Anket

Sizce Yerli Savaþ Uçaðýmýz Nasýl Birþey Olacak?

Tamamen özgün bir tasarým olacak. Hiçbir uçaða benzemeyecek.
80 (41.2%)
Güney Kore ile ortak olarak KFX'i millileþtireceðiz.
17 (8.8%)
SAAB ile ortak stealth bir uçak geliþtireceðiz.
40 (20.6%)
F-16 tecrübemizi kullanarak geliþmiþ bir F-16 yapacaðýz.
25 (12.9%)
Projeyi rafa kaldýrýp ABD'den uçak alacaðýz.
17 (8.8%)
Baþka bir düþüncem var. Aþaðýya yazýyorum.
15 (7.7%)

Toplam Oy Verenler: 194

Gnderen Konu: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi  (Okunma says 1055756 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6030 : 26 ubat 2024, 15:45:38 »
Bir uçaðýn aerodinamik ve yapýsal tasarýmý, sistem tasarýmý, mühendislik detaylarý, malzeme seçimi, üretim süreçleri ve testler gibi pek çok karmaþýk ve tek bir yerde toplanmayan bilginin tamamýný kopyalamak veya doðru bir þekilde yeniden oluþturmak sadece birkaç "sýr" ele geçirerek yapýlabiliyor muymuþ ? Yani ne bileyim dedikodunun da mantýklýsý olur. G^t yanýðý neler yaptýrýyor insana.

+1. ;D ;D

evrimd aydýndurmus

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 385
 • 16
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6031 : 26 ubat 2024, 16:02:48 »
bu uçak hakýnda bir yabancý medya yazar ve yayýncýlarýn yorumlarýna bakýyorum birde kendini türk olarak lanse eden medya yazar ve yayýncýlarýn yorumlarýna bakýyorum ve þaþýrýyorum bunlarýn hangisi TÜRK?

evrimd M.B.T

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 464
 • 30
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6032 : 26 ubat 2024, 16:05:10 »
59.sayfada KAAN ýn kavramsal ilk tasarýmýnda motor nozullarý yf23 gibi tasarlanmýþ. Aslýnda benimde aklýmdaki nozul tasarýmý böyleydi. Resim yükleyemedim.

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6033 : 26 ubat 2024, 17:04:51 »
en sýkýntýlý süreç 1 mach üstü hýzlarda bomba kapaklarýný açýp füze atýþý testleri olacak gibime geliyor. bunu baþarýrsak eðer mekaniksel tasrýmda dünyada yapamayacaðýmýz iþ yok derim artýk

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6034 : 26 ubat 2024, 17:14:36 »
en sýkýntýlý süreç 1 mach üstü hýzlarda bomba kapaklarýný açýp füze atýþý testleri olacak gibime geliyor. bunu baþarýrsak eðer mekaniksel tasrýmda dünyada yapamayacaðýmýz iþ yok derim artýk

Amma ettin hocam.  :) F-35'in orta gövdesini ürettik, o'nun bomba kapaklarý uçaðýn kýçýnda deðildi, ortasýndaydý! Ýlla ki kapmýþýzdýr bir þeyler. Ha þu olur, neden öyle tasarlandýklarýný çok daha iyi anlarýz.

evrimd DelKu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 496
 • 51
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6035 : 26 ubat 2024, 17:19:41 »
59.sayfada KAAN ýn kavramsal ilk tasarýmýnda motor nozullarý yf23 gibi tasarlanmýþ. Aslýnda benimde aklýmdaki nozul tasarýmý böyleydi. Resim yükleyemedim.

Bu mu?

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6036 : 26 ubat 2024, 17:37:14 »
söylediðim þey ses üstü hýzlarda bombayý býrakacak mekanizmaydý ,kapak açma mekanizmasý deðil

evrimd buraktunahan

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 299
 • 78
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6037 : 26 ubat 2024, 17:48:06 »
59.sayfada KAAN ýn kavramsal ilk tasarýmýnda motor nozullarý yf23 gibi tasarlanmýþ. Aslýnda benimde aklýmdaki nozul tasarýmý böyleydi. Resim yükleyemedim.

Bu mu?Uçak tasarýmýnda "kavramsal tasarým" aþamasý nedir ve neleri içerir? (yani bu gördüðümüz þekil neye dayanarak hazýrlanýr?) Bugün uçan nihai ürün ile kavramsal tasarýmýn bu kadar farklý olmasý normal midir? Bilen uçak mühendisi arkadaþlar açýklarsa memnun olurum.

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6038 : 26 ubat 2024, 17:54:07 »
söylediðim þey ses üstü hýzlarda bombayý býrakacak mekanizmaydý ,kapak açma mekanizmasý deðil

Kapaðý düzgün açmak ve düzgün kapatmak, o hýzda çok daha zor. Hallederiz.

Aslýnda bu projede zor olmayan bir þey yok. Tüm sanayimizi tepeden týrnaða disipline edecektir. En kalýcý faydasý da bu olacak bence.

evrimd selcukkocak78

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 754
 • 113
 • DefenceTurk.com
Ynt: KAAN 5. Nesil Savaþ Uçaðý Projesi
« Yantla #6039 : 26 ubat 2024, 18:06:22 »
uçak mühendisi deðilim ama mimarým.tasarým 2 yöntemle oluþturulur
1:tümdengelim
2:tümevarým.
uçak gemi tank araba gibi yapýlar çoðunlukla tümdengelim yöntemiyle tasarlanýrlar.
önce dýþ kabuk sonra iskelet daha sonra da ekipman yuvalarý tasarlanýr. uçaklarda tümdengelim tasarým zounluluðu vardýr. yaklaþýk ölçülere göre oluþturacaðýnýz dýþ kabuk çizimi kütleye dökülüp rüzgar testlerine sokulur.tabiki ölçekli formu ile. daha sonra akýþkanlar mekaniðine göre elde edilen verilere baðlý olarak tasarýmda deðiþikliðe gidilebilir. bu deðiþiklikler  küçük yada büyük olabilir.taa ki istenen deðer aralýðýnda bir test sonucu elde edilene kadar. daha sonra bu þekil tam boy grafiksel hale dönüþtütülüp dýþtan içe iskelet baðlantý KAYNAK NOKTALarý boru kablo geçiþleri gibi sýrayla merkeze doðru detaylandýrýlarak çizilir.malzeme dayanýmýna göre et kalýnlýklarý malzeme türleri gibi parametrelere baðlý olarak çizim sürekli güncellenir. taaa ki demir kuþta mekanik dayaným testlerine girene kadar. daha sonra üst kaplamalar ve perçin delikleri çizilip lazer kesimler ile halledildikten sonra daha önce hazýrlanmýþ uçaðýn dýþ tasarýmýna göre oluþturulmuþ kalýplarda bu malzemeler preslenerek þekillendirilir. ve uçaðýn gövdesinde nereye montajý yapýlacaksa orada kullanýlýr.
yani kabaca böyle bir süreç  tam deli iþi. tasarýmcýsý mühendisi bu süreçte kafayý yerler genelde. halüsünasyonlar dan tutunda rüyalara kadar her þey baþlarýna gelir. beynin en çok zorlandýðý kýsým burasýdýr. bir mühendise yada mimara neden bu kadar para  vermeliyizin cevabý iþte bu süreçte yatar.