Gnderen Konu: Erdogan Time !!  (Okunma says 21337 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Erdogan Time !!
« Yantla #60 : 12 Kasm 2022, 16:03:07 »
Bas bas baðýrdýk dinlemediniz...Milletimiz bizi affetsin...


evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Erdogan Time.
« Yantla #61 : 06 Haziran 2023, 22:43:39 »
Alnt
Murat Bardakçý:''Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan’ýn Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi’nde önceki gün düzenlenen göreve baþlama törenine Venezuela’dan Pakistan’a kadar otuzdan fazla devlet baþkaný, baþbakan ve seksene yakýn ülkenin temsilcileri iþtirak etti...

Bizde yapýlan devlet törenlerini kýrk küsur senedir takip ederim, bir hayli törende de bizzat hazýr bulundum fakat bu kadar üst düzeyde ve yüksek sayýda davetlinin iþtirak ettiði bir baþka töreni görmemiþtim, zaten böyle bir törenin benzeri daha önce hiç yapýlmamýþtý...

Tamamý birkaç yüz kiþiyi bulan yabancý delegasyonlarýn ve binlerce davetlinin katýldýðý böylesine büyük ve kalabalýk bir merasimi sadece üç gün içerisinde, üstelik etrafý sellerin götürdüðü bir günde düzenlemeyi baþaran Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürü Hasan Doðan, ekibi, yabancý misafirlerin mükemmel þekilde aðýrlanmasýný saðlayan Cumhurbaþkanlýðý ve Dýþiþleri protokolü ile Cumhurbaþkanlýðý korumalarý her türlü tebrike lâyýktýr.

Daha açýk þekilde ifade edeyim: Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi’nde önceki gün düzenlenen tören, Türkiye’nin dünyadaki konumunu mükemmel þekilde aksettiren tam bir “imparatorluk töreni” idi!''https://twitter.com/trhaber_com/status/1665761696886013952?cxt=HHwWgIC-9YHc_J0uAAAA

evrimd baryshx

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 828
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: Erdogan Time !!
« Yantla #62 : 06 Haziran 2023, 23:53:57 »
Ödülünü verin arkadaþýn, yani Murat Bardakçý'nýn, bir bakanlýk veya rektörlük olur herhalde Erhan Afyoncu gibi ;D :P

evrimd mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1685
 • 36
Ynt: Erdogan Time !!
« Yantla #63 : 07 Haziran 2023, 12:13:21 »
Millet kirasýný ödeyemesin, depreme dayanýksýz binalarda milyonlarca insan otursun, fakirlik çeksin, kasap yüzü görmesin, hastane randevusu alamasýn ama saray muhteþem sanki Ingiliz kraliyeti ile yarýþýyoruz.....

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
8 saat süren kabine toplantýsý sonrasý açýklamalar.
« Yantla #64 : 15 Haziran 2023, 00:35:14 »
Alnt
8 saat süren kabine toplantýsý sonrasý Cumhurbaþkaný Erdoðan dan açýklamalar.
Bölgemizde Türkiye’nin hesaba katýlmadýðý bir denklemin yürümesi mümkün deðildir.

Zengezur Koridoru için sorun çýkaran Ermenistan deðil Ýran.

Burada Ýran’ýn böyle bir tavýr içerisinde olmasý gerek Azerbaycan’ý gerekse bizi üzüyor.

Buna olumlu yaklaþmýþ olsalar bugün gerek kara yolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-Ýran birbiriyle bütünleþmiþ olur ve belki de “Pekin-Londra hattý” da açýlmýþ olur.

Can Azerbaycan ile iliþkilerimizin kurumsallaþmýþ bir ekonomik ve siyasi entegrasyon modeline dönüþmesi için daha çok çalýþacaðýz.

Ýsveç konusunda:

"Çarþamba Baþdanýþmaným Büyükelçi Akif Çaðatay Kýlýç Ýsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizmanýn 4. toplantýsýný yapacak. Onlara da þimdiden mesajý verecek; Kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklý bir þey beklemeyin."

https://twitter.com/direndogand
« Son Dzenleme: 15 Haziran 2023, 00:37:00 Gnderen: カメせ »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
12 yýl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaþkaný Erdoðan, Irak'ta.
« Yantla #65 : 22 Nisan 2024, 14:53:54 »
Alnt
12 yýl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaþkaný Erdoðan, Irak'taCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleþtiriyor.

Erdoðan, beraberinde bakanlarýn da yer aldýðý heyetle birlikte Baðdat’a vardý. Günübirlik ziyaretin ikinci duraðý ise Erbil olacak.13 yýl sonra yapýlan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede iþbirliði.

Erdoðan ile birlikte Dýþiþleri Bakaný Hakan Fidan, Ýçiþleri Bakaný Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakaný Yaþar Güler, Ticaret Bakaný Ömer Bolat, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Abdulkadir Uraloðlu, Tarým ve Orman Bakaný Ýbrahim Yumaklý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mehmet Fatih Kacýr, Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkaný Fahrettin Altun ile Cumhurbaþkaný Dýþ Politika ve Güvenlik Baþdanýþmaný Büyükelçi Akif Çaðatay Kýlýç da Irak'taki ziyarete katýlýyor.https://www.instagram.com/p/C6D9TqqIzs1/?igsh=d2JqdGdhYngyMWZ0Almanya Cumhurbaþkaný Steinmeier, Ýstanbul'a geldi.Almanya Cumhurbaþkaný Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk duraðý Ýstanbul'a geldi.

Almanya Cumhurbaþkaný Steinmeier, Ýstanbul'a geldi
Almanya Cumhurbaþkaný Frank-Walter Steinmeier ve beraberindeki heyeti taþýyan uçak 11.58'de Ýstanbul Havalimaný'na indi.

Almanya Cumhurbaþkaný'ný Ýstanbul Havalimaný'nda Ýstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nýn Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Baþar Þen ve diðer yetkililer karþýladý.

Steinmeier, iki ülke arasýndaki diplomatik iliþkilerin baþlamasýnýn 100. yýlý dolayýsýyla Türkiye'ye yaptýðý bu ilk ziyarette Ýstanbul, Gaziantep ve Ankara'yý ziyaret edecek.
https://www.instagram.com/reel/C6D9U3pMXMG/?igsh=NDd1cDlwb29lcnNv

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Erdogan Time !!
« Yantla #66 : 22 Nisan 2024, 16:56:27 »
Batý ve cümle alem ülkeler bizim rejimden pek memnun deðil ama beterin beteri var ya Kemalistler gelirse diye panik yaptýlar seçim sonrasýnda politik ziyaretler ile idarenin pozisyonunu güçlendiriyorlar. Telefona bile çýkmayanlar þimdi sýraya girdiler ziyaret için hayýrdýr ne oluyo. Ýran Ýslam devrimi ni sevmiyorsunuz ama size bir soru bu Ýran rejimi yýkýlsýn demokrasi gelsin dünya ile barýþsýnlar ambargolar kalksýn 500 milyar dolar gaz ve petrol ihraç etmeye baþlasýnlar ister misiniz. Þimdi Almanya Amarika Türkiye nin borç ödeme darboðazýna destek olacaklar ekonomik krizi kredi verip çözecekler görürsünüz. Ödleri koptu bu seçimlerdeki sonuçlardan 2028 de Kemalistler gelir diye üç buçuk atýyolar þimdi. Para verecekler ekonomik kriz yönetilebilsin seçimlerde pozisyon güçlü olsun diye hem de bedavada deðil Gazze'den kovulan Filistinlileri'de Mýsýr ile aramýzda paylaþýp insaniyet namýna alacaðýz.  Bir taþla iki kuþ vuracakalar. Benim derin hissiyatýmca böyle
« Son Dzenleme: 22 Nisan 2024, 17:10:21 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Kalkýnma Yolu Projesi.
« Yantla #67 : 22 Nisan 2024, 20:24:04 »
Alnt
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 12 yýl sonra geniþ bir heyetle Irak’ý ziyaret etti.Erdoðan önce Baðdat’ý ziyaret etti ardýndan da Erbil’e gidecek. Üzerinde uzun süredir çalýþýlan bu ziyaret, Ankara-Baðdat iliþkilerini yeni bir düzeye çýkartmasý açýsýndan tarihi olarak nitelendiriliyor.

Ziyaretin Baðdat ayaðýnda merakla izlenen Kalkýnma Yolu Projesi’nde imzalar atýldý. Basra kentini Türkiye sýnýrýna baðlayacak 1200 km’lik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaþtýrma anlamýnda geniþ bir iþbirliði amaçlanýyor.

Cumhurbaþkaný Erdoðan Baðdat’ta ilk olarak Irak Cumhurbaþkaný Abdüllatif Reþid ile sonrasýnda da Baþbakan Muhammed al Sudani ile görüþtü.


https://www.instagram.com/p/C6EcuCntRrA/?igsh=dHIxOWthaWxlaTgz

evrimd Mehmet75

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 325
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Erdogan Time !!
« Yantla #68 : 22 Nisan 2024, 20:42:20 »
Türkmenbaþý limaný-bakü limaný-gence-tiflis(veya zengezur'dan)-kars yolu da gerçekleþebilirse resmin doðu tarafý tamamlanýr.

Rusya ve irana baðlý olmayan yollar ile asya/avrupa (mal-enerji) baðlantýsý saðlanmýþ olur

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Demir Ipek Yolu.
« Yantla #69 : 22 Nisan 2024, 21:04:31 »
Alnt
Ýstanbul-Tahran-Ýslamabad ECO Yük Tren Hattý.
Demir Ipek yolu.

https://www.instagram.com/p/BaBSWk5B4qv/?igsh=MWZ4bWU2cjR2NjZxYw==

Bakü Tiflis Kars Demiryolu.

https://www.instagram.com/p/BaBSWk5B4qv/?igsh=MWZ4bWU2cjR2NjZxYw==