklarý bu durum üzerine Rum kesimi lideri Anastasiadis kabinesini acilen toplantýya çaðýrdý.  Anastasiadis, Yunanistan Baþbakan’ý Çipras’tan konunun Birleþmiþ Milletler gündemine taþýnmasýný istedi. Çipras da Alman Baþbakan’ý Angela Merkel’i arayarak durumu anlattý.

Çipras ve Merkel, 23 Þubat’ta Brüksel’de yapýlacak AB Liderler Zirvesi’nde görüþmek üzere anlaþtý.

MART’TA FAS’A GÝDECEK

Rum basýný, Saipiem platformunun Mart ayýnda Fas’ta bir sondajý olduðunu ve asýl endiþelerinin Saipiem’in bu sondaj sebebiyle bölgeden ayrýlmak zorunda kalmasý olduðunu da yazdý.

http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-turk-gemileri-duyurdu--gundem-2614005/
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Raptor44

 • Ýnsanlar yaptýklarýyla yargýlanýr
 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 845
 • -72
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #66 : 21 ubat 2018, 09:18:18 »
Ýyi yapýyoruz haklarýmýzdan ne olursa olsun vazgeçmemeliyiz
IRK, DÝN, DÝL, MEZHEP ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ OLAN BU ÜLKE ÝÇÝN YAPTIKLARINDIR

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #67 : 21 ubat 2018, 15:30:14 »
Sondaj gemisi ayrýlacaðý günü bekliyorum.

O zaman cümbüþü seyret

evrimd Destroyed

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 126
 • 17
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #68 : 21 ubat 2018, 15:39:34 »
Ertesi gün bizim  yeni alýnan DEEPSEA METRO II oraya demir atsa ne moral olur ama :DD
« Son Dzenleme: 21 ubat 2018, 15:40:09 Gnderen: Destroyed »

evrimd Muzoo77

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 49
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #69 : 21 ubat 2018, 17:06:28 »
Denizci lazým olacak,iyi o zaman deniz harp okulunuda seçeneklere yazmak þart oldu þimdi rumlar düþünsün ;)