Gnderen Konu: AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache  (Okunma says 29641 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #30 : 19 Eyll 2010, 00:50:35 »
Ne alakasý var anlamadým. Apache kilometrelerce öteden topunu mu kullanýyor? Top için yine hedefe yakýn mesafede olmasý gerekir. Füzelerden bahsediyorsanýz, ayný füzeleri Cobra da kullanýyor.

Bu videoyu izle merminin hýzý saniyede 800 metre ve 4 saniyeye yakýn bir süre sonra mermiler ulaþýyor hedefe yani en az 3000 metre mesafe ve oldukça isabetli demek ki daha uzaktan da atýþ yapabilir Apache.
Yani Apache , Kobra gibi çok riskli bir þekilde hedefin üstüne alçalarak ateþ etmiyor 3-4km den bile topunu kullanabiliyor bu da çok önemli olarak gösterdiðiniz kobranýn inceliðinin günümüzde hiçbir önemi kalmadýðýnýn göstergesidir.
http://www.youtube.com/watch?v=6jrli4ZJV50&has_verified=1


Ne alaka? Apache derin vadilere veya yüksek bilar arasýndaki hedeflere nasýl 3000 metre mesfaden ateþ edecek. Her zaman net olara görebilecek mi o karmaþýk yapýda.

Helikopter apache gibi 3-4 km den topunu isabetli kullanabiliyorsa motoru ve  görüntüleme sistemleride apache gibiyse vadiye hiç inmeden daha yüksekten  bu atýþý yapabilir youtube ye  "Taliban column attacked by US Apache helicopter in Afghanistan (2009) " yazýn ve ilk  videoyu izleyin bu bir örnektir.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #31 : 19 Eyll 2010, 00:57:59 »
Yahu videolarca örnek olsa ne deðiþir? Ýki helikopterin kullanýldýðý o kadar çatýþma örneklerini burada yazdýk. Körfez Savaþý'nda, Afganistan'da, Güneydoðuda vsne durumda olduklarýný yazdýk. Birbirlerine göre üstünlük ve dezavantajlarýný yazdýk. Halen neyi tartýþýyoruz ki anlamadým!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #32 : 19 Eyll 2010, 02:36:18 »
Yahu videolarca örnek olsa ne deðiþir? Ýki helikopterin kullanýldýðý o kadar çatýþma örneklerini burada yazdýk. Körfez Savaþý'nda, Afganistan'da, Güneydoðuda vsne durumda olduklarýný yazdýk. Birbirlerine göre üstünlük ve dezavantajlarýný yazdýk. Halen neyi tartýþýyoruz ki anlamadým!
Neyi tartýþýyoduk kobranýn ince olmasýnýn avantaj olarak gösterilmiþti , apacheye karþý bu þekilde üstünlük saðladýðýný söylemiþtiniz ama apachenin kobra gibi hedefe yaklaþmadan yani uçaksavarla vurulma tehlikesi olmadan 3-4 km mesafeden topuyla hedefi isabetli bir þekilde vurabildiðinden bu sebeple kobranýn inceliðinin önemini yitirdiðinden bahsetmiþtim.Ayrýca düþürülen apachelerin düþme sebebi büyüklüðüne baðlanmýþtý helikopterin ama apachelerin hepsi füzeyle düþürülmüþtür ve bunlarýn yerinde kobra olsaydý onlarýnda düþeceðinden bahsetmiþtim.
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 370
 • 0
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #33 : 19 Eyll 2010, 04:41:06 »
Yahu videolarca örnek olsa ne deðiþir? Ýki helikopterin kullanýldýðý o kadar çatýþma örneklerini burada yazdýk. Körfez Savaþý'nda, Afganistan'da, Güneydoðuda vsne durumda olduklarýný yazdýk. Birbirlerine göre üstünlük ve dezavantajlarýný yazdýk. Halen neyi tartýþýyoruz ki anlamadým!
Neyi tartýþýyoduk kobranýn ince olmasýnýn avantaj olarak gösterilmiþti , apacheye karþý bu þekilde üstünlük saðladýðýný söylemiþtiniz ama apachenin kobra gibi hedefe yaklaþmadan yani uçaksavarla vurulma tehlikesi olmadan 3-4 km mesafeden topuyla hedefi isabetli bir þekilde vurabildiðinden bu sebeple kobranýn inceliðinin önemini yitirdiðinden bahsetmiþtim.Ayrýca düþürülen apachelerin düþme sebebi büyüklüðüne baðlanmýþtý helikopterin ama apachelerin hepsi füzeyle düþürülmüþtür ve bunlarýn yerinde kobra olsaydý onlarýnda düþeceðinden bahsetmiþtim.

3-4 km. den King Cobra hedef vuramýyor mu?

Apache'lerin çoðu teknik arýza sebebiyle düþmüþtür. Hepsi füzeyle düþürülmemiþ keleþle düþürüleni de olmuþtur. Irak ve Afganistanda daha az sayýda 'Super Cobra' apache'lerden daha bile çok uçmuþ ve daha az düþmüþtür.

ruhumuz var teslim etmeden önce

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
AH-1Z King Cobra v.s. AH-64D Longbow Apache
« Yantla #34 : 19 Eyll 2010, 23:53:23 »
Yahu videolarca örnek olsa ne deðiþir? Ýki helikopterin kullanýldýðý o kadar çatýþma örneklerini burada yazdýk. Körfez Savaþý'nda, Afganistan'da, Güneydoðuda vsne durumda olduklarýný yazdýk. Birbirlerine göre üstünlük ve dezavantajlarýný yazdýk. Halen neyi tartýþýyoruz ki anlamadým!
Neyi tartýþýyoduk kobranýn ince olmasýnýn avantaj olarak gösterilmiþti , apacheye karþý bu þekilde üstünlük saðladýðýný söylemiþtiniz ama apachenin kobra gibi hedefe yaklaþmadan yani uçaksavarla vurulma tehlikesi olmadan 3-4 km mesafeden topuyla hedefi isabetli bir þekilde vurabildiðinden bu sebeple kobranýn inceliðinin önemini yitirdiðinden bahsetmiþtim.Ayrýca düþürülen apachelerin düþme sebebi büyüklüðüne baðlanmýþtý helikopterin ama apachelerin hepsi füzeyle düþürülmüþtür ve bunlarýn yerinde kobra olsaydý onlarýnda düþeceðinden bahsetmiþtim.

Bu bahsettikleriniz Cobra'nýn ince olmasý üstünlüðünü deðiþtirmiyor ki? Derin vadiler veya yüksek binalar arasýnda helikopterin hedefleri tespit edebilmesi için belirli bir mesafeye yaklaþmasý gerektiðini, bu mesadefe de ince yapýsý nedeniyle Cobra'nýn üstünlüðünün tartýþýlmaz olduðunu belirtmiþtik. Ayrýca verdiðiniz pek çok bilginin doðruluðunu araþtýrýnýz.

Ortada iki helikopteri karþýlaþtýrabileceðimiz sýcak çatýþmalar var demiþtik. Bundan daha ötesi mi var?

Örnek...

Çöl Fýrtýnasý Operasyonu sýrasýnda AH-1W helikopterleri, konuþlanan saldýrý helikopter gücünün %20'sinden azýný oluþturuyordu. Ayný zamanda saldýrý gücünün uçuþ saatinin %50'sinden fazlasýný gerçekleþtirdiler.  Özellikle 100 Saat Savaþýnda  güvenirlik ve %92 göreve hazýrlýk oraný ile yüksek seviyedeydi ki diðer tüm saldýrý helikopterlerinde bu oran %24'de kaldý.  Bu etkileyici sicil belki modern savaþta bazý çok zýt çevresel koþullara þimdiye kadar en uzun süre dayanmasý sonucunda oluþtu.  Sýcaklýk 57°C - 63°C arasýnda deðiþmekteydi. Talk pudrasý kývamýnda kum tozu insanlarý ve makineleri tehdit etmekteydi. Hava sýk sýk yanmýþ petrol ve uçuþan kumlarýn kara karýþýmýyla doluyordu.  Donanma kolordusu ekipleri ve AH-1W'ler bu þartlar altýnda 97 tank, 104 zýrhlý personel taþýyýcý, 16 bunker ve 2 uçaksavar topçusunu imha etmiþlerdi.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com