Gnderen Konu: GÖZCÜ ve ÇALDIRAN Ýnsansýz Hava Araçlarý  (Okunma says 113042 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BLACKHAWK

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 506
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #30 : 05 Temmuz 2010, 00:05:59 »
Uyanan firmalar artmaya baþladý inþallah hepsi uyanýr.Özellikle silahlý ÝHA lazým bize Modern Warfare 2de çok iþ görüyor uçak yollayamadýðýn bölgeye yolla ÝHA bitir iþlerini.Oyun olabilir ama gerçeðe yakýn bir savaþ atmosferi.

evrimd shadowww

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 64
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #31 : 11 Temmuz 2010, 20:48:10 »
Beyler ne deli dolusu !!!! Baykar parayý sokaktan mý topluyor, geçin bu saçma yaklaþýmlarý. Her özel þirket kar için çalýþýr, neymiþ adam deliymiþ, parasý çokmuþ da harcamak için tsk ya iha yapmaya karar vermiþ....   :-))
Tamam benim yazdýklarýma iddaa demiyelim de düþünce diyelim. Artý size þunu da söyliyim baykarýn üretim yerini gördünüz merdiven altý, bu bile profesyonel bir firma olmadýðýný gösterir.
Ayrýca isteyen herkes bu iþleri böyle kolayca yapabiliyorsa gelin bizde yapalým o zaman. Ben makine mühendisiyim, yine makine, elektrik-elektronik müh, uçak mühendisi arkadaþlar varsa biraraya gelir küçük bi ltd þirket kurar silahlý iha yaparýz. Hatta jet motorunu da yaparýz. nasýl olsa bu iþlerde anormal karlar var ! takým, tezgah almaya gerek yok. Gövdeyi kompozitten yaparýz, motorunda parçalarýný sanayideki firmalara ürettirir iþi bitiririz. 5 yýl sonra hazýr olur.
Satmak da kolay. Zaten pokoko sorunu 5 yýlda çözülemeyeceði için ilk müþteri de tsk olur.
Var mýsýnýz? :-))

evrimd arrrow

 • Arrrow
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 40
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #32 : 11 Temmuz 2010, 20:55:09 »
Baykar Mühendisi kaynak kodlarý elinizde olmayan bir silah sisteminin düþman tarafýndan müdahale ile kendimizi vurmasý bile mümkün diyor
Niye diyor acaba?Þimdi birileri çýkýp kendi ürününü satmak için demiþtir yazarsa þaþýrmam

Ayrýca Baykar Makina da Colombia Üni. mezunu bir mühendiste þunu söylüyor

Örneðin bugün yurtdýþýndan ÝHA sistemlerinde kullanmak üzere bir otopilot sistemi almak isteseniz, füze rejimi kurallarýna tabi olduðu için birçok engel ile karþýlaþýlýr. Özellikle askeri açýdan akýllý silah kapsamýna giren bu tür ürünlerde yabancý kaynaklardan alým sistemlerin güvenilirliði açýsýndan tehlikeler arz etmektedir..
« Son Dzenleme: 11 Temmuz 2010, 21:02:04 Gnderen: arrrow »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #33 : 11 Temmuz 2010, 23:53:00 »
Beyler ne deli dolusu !!!! Baykar parayý sokaktan mý topluyor, geçin bu saçma yaklaþýmlarý. Her özel þirket kar için çalýþýr, neymiþ adam deliymiþ, parasý çokmuþ da harcamak için tsk ya iha yapmaya karar vermiþ....   :-))
Tamam benim yazdýklarýma iddaa demiyelim de düþünce diyelim. Artý size þunu da söyliyim baykarýn üretim yerini gördünüz merdiven altý, bu bile profesyonel bir firma olmadýðýný gösterir.
Ayrýca isteyen herkes bu iþleri böyle kolayca yapabiliyorsa gelin bizde yapalým o zaman. Ben makine mühendisiyim, yine makine, elektrik-elektronik müh, uçak mühendisi arkadaþlar varsa biraraya gelir küçük bi ltd þirket kurar silahlý iha yaparýz. Hatta jet motorunu da yaparýz. nasýl olsa bu iþlerde anormal karlar var ! takým, tezgah almaya gerek yok. Gövdeyi kompozitten yaparýz, motorunda parçalarýný sanayideki firmalara ürettirir iþi bitiririz. 5 yýl sonra hazýr olur.
Satmak da kolay. Zaten pokoko sorunu 5 yýlda çözülemeyeceði için ilk müþteri de tsk olur.
Var mýsýnýz? :-))

Ýster merdiven altý olsun, ister üstü! Ne fark eder? Adamlar belirttikleri özellikte bir aracý yapmýþlarsa bunu zaten kullanýcý test ederek alacak. Ýþine yarayacaksa alacak, yaramayacaksa almayacak. Bunun þartnameleri var. Kullanýcý herhalde salak deðil, iþine yaramayacak bir araca tonla para vermez. Üretici de aptal deðil, kendi ülkesindeki kullanýcýyý kandýrsýn. Ben de bir makine mühendisi olarak bu kadar basit bir þeyi anlayabiliyorum.
« Son Dzenleme: 17 Temmuz 2010, 12:31:51 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd boxer

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 377
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #34 : 17 Temmuz 2010, 12:02:55 »
Beyler ne deli dolusu !!!! Baykar parayý sokaktan mý topluyor, geçin bu saçma yaklaþýmlarý. Her özel þirket kar için çalýþýr, neymiþ adam deliymiþ, parasý çokmuþ da harcamak için tsk ya iha yapmaya karar vermiþ....   :-))
Tamam benim yazdýklarýma iddaa demiyelim de düþünce diyelim. Artý size þunu da söyliyim baykarýn üretim yerini gördünüz merdiven altý, bu bile profesyonel bir firma olmadýðýný gösterir.
Ayrýca isteyen herkes bu iþleri böyle kolayca yapabiliyorsa gelin bizde yapalým o zaman. Ben makine mühendisiyim, yine makine, elektrik-elektronik müh, uçak mühendisi arkadaþlar varsa biraraya gelir küçük bi ltd þirket kurar silahlý iha yaparýz. Hatta jet motorunu da yaparýz. nasýl olsa bu iþlerde anormal karlar var ! takým, tezgah almaya gerek yok. Gövdeyi kompozitten yaparýz, motorunda parçalarýný sanayideki firmalara ürettirir iþi bitiririz. 5 yýl sonra hazýr olur.
Satmak da kolay. Zaten pokoko sorunu 5 yýlda çözülemeyeceði için ilk müþteri de tsk olur.
Var mýsýnýz? :-))
Sadece parasýyla korkmadan yatýrým yapmýþ helal olsun...Bugün Türkiyenin en büyük firmalarý , holdingleri bir market iþini bile yabancý ortakla yapýyor malesef ne kadar korkak olduklarýný ve Bayraktarýn ne kadar büyük bir iþ baþardýðýný gösterir.Kar etme olayýna gelince adam iþini yapmýþ hakkýný alacak karýný edecek ki sana daha iyisini sunabilsin bundan daha doðal ne olabilir ki.Firmanýn profesyonel olmasý mý (?) kapatalým gitsin yurtdýþýndaki profesyonellerden alalým bu konuda çok haklýsýn >:(  bu nasýl bir zihniyettir pes...
Güçlü Ekonomi , Güçlü Ordu , Güçlü Türkiye

evrimd HDS

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 296
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #35 : 17 Temmuz 2010, 12:34:32 »
Mini-ÝHA'nýn ilk testleri sýrasýnda çektikleri videolar var.. Bilmiyorum serbest dolaþýmda var mý.. Ýlk kez sütre arkasýnda sistemi kaybettiklerinde, kamerada ses kayýtlarý falan çok enteresan.. "Gitti abi.. " þeklinde.. Sonra bir yerden otopilot ile dönüp gelince çýðlýklar, kahkahalar falan..

Bunlar makina yapan ve paralarýný oradan kazanmýþ, halen de kazanan bir þirket.. Baba da, çocuklarý da çok enteresan insanlar.. Ailece çok sýký mühendisler.. Çok tipik Amerikan ekolü.. Bizim ülkemizde görmeyi özlediðimiz türden, kollarý sývayýp, M5 alyaný alýp civata baðlayan, elini yaka yaka lehim atýp devre test eden tipler.. Bu derecede de entegre, iþine hakim ÝHA'cý ekip, dünyada çok az yerde var.. Dolayýsý ile de ürettikleri Mini-ÝHA, ufak tefek diye pek umursanmadý ama, muhteþem bir alet.. Çok ileri..

Þimdi o sistem entegrasyon bilgisini, o yeteneði biraz sindirmeleri gerekiyor.. Daha büyük platformlar için.. Bu konuda da uzun süredir, para kaybetmecesine uðraþýyorlar.. Zaten þirketin çarkýný asýl iþleri döndürüyor.. Daha bu iþlerden yeni yeni, o da belki para kazanacaklar..

Ancak bu þirket, bu hali ile, SSM'nin daha büyük ÝHA'larý ürettimek istediði, iþ ve strateji kararý verdiði þirketler arasýnda deðil.. Bundan dolayý da bu yaygarayý koparýyorlar.. Aslýnda haklýlar.. Ancak Ankara'nýn çarklarý öyle dönmüyor..

Vesilesi ile, bu mücadele sonucunda biz de Anka'yý görmüþ olduk..

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #36 : 28 Temmuz 2010, 14:55:15 »
Kale Grubu taktik insansýz hava aracý seri üretime geçiyor ???
Kale Grubu Baþkaný Okyay, yeni taktik insansýz hava aracýnýn seri üretimine baþlayacaklarýný söyledi

Kale Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Zeynep Bodur Okyay, yeni bir taktik insansýz hava aracý için deneme aþamasýnýn tamamlandýðýný, kýsa süre içinde seri üretime geçilecek olan istihbarat aracýnýn bin 200 km menzile sahip olduðunu söyledi. Kale Grubu’nun 53. Kuruluþ Yýldönümü ve Geleneksel Seramik Bayramý nedeniyle, Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Kaleseramik Fabrikalarý’nda düzenlenen törende konuþan Okyay, KaleHavacýlýk’ýn, uluslararasý ortaklýklarý ve iþbirlikleri ile adýndan söz ettirdiðini belirtti.

DEVLERE UÇAK PARÇASI ÜRETÝYOR

Bu firmanýn, uçan ilk yeni nesil müþterek taarruz uçaðý olan F35’te parçasý yer alan tek Türk firmasý olarak, yeni iþler almaya devam ettiðini açýklayan Okyay, firmanýn ayný zamanda Lockheed Martin, Pratt and Whitney, Northrop Grumman, Airbus, Boeing gibi firmalara da alt yapýmcý olarak uzun vadeli parça üretimi sözleþmelerinin bulunduðunu anlattý. Okyay, F35 uçaðýnýn motoru olan F135 serisi yeni jenerasyon motorlarýn parçalarýnýn üretimi hedefiyle Kale ve Pratt and Whitney ortaklýðýnda bir þirket kurulmasý için ön anlaþma imzalandýðýný belirterek, þunlarý söyledi: “Ayrýca teknolojisi ve yazýlýmýyla tamamen Türk mühendislerin eseri olan Bayraktar Ýnsansýz Hava Aracý, Ege’de gerçekleþen EFES 2010 tatbikatýný baþarýyla tamamladý. Diðer bir taktik insansýz hava aracý için de deneme aþamasý tamamlandý. Kýsa süre içinde seri üretime geçilecek olan istihbarat aracý, bin 200 kilometre menzile sahip.”

http://ekonomi.haberturk.com/airport/haber/536599-yerli-heron-seri-uretime-geciyor

evrimd armata

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 316
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #37 : 30 Temmuz 2010, 20:35:34 »
Kale Grubu taktik insansýz hava aracý seri üretime geçiyor ???
Kale Grubu Baþkaný Okyay, yeni taktik insansýz hava aracýnýn seri üretimine baþlayacaklarýný söyledi

Kale Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Zeynep Bodur Okyay, yeni bir taktik insansýz hava aracý için deneme aþamasýnýn tamamlandýðýný, kýsa süre içinde seri üretime geçilecek olan istihbarat aracýnýn bin 200 km menzile sahip olduðunu söyledi. Kale Grubu’nun 53. Kuruluþ Yýldönümü ve Geleneksel Seramik Bayramý nedeniyle, Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Kaleseramik Fabrikalarý’nda düzenlenen törende konuþan Okyay, KaleHavacýlýk’ýn, uluslararasý ortaklýklarý ve iþbirlikleri ile adýndan söz ettirdiðini belirtti.

DEVLERE UÇAK PARÇASI ÜRETÝYOR

Bu firmanýn, uçan ilk yeni nesil müþterek taarruz uçaðý olan F35’te parçasý yer alan tek Türk firmasý olarak, yeni iþler almaya devam ettiðini açýklayan Okyay, firmanýn ayný zamanda Lockheed Martin, Pratt and Whitney, Northrop Grumman, Airbus, Boeing gibi firmalara da alt yapýmcý olarak uzun vadeli parça üretimi sözleþmelerinin bulunduðunu anlattý. Okyay, F35 uçaðýnýn motoru olan F135 serisi yeni jenerasyon motorlarýn parçalarýnýn üretimi hedefiyle Kale ve Pratt and Whitney ortaklýðýnda bir þirket kurulmasý için ön anlaþma imzalandýðýný belirterek, þunlarý söyledi: “Ayrýca teknolojisi ve yazýlýmýyla tamamen Türk mühendislerin eseri olan Bayraktar Ýnsansýz Hava Aracý, Ege’de gerçekleþen EFES 2010 tatbikatýný baþarýyla tamamladý. Diðer bir taktik insansýz hava aracý için de deneme aþamasý tamamlandý. Kýsa süre içinde seri üretime geçilecek olan istihbarat aracý, bin 200 kilometre menzile sahip.”

http://ekonomi.haberturk.com/airport/haber/536599-yerli-heron-seri-uretime-geciyor


TAÝ Anka,Vestel Karayel,Baykar Çaldýran derken þimdi de böyle bi haber :)hadi hayýrlýsý.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #38 : 30 Temmuz 2010, 21:42:35 »
Bahsedilen Çaldýran zaten.

evrimd ladre

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 3
 • 0
Heron'larýn yerine istihbaratý Gözcü ve Çaldýran toplayacak
« Yantla #39 : 26 Kasm 2011, 13:46:40 »
Milli Savunma Bakanlýðý, terörle etkin mücadele için önemli bir adým daha attý.

Savunma Sanayii Müsteþarlýðý (SSM) ve Kale-Baykar grubu arasýnda 12 insansýz hava aracý (ÝHA) için sözleþme imzalandý. Taktik kategorisindeki ilk ÝHA önümüzdeki hafta iç güvenlik harekat bölgesinde kullanýlmaya baþlanacak. Diðer 11 istihbarat toplama uçaðý ise 2 yýl içinde Türk Silahlý Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Zaman'a konuþan Savunma kaynaklarý, projenin toplam bedelinin 24 milyon dolar olduðu bilgisini verdi. Üreticisi tarafýndan 'Çaldýran' ismi verilen uçak, eldeki yerli ÝHA'lardan daha üstün özelliklere sahip olacak. Çaldýran, 1.200 kilometre menzile sahip. 22 bin feet'e kadar da çýkabiliyor ve 12 saat havada kalabiliyor. Kanat açýklýðý 9 metre. Üzerinde gece ve gündüz en geliþmiþ görüþ alabilen termal özelliði de bulunan kameralara sahip.

7 kilometre yukarýdan, yerdeki hedeflerin çok ayrýntýlý görüntülerini alabiliyor. Halen tamamen yerli imkânlarla üretilen 168 mini insansýz hava aracý TSK tarafýndan keþif ve gözetleme amacýyla kullanýlýyor. Ayný grubun ürettiði daha küçük boyuttaki ÝHA'lar da þu anda Güneydoðu'da istihbarat topluyor. 15 km menzile sahip uçaklar, saatte 55 km hýzla uçuyor. 12 bin feet'e kadar yükselirken havada bir saat kalabiliyor. Türk ÝHA'larý, Efes 2010 Müþterek Fiili Atýþlý Tatbikatý'nda da kullanýlmýþtý. Operatif insansýz hava aracý kategorisinde ise Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayii tarafýndan geliþtirilen ANKA, terörle mücadelede kullanýlmak için gün sayýyor. ANKA'nýn Heron'larýn yerine geçmesi öngörülüyor.

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1205720

Arkadaþlar bufirma neticede dýþa baðýmlý olduðumuz bir malzemeyi yerli yazýlým olarak üretmiþ ve emsalinden 1/5 daha az bir maliyete de maletmiþ.Dýþarýya para ödemektense yerli firmalara þans verilmesinden yanayým ve bu insanlarýn yaptýklarýnýda küçümsemeyin.Neticede bu aleti yapanlar da mühendislerimiz olarak bir iþe yarýyor boþta duruppta insanlarýn üretitiði faydalý malzemelere laf atmýyorlar.