Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231531 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1630 : 14 Ekim 2023, 18:57:24 »
Sayýn Hyperspace gereken tüm cevaplarý verdi. Bazý prosedür hakkýnda fikir deðil bilgi sahibi olun
   Çok uzun yýllardýr takip ediyorum bu forumu. Çok fazla katýlým göstermiyorum daha çok takipçi kapsamýndayým ama günde iki üç kez paylaþýmlarý okuyorum. Sadece okuyarak, çok fazla konu hakkýnda "bilen" arkadaþlarýn verdiði lezzetli bilgilerin tadýný çýkarýyorum. Son zamanlarda kakafonik paylaþýmlarýn artmaya baþladýðýný görüyorum ve üzülüyorum. Lütfen bilmediðiniz veya doðruluðuna emin olmadýðýnýz paylaþýmlar yapmayýnýz. Teþekkürler  :)
+1

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1631 : 31 Ekim 2023, 12:33:18 »
2. dünya savaþý sonrasý kurulan dengeler bozuluyor,  bu doðrudur,  ABD  önümüzdeki 15 yýl boyunca  bu günküne oranla güç kaybedecek ve o boþluðu  mecbur birileri dolduracak,  bu da doðru;  ama   o boþluðu doldurma sýrasý  kime düþer?  o  pek bilinmez.
öncelikle anlamamýz gereken þey þu,  ABD  yeniden  pozisyon alýyor.   Saddam'ýn devrilmesiyle baþlayan  süreç BOB  projesiyle  yeni bir aþamaya girecekti;  ama bu  sürece  bölgenin tüm kolonlarý  beklenenden daha ciddi direnç gösterdi.
burada ABD açýsýndan   ziyan olmuþ en az on yýl var ve bu  ziyan olan  zamanda  hem dünya deðiþti;  hem ABD de  birþeyler öðrendi.
ilk öðrendiði þey,  sadece enerji havzalarýný  "OPEK"  kontrol etme politikasý,  gereðinden fazla  bir gücü ve  mesaiyi  ortadoðuda tutmaya neden oluyor,  bu da  mesela Asya  bölgesindeki geliþmelere  yeterli ve zamanýnda tepki gösterilememesine neden oluyor.
söz gelimi,  adam gözünün önünde Gürcistan'a  ve Suriye'ye  karýþýrken  izliyorsun,  sonrasýnda da Kýrým gidiyor.
Çin  bambaþka bir konu zaten.
beri yandan da,  sen  Avrupa'nýn jandarmalýðýný  yapmak için  sürekli askeri harcamalar yaparken,  Avrupa  sana güvenip bu harcamalardan kaçýnýyor.  orduya ayýrmasý gereken kaynaklarý halkýna refah olarak yansýtýyor.
e devir iletiþim devri,  ABD içindeki halk  bir Avrupa'ya  bakýyor,  bir kendi  hayatýna,  bu nasýl süper güçlük diye sormaya baþlýyor.
bir bakýyorlar ki,  dünyanýn  öcüsü  haline gelmiþler;  halbuki  herþeyin içinde olan Avrupa,  hiçbir yerde görünmüyor,   öcülük sadece ABD'ye kalýyor.
Sayýn Trump  Avrupa'ya  boþuna  askeri harcamalarý yükseltme baskýsý yapmadý anlayacaðýnýz.
tüm bu  hikayenin sonunda bir de elektrikli oto dönemi baþlýyor ki,  burada 2035 tarihi  artýk bir  baþka devrenin baþlangýcý;  yani  yavaþ yavaþ petrolün önemi de düþecek.

bu ve bunun gibi birçok  konu ABD'ye, artýk eski yaklaþýmlarla bu arabanýn gitmeyeceðini  öðretti.

bu yeni yaklaþým nedir?
ben bunun adýný koymak için çok kývrandým,  birçok  kavram uydurmakla beraber,  en  uygun gördüðüm taným "Amerikagil"  oldu.
ABD'nin yeni  konseptinin  herkesi ilgilendiren yönleri var.
mesela Avrupa'yý  ilgilendiren yönü,  askeri harcamalarý  yükseltme ve bazý  noktalarda artýk kendi göbeðini kendi kesecek hale gelmesi yönündeki Sayýn Trump tarafýndan  fiilen uygulanan  politikadýr.
mesela Ýngiltere'nin  AB'den  ayrýlmasý  ve hatta F35  projesine  ortak olan ülkelerdir.
yani,  yeni dönemde Avrupa'daki Amerikagil  kimdir?  sorusunun cevabý tam olarak  buralarda bulunuyor.

Ortadoðuyu ilgilendiren yönü,  Körfez  bölgesinin "bilhassa OPEK"  grubu ülkelerin  nazýnýn daha az  çekileceðini  hissettiren  politikalardýr.
"hem petrol döneminin  sonu;  hem de ABD'de  keþfedilen yeni  kaya gazýna  güven"
ortadoðudaki Amerikagil kimdir?  sorusunun cevabý  bu yeni durumda da  fiilen  tek taraflý olarak  bir 20 yýl daha deðiþmeyecektir;  çünkü  OPEK grubu  baþta olmak üzere  birçok ülkenin envanterindeki askeri araçlarýn neredeyse tamamý ABD  malýdýr,  bu nedenle  bu envanterin iþler durumda tutulmasý için ABD'den  yedek parça ve bakýmcý  personel gelmesi zaruridir.
bu yetmiyormuþ gibi ortadoðu  sermayesinin hiç hafife alýnmayacak kadar bir kýsmý ABD  borsalarýnda iþlem yapmaktadýr.
burada  bir týrnak açayým, "ABD  bu gün Predator  ihracatýna baþlasýn,  o ABD'den uzaklaþýyorlar diye saydýðýnýz ülkelerin tamamý ABD'nin kapýsýnda Predator kuyruðuna girer  emin olun"
ortadoðu özelinde,  önümüzdeki 15 20 yýl  boyunca ABD 'ye  bakmaya çalýþan;  ama ABD tarafýndan  nazý çok fazla  çekilmeyecek  bir siyaset devri  baþlýyor.
bu dönemde   Körfez ile ABD  tamamen ayrýlacak filan deðil,  adamlar halen THAAD  peþinde zaten.

Asya bölgesini ilgilendiren kýsmý,  yine Sayýn Trump dönemiyle  baþlayan  ve ABD'nin  oradaki ticari ve askeri faliyetlerini  yeniden düzenleme  politikalarýdýr,  burada ortadoðu için harcanan mesainin bir kýsmý  artýk Asya bölgesine verilecek  ve Asya  bölgesinde   kendisi ve ortaklarý üzerinden daha belirgin  bir  rol  alacak.
Japonya'ya  F35 satýþý, Japonya'nýn  o  savaþ uçaðý  yapma denemesini hatýrlayýn,  Güney Kore'nin  savaþ uçaðýný göz önüne getirin.  bunlar tesadüfi  bu döneme denk gelmiþ þeyler deðil.
ABD'nin  Asya'daki stratejik müttefikleri  bunlar  ve  sürekli destekleniyorlar.
demekki  Asya'daki Amerikagil de  iyice belli oluyor.

bizi ilgilendiren kýsmý da var tabi.
bizde okumuþ kesim bile malesef bu yeni dönemi doðru düzgün anlayabilmiþ deðil,  malesef çoðu  konuyu CAATSA  ile sýnýrlý deðerlendiriyor.
hayýr,  malesef konu CAATSA  ile sýnýrlý deðil,   belki milenyumla temeli atýlan,  baþkan Obama  döneminde fiilen  hayata geçirilen bir politika var.
Askeri açýdan inceleyecek olursak,
*Suriye'de  Türkiye'nin istemediði gruplara   ekipman ve eðitim desteði
*baþta Suriye ve Yunanistan'da   kurulan  yeni ABD üsleri
*Türkiye'nin F35  projesinden çýkartýlmasý
*GKRY  silah ambargosunun kaldýrýlmasý
*en sonunda silahlý ihanýn  düþürülmesi

tüm  bunlarýn  meali þudur:  ABD  yeni dönemde Türkiye'yi  ortak olarak görmüyor ve daha da önemlisi   bu  yeni  pozisyonun gereðini   adým adým hayata geçiriyor.
önce Yunanistan ve Suriye'de  üsleniyor,  daha sonra Türkiye'deki üslerin faliyetini kademe kademe düþürüyor.
kendisi açýsýndan ne þiþi  yanýyor,  ne kebabý.
önce hangi iþin yapýlacaðý ve sonra hangi iþin yapýlacaðý konusunda  þu ana kadar  ABD'nin  baþý pek aðrýmadý.
bu demek oluyor ki,  bu politikayý fiilen uygulayanlar,  pek de öyle kafasý karýþýk adamlar deðil.
maraba televole diyen senatörler  varmýþ gibi davranmanýn lüzumu yok.

seçimlerden önce de hep bunlarý yazardým,  ABD  gitti artýk.  sahilde oturup ufuktan gelecek nazlý yari gözlemesin kimse.
Amerika  bizsiz yaþamayý  planlayýp  uygulamaya geçiriyor,  bunun karþýlýðý  ABD  ile  sürekli  kavga deðil,  ABD  olmadan yaþamanýn yollarýný keþfetmektir.
yoksa,  ABD  önümüzdeki süreçte zayýflayacak da,  biz  onun yerine süper güç olacaðýz filan  deðil.  süper güç olma sýrasý bize gelene kadar,  ohooo!
Türk dýþ politikasý  artýk yeni güzergahlar keþfetmekten kaçýnmamalý,  bunu yaparken de ABD ve batýyla  ayaklarý yere basan  rutin bir siyaset geliþtirmelidir.


ezcümle,  yeni dönem Amerikagil dönemidir ve Amerikagil  kimdir sorusunun cevabýný bulmak için ,  bilhassa F35'i ve THAAD sistemlerini  takip etmek  büyük oranda yeterlidir.
 


evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Türkiye yardým etti, ABD top mermisi fabrikasý kuruyor
« Yantla #1632 : 14 ubat 2024, 19:56:50 »
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin bir Türk savunma þirketinin yardýmýyla Teksas'ta 155 mm top mermisi üretim hatlarý kurduðunu açýkladý.

Jeff Flake, ABD Savunma Bakanlýðý'nýn Teksas'ta bir Türk savunma firmasýndan satýn aldýðý üç mühimmat hattýný inþa ettiðini açýkladý. Flake, "Önümüzdeki yýl itibariyle, ABD-Türkiye savunma ortaklýðý sayesinde Amerika'da üretilen 155 mm'lik mermilerin %30'unun Teksas'taki bu fabrikada üretileceði tahmin ediliyor” dedi.
Flake, her konuda ayný fikirde olmasalar dahi Türkiye'nin ABD'nin "vazgeçilmez bir müttefiki" olduðunu vurguladý.

Deseret News için "Türkiye ile güçlü bir iliþki Amerika'nýn çýkarýnadýr" baþlýklý bir makale kaleme alan Flake, Kongre'nin Türkiye'nin F-16 satýn alýmýný onaylama kararýný hatýrlattý.

ANKARA'NIN OYNADIÐI ROLLERE VURGU YAPTI

Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açýsýndan kritik öneme sahip olduðunun altýný çizen Flake, Rusya-Ukrayna Savaþý'na deðindiði yazýsýnda þunlarý aktardý:

"Savaþýn küresel gýda güvenliðini tehlikeye atmasý üzerine Türkiye'nin diplomatlarý, yaklaþýk 33 milyon ton tahýlýn 40'tan fazla ülkeye güvenli geçiþini saðlayan Karadeniz Tahýl Giriþimi'ni müzakere etti. Karadeniz'in güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, deniz yollarýnýn açýk ve güvenli tutulmasýna yardýmcý olarak, mayýnlarýn tahýl ve diðer temel ürünlerin sürekli taþýnmasý üzerindeki etkisini en aza indirdi."BORÇ TUZAÐI KURMUYOR

Dünyanýn pek çok köþesinde nüfuzunu, tarihi baðlarýný ve ekonomik gücünü kullanmak için Türkiye'ye güvendiklerini belirten Amerikan Büyükelçisi, þöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye, rakiplerimizle bizim yapamayacaðýmýz yol ve yerlerde diyalog kurma becerisinde eþsiz. Örneðin Türkiye, Gazze'deki ihtilafýn çözümünde rol oynayabilecek bir konumda. ABD gibi Türkiye de kalýcý barýþa giden en iyi yol olarak Filistin devletinin kurulmasýný destekliyor. Borç tuzaðý olmadan yüksek kaliteli altyapý arayan ülkeler için Sahraaltý Afrika ve Orta Asya'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne uygun bir alternatif olduðunu kanýtladý."
Flake, geliþen ABD-Türkiye iliþkilerinin öneminden söz ettiði yazýsýnda þu ifadeleri kullandý:

"23 milyar dolarlýk F-16 anlaþmasýna ek olarak, Türkiye'nin insansýz hava araçlarýndan ileri teknoloji bileþenlere, top mermilerine kadar devam eden savunma sektörü dönüþümü, ABD'nin savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakýmýzýn gücünün ayrýlmaz bir parçasýdýr. Kritik mühimmat stoklarýmýzý artýrmak için Türk savunma sanayisiyle ortaklýk yapýyoruz. Teksas'ta Savunma Bakanlýðý, bir Türk savunma firmasýndan satýn alýnan üç mühimmat hattý inþa ediyor."

THY YENÝ ROTALAR AÇMAYA DEVAM EDÝYOR

Jeff Flake, ABD-Türkiye savunma ortaklýðý sayesinde bir sonraki yýla kadar ABD'de üretilen 155 mm'lik mermilerin yüzde 30'unun Teksas fabrikalarýndan geleceðinin tahmin edildiðini anlattý.

Sözü ticari havacýlýða getiren Flake, Türk Hava Yollarý'nýn ABD'de yeni rotalar açmaya devam ederken Boeing filosunu da büyük ölçüde geniþletmesini "sabýrsýzlýkla" beklediklerini kaydetti.

ANLAÞMAZLIKLARA DA DEÐÝNDÝ

ABD ile Türkiye'nin anlaþamadýðý konularýn da "mutlaka" olduðunu dile getiren Flake, bu duruma örnek verdi:

"DEAÞ'a karþý yaklaþýmlarýmýz her zaman uyumlu olmuyor ancak Türkiye, DEAÞ karþýtý koalisyonun önemli bir parçasý. Boþluklarý gidermek için bu ve diðer zor konular üzerinde iþ birliði içinde çalýþmaya devam edeceðiz." Kongre üyelerinin Türkiye'ye F-16 satýþýný onaylamasýna atýfta bulunan Flake, "Bu önemli iliþkiyi yeniden canlandýrma fýrsatýný yarattýlar. Doðru olaný yaptýlar." ifadelerini kullandý.

https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/3390969-turkiye-yardim-etti-abd-top-mermisi-fabrikasi-kuruyor

evrimd AlicanAli__

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 179
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye yardým etti, ABD top mermisi fabrikasý kuruyor
« Yantla #1633 : 14 ubat 2024, 20:08:59 »
DEAÞ'a karþý yaklaþýmlarýmýz her zaman uyumlu olmuyor ancak Türkiye, DEAÞ karþýtý koalisyonun önemli bir parçasý.
Bu özellikle tehlikeli bir cümle olmuþ, uluslararasý medyaya sanki biz iþide okadar da muhalif deðiliz gibi bir algý yaratabilir, aslýnda demek istediði ypgye olan yaklaþým, ypgyi iþide karþý silahlandýrýyorlar sözde

evrimd Mehmet75

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 325
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1634 : 14 ubat 2024, 20:33:03 »
Öfkeli çocuklar dersen, uyumlu olmuyorsun haliyle.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1635 : 14 ubat 2024, 21:31:21 »
Kim demiþti davutoðlu mu?😁

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1636 : 14 ubat 2024, 23:41:24 »
Öfkeli çocuklar dersen, uyumlu olmuyorsun haliyle.
O sözün altýnda büyük stratejik derinlik var. ;D :P

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1637 : 15 ubat 2024, 11:43:23 »
bugün top fabrikasý kuralým yarýn ypgpkk deaþ eliyle bize geri dönsün yazýklar olsun bunlara yatýrým yapanlar bana göre vatan hinidirler kim ne derse desin.
Bunlarla askeri konuda iþ yapanlarýn kollarýndan masumlarýn mazlumlarýn kaný akmaktadýr.
Bunlardan alacaksýn fakat asla vermeyeceksin...

evrimd Mehmet75

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 325
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1638 : 15 ubat 2024, 13:32:37 »
Vermeden almak tanrýya mahsus.

Al gülüm ver gülüm.

Ne kadar ekmek o kadar köfte.

Alemin tek akýllýsý sen misin.

Tuhaf tuhaf ideolojilerin müritleri her yerde.

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1639 : 15 ubat 2024, 13:57:22 »
Vermeden almak tanrýya mahsus.

Al gülüm ver gülüm.

Ne kadar ekmek o kadar köfte.

Alemin tek akýllýsý sen misin.

Tuhaf tuhaf ideolojilerin müritleri her yerde.

Evet alemin tek akýllýsý benim yoksa sadece kendin olduðunumu sanýyordun.

Böyle mürit felan sen ne ayaksýn bir söz vardýr KÝÞÝ KENDÝNDEN BÝLÝRMÝÞ ÝÞÝ diye.

Sen kimin müridisin ki saða sola böyle iftira atmayý kendine görev bilmiþsin.Ben kimsenin müridi deðlim geçmiþi analiz edip geleceði yorumlamaya çalýþýp o þekilde yorum yapýyorum.

Amerikanýn ülkemize uygulamýþ olduðu siyasi askeri ve ekonomik suikastleri unutacak kadar balýk hafýzalý görmeyecek kadar kör duymayacak kadar saðýr düþünemeyecek kadar cahil deðilim.

Daha yakýn zamanda coðrafyamýzda olandan bitenden habersiz olduðunuz yazýnýzdan pekala anlaþýlýyor.

Umarým bundan sonra insanlara karþý uslubunuzu düzeltirsiniz.Aksi durumda uslubunza karþý tarafýmdan sert bir þekilde karþýlýk verilecektir.