Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273845 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Akdeniz'de Enerji Krizi
« : 11 Eyll 2011, 00:41:21 »
AB'den Türkiye'ye "Tehditlerden kaçýn" çaðrýsý

Hürrieyt Planet
10 Eylül 2011
AB'den Türkiye'ye çaðrý
Türkiye'nin Akdeniz'de seyrüsefer serbestisinin saðlanmasý için harekete geçeceðini açýklamasýnýn ardýndan Kýbrýs Rum kesimi ve Yunan ordularý teyakkuz halini alýrken, Avrupa Birliði Ankara'dan Güney Kýbrýs’ý “tehdit” etmemesini istedi.

Akdeniz'de Türkiye ile Kýbrýs Rum kesimi ve Ýsrail’i karþý karþýya getirecek doðalgaz arama anlaþmasý bölgede gerginliði artýrmaya devam ediyor.

Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum Milli Muhafýz Ordusu’nun Komutan Yardýmcýlýðýna Andreas Petridis’in atanmasý nedeniyle düzenlenen törende gündemdeki konularý deðerlendirdi.

Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas, doðalgaz aramaya tepkilerle ilgili þunlarý söyledi:

“Silahlý kuvvetlerin görevi, vatanýn egemenliðini ve toprak bütünlüðünü, Kýbrýs halkýnýn özgürlüðünü korumaktýr. Münhasýr Ekonomik Bölgesi’nden istifade etmesini engellemek için ‘Kýbrýs Cumhuriyeti’ni korkutmayý hedefleyen tehditlerin göðüslenmesi için Milli Muhafýz Ordusu’nun teyakkuz halinde ve hazýrlýklý olmasý þart.”

"YUNANÝSTAN'A SALDIRI SAYARIZ"

Yunanistan Baþbakan Yardýmcýsý Teodoros Pangalos ise parlamentoda yaptýðý konuþmada Kýbrýs Rum kesiminin çýkarlarýný kendi baþýna ya da baþka ülkelerle iþbirliði yaparak belirleme hakký bulunduðunu söyledi.

Yunanistan’ýn, “Kýbrýs Cumhuriyeti’ne yapýlacak her türlü saldýrýyý, Yunanistan’a karþý da yapýlmýþ bir saldýrý kabul edeceðini” ifade eden Pangalos,  “Bu, Yunanistan’ýn dýþ politikasýnýn temelini oluþturmaktadýr ve deðiþemez. Gözdaðý argümanlarýyla müdahale eden Türk hükümeti çok kötü yapýyor” dedi.

AB'DEN AÇIKLAMA

Doðu Akdeniz'de gerilimin yükselmesi üzerine Avrupa Birliði'nden Türkiye'ye çaðrý geldi.

AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ýn sözcüsü Maja Kocijancic, gazetecilere yaptýðý açýklamada, “AB Türkiye’yi iyi komþuluk iliþkilerini ve sýnýr anlaþmazlýklarýnýn barýþçýl yollarla çözümünü olumsuz etkileyecek tehdit ve sürtüþmelerden uzak durmaya çaðýrýyor” ifadesini kullandý.

ABD'DEN RUMLARA DESTEK

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Kýbrýs açýklarýnda doðalgaz arama projesine dahil olan Amerikan þirketi Noble’ýn anlaþmadan çekilmesinin saðlanmasý için istekte bulunan Türkiye’ye olumsuz yanýt verdi.

Konuyla ilgili önceki akþam Hürriyet’e özel bir açýklama gönderen ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, bu konuda Türkiye’nin pozisyonunun farkýnda olduklarýný vurgulayýp þöyle dedi: “ABD, daha geniþ enerji çeþitliliði yoluyla enerji tedariklerinin saðlama alýnmasýný güçlü bir þekilde desteklemektedir. Kýbrýs Cumhuriyeti’nin enerji kaynaklarýnýn geliþtirilmesine bir ABD þirketinin dahil olmasý ise ayrýca pozitiftir. Avrupa’nýn enerji çeþitliliði ve Kýbrýs Cumhuriyeti’nin enerji tedariklerine fayda saðlar. Evet, Noble Enerji ile temas kurduk. Biz, offshore enerji kaynaklarý geliþtirilmesinin birleþme görüþmelerini engelleyeceðine inanmýyoruz.”

http://www.hurriyet.com.tr/planet/18698554.asp
« Son Dzenleme: 03 Kasm 2011, 16:10:39 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #1 : 17 Eyll 2011, 16:43:18 »
Türk donanması Akdeniz'de
Akdeniz’de sular ısınıyor
Güncelleme:17 Eylül 2011 12:18

Amerikan Noble Energy firmasına ait platform doğalgaz sondaj çalışmalarına başlamak üzere Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği Ekonomik Münhasır Bölge içindeki 12. platforma dün gelirken, Atina, Türkiye nezdinde diplomatik girişimde bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Sözcüsü Grigoris Delavekuras, Türkiye'nin, Norveç bandıralı 'Bergen Surveyor' gemisinin, başka Türk gemilerin de refakatinde 15 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında bilimsel araştırmalar yapacağını ilan ettiği bölgenin, Meis Adası'nın güneyinde Yunan kıta sahanlığını da kapsadığını söyledi. Delavekuras, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne "Bölgede Yunan egemenlik haklarını rencide eden her türlü bilimsel araştırmadan uzak kalınması" istemiyle Türk Dışişleri nezdinde girişimde bulunması için talimat verildiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre; Meis'in hem coğrafi konumu, hem de kıta sahanlığı olup olmadığı Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık konuları arasında bulunuyor. Türkiye için Kaş'ın karşısında bulunan bu ada Ege değil, Akdeniz'de ve Ege için yapılan istikşafi görüşmelerin dışında tutuluyor.

Rus denizaltılar iddiası

İddiaya göre Yunanistan bölgedeki Türk donanmasını da yakından takip ediyor. Yunan medyası Türk donanmasının 17 savaş gemisiyle Rodos ve Kaş arasında turladığını ve tatbikat yaptığını belirtti. Yunan medyası, bölgedeki Türk donanmasının 3 firkateyn, 7 korvet ve 7 hücumbottan oluştuğunu ileri sürdü. Yunan internet sitelerinde ise Rusya'nın Rum çıkarlarını korumak üzere bölgeye iki nükleer denizaltı gönderdiği iddia edildi.

http://haber.mynet.com/turk-donanmasi-akdenizde-592376-guncel/
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #2 : 17 Eyll 2011, 16:58:19 »
Rumlarýn petrol arayacak personelleri geldi.
Kýbrýs Rum yönetiminin tek yanlý ilan ettiði münhasýr ekonomik alanda sondaj yapacak Noble Energy þirketinin personelini 12. parseldeki platforma taþýyacak helikopterin, bugün akþam saatlerinde Limasol limanýna indiði bildirildi.
Rum radyosunun haberine göre, alan sorumlusu Hristina Hristofidu, ''bu ilk iniþin ardýndan belirli seferlerin gerçekleþtirileceðini, ancak bunlarýn gün ve saatlerinin henüz belirlenmediðini'' söyledi.

Hristofidu, Bell 412 tipi helikopterle her gün platforma yaklaþýk 30 personelin taþýnmasýnýn beklendiðini, haftada 9-10 seferin yapýlacaðýný kaydetti.

http://www.haber7.com/haber/20110916/Rumlarin-petrol-arayacak-personelleri-geldi.php
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #3 : 17 Eyll 2011, 16:59:49 »
Rumlar sondaj makinesi yerleþtirdi.
Rumlar sondaj makinesi yerleþtirdi

Türkiye’nin 'KKTC ile Kýta Sahanlýðýný Sýnýrlandýrma Anlaþmasý yapacaðýz' uyarýsýna raðmen Rum Kesim'nin ilan ettiði 'münhasýr ekonomik bölge'ye sondaj makinesini yerleþtirildiði öðrenildi.
Rum Kesimi’nde Ýngilizce olarak yayýmlanan Cyprus Mail gazetesi, Türkiye donanmasýnýn ve hava gücünün dikkatli gözleri altýnda, 21 Eylül’de sondaj çalýþmalarýna baþlayacaðýný açýklayan Noble þirketinin, dün “münhasýr ekonomik bölge”ye sondaj makinasýný yerleþtirdiðini belirtti.

Gazete Savunma Bakanlýðý kaynaklarýna göre, Türk donanma gemileri ve uçaklarýnýn sondaj alanýný uzaktan izlediðini ve Kýbrýs Rum Kesimi deniz ya da hava bölgesini ihlal etmediðine iþaret etti.

http://www.haber7.com/haber/20110916/Rumlar-sondaj-makinesi-yerlestirdi.php
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #4 : 17 Eyll 2011, 17:01:51 »
Türk Donanmasý sondaja baþladý!

Donanma Rumlar’ýn sondajýna karþý bölgede...

Rumlar’ýn Akdeniz’de doðalgaz için sondaj yapma izni verdiði Amerikan Noble þirketi, bölgeye ilk sondaj makinesini yerleþtirdi. Türk donanmasý ve savaþ uçaklarý bölgeye sevk edildi. Türk tezlerine BM’den destek geldi: Ada çevresindeki doðal kaynaklarda Kýbrýslý Türkler’in de hakký var...

Kýbrýslý Rumlar, Türkiye ’nin “KKTC ile Kýta Sahanlýðýný Sýnýrlandýrma Anlaþmasý yapacaðýz” uyarýsýna raðmen ilan ettikleri “münhasýr ekonomik bölge”ye doðalgaz aramasý için sondaj makinasýný yerleþtirdi. Rumlar’ýn bölgede sondaj yapma izni verdiði Houston merkezli Amerikan Noble þirketi, Türkiye’nin savaþ gemilerini gönderme tehdidine raðmen 21 Eylül ’de sondaj çalýþmalarýna baþlayacaðýný açýkladý. Rum basýný, Türk donanma gemileri ve uçaklarýnýn sondaj alanýný uzaktan izlediðini ve Kýbrýs Rum Kesimi deniz ya da hava bölgesini ihlal etmediðini yazdý.

Öte yandan Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis ve ana muhalefet partisi DÝSÝ ’nin Baþkaný Nikos Anastasiadis ABD ve Ýngiliz yetkililerle gerçekleþtirdikleri temaslarda Türkiye ’ye yönelik tepkilerini dile getirirken, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý da konuya iliþkin açýklamada bulundu. Gazetenin haberine göre, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý, dün yaptýðý açýklamada, KKTC ile Türkiye arasýnda, “Kýbrýs Cumhuriyeti”nin herhangi bir bölgesinde, gerek denizde gerekse karada doðal kaynaklarýn çýkarýlmasýna iliþkin imzalanacak her türlü anlaþmanýn uluslararasý hukuka aykýrý olduðunu iddia etti. Bakanlýk açýklamasýnda; Güney Kýbrýs ’ýn kýta sahanlýðýndaki egemenlik haklarýna uluslararasý hukuka göre sahip olmayý sürdürdüðü ve Türkiye ’nin hiçbir anlaþmasýnýn ya da kararýnýn bu haklarý etkileyemeyeceði ileri sürüldü.

Rumlar’dan diplomatik atak

Türkiye ’nin KKTC ile MEB’lerin belirlenmesine yönelik bir anlaþma imzalayacaðý açýklamasýnýn kýþkýrtmadan baþka bir þey olmadýðý öne sürülen açýklamada, “Türkiye’nin tehdit etmeyi ve yasadýþý davranmayý býrakarak Kýbrýs Türk liderliðini, Kýbrýs sorununun çözüme ulaþmasý için müzakere masasýnda iyi niyet göstermeye ikna etmesi gerektiði ” de ileri sürüldü. Öte yandan Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis ise, “uluslararasý toplumun bölgede hoþ olmayan geliþmelerin yaþanmasýna müsaade etmeyeceðini ” savundu. Gazetenin haberine göre Ýliadis dün ABD ’nin Lefkoþa Büyükelçiliði Maslahatgüzarý Andrew J. Schofe ve savunma ataþesiyle, Savunma Bakanlýðý yetkilileriyle doðalgaz kazýlarý ve Türkiye ’nin tutumunu görüþtü. Ýlidias görüþmede, ABD ’nin konu hakkýnda izlediði net tutumdan ötürü Schofe ’ye teþekkürlerini ifade ederek, Güney Kýbrýs’ýn egemenlik haklarýný, Uluslararasý Deniz Hukuku anlaþmasý ile BM ’nin ilgili anlaþmalarýna tam saygý çerçevesinde icra edeceðini savundu. Gazete, Ýliadis ’in ayrýca bugün Atina ’ya gideceðini ve Yunan Savunma Bakaný Panos Beðlitis ’le görüþeceðini yazdý. Diðer yandan DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis; Ýngiltere Yüksek Komiseri Mathiew Kidd ’le gerçekleþtirdiði görüþmede, Güney Kýbrýs ’ýn egemenlik haklarýnýn savunulmasýnda Ýngiltere ’nin müdahalesini istedi.

BM’den uyarý

Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozakou-Marcoullis’in, “Sondaj çalýþmamýza uluslararasý kamuoyu destek veriyor” sözlerinin ardýndan Birleþmiþ Milletler’den uyarý geldi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Kýbrýs özel temsilcisi Lisa Buttenheim, “BM iki tarafa da sorunu barýþçýl yollardan çözme çaðrýsý yapýyor. Bu bölgede bulunacak doðal kaynaklarda adada yaþayan iki halkýn da hakký vardýr” ifadesini kullanarak Türkiye’nin “Rumlar KKTC halkýnýn onayýný almadan böyle bir çalýþma baþlatamaz” tezine destek verdi.

Ankara’dan misilleme

RUM Yönetimi’nin Akdeniz’de ‘Afrodit’ olarak isimlendirdiði bölgede doðalgaz ve petrol aramasý halinde, Türkiye ve KKTC kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalayacaðýný duyurmþtu. Geliþmeler üzerine KKTC’nin ilgili kurum temsilcilerinden müteþekkil bir heyetle Türkiye’den yetkililer arasýnda teknik görüþmeler yapýldý. KKTC hükümetinin daveti üzerine Enerji Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý baþkanlýðýnda Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý yetkililerinden oluþan bir heyetin de dün KKTC’de temaslarda bulundu.(Vatan)

http://www.gazeteci.tv/turk-donanmasi-sondaja-basladi-128209h.htm
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd kosavalý1989

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 302
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #5 : 17 Eyll 2011, 17:22:33 »
vay be  türkiye diplomatik çýkmazlarda ciddi ciddi askeri gücünüde koz olarak kullanýyor gerçekten güzel  :)

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #6 : 20 Eyll 2011, 12:37:52 »
ABD'den Rumlara sondaj desteði
Türkiye’nin uyarýlarýna karþýn Doðu Akdeniz’de petrol ve doðalgaz arama çalýþmalarýna baþlayan Rumlara’a ABD’den destek

20.09.2011 - 08:24   


Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun, New York’ta ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ile yaptýðý görüþmenin ardýndan, iki bakan arasýnda ele alýnan konulara iliþkin gazetecilere bilgi veren ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Güney Kýbrýs’ýn Akdeniz’de petrol ve doðalgaz arama hakkýna sahip olduðunu söyledi.

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, ‘ABD, Kýbrýs’ýn enerji arama çalýþmalarýný desteklemekte. Bu, Kýbrýs sorununun çözümü için yapýlan görüþmeleri engellememeli’ dedi.

'PKK KONUSUNDA TÜRKÝYE ÝLE DAYANIÞMAYA AÇIÐIZ'
Açýklamada, Davutoðlu-Clinton görüþmesinin önde gelen konularýndan birinin terörizm ve PKK konusu olduðu belirtilerek, "Dýþiþleri Bakaný Clinton, özellikle son günlerde saldýrýlarýný artýran PKK terörü konusunda, buna karþý Türkiye ile iþbirliði ve dayanýþma konularýnda çok açýk konuþtu" sözlerine yer verildi.

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, ABD’nin PKK ile mücadelede Türkiye ile kapsamlý bir iþbirliðinin olduðuna deðinerek, "PKK yalnýzca Türkiye için deðil ABD için de terör tehdididir" dedi. Görüþmede, Ýsrail konusunda gündeme geldiðini, ABD’nin Türkiye-Ýsrail iliþkilerinin geliþimini yakýndan izlediðini belirten ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Amerika’nýn iki ülkeye de iliþkilerini iyileþtirme çaðrýsý yaptýðýný belirterek, ’Hillary Clinton, Türkiye ve Ýsrail’in aralarýndaki farklý görüþleri günlerdir, haftalardýr çözememelerinden duyduðu üzüntüyü dile getirdi ve Türkiye’den kapýlarý açýk tutmasýný istedi’ dediler.

http://www.ensonhaber.com/abdden-rumlara-sondaj-destegi-2011-09-20.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #7 : 21 Eyll 2011, 16:25:13 »
Rumlar krizi týrmandýrmaya cesaret edemez

Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel, Rumlarýn Akdeniz'de petrol arama çalýþmalarý için "cesaret edemezler" yorumunda bulundu

21.09.2011 - 07:24   


Genelkurmay Baþkaný Org. Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Hayri Kývrýkoðlu, KKTC Þehit Aileleri Derneði üyelerini kabulde Rumlar'ýn Akdeniz'de petrol aramasýný deðerlendirdi

Genelkurmay Baþkaný Org. Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Hayri Kývrýkoðlu'nun, Kýbrýslý Rumlarýn Ýsrail'le anlaþarak KKTC ve Türkiye'nin tüm itirazlarýna raðmen Doðu Akdeniz'deki "Afrodit" kod adlý bölgede doðalgaz ve petrol arama giriþimiyle ilgili deðerlendirmeleri ortaya çýktý.

Vatan'dan Levent Ýçgen'in haberine göre; Ertan Ersan baþkanlýðýndaki KKTC Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði, dün Genelkurmay Baþkaný Org. Necdet Özel, geçtiðimiz cuma günü ise Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Hayri Kývrýkoðlu tarafýndan kabul edildi. Org. Özel ve Org. Kývrýkoðlu'nu ziyaret eden KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun danýþmaný, KKTC Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Genel Baþkaný Ersan, VATAN'a þunlarý söyledi:

"Her iki komutanýmýzla da Güney Rum kesimiyle yaþanan gerilimi konuþtuk. Genelkurmay Baþkanýmýz, Rumlar için 'Krizi týrmandýrmaya cesaret edemezler. Bir hafta içerisinde biz de orada sondaj çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Bu bizim hakkýmýz' dedi."

Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Kývrýkoðlu'nun ise kendilerini geçtiðimiz cuma günü kabul ettiðini anlatan Ersan, görüþmeyi þu sözlerle aktardý: "Komutanýmýz, 'Rumlarýn krizi týrmandýracak bir çýlgýnlýk yapacaðýna inanmýyorum' dedi."

http://www.ensonhaber.com/rumlar-krizi-tirmandirmaya-cesaret-edemez-2011-09-21.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #8 : 21 Eyll 2011, 16:41:16 »
bunu biz  yapsaydýk  yani  ilk  sondaja  biz  baþlasaydýk  kýyamet  koparýrlardý  ,  avrupa  amerika  ve  en  baþtada  israil  ortamý  iyice  gererdi  ,  rumlarýn  sondaj  çalýþmasý  türkiyeninde  önünü  açmýþ  olduki  bence  bir  açýdan bizim  faydamýza bile  sayýlabilir  , belki onlardan  önce  biz  doððalgaz  yada  petrol  buluruz  kim bilir.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #9 : 21 Eyll 2011, 19:04:30 »
8 Turk savas ucagi havadan gozluyormus ayrica sayisini hatirlamiyorum ama bir fuze gemisi 2 firkateyn ve aklima gelmiyen deniz guclerimiz suan ordaymis ve Rum basinindada yer verilmis durumda ortam asil Turkiye sondaja basladiginda isinicak.
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.