Gnderen Konu: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý  (Okunma says 3679 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý AracýOtokar, Sakarya’daki fabrikasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda global pazarlarda fark yaratan kabiliyetlerini anlattý; yeni araçlarýný tanýttý.
Otokar’ýn toplantýdaki süprizi ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý oldu. ALPAR, silahlý kuvvetlerin robotik ve insansýz kara aracý ihtiyacýný karþýlamak üzere, muharebe sahasýnda insanlý ve insansýz unsurlarla beraber görev icra edebilecek þekilde insansýz bir platform olarak Otokar tarafýndan geliþtirildi.
15 ton azami yüklü aðýrlýða sahip araç, sahip olduðu otonom sistemler ve yapay zeka sistemleriyle þu konulara çözüm bulmayý hedefliyor:
• Muharebe sahasýnda personel riskini azaltmak
• Yapay Zeka ve veri analitiðinin kullanýlmasýyla sahadaki personel sayýsýný azaltarak, baþta rutin görevler olmak üzere görevlerin baþarýsýný artýrmak
• Ýnsansýz Hava Araçlarý ve muharebe sahasýndaki diðer unsurlar ile haberleþerek muharebe sahasýndaki etkinliði arttýrmakÝnsansýz olarak tasarlanmýþ ilk aðýr kara aracý olan ALPAR, Türkiye savunma sanayisi için bir ilk olma özelliðini taþýyor. Seri hibrit elektrikli tahrik altyapýsýna sahip, tamamen sessiz görev yapabilen araç otonom ve uzaktan komuta ile görev yapabilme özelliðine sahip. ALPAR düþük termal izi, uçakta taþýnabilme özelliði ve hýzlý deðiþtirilebilen batarya altyapýsý ile dikkat çekiyor. Üstelik ALPAR, bünyesinde taþýyabildiði bir mini insansýz kara aracý sayesinde görev kabiliyetini de arttýrýyor.

https://www.linkedin.com/company/otokar/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A120487
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý
« Yantla #2 : 14 Temmuz 2023, 12:37:26 »
Böyle bir araca ihtiyacýmýz olsada gidip almazlar

Birde birþey dikkatimi çekiyor elin Avrupalýsý Amerikalýsý bu tarz kuleyi 6-8 ton'luk araca sýðdýrýrken biz 15 ton'larý bulabiliyoruz...

En azýndan 15 ton olmasý iyi bu havadan paraþütle atýlabilir demek en azýndan 18,5 tonu aþmamýþlar..

Birde TSK'da kanun gibi kitap var hem antitank hem otomatik top ayný kulede olan aracý almazlar..

Tanksavar tanksavarlýðýný
Topçu top atýþýný yapsýn derler

Hibrid kule tasarýmý bize göre deðil...

Amfibi tugay içinde güzel araç

Acaba rakipleri FNSS ve BMC ne yapacak ?

Sahi birdaha baktým kule 25 mm bari 30 mm yapsaydýnýz..

Gerçi 12 ton aðýrlýðýndaymýþ
« Son Dzenleme: 14 Temmuz 2023, 12:51:19 Gnderen: Denizci16 »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý
« Yantla #3 : 14 Temmuz 2023, 12:54:34 »
Yapay zeka makine öðrenmesi görüntü iþleme gibi konularda çok ama çok acil mükemmelliyet merkezleri kurmamýz gerekir. Zaten çok geç kaldýk ama bari daha fazla geç kalmayalým. Ben öbür forumlarda dedim on yýl önce beni dinlemediler þimdi artýk geç kaldýk. Bundan sonra yapay zekada geri kalan çamaþýr makinesi asansör bile yapamayacak. Bize en az 10 bin mühendisin çalýþacaðý mükemmelliyet merkezi lazým. GPT4 ü görüyorsunuz bunun askeri sivil yansýmalarý her yerden karþýmýza çýkabilir. Otonom uçaklar askeri GPT 4 ler beþler onlar ile çalýþacaklar. Tesla böyle çalýþýyor mesela. Makine öðrenmesi oturup yazýlan bir yazýlým deðildir daha çoðu iþle data iþleme iþidir. 10 milyon km insanlý bir araba dolusu sensör bilgisayar ile araba kullanmadan otonom tesla üretilemiyor. Trilyon tane veri ve her bir veriye gösterilen insan tepkisi sýnýflandýrýlarak ne durumda ne yapýlýyor bu matris çarpmalar ile akýla dönüþtürülüyor Bunlar bu yüzden yýllar isteyen iþler jeton düþünce çok geç kalýrýz. Otokar iþbirliði yapmýþ koca makineyi görünce sanýyoruz iþi otokar yaptý ama aslýnda asýl iþi yapay zekaya kendini yýllardýr adayan partner firma yaptý otokar mahkum kaldý o firmaya parayý verip teknolojiyi aracýnda kullanýyor
« Son Dzenleme: 14 Temmuz 2023, 12:57:44 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý
« Yantla #4 : 14 Temmuz 2023, 13:34:37 »
Yapay zeka makine öðrenmesi görüntü iþleme gibi konularda çok ama çok acil mükemmelliyet merkezleri kurmamýz gerekir. Zaten çok geç kaldýk ama bari daha fazla geç kalmayalým. Ben öbür forumlarda dedim on yýl önce beni dinlemediler þimdi artýk geç kaldýk. Bundan sonra yapay zekada geri kalan çamaþýr makinesi asansör bile yapamayacak. Bize en az 10 bin mühendisin çalýþacaðý mükemmelliyet merkezi lazým. GPT4 ü görüyorsunuz bunun askeri sivil yansýmalarý her yerden karþýmýza çýkabilir. Otonom uçaklar askeri GPT 4 ler beþler onlar ile çalýþacaklar. Tesla böyle çalýþýyor mesela. Makine öðrenmesi oturup yazýlan bir yazýlým deðildir daha çoðu iþle data iþleme iþidir. 10 milyon km insanlý bir araba dolusu sensör bilgisayar ile araba kullanmadan otonom tesla üretilemiyor. Trilyon tane veri ve her bir veriye gösterilen insan tepkisi sýnýflandýrýlarak ne durumda ne yapýlýyor bu matris çarpmalar ile akýla dönüþtürülüyor Bunlar bu yüzden yýllar isteyen iþler jeton düþünce çok geç kalýrýz. Otokar iþbirliði yapmýþ koca makineyi görünce sanýyoruz iþi otokar yaptý ama aslýnda asýl iþi yapay zekaya kendini yýllardýr adayan partner firma yaptý otokar mahkum kaldý o firmaya parayý verip teknolojiyi aracýnda kullanýyor

Sadece algoritma oluþturmak için binlerce test ve donanýmý sayýsýz senaryo ile sýnamamýz lazým...

Evet size tamamen katýlýyorum

Türk silahlý kuvvetleri kurmaylarý
Doktrin komutanlýklarý
Yazýlýmcý Arkadaþlar
Donanýmcý Arkadaþlar

Bir araya gelip isterleri belirleyip "o"isterleri gerçekleþtiribilen insansýz sistemler konusunda yazýlýmlar ortaya çýkarabilmeli...

Þimdi Alpar diyoruz ...

Örnek bir mevzi var bir tank var ve bir tank savar var..

Tanksavar kendine lazer iþaretleme yapýnca sis havanlarýný çalýþtýrýp sis havanýndan kaçýyor mu..?

Bunu yapmadan önce tanka omtas'ý sevk ediyor mu?

Daha sonra 25 mm top ile tanksavar bataryasýný ateþ altýna altýna alýyor mu?

Vesaire vesaire algoritmalar sahip mi?

Bana daha çok uzaktan komuta edilen rcs araçlarý gibi geldi...

Otonom özelliklerini bilmiyoruz...
« Son Dzenleme: 14 Temmuz 2023, 13:36:15 Gnderen: Denizci16 »

evrimd Heartbang

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 515
 • 37
 • DefenceTurk.com

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý
« Yantla #6 : 14 Temmuz 2023, 13:42:10 »
Sn re sizce böyle algoritma ve yazýlým enstitüsü,labratuvarý yada merkezi bize kaç milyar dolar'a malolur...

Ýlla askeri düþünmeyin

Ýlerde otomobiller için insansýz sürüþ yapýcak araçlar kullanýcak; otomotiv sektöründe bunlarýn öncüsü ve ticari bir ürün ortaya çýkardýðýmýzý düþünsenize...
« Son Dzenleme: 14 Temmuz 2023, 13:51:17 Gnderen: Denizci16 »

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý
« Yantla #7 : 14 Temmuz 2023, 13:57:11 »
Bu ülkeye önce bir tane ilim kurulu lazým uyanamýyoruz bu iþlere siyasilerin aklý yetmiyor.
Senede 1 milyar dolara olur. 10 bin mühendise ayda 5000 dolar veririz bir o kadarda diðer masraflar tutar oldu bitti bu kadar basit. Bu yatýrým bize trilyonlarla geri döner on yýl sonra. Ýnsan kaynaðýmýz var bilgide var bu iþler bilgiden çok emek iþi. Otonom araba yapmak otonom uçak yapmak için aylarca yýllarca bu araçlarý insanlarýn sürmesi gerekiyor. Makine öðrenmesi gerçekten makine öðrenmesidir. Örneðin araba sürüyorsun rüzgar yandan esti siz onu hissedip direksiyonu ince ayar refleks ile yaparsýnýz yada önüne kedi çýktý direksiyonu kýrarsýn ama aðaca da çarpmazsýn. Ýþte bunlarý sensörler ve þoför yanýtlarý ile makine öðreniyor bir daha bir daha ayný þeyleri yapýnca bunu doðru olduðu sýnýflandýrýlýyor. Tabi trilyon tane gerçek hayat ihtimalini sýnýflamak zaman alacak hala daha Tesla insan kalitesinde deðil ama olacak inanmasý zor.  Tesla da çok basit iþ yapan on bin çekirdekli iþlemciler çamaþýr makinesi kadar soðutucular ile durmadan otoyollarda dolaþýyor. Bu fark ofiste pc baþýnda akýllý adamlarla kapatýlamýyor saha çalýþmasý ve zaman gerekiyor bu yüzden geç kalýnamaz. Gençler oyun firmasý kuracaðýna makine öðrenmesi firmalarý kursunlar yeminle iki sene sonra ellerindeki data ile 100 milyar dolara satarlar. Daha arama motorumuz bile yok ip yi yaz siteye gir yazýlarý indexle bunun zor yaný yok ki herkesin girebildiði siteler bunlar ama yapmýyoruz. Zaman geçiyor datalar kayboluyor deðiþiyor geç kalmanýn da bedeli var. Bu datalar ile GPT4 üretildi insan gibi konuþuyor bizimle. Tesla zor iþ ama girin internete tüm datayý indexleyin bütün siteler size açýk ve o datayý matris çarpma ile biraz yapay zeka mühendisliði ile yapay zekaya dönüþtürün alýn size GPT4. Bunun için google olmaya gerek yok ayný anda milyon kiþiye cevap vermek için google olmak gerek ama web deki bilgileri toplamak basit bir iþ. Ben cahil adamým ben yapamam akýllý adamlar yapacak bunu. Ama cahiliz diyede görmüyor da deðiliz
« Son Dzenleme: 14 Temmuz 2023, 14:07:56 Gnderen: re »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: ALPAR Aðýr Sýnýf Paletli Ýnsansýz Zýrhlý Aracý
« Yantla #8 : 14 Temmuz 2023, 14:15:05 »
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-ilk-agir-sinif-paletli-insansiz-zirhli-araci-tanitildi-yerli-otonom-tank-42298408
Gölge süvarinin sadece yüreði mi büyüktü, bu nasýl haber baþlýðý? :D

Gölge süvari'ye alýþamadým m113 bozmasý olduðu için ...

Bu Alpar daha özgün gözüküyor..