Gnderen Konu: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri  (Okunma says 217904 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #330 : 22 Eyll 2020, 20:07:47 »
Kasýrga füzesinin terminal hýzý ise ~740m/sn yani 2.2 mach olur.
Formülünü isterseniz verebilirim.

Daad yanlýþ. Kasýrganýn hýzý Mach 4.2
Kaynak : https://flagman.top/military-news/roketsan-t-300-mbrl
Doðru.
Ancak ben kasýrga Füzesi serbest düþüþ olarak yani motor gücünden yoksun , dikey 5-10 bin metreden býrakýlýrsa bu terminal hýza ulaþýr diyorum. Ýyi açýklayamamýþým demekki.
Diyelimki 4.2 mach hýzla dalýþa geçen bir kasýrga füzesinin, motoru çalýþmýyorsa, füzenin hýzý hedefe vururken ~2.2 mach civarýndadýr. (Newton Fiziði kanunlarý)
Tabii kasýrga füzesinin aerodinamik yapýsý ile orantýlý olarak sürtünme katsayýsý 0.05’den düþükse bu hýz çok daha artacaktýr.
« Son Dzenleme: 22 Eyll 2020, 20:40:19 Gnderen: Yasar »

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #331 : 22 Eyll 2020, 20:41:51 »
Kasýrga füzesinin terminal hýzý ise ~740m/sn yani 2.2 mach olur.
Formülünü isterseniz verebilirim.

Daad yanlýþ. Kasýrganýn hýzý Mach 4.2
Kaynak : https://flagman.top/military-news/roketsan-t-300-mbrl
Doðru.
Ancak ben kasýrga Füzesi serbest düþüþ olarak yani motor gücünden yoksun , dikey 5-10 bin metreden býrakýlýrsa bu terminal hýza ulaþýr diyorum. Ýyi açýklayamamýþým demekki.
Diyelimki 4.2 mach hýzla dalýþa geçen bir kasýrga füzesinin, motoru çalýþmýyorsa, füzenin hýzý hedefe vururken ~2.2 mach civarýndadýr. (Newton Fiziði kanunlarý)
Tabii kasýrga füzesinin aerodinamik yapýsý ile orantýlý olarak sürtünme katsayýsý 0.05’den düþükse bu hýz çok daha artacaktýr.

Bu hesabýnýzda düþüþ açýsý bir etken midir ?
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #332 : 22 Eyll 2020, 21:19:50 »
Kasýrga füzesinin terminal hýzý ise ~740m/sn yani 2.2 mach olur.
Formülünü isterseniz verebilirim.

Daad yanlýþ. Kasýrganýn hýzý Mach 4.2
Kaynak : https://flagman.top/military-news/roketsan-t-300-mbrl
Doðru.
Ancak ben kasýrga Füzesi serbest düþüþ olarak yani motor gücünden yoksun , dikey 5-10 bin metreden býrakýlýrsa bu terminal hýza ulaþýr diyorum. Ýyi açýklayamamýþým demekki.
Diyelimki 4.2 mach hýzla dalýþa geçen bir kasýrga füzesinin, motoru çalýþmýyorsa, füzenin hýzý hedefe vururken ~2.2 mach civarýndadýr. (Newton Fiziði kanunlarý)
Tabii kasýrga füzesinin aerodinamik yapýsý ile orantýlý olarak sürtünme katsayýsý 0.05’den düþükse bu hýz çok daha artacaktýr.

Bu hesabýnýzda düþüþ açýsý bir etken midir ?
Tabiiki etken olacaktýr. Ben dikey iniþ olarak hesap yaptým. Açýyla iniþte sürtünme katsayýsýnýn artacaðý düþünülse de, aero dinamik olarak roketin kanatlarý ve geometrisi iyi ayarlanmýþsa sürtünme düþebilir de(bunu BAE Systems’in hypervelocity mermisinde görebiliyoruz.)

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #333 : 23 Eyll 2020, 00:50:59 »
Sn Battlestar,
Hemen hemen ayný þeyleri söylüyoruz. Ama siz karþýlaþtýrmalý aritmetikle hesap yapýyorsunuz. Ben ilk yazýmda kafadan tahmin yapmýþtým. Þimdi sizin karþýlaþtýrmalý hesapla verdiðiniz menzil deðerleri benim tahminlerden de daha yüksek çýkýyor.
En son “Projectile Motion” hesaplarýný 1972 Üniversite hazýrlýk sýnýfýnda “Applied Mathematics” ‘te ve 1973’de birinci sýnýfta yapmýþtým. O defterleri açmak istemiyorum bu yaþtan sonra ama bu hesaplarda o kadar “deðiþken” varki (ilk hýz, sürtünme katsayýsý, motor çalýþma süresi, füze atýþ yüksekliði, Füzenin yukarý eðim açýsý,  motor ivme deðeri vs vs) dediðiniz gibi hepsini doðru bilmezseniz hesabý yapmasý çok zor olur. Sürtünme katsayýsý yukarýda baþka aþaðýda baþkadýr. Sizin yaptýðýnýz karþýlaþtýrmalý hesap fikir verir ama doðru deðerleri vermez. Mantýðýnýz doðru. Zaten dediðiniz gibi asýl deðerleri de tam bilemeyiz.
Biraz açayým 1inci maddeyi izninizle;
Alýntý:
1- Apogee'den sonra dalarken hýzý yükselir mühimmatýn.
Eðer mühimmatýn motoru itki veriyorsa, ya da füze atmosfere giriþ yapýyorsa hýz yükselir. Ama motor itkisi yoksa belli bir irtifadan sonra (~15km) sürtünmeden ötürü hýz düþer.  (Terminal Velocity). Balistik tip füzelerde apogee den sonra motor itkisi olan füzeler çok nadirdir. (Khinzal ve Ýskander son vuruþa kadar itkili füzeler ama bunlar zaten quasi balistik füzeler)
Ekteki dosyanýn 5inci sahifesinde balistik füzenin hýz grafiði var. Apogee den sonra motor itkisi bitince hýz düþüyor sonra dalýþta tekrar yükseliyor. Ama orta irtifada sürtünme ile tekrar hýz kaybýna uðruyor.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/610/1/012033/pdf

Son cümlenize caný gönülden katýlýyorum. Mutlaka yapýlmasý þart bir adaptasyon.

Valla ben yer çekiminden dolayý hýzý yükselir diye biliyordum. Aksi halde 3 metreden yere atlayan bir kiþinin 100 metreden atlayandan daha az hasar almasý gerekmez mi ?
Sn Battlestar,
Filmini bile yaptýlar “Terminal Velocity” diye.
Uzaydan birisi atlasa, hýzý,  15-20km ye kadar belki saatte 1000km ye çýkabilir. Ama kalýn hava tabakalarýna gelince hýz düþüyor. Ýnsan için ne kadar yüksekten atlarsa atlasýn terminal hýzý neredeyse Sabittir. Bu da ~200km/saat civarýnda diye biliyorum. Tabii bu kiþinin aðýrlýðýna , hava tabakasýnýn Özgül aðýrlýðýna ve atlayan kiþinin sergilediði sürtünme alanýna baðlýdýr.
Olay tamamen cisimlerin sürtünme katsayýsý ile alakalý;
Dikey inen insan için bu katsayý   0.70
Yatay inen insan için ise              1.00
Yuvarlak bilya için ise                  0.45     
Aerodinamik kanat için ise           0.05  dir.   

3 metreden atlayan kiþi yeterli hýz kazanamaz. Ancak belki bacaðý kýrýlýr. Ama 100m den atlayan terminal hýza daha yakýn olduðundan ölür.
5-6000 metreden baþaþaðý atlayan 85kg aðýrlýktaki bir skydiver için terminal hýz ~350km/saat dýr. Ne yaparsa yapsýn daha hýzlý gidemez.
5-6000m den yatay atlayan ayný skydiver için terminal hýz ise ~180km/saat dir.
Aerodinamik 85kg lýk bir füze baþlýðýný 10000 metreden serbest býrakýrsanýz Terminal hýzý 306m/saniye yani 0.9 mach olur.
Kasýrga füzesinin terminal hýzý ise ~740m/sn yani 2.2 mach olur.
Formülünü isterseniz verebilirim.
Felix abimiz uzaydan tek baþýna atladý ve sýfýrdan ses hýzýný aþtý. Biz burada ondan katlarca aðýr bir baþlýktan bahsediyoruz. Evet Apogee'de hýz sýfýrlansa da düþüþ sýrasýnda alýnan hýz çok daha fazla.

Evet sürtünme etken ancak bunlar düz bir levha deðil sivri ve konik ve yanlamasýna deðil dikine ama açýlý dalýyorlar. Birde bu meretler dönerek hýzlanýyorlar.

Bu konularda en güvendiðim kiþi olan Hakan Kýlýç'a da danýþtým ki adam bu füzeler vs. hakkýnda bizim harp okullarýnda vs. konferans veren bir kimsedir,  oda size katýlmýyor. Ýzni olmadan yazýþmayý buraya atamam. Ancak konuþmamýzý size özelden atabilirim merak ettiyseniz.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #334 : 23 Eyll 2020, 03:27:35 »
Sn Battlestar,
Hemen hemen ayný þeyleri söylüyoruz. Ama siz karþýlaþtýrmalý aritmetikle hesap yapýyorsunuz. Ben ilk yazýmda kafadan tahmin yapmýþtým. Þimdi sizin karþýlaþtýrmalý hesapla verdiðiniz menzil deðerleri benim tahminlerden de daha yüksek çýkýyor.
En son “Projectile Motion” hesaplarýný 1972 Üniversite hazýrlýk sýnýfýnda “Applied Mathematics” ‘te ve 1973’de birinci sýnýfta yapmýþtým. O defterleri açmak istemiyorum bu yaþtan sonra ama bu hesaplarda o kadar “deðiþken” varki (ilk hýz, sürtünme katsayýsý, motor çalýþma süresi, füze atýþ yüksekliði, Füzenin yukarý eðim açýsý,  motor ivme deðeri vs vs) dediðiniz gibi hepsini doðru bilmezseniz hesabý yapmasý çok zor olur. Sürtünme katsayýsý yukarýda baþka aþaðýda baþkadýr. Sizin yaptýðýnýz karþýlaþtýrmalý hesap fikir verir ama doðru deðerleri vermez. Mantýðýnýz doðru. Zaten dediðiniz gibi asýl deðerleri de tam bilemeyiz.
Biraz açayým 1inci maddeyi izninizle;
Alýntý:
1- Apogee'den sonra dalarken hýzý yükselir mühimmatýn.
Eðer mühimmatýn motoru itki veriyorsa, ya da füze atmosfere giriþ yapýyorsa hýz yükselir. Ama motor itkisi yoksa belli bir irtifadan sonra (~15km) sürtünmeden ötürü hýz düþer.  (Terminal Velocity). Balistik tip füzelerde apogee den sonra motor itkisi olan füzeler çok nadirdir. (Khinzal ve Ýskander son vuruþa kadar itkili füzeler ama bunlar zaten quasi balistik füzeler)
Ekteki dosyanýn 5inci sahifesinde balistik füzenin hýz grafiði var. Apogee den sonra motor itkisi bitince hýz düþüyor sonra dalýþta tekrar yükseliyor. Ama orta irtifada sürtünme ile tekrar hýz kaybýna uðruyor.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/610/1/012033/pdf

Son cümlenize caný gönülden katýlýyorum. Mutlaka yapýlmasý þart bir adaptasyon.

Valla ben yer çekiminden dolayý hýzý yükselir diye biliyordum. Aksi halde 3 metreden yere atlayan bir kiþinin 100 metreden atlayandan daha az hasar almasý gerekmez mi ?
Sn Battlestar,
Filmini bile yaptýlar “Terminal Velocity” diye.
Uzaydan birisi atlasa, hýzý,  15-20km ye kadar belki saatte 1000km ye çýkabilir. Ama kalýn hava tabakalarýna gelince hýz düþüyor. Ýnsan için ne kadar yüksekten atlarsa atlasýn terminal hýzý neredeyse Sabittir. Bu da ~200km/saat civarýnda diye biliyorum. Tabii bu kiþinin aðýrlýðýna , hava tabakasýnýn Özgül aðýrlýðýna ve atlayan kiþinin sergilediði sürtünme alanýna baðlýdýr.
Olay tamamen cisimlerin sürtünme katsayýsý ile alakalý;
Dikey inen insan için bu katsayý   0.70
Yatay inen insan için ise              1.00
Yuvarlak bilya için ise                  0.45     
Aerodinamik kanat için ise           0.05  dir.   

3 metreden atlayan kiþi yeterli hýz kazanamaz. Ancak belki bacaðý kýrýlýr. Ama 100m den atlayan terminal hýza daha yakýn olduðundan ölür.
5-6000 metreden baþaþaðý atlayan 85kg aðýrlýktaki bir skydiver için terminal hýz ~350km/saat dýr. Ne yaparsa yapsýn daha hýzlý gidemez.
5-6000m den yatay atlayan ayný skydiver için terminal hýz ise ~180km/saat dir.
Aerodinamik 85kg lýk bir füze baþlýðýný 10000 metreden serbest býrakýrsanýz Terminal hýzý 306m/saniye yani 0.9 mach olur.
Kasýrga füzesinin terminal hýzý ise ~740m/sn yani 2.2 mach olur.
Formülünü isterseniz verebilirim.
Felix abimiz uzaydan tek baþýna atladý ve sýfýrdan ses hýzýný aþtý. Biz burada ondan katlarca aðýr bir baþlýktan bahsediyoruz. Evet Apogee'de hýz sýfýrlansa da düþüþ sýrasýnda alýnan hýz çok daha fazla.

Evet sürtünme etken ancak bunlar düz bir levha deðil sivri ve konik ve yanlamasýna deðil dikine ama açýlý dalýyorlar. Birde bu meretler dönerek hýzlanýyorlar.

Bu konularda en güvendiðim kiþi olan Hakan Kýlýç'a da danýþtým ki adam bu füzeler vs. hakkýnda bizim harp okullarýnda vs. konferans veren bir kimsedir,  oda size katýlmýyor. Ýzni olmadan yazýþmayý buraya atamam. Ancak konuþmamýzý size özelden atabilirim merak ettiyseniz.
Sn Battlestar,
Özel den nasýl ulaþacaðýmý da söylerseniz , konuþmanýzý okumak isterim.

Felix Baumgartner, Stratosfer’den atlama yapýyor. Hava yoðunluðunun neredeyse yok olduðu ortamda dünyaya doðru dikey olarak düþerken her saniye hýzý neredeyse 9.8 metre artýyor.
Ýlk atlamasýný 21800 metreden yapmýþ. Bu irtifadan anladýðýnda 580km/saata ulaþýyor.
Ýkinci atlamasýný 38969 metreden yapýyor ve 1357km/saat hýza ulaþýyor. (Ses hýzýndan fazla)
Her Ýki atlamada da paraþütünü açmasa, dikey inmeye devam etse yere ulaþtýðýnda terminal Velocity kurallarý dahilinde hýzý 350-400 km/saat civarýnda olacaktýr. Bu Newton fizik kurallarý kanunudur.  Aþaðýdaki formülü hiç kimse yok sayamaz.
Terminal Hýz = √2mg/pCA
m = düþen kitle aðýrlýðý kg olarak
g = 9.8 m/s2. (Yerçekimi ivmesi)
p = 1.21 kg/m3 (~hava Özgül aðýrlýðý)
C = düþen kitlenin sürtünme katsayýsý
A = düþen kitlenin kesit alaný m2 cinsinden
Buna göre Baumgartner’i 85 kg kabul edersek;
Terminal hýz = √2 x 85 x 9.8/1.21 x 0.70 x 0.18 = 104m/sn => ~ 380km/ saat yapar.
Atlayýþ irtifasý 21700 m den de olsa 39000m den de olsa dikey olarak yere çarpýþ hýzý deðiþmez. ~ 380km/saat týr.
Aðýrlýk artarsa ve sürtünme katsayýsý düþerse bu hýz çok artar. 2.5 tonluk Bora füzesi epeyi bir mach hýzla çarpacaktýr yere. Tam hesap yapabilmek için füzenin sürtünme katsayýsýný bilmek gerekir. Ben kasýrga için bunu 0.05 olarak (aerodinamik bir kanadýn verdiði düþük sürtünme katsayýsý) olarak almýþtýým.
Apogee de hýz sýfýrlanmaz. Füze apogee de maximum hýzda olabilir. Genelde motor apogee den sonra çalýþmadýðý için hýz düþmeye baþlar. Sonra füze dalýþ yapar tekrar hýz kazanýr. Kalýn hava katmanlarýna gelincede hýzý sürtünmeden ötürü düþer.
Füzeler dönerek hýz kazanmaz. Dönerek aerodinamik geometrisini havaya karþý korur ve hedeften sapmayý azaltýr. Ayrýca Hýzýnýn azalmasýný minimize eder.
Tabii bunlar genel balistik füzeler için geçerlidir. Füze terminal safhaya kadar motor çalýþtýrabiliyorsa hipersonik hýzla da hedefe vurabilir. (Khinzal ve Ýskander gibi - belki bizim Bora gibi?)
« Son Dzenleme: 23 Eyll 2020, 03:37:44 Gnderen: Yasar »

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #335 : 23 Eyll 2020, 11:45:38 »
Silinsin.


« Son Dzenleme: 23 Eyll 2020, 14:21:25 Gnderen: BATTLESTAR »
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #336 : 23 Eyll 2020, 12:43:35 »
Hakan Kýlýç her zamanki mütevazi (!) tavrýyla aydýnlatmaya çalýþmýþ. Yalnýz ben yerçekimi ile ivmelenme çok yüksek hýzla artýyor kýsmýný anlamadým!  ::)

Bu arada bu yazýþmayý paylaþabilmek için kendisinden izin aldýn mý?
« Son Dzenleme: 23 Eyll 2020, 12:54:18 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #337 : 23 Eyll 2020, 14:21:56 »
Hakan Kýlýç her zamanki mütevazi (!) tavrýyla aydýnlatmaya çalýþmýþ. Yalnýz ben yerçekimi ile ivmelenme çok yüksek hýzla artýyor kýsmýný anlamadým!  ::)

Bu arada bu yazýþmayý paylaþabilmek için kendisinden izin aldýn mý?

O konuda sýkýntý yok ama sorun olmasýn tamam sildim arkadaþa özelden atarým hocam.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #338 : 23 Eyll 2020, 19:19:24 »
Hakan Kýlýç her zamanki mütevazi (!) tavrýyla aydýnlatmaya çalýþmýþ. Yalnýz ben yerçekimi ile ivmelenme çok yüksek hýzla artýyor kýsmýný anlamadým!  ::)

Bu arada bu yazýþmayý paylaþabilmek için kendisinden izin aldýn mý?

O konuda sýkýntý yok ama sorun olmasýn tamam sildim arkadaþa özelden atarým hocam.
Sn Battlestar,
Sözünü ettiðiniz yazýþmayý özelden yollarsanýz memnun olurum. Ben silinen iletiyi görmedim. Yalnýz özelden nasýl ulaþacaðýmý da bir zahmet anlatýrsanýz iyi olur.
Saygýlar.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: Jaguar/Kasýrga/Bora Füzeleri
« Yantla #339 : 23 Eyll 2020, 19:54:52 »
Hakan Kýlýç her zamanki mütevazi (!) tavrýyla aydýnlatmaya çalýþmýþ. Yalnýz ben yerçekimi ile ivmelenme çok yüksek hýzla artýyor kýsmýný anlamadým!  ::)

Bu arada bu yazýþmayý paylaþabilmek için kendisinden izin aldýn mý?

O konuda sýkýntý yok ama sorun olmasýn tamam sildim arkadaþa özelden atarým hocam.
Sn Battlestar,
Sözünü ettiðiniz yazýþmayý özelden yollarsanýz memnun olurum. Ben silinen iletiyi görmedim. Yalnýz özelden nasýl ulaþacaðýmý da bir zahmet anlatýrsanýz iyi olur.
Saygýlar.
Sen bunu yazmadan önce attým zaten.  Bunu buraya yazmanýn manasý olduðunu düþünüyorum.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;