Gnderen Konu: Türk - Yunan Ýliþkileri  (Okunma says 356016 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd armata

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 316
 • 0
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #130 : 15 Kasm 2010, 22:54:30 »
Yunan cunta lideri sessizliðini bozdu
Kýbrýs'ta 1974 darbesini gerçekleþtirerek, Türkiye'nin Ada'ya müdahalesine yol açan Yunan cunta lideri 35 yýllýk sessizliðini bozdu. Yunan cuntasýnýn lideri Dimitri Yuannides, Amerikalýlarýn kendisini kandýrdýðýný, silah arkadaþlarýnýn da ihanet ettiðini söyledi. Yuannides, 1974 þartlarýnda Yunanistan'ýn savaþta Türkiye'yi yenebileceðini de öne sürdü.

Kýbrýs'ta 1974'teki Yunan albaylar cuntasý darbesi... Sonra Türkiye'nin Barýþ Harekatý... Ve ardýndan yaþanan süreç.

Olaylar 35 yýl sonra yeniden gündemde. Gündeme getirense, dikkat çeken bir isim. Kýbrýs darbesini gerçekleþtiren Yunan cuntasýnýn lideri 89 yaþýndaki Dimitri Yuannides.

Pire'deki Koridalos cezaevinden ilk kez konuþan Yuannides kendi açýsýndan Kýbrýs olaylarýný anlattý. Cunta lideri Yuanides, Amerikalýlarýn kendisini kandýrdýðýný söylüyor: "Yumruðumu masaya vurarak Amerikalýlara, 'Türk çýkarma harekatýný engellemek amacýyla Mersin açýklarýnda devriye gezeceðini vaat ederek bizi aldattýnýz' dedim. Türkler derhal çekilmezse Yunanistan NATO'dan çýkacak ve Ankara'ya savaþ ilan edecek uyarýsýnda bulunduk. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Yardýmcýsý Joseph Sisco ise, Türkiye'yi 1500 asker býrakarak Kýbrýs'tan çýkmaya ikna edecekleri vaadinde bulundu. Sisco bizden her türlü savaþ faaliyetinden kaçýnmamýzý istedi".

Yuanides, silah arkadaþlarýnýn da kendisine ihanet ettiði iddiaasýnda: "Kýbrýs'a Türk çýkarmasý sonrasý Deniz Kuvvetleri Komutaný'na Girne limaný açýklarýndaki bütün Türk gemilerini batýrmasýný, Hava Kuvvetleri Komutaný'na ise, 6 fantom uçaðýný Kýbrýs'ta Türklerin olduðu yerleri bombalamak üzere Girit'ten kaldýrmasýný söyledim.

Ancak, üç kuvvet komutaný Devlet Baþkaný Fedon Gizikis ve Genelkurmay Baþkaný Grigorios Bonanos aralarýnda gizlice görüþüp Türkiye ile çatýþmaya girmemek için anlaþtýlar. Bana ihanet ettiler." Yuannides, 2009 Haziran'ýnda verdiði ve 13 ay gecikmeyle Yunan Adesmeftos Tipos gazetesinde yayýnlanan demecinde 1974 þartlarýna göre, "Yunanistan'ýn olasý savaþta Türkiye'yi yeneceðini" de öne sürdü, "Özellikle deniz ve hava kuvvetlerinde üstündük" dedi.

Yuanides, 1975 yýlýndaki "cuntacýlar davasý"nda müebbet hapse mahkum edilmiþti.Yaþ 89 olmuþ be adam git kilisene bak iþine Kýbrýs'tan sonra Ege de ki adalarýnýzýda kaybedersiniz.

evrimd gsclup66

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 37
 • 0
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #131 : 30 Kasm 2010, 11:20:07 »
yunanlýlar kadar aptal millet yok fransýzlar bunlara gazý veriyo türkler düþmanýnýz size saldýrcaklar diye bunlarda afalýyor.. fransýlarda bir güzel silah satýyolar .fransada biliyorki yunanlýlar bizim rakibimiz bile olamaz

evrimd RekarnO

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2181
 • 2
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #132 : 30 Kasm 2010, 11:49:04 »
Deniz piyadeleri orduya mý baðlýymýþ? o nasýl oluyor. Zaten kendileride kabullenemiyorlar, þiþme botlarla ilgilenip duruyorlar yazýyor :D

Yazý güzel bir yazý yazan yunanlýda olsa fazla sallamadan ve iyi bir dille anlatmýþ. Þu an için bizden neredeyse üstün olduklarý konular Fýrkateynlerinin yaþlarý ve karakol botlarýnýn fazlalýðý..

ama genel olarak biz üstünüz. deniz karakol uçaðýnda 10-0 lýk bir üstünlüðümüz olacakmýþ...
Denizaltýlar ve küçük tonajlý gemilerde üstünüz ve daha da iyisi bizim kesinleþmiþ onlarca inþaat ve modernizasyon programýmýz var, Onlarýn ise neredeyse yok gibi sadece planlarý var..

Modernlik bakýmýndan ve gelecek açýsýndan egenin yýldýzýyýz hatta akdenizin. onlarda durumun farkýnda..

Yazýda birþey dikkatimi çekti. Zuhbr sýnýfý çýkarma gemileri yani howercraftlarý çok fazla kullanmýyorlarmýþ yani dayanýklýlýk konusunda endiþe ediyorlar..

Bizimde LPD programýnda yanýlmýyorsam 2 adet gibi yurt içi inþaasý düþünülen howercraft planýmýz vardý. peki bunlarýn beka ve dayanýklýlýk araþtýrmasý sonuçlarý nelerdir. Adamlar memnun deðil sanýrsam. Bunlarýn durumunu görüp ona göre önlem alma olasýlýðýmýz nedir? Bizimkiler için düþünülen plan nedir?

Ya da bizim LCAC(landing Crat Air Cushion) kazanma planýmýz için bir dezenfermasyon mu yapýyorlar?

evrimd rstr617

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 370
 • 0
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #133 : 30 Kasm 2010, 14:24:23 »
Evet amfibi birlikleri kara kuvvetlerine baðlý.
Bizim için dezenformasyon yapmak kim, yunan kim. Takmayýn kafanýza. ;)
Ben yine de yukarýda yazdýðým gibi karþýlýklý anlaþarak silah alýmlarýnýn iptal edilmesi taraftarýyým. Yunan'dan baþka tehdit yok çünkü deniz kuvvetlerimiz için. Acil ihtiyaçlarý gidermek için kullanacaðýmýz kaynaðý yerli üretim araçlar geliþtirmek için kullanmamýz çok daha faydalý olur.

ruhumuz var teslim etmeden önce

evrimd RekarnO

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2181
 • 2
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #134 : 30 Kasm 2010, 14:34:07 »
Zaten çoðu proje yerli üretim üzerine kurulu...

Beraber silah alýmýný iptal edelim demek biraz abes kaçar.. yoksa bizde tarafýz bu konuda ama iþte politika.....

evrimd TCG Dumlupýnar

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 2
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #135 : 02 Aralk 2010, 12:41:17 »
bir dolu projemiz var ama hiç birinden bahsetmemiþ yada sadece böyle bir projeleri var deyip geçiþtirmiþ. karakol gemilerinden bahsetmiþ ama bizim estine korvetleri onlarla bir tutmuþ, dememiþki yunanistanýn korvet gücü yok ama türkiyenin var diye, onun yerine türkiyenin karakol gemisi gücü yok ama yunanistanýn var demiþ, kelime oyunu neyse... karakol gemisimi korvetmi? denizde hangisiyle karþýlaþmak istemezdiniz?


denizaltý konusunda, bizim atýlay sýnýfý 6 denizaltýmýzýn yaþlarýna deðinmiþ yakýnda kýzaða çekilirler demiþ ama kendi Type 209/1100 sýnýfý 4 adet deniz altýlarýnýn milattan kalma olduðuna deðinmemiþ hiç. ayrýca þuan deniz altý konusunda ezici üstünlüðümüzü hiçe sayýp aýp sýnýfý deniz altýlarý alýrlarsa eðer, yunan denizaltý gücünden üstün duruma geçerler demiþ. =) halbuki 8 i modern 14 deniz altýmýza karþýlýk 4 ü milattan kalma diðer 4ü de (modern deðil dedikleri bizim 6 adet atýlay sýnýfý ile ayný modernlikte) tam anlamýyla modern olmayan toplam 8 adet deniz altýlarý var. bariz üstünlük bizde. type 214 sýnýfý projeleri yalan olursa vay gidi hallerine. 9 a 0 gibi bir üstünlükle baþlarýz maça.


çýkartma gemisi olayýnda zaten saçmalamýþ bence, bir ton projemiz var lct, lcm, lpd, lsd, lhd.... hiç birinden bahsetmemiþ=) deðiþmesi gereken çok yaþlý çýkartma gemileri var demiþ geçmiþ. kendilerinin gündemde olan ama kesin olmayan modernizasyon programlarýný bile bir bir irdeleyip yazýsýna dökmüþ.

bende düþünüp duruyordum bu yunanlarýn cesareti nereden geliyorda koskoca türkiye cumhuriyeti ile boy ölçüþebiliyor diye. meðer bu tarz yazarlarý varmýþ bir iki kelime oyunu bir ikitanede göz ardý edilen projelerimiz iþ tamamdýr. saf yunanda bunlarla avunur durur. bizimkilerde yunaný yüceltip dursun.

evrimd ist_eternal

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 558
 • 0
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #136 : 02 Aralk 2010, 13:33:31 »
baþtaki makale biraz eski o yüzden bizim projeler yazýda geçmemiþ olabilir,zaten kimin umrunda yunanýn ne düþündüðü bizim meselemiz baþka,yunanistan olsa olsa portekiz ve irlanda ile beraer bizim ekonomistlere ülke nasýl yönetilmez onunla ilgili ders olurlar.

evrimd EfsaneAsker

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 992
 • 1
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #137 : 02 Aralk 2010, 14:05:05 »
Makale eski ama yaþ konusunda biraz saçmalamýþlar. Bu adamlarýn 3 tane destroyeri gözüküyor globalfirepower.com da. Bu sitede bilgilerde yanlýþlýk var biliyorum ama aslý ne bunlarýn. Eski gemilerde olabilir tabii.

evrimd _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 321
 • 0
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #138 : 07 Ocak 2011, 21:14:51 »
Avrupa ve Dýþ Politika Vakfý "ELÝAMEP" Genel Müdürü Thanos Dokos'tan enteresan bir analiz 

TÜRK-YUNAN ÝLÝÞKÝLERÝYLE ÝLGÝLÝ DÖRT SENARYO
Yayýn Organý : Kathimerini

Yayýn Tarihi : 05 Ocak 2011 Çarþamba

Kayýt Tarihi : 05 Ocak 2011 Çarþamba

Ülke : Yunanistan

Yazar : Thanos Dokos*

Çeviri Yeri : Atina

Çeviri Þekli : Tam Metin

Çeviri Dili : Yunanca

Yunan dýþ politikasýnýn ana konusunu ele almanýn olasý dört yolu var:

A- Bugüne kadar olan “ödün verici” tutumunun rakibin taleplerini yoðunlaþtýrmasýný cesaretlendirdiðine inanarak, Yunanistan tarafýndan daha dinamik bir politikanýn benimsenmesi, Ankara’nýn çeþitli tahriklerine uygulamada cevap verilmesi. Böyle bir politika, savunma harcamalarýnýn artýrýlmasýný gerektirir. Rakip davranýþlarýna dikkat etmeye baþlarsa bu, "strateji baþarýlýdýr" demektir. Dikkat etmezse sýcak olay olasýlýðý belki de savaþ olasýlýðý birden artar.

B- Ülke siyasi, ekonomik ve demografik hacimlerin bu tür bir politikanýn uygulanmasýna izin vermediðini kabul eder ve ”Finlandiyalýlaþma” fikriyle uzlaþmaya çalýþýr.

C- Stratejik alaný deðiþtirecek bir geliþme kaydedilene kadar Türk-Yunan sorunlarýnýn “dondurulmasý” (geçmiþte bazý uzmanlarýn öngördüðü Türkiye’nin daðýlmasý, Yunanistan’ýn Avrupa þemsiyesi altýna girmesi vb.). Þimdilik Yunanistan sürekli zayýflýyor, Türkiye güçleniyor, Avrupa da geleceði için kaygýlanýyor. Söz konusu politikanýn avantajý, hiçbir ödün vermememiz. Ege’de gerginlik (iþlevsellikle ilgili geçici çözümler ve Türk tutumunu askersizleþtirme yönünde çabalar vasýtasýyla) azalsaydý söz konusu seçenek daha cazip olurdu. Bu taktiðin olumsuz yönü, açýk yaranýn açýk kalmasý ve zamanýn lehimize iþlememesi olasýlýðý.

D- Önce ikili düzeyde, müteakiben de uluslararasý adalet örgütüne baþvuruyla diplomatik bir düzenleme aramak. Bu tür bir iþlemden ortaya çýkacak çözüm, her zaman olduðu gibi müzakerelerde uzlaþma saðlama mantýðý çerçevesinde (örneðin Yunanistan’ýn Ege’deki kara sularýnýn artýp azalmasý) olacak. Burada temel soru ise þudur: “Yunanistan’ýn yaþamsal çýkarlarý güvence altýna alýnýyor mu?” Bunun cevabý da ancak görüþülmekte olan çözümün ana hatlarý açýklanýrsa verilebilir.

Olumsuz yaný, müzakerelerin güç dengelerine iliþkin eþitsizliðin arttýðý bir aþamada yapýlmasýdýr. Ön þart: Askeri güç dengelerinin devam etmesidir. Kýrmýzý çizgi: Gri bölgeler teorisinin geri çekilmesidir. Bilinmeyen husus: Ege ve Doðu Akdeniz’de büyük ve yararlanýlabilir hidrokarbon yataklarýnýn gerçekten var olup olmamasýdýr Sorular: Kýbrýs sorunu çözülemez ise Türk-Yunan iliþkileri tamamen düzelebilir mi? Profesör Thodoros Karyotis’in yýllardýr önerdiði ve Kýbrýs’ýn deðerlendirdiði MEB ile ilgili olarak ne yapýyoruz?

Bence birçok kiþi (A) ve (B) seçeneklerini reddedecek. Tam aksine (C) ve (D) sakin bir tartýþma konusunu olabilir. Teorik düzeyde bu iki seçenek birlikte uygulanabilir: Bölgede rol almak amacýyla zaman kazanmaya, ittifaklar kurmaya ve gelecekteki müzakereler için diplomatik sermaye toplamaya çalýþýrýz. Öte yandan fýrsat pencereleri -varsa eðer- sonsuza kadar açýk kalmaz.Kaynak: (Thanos Dokos: Avrupa ve Dýþ Politika)
 

evrimd _darkraven_

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 321
 • 0
Ynt: Türk - Yunan Ýliþkileri
« Yantla #139 : 07 Ocak 2011, 21:17:03 »
Uzun zamandýr a ve c seçeneklerini kullanýyorlardý palikaryalar.B seçeneðine yanaþacaklarýný sanmýyorum D ife bizim açýmýzdan negatif sonuç getirir.


Tabi bunlar palikaryalarýn çýkarlarýna yönelik hazýrlanan seçenekler.Bence Türkiye diplomatik atak baþlatmalý ekonomik açýdan çöken yunanlýlar askeri ve siyasi açýdanda geriliyorlar.Fýrsatlarý deðerlendirmek gerek...