Gnderen Konu: 2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi  (Okunma says 3186 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Falcon

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1560
 • 0
 • Akýl herþeyindir-Falcon
2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi
« : 20 Temmuz 2011, 09:35:50 »
Türkiye'nin 2023 yýlýna dair petrol hedefleri
ENERJÝYE DEÐÝL, TÜRKÝYE'NÝN  KALKINMASINA KARÞI ÇIKIYORLAR

* Enerjide ustalýk döneminde neyi gerçekleþtirmiþ olursanýz usta olursunuz?

TEPKÝ DEMOKRATÝK EYLEM AMA...

Özel sektörün kendi içinde rekabet ettiði, o rekabetin kaliteye, fiyatlara yansýdýðý gerçek bir hizmet aracý haline gelmesi benim temel hedeflerimden bir tanesidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný olarak. yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn daha da arttýðý, petrolün bulunduðu bir Türkiye'yi hayal ederim

* Türkiye'de nükleer santrale tepki var, hidrolik santrallerin kurulmasýna tepki var, maden arama çalýþmalarýna tepki var...

Rüzgara da var.  Bir insanýn veya topluluðun bir tepkide bulunmasý demokratik bir eylemdir, ama her demokratik eylem makul olacak diye bir kaide yok. Ben herþeye karþý çýkan yapýnýn aslýnda o enerji çeþidine deðil, kasýtlý olarak Türkiye'nin kalkýnmasýna karþý çýktýðýný düþünüyorum. Çok makul, çok normal, çok doðru bulmuyorum. Bize hidrolik santraller yeþili bozduðu için, rüzgar kuþlarýn uçuþunu engellediði için, güneþ tarým arazilerini engellediði için, jeotermal yeraltý kaynaklarýný bozduðu için, kömür kirli olduðu için, nükleer kötü olduðu için karþý çýktýklarýný söylüyorlar.

* Enerji Bakanlýðý'nýn bir iþi kalmayacak bu anlayýþla.

Kalkýnmayý hangi enerji kaynaðý ile yapacaðýmýzý gelip birisi bana tarif etsin. Bunu sorduðumda  "biz o iþe karýþmayýz" diyorlar, o zaman müsaade edin biz karýþalým. Bu sorumluluðu kendimizde hissediyoruz. Biz bu ülkenin büyümesini karþýlayacak enerji yapýlandýrmasýný saðlamakla görevli kiþileriz. Ben bu sebeplerden dolayý "Kusura bakma elektrik var, ama 22 saat, 2 saat elektrik olmayacak" gibi bir mazeret üretemem. Bunu kimseye anlatamam, anlatsam kimse dinlemez. Ýnsanlar haklý olarak kazandýklarý refah seviyesinden taviz vermek istemiyorlar, ama buna raðmen enerjilerini seçme hakkýný bulmak istiyorlar.

* Çevreci deðil misiniz?

Ben de çevreye duyarlý enerji yapýlanmasýndan yanayým, "çevreyi katledelim" demiyorum. Bu ülkenin zenginlikleri arasýnda tabii ki çevresi, enerji kaynaklarý, turizmi, tabiat varlýklarý, kültür varlýklarý, denizi var. Herþey bizim zenginliðimiz. Herþey bizim zenginliðimiz oluyor da niye enerji kaynaklarý bizim zenginliðimiz olmuyor? Maden niçin bu ülkenin zenginliði olmasýn? Ben bunlarý kasýtlý görüyorum.

GÜNDE 2,5 SAAT UYKU

* Günde kaç saat uyuyorsunuz?

Bugünlerde 5-6 saate çýkarttýk, ama seçim döneminde 4 saatti. Ben ÝTÜ Elektrik Enerjisi bölümünden mezunum, çarpma bölme yapýp, günde kaç saat uyumam gerektiðini hesaplamýþtým. Okulu bitirebilmek için günde 2,5 saat uyumam gerekiyordu, ben 1,5 yýl günlük 2,5 saat uyuyarak ders çalýþtým, baþka türlü yetiþmesi mümkün deðildi.

MADENCÝLÝK ÝÇÝN YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇACAÐIZ

* Madenlerin geliþtirilmesi konusunda temel politikanýz ne olacak?

Özel sektör kanalýyla, gerçek yatýrýmcýnýn önünü açarak mutlaka daha iyi sonuçlara ulaþacaðýz ve Gayri Safi Milli Hasýla içindeki payýný artýracaðýz.

* Baþbakan'ýn kanal projesi Samsun Ceyhan projesini nasýl etkileyecek?

Ben olumsuz etkilemeyeceði kanaatindeyim.

* Çok yüksek fiyatlarla firmalar özelleþtirme ihalelerini kazandýlar, fakat þimdi finansman temin edemiyorlar. Bunun siyasi bir sonucu olmaz mý?

Hayýr, bunun mevzuatý, prensibi, kurallarý var. O kurallar çerçevesinde iþliyor. Gerçekleþtiði fiyat bizim için geçerli fiyattýr, gerçekleþmediði fiyat geçerli fiyat deðildir.

* Kazancý-Karamehmet ortaklýðýna kýzgýn mýsýnýz? Yanýltýldýðýnýzý düþünüyor musunuz?

Hayýr, kamu bu tür konularda kýzgýnlýk kavramýný kullanmaz. Kamunun kýzgýn olmak gibi bir tavrý olmaz, kamunun her zaman ciddi, kabul edilebilir bir duruþu olur. Biz gerçekleþen her projenin muhatabýný þartlarýný yerine getirmek kaydýyla kabul ederiz.

TPAO Genel Müdürü 2023 yýlýna kadar Türkiye'nin petrol ihtiyacýnýn tamamýný  karþýlayacaðýný ve ihracata baþlayacaðýný söylemiþti, bu gerçekçi hedef mi?

Yok, ben petrol bulunmadan bu cümlelerin kullanýlmasýný riskli görüyorum. Belki daha fazlasý, belki hiçbiri... Biz þu anda bunu bilmiyoruz. Petrol varsa arýyoruz, arýyorsak buluyoruz. Þu anda bununla ilgili 2-3 boyutlu sismik arama verileri bizde var, ama bunlarýn ne kadarýnýn somut sonuç odaklý olacaðýný bilmiyoruz.

* Türkiye'nin dev bir milli petrol þirketi olmasý gerektiðini düþünüyor musunuz?

Milli bir petrol þirketi var, TPAO büyüyecek. Teþkilatýný yapýlandýrýyoruz.
Bugün Gazetesi

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi
« Yantla #1 : 20 Temmuz 2011, 10:38:02 »
Rüzgara da var.  Bir insanýn veya topluluðun bir tepkide bulunmasý demokratik bir eylemdir, ama her demokratik eylem makul olacak diye bir kaide yok. Ben herþeye karþý çýkan yapýnýn aslýnda o enerji çeþidine deðil, kasýtlý olarak Türkiye'nin kalkýnmasýna karþý çýktýðýný düþünüyorum. Çok makul, çok normal, çok doðru bulmuyorum. Bize hidrolik santraller yeþili bozduðu için, rüzgar kuþlarýn uçuþunu engellediði için, güneþ tarým arazilerini engellediði için, jeotermal yeraltý kaynaklarýný bozduðu için, kömür kirli olduðu için, nükleer kötü olduðu için karþý çýktýklarýný söylüyorlar.

tek adres chape , hiçbirþey  yapmayýp herþeye karþý çýkan siyasi idarenin tek sahibi...  çözüm yok , proje yok , sadece muhalefet olmak var...

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: 2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi
« Yantla #2 : 19 Aralk 2023, 19:48:12 »
Türkün gücü Rize de petrol emaresi bulunmuþ. Geliyo 10 milyar varil petrol inþallah

Error 404 (Not Found)!!1
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: 2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi
« Yantla #3 : 27 ubat 2024, 17:55:21 »
Bu petrolü gazý aramayý mý býraktýlar neden Karadeniz'de Akdeniz'de yeni müjdeler yok. Karadeniz'de kocaman yatak bulduk bunun etrafýnda hiç mi bir þey yok
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Mehmet75

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 325
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: 2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi
« Yantla #4 : 27 ubat 2024, 21:08:39 »
Somali ve libya sahasýnda arama haklarý alýndý. arama filosu muhtemelen oralara kayar.  Hele bir de bulunursa libyadan italyaya ; somaliden de gemilerle lng þeklinde Türkiyeye gelip sisteme baðalanýr. Hem bizim iþimizi görür , hem para kazaniriz, hem oralar kazanýr, hem avrupa kazanýr.. ayrica yunan ile aramizdaki ege ve doðu akdeniz EEZ kavgasý oralardaki arama faaliyetleri bitene kadar en az 5-10 yýl daha ötelenmiþ olur.

Belki de kavga etmeyin oralara çökebilirsiniz denmiþ olabilir. Yunan f-35 dýþýnda ne aldý ben onu merak ediyorum.

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: 2023 Türkiye Petrol Degerlendirmesi
« Yantla #5 : 27 ubat 2024, 21:25:43 »
Süper olur vallahi öyle bir þey varsa tüm gemiler Somali'ye gitsin bir an önce
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.