Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273846 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #120 : 23 Haziran 2018, 14:06:34 »
Kolayi var...Kýbrýs'a bir s400 birde bora füzesi koy 3 ülkede çenesini keser. Nokta
« Son Dzenleme: 23 Haziran 2018, 14:08:31 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #121 : 23 Haziran 2018, 14:56:12 »
Kolayi var...Kýbrýs'a bir s400 birde bora füzesi koy 3 ülkede çenesini keser. Nokta

Onlara bile gerek yok. Muahrebede armut toplamadigimizi cok iyi biliyorlar. Bunlarin bir araya gelmeleri caresizlikten ne yapacaklarini sasirmaktan öte bir bulusma degil.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #122 : 23 Haziran 2018, 23:08:35 »
Kolayi var...Kýbrýs'a bir s400 birde bora füzesi koy 3 ülkede çenesini keser. Nokta

Birde Kara konuþlu atmaca...
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #123 : 18 Ekim 2018, 16:52:42 »
Doðu Akdeniz'de sýcak anlar... Deniz Kuvvetleri engellediDoðu Akdeniz'de araþtýrma yapan Barbaros Hayrettin Paþa gemisini taciz eden Yunan fýrkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý unsurlarýnca engellendi.
Barbaros Hayrettin Paþa gemisinin sismik araþtýrma faaliyetlerine baþlamasýyla ilgili olarak Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý:

R/V “Barbaros Hayreddin Paþa” gemisi tarafýndan Akdeniz’deki kýta sahanlýðýmýzda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araþtýrma faaliyetine baþlanmýþtýr.
Yunan Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan bu hususta dün yapýlan basýn açýklamasý uluslararasý hukuk bakýmýndan tamamen temelsizdir. Yunanistan’ýn gerçekçi olmayan iddialarýnda ýsrar etmesi¸ ikili iliþkilere ve bölge istikrarýna zarar vermekten baþka bir sonuç doðurmayacaktýr.

Türkiye kýta sahanlýðýnda uluslararasý hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir týrmanmaya neden olacak davranýþlardan uzak durmasýný salýk veriyoruz.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/dogu-akdenizde-sicak-anlar-deniz-kuvvetleri-engelledi-40991152
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #124 : 20 Ekim 2018, 11:36:00 »
Alnt yaplan: ayibarishi link=msg=22213 date=1539984728
Herþey para ve imkan meselesi biliyorum amma...

Ben karar alýcýlarýn yerinde olsaydým þöyle bir hamle yapmayý düþünürdüm. Kýbrýs'ta konuþlandýrýlmak üzere, anahtar teslimi, yani tamamen ithal, bir ihale açardým. Bu ihaleyi de Çin'e verirdim. Ýçeriði:

- Uzun menzilli ve stealth tespit kabiliyetli hava savunma radar aðý.
- Entegre çalýþacak geliþmiþ EH ve yanýltma kabiliyetleri.
- Gömülü HSS karagahý ve kablolu + kablosuz datalink aðý.
- Uygun ve modern, çeþitli hava savunma sistemleri. (Çin'de baya güzel ve çeþitli uygun sistemler var.)
- Kýyý konuþlu süpersonik anti-gemi füzeleri ve bunlar için gerekli teçhizat.

Malum her silah alýmý mutlak askeri gereklilikten doðmaz. Bu nedenle konuyu teknik deðil politik açýdan düþünmenizi isterim öncelikle. Ayrýca askeri caydýrýcýlýða katký, istihbarat, vb. birçok ikincil faydalarý da umulabilir. Fakat elbette bu iþ toplarý baya kuvvetli siyasi irade ister. Bilmem siz ne düþünürsünüz?..


Arkadaþlar aslýnda çok çabalarsak ve bazý zorluklarý aþýp elimizi hýzlý tutarsak 2 sene içinde hava savunma fýrkateyni sahibi olabiliriz.

Ama Nasýl ? Ý sýnýfý fýrkateynleri ihtiyaca binaen biraz daha deðiþtirerek. 3 Ana deðiþken var bu hususta.


1-) Uzun Menzilli Füze ;

Akdenizde olacak içinde israilin olacaðý hiçbir gerilimde batýlý bir füze almak bize yaramaz .  Eurosamla olan ortaklýðýn teknoloji transferi ve geliþtirme ortaklýðýndan öte gitmeyeceði de açýk. Zaten amerika israil etkisi bir yana sahipleri akdeniz ülkesi olan bir firmadan ve yunanistan fransa iliþkisi bu  kadar malumken buna bulaþmak zor.

E ne kaldý geriye ? Çin ve Rusya. Gerek HHQ-9 larýn çok azman olmalarý gerekse de yeni bir kriz yaratma olasýlýðý helede trump bu kadar gýcýkken çine çini de eliyor.

Tek adres RUSYA oluyor. Gerçekten ruslarýn elinde de tam bizim kalemimiz bir füze var.

Ýsmi 9m96E2Menzil 120 km Ýrtifa 30 km . Gayet güzel deðerleri olan ve diðer füzelere göre gayet ufak ve kompakt bir arkadaþ. Gemilerde kullandýklarý Redut Vlsdende atýlabiliyor.Tek bir s-300 kanisterine Quad-pack sýðabiliyor.Hatta bu tarz uygulamalarý da var.

Böyle bir füzeyi s-400 paketinin içine dahil ederek çaktýrmadan da olsa temin ederiz. Putinde zaten suriyedeki kanlýsý israile karþý akdenizde bir þekilde var olmak isteyecektir. Ve bizide yanýna çekmek için böyle bir fýrsatý kaçýrmaz hali hazýrda babalar gibi s-400 vermiþken birde .

Tabi bu füzenin iki problemi var . Radarlarýmýzla uyumluluðu ve mk-41 gibi bir vls için biraz uzun olmasý. Onlarýda diðer alt baþlýklarda çözeceðim.


2-) Radar Meselesi ;

Þimdi geliþmiþ bir hs fýrkateyni nasýl bir radar mimarisine sahip olmalý ? Öncelikle bir adet uzun menzilde arama yapacak Umr radarý, bu radarýn tespitlerini sýnýflandýracak benzer menzildeki iff sistemi , hedefler füze menziline girdiðinde muhtemelen füzeyle ayný veya biraz fazla menzildeki umr'yi hiç meþgul etmeden angajmaný saðlayacak geliþmiþ çok fonksiyonlu radar ve buna aydýnlatma yapacak ayný menzildeki birde ayr yani aydýnlatma radarý lazým.

Toparlarsak 1 adet umr, 1adet çfr, 1 adet iff ve 1 adet ayr sistemi lazým. Þanslýyýz ki Çafrad'ýn Çfr, Ýff ve Ayr'den oluþacak alttak kýsmý Çafrad Faz-1 olarak önümüzdeki sene veya bu sene sonu tamamlanacak . Umr'ninde dahil olduðu Faz-2' nin gelmesi de bir kaç sene daha ileride olacak.O zaman 150 Km kapasiteli 1000 hedef angajmanýna sahip çfr ve ayr'miz ve 450 km menzilli iff'miz var.  Bize geriye sadece bir UMR lazým. Oda fazla riske girmeden 250 km menzilli kendi gan modüllerimizin kullanýldýðý ve yerlileþtirmeye çok yakýn olduðumuz lisans altý üretimimiz SMART-S MK2'yi de stop gap olarak Uzun menzilli arama radarý olarak kullanabiliriz.

Yani ilk aþamada Çafrad Faz-I (Hafif/Light) + Smart-S Mk2 ara çözümü bizi götürür. Ýlerde Faz-I deki Çfr menzili 250-300 km'ye çýkarýlýp iff de 300 e indirgenip Çafrad-Medium yani Orta bir radar sýnýfý oluþturulup smart-s mk2 ler gemiden çýkartýlýp diðer alt platformlara transfer edilebilir. Çafrad H de için umr'nin olduðu tf-2000 de kullanýlacak çözüm olacaktýr zaten.

Ýþte en büyük sorunlardan biriside bu 9m96E2 füzesinin Çafrad'ýn çfr'si ile nasýl konuþturulacaðý. Elimizi çabuk tutup çalýþmalara baþlarsak 2 senelik bir süreçte bunu baþarabiliriz gibime geliyor. Þu an teorinin en zor kýsmý da bu zaten .

3-) VLS- Dikey Fýrlatma Sistemi meselesi ;

Þimdi diyelimki 9M96e2 leri Çafrad Çfr ile konuþturduk. Bu füze 5.56 metre muhtemelen mk-41 Vls'ye sýðmaz.  Zaten Ý sýnýfýnda 16x vls kullanýlacaðý söyleniyor ancak bunun Mk serisi abd vls simi yoksa yeni geliþtirilen Yerli VLS 'mi olacaðý belli deðil.Bundan yaklaþýk 5-6 ay önce en üstte görülen milli vls'nin geliþtirme fotoðrafý çýktý. Herhalde buda 2 seneye hazýr hale gelecektir. Eðer gemiye mk-41 deðil mk-57 uzunluðunda bir kanister takarsak bu 9m96 e2 ler büyük ihtimal tek lançere third pack veya two pack en azýndan sýðarlar. Ha Ý sýnýfýnýn yüksekliði kurtarmaz veya iç gövde kýsmý dolu sýðmaz denilirse tam gömülü deðil vlsnin bir kýsmý dýþarýda kalabilir.
Týpký bizim Gabyalardaki gibi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toparlarsak bu þartlarda sadece +Çafrad Light ve +16 9m96e2 ve bazý entegrasyon maliyetleri ile þu silah yükünde stealth bir hafif Hava Savunma Fýrkateynimiz olabilir.

1x 76 MM

16x 9M96E2 umhsf (Two Pack)

32x Essm veya 2 seneye muhtemelen yetiþecek Hisar-O Veya N

16x Atmaca

1x Sapan Ram veya Korkut-D

6x Orka-A hafif torpido


Eðer 4. milgemden hemen sonra kýzaða 1 adet daha Ý sýnýfý koyarsak 2-3 seneye halihazýrda yapýlan 2 adet type-214'ümüzde denemelere baþlarsa;

Doðu Akdeniz Görev Kuvveti ;
-----------------------------------

2x Ý sýnýfý AAW
3x Milgem ASUW
1x Milgem ASW
2X type-214 Aip


Ve bunlarý destekler Kýyý Konuþlu Atmaca/Som/ Bora ve akdeniz kýyýmýza daðýnýk mimaride konuþlanacak (Ýzin çýkarsa Kýbrýsa ) S-400 Sistemi ve bol bol ASuw rolde kullanýlacak F-16 lardan Som Tatbikatý Doðu akdenizde kýsa vadede kuþ uçurtmaz.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #125 : 20 Ekim 2018, 12:53:28 »
Hocam çok güzel yazmýssiniz lakin 4 korvet yapýmýnýn dahi yýllar aldýðý güzel ülkemde biz bu yavaþlýk ile savaþ baþlayana kadar yerimizden kimildamaz , savaþ baþlayýnca da "yetistiremedik" kafasý yaþarýz.Millet yaptýkça hýzlanýr bizimkiler yaptýkça yavaþlýyor. Sözde i sýnýflarin diðer üçü özel tersanelere verilecekti ordanda haber yok. SSB baþkaný bir hafta aralýklarla iki programa çýkýyor sorulan sorular ayný. Adam her. Gittiði programda ayný sorularý alýnca cevaplarý düþünmüyor bile bir kiþide tf2000i yada i sýnýfýný sormadý. Neden ? Cunki Altay tanký daha önemli. Adam f35 konusunda 1 yýldýr ayný þeyi söylüyor ama her programdan sonra sözleri flaþ yada Sondakika diye geciyor. Neyin kafasý bu ya
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #126 : 20 Ekim 2018, 13:12:29 »
Hocam çok güzel yazmýssiniz lakin 4 korvet yapýmýnýn dahi yýllar aldýðý güzel ülkemde biz bu yavaþlýk ile savaþ baþlayana kadar yerimizden kimildamaz , savaþ baþlayýnca da "yetistiremedik" kafasý yaþarýz.Millet yaptýkça hýzlanýr bizimkiler yaptýkça yavaþlýyor. Sözde i sýnýflarin diðer üçü özel tersanelere verilecekti ordanda haber yok. SSB baþkaný bir hafta aralýklarla iki programa çýkýyor sorulan sorular ayný. Adam her. Gittiði programda ayný sorularý alýnca cevaplarý düþünmüyor bile bir kiþide tf2000i yada i sýnýfýný sormadý. Neden ? Cunki Altay tanký daha önemli. Adam f35 konusunda 1 yýldýr ayný þeyi söylüyor ama her programdan sonra sözleri flaþ yada Sondakika diye geciyor. Neyin kafasý bu ya

Orasý öyle ama zaten yazdýðým senaryo 2019-2025 arasý bir çözüm ve hýzlý olunmasý lazým. Keza bölgenin potansiyeli çok yüksek tpao ciddi bir atýlým yaparsa bölgede bütçenin 3 te 1'ine yakýn bir miktar cepte kalýr.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #127 : 20 Ekim 2018, 13:36:30 »
Gezgin füzesinden haber yok  yoksa füze kesmeyemi gitti

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #128 : 20 Ekim 2018, 15:30:54 »
Battlestar ve Yabgu arkadaslar konuyu güzelce irdelemiþler . Yalnýz bir iki konuya deðinmek gerekli olduðu kanýsýndayým.

''öncelikle doðu akdenizdeki enerjiden  hak elde etmek istiyorsak o zaman tutarlý bir kýbrýs politikasý uygulamamýz gerekiyor''

'' Unutulmamalýdýr ki doðu akdenizde rakiplerimiz veya ilerisi olasý ortaklarýmýz ,Suriye ,israil,Lüpnan, kýbrýs,Mýsýr devletleridir'' yani bu devletlerin tümü veya en azýndan bazýlarý ile iliþkilerimizi acilen geliþtirmeliyiz''

''Suriye halen iç durumundan dolayý petrol iþine pek bulaþmadý ama ne zaman iç sorunlarý azalýr veya sonlanýr o zaman eminim ki kendisine ortak olarak Rus gazpromu alacaktýr. Kýbrýs cumhuriyeti Eni italyan, Toatal fransýz, Excon ABD yi yanýna almýþtýr, Mýsýr belirtilenlerin haricinde çin'i yanýna aldý. Ýsrail ve lüpnanda agýrlýklý olarak Ýtalyan fransýz ve ABD ortaklar ile anlaþtýlar''

'' Kýbrýs Adasýna ancak kendi imalatýmýz olan hava veya deniz füzeleri konuþlandýrabiliriz, tabii o da ancak KKTC ile anlasarak olabilir''evrimd Yabgu

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 724
 • -96
 • DefenceTurk.com
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #129 : 20 Ekim 2018, 18:54:48 »
Battlestar ve Yabgu arkadaslar konuyu güzelce irdelemiþler . Yalnýz bir iki konuya deðinmek gerekli olduðu kanýsýndayým.

''öncelikle doðu akdenizdeki enerjiden  hak elde etmek istiyorsak o zaman tutarlý bir kýbrýs politikasý uygulamamýz gerekiyor''

'' Unutulmamalýdýr ki doðu akdenizde rakiplerimiz veya ilerisi olasý ortaklarýmýz ,Suriye ,israil,Lüpnan, kýbrýs,Mýsýr devletleridir'' yani bu devletlerin tümü veya en azýndan bazýlarý ile iliþkilerimizi acilen geliþtirmeliyiz''

''Suriye halen iç durumundan dolayý petrol iþine pek bulaþmadý ama ne zaman iç sorunlarý azalýr veya sonlanýr o zaman eminim ki kendisine ortak olarak Rus gazpromu alacaktýr. Kýbrýs cumhuriyeti Eni italyan, Toatal fransýz, Excon ABD yi yanýna almýþtýr, Mýsýr belirtilenlerin haricinde çin'i yanýna aldý. Ýsrail ve lüpnanda agýrlýklý olarak Ýtalyan fransýz ve ABD ortaklar ile anlaþtýlar''

'' Kýbrýs Adasýna ancak kendi imalatýmýz olan hava veya deniz füzeleri konuþlandýrabiliriz, tabii o da ancak KKTC ile anlasarak olabilir''
-Mýsýr çýkardýgý gazý kendi kullanýyor birazda Ürdün'e satýyor. Gaz ithalatýný bitirdi. Mýsýrýn iç pazarýda çok büyük deðil zaten.
-Ýsrail'in buldugu bazý gaz sahalarý Lübnan kýyýlarýna yakýn. Haliyle Kuracaklarý platformlarda hizbullaha bir roket kadar yakýn hale geliyor. Ýsrail bu riski alamýyor. Biraz korku var..Çok az bir miktar Ürdüne satmalarý dýþýnda onlarýnda Türkiye kadar büyük bir pazarlarý yok.
-Rum kesimi henüz bir gaz cýkarma iþlemi yaptý mý bilmiyorum lakin onlarýnda iç gaz pazarý çok düþük haliyle satmak zorundalar. Þuan için avrupadan baþka çýkaracaklarý gazý satacaklarý bir pazarlarý yok
-Ýsrail ve Rum kesimi çýkardýklarý gazý Akdenizde suyun altýndan Avrupaya taþýdýklarý zaman , Avrupadaki normal gaz fiyatýndan 4 dolar daha pahalý satmak zorundalarki çýkarma ve boru hattý maliyetini kurtarsýnlar..Avrupalýda ucuzu varken neden 4 dolar fazla para versin.
-Yukardaki tüm saydýgým ülkeler öyle yada böyle çýkardýklarý gazdan para kazanmak istiyolar ise ya Türkiye'ye satmak zorundalar yada Avrupaya Türkiye üzerinden taþýmak zorundalar. Ya Türkiye ile iliþkilerinizi düzelteceksiniz yada buldugunuz gazdan pek birþey kazanamayacaksýnýz.
Ýliþkilerini düzeltmek zorunda olan biz deðiliz onlar. Ýstedikleri kadar gaz cýkarsýnlar. Ta-þý-ya-maz-lar.
« Son Dzenleme: 20 Ekim 2018, 18:57:22 Gnderen: Yabgu »
TURK OGUZ BEGLERÝ BUDUN EÞÝDÝN. ÜZE TENGRÝ BASMASAR , ASRA YÝR TELÝNMESER , TÜRK BUDUN , ÝLÝNGÝN TÖRÜNGÜN KÝM ARTATI UDAÇI ERTÝ ?