Gnderen Konu: Antartika'ya Türk Üssü Mü  (Okunma says 8761 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd enes8101

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 554
 • 1
Ynt: Antartika'ya Türk Üssü Mü
« Yantla #10 : 22 Ocak 2015, 19:02:53 »
Elbette bir yerden baþlamak gerek ama Antartika'da bilimsel üssümüzün olmasý pek bir anlama gelmez.zaten o bölgeler iskandinav ve Rus bölgeleri bu coðrafyadan taaaa  oraya Askeri üs yaparsak bi iþe yaramaz tamam oralara TF-2000 TF-100(MÝLGEM block 3) gibi gemileri yollarýz ama bir iþe yaramaz Antartika'da savaþa girecek deðiliz :)

Tam tersi çok anlam ifade eder. Antartika bölgesi tatlý su kaynaklarý ve fosil yakýtlar bakýmýndan geleceðe yön verebilecek potansiyelde bir yerdir.Bu sebeple ülkemizin o coðrafyada varlýðýný kabul ettirmesi ve ileride pay sahibi olmasý mühimdir...
ZOR HEMEN ÝMKANSIZ ZAMAN ALIR
             --------MAROON BERETS--------

evrimd tfx

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 16
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: Antartika'ya Türk Üssü Mü
« Yantla #11 : 22 Ocak 2015, 19:52:50 »
Elbette bir yerden baþlamak gerek ama Antartika'da bilimsel üssümüzün olmasý pek bir anlama gelmez.zaten o bölgeler iskandinav ve Rus bölgeleri bu coðrafyadan taaaa  oraya Askeri üs yaparsak bi iþe yaramaz tamam oralara TF-2000 TF-100(MÝLGEM block 3) gibi gemileri yollarýz ama bir iþe yaramaz Antartika'da savaþa girecek deðiliz :)

Tam tersi çok anlam ifade eder. Antartika bölgesi tatlý su kaynaklarý ve fosil yakýtlar bakýmýndan geleceðe yön verebilecek potansiyelde bir yerdir.Bu sebeple ülkemizin o coðrafyada varlýðýný kabul ettirmesi ve ileride pay sahibi olmasý mühimdir...

Zaten Antartika Arap yarýmadasý gibidir,Arap yarýmadasýnda petrol varsa Antartika'dada Tatlý su kaynaðý vardýr.Ama gelecekte zaten bizi çok macera bekliyor birde boþu boþuna Antartika heyecaný yaþamamýza gerek yok o coðrafyada zaten ABD,RUSYA,ÝSVEÇ,DANÝMARKA,NORVEÇ,ÝNGÝLTERE varlýðýný kabul ettirmek üzere bize oradan pay vermeleri ABD ile RUSYA nin barýþmasý gibi hayal ürünü  maalesef...

evrimd мคяครℓเ

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1656
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Antartika'ya Türk Üssü Mü
« Yantla #12 : 25 Ocak 2015, 01:45:49 »
ANTARKTÝKA ÝÇÝN AKADEMÝK MERKEZ KURULDU

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Kutup Araþtýrmalarý Merkezi, Kuzey (Arktik) ve Güney (Antarktik) kutup bölgelerinin geleceði hakkýnda Türkiye’nin söz sahibi olmasý için bilimsel çalýþmalar yapacak


Yerküre için önemi her geçen gün daha çok anlaþýlan Antarktika kýtasýna Türkiye’nin kurmasý planlanan bilim üssü için sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda ÝTÜ’de Kutup Araþtýrmalarý Merkezi kuruldu.

Merkez, her iki kutup bölgesinde okyanus ve deniz bilimleri konularýnda bilimsel araþtýrmalar yapýlmasýný amaçlýyor. ODTÜ, Ýstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ile TÜBÝTAK gibi kurumlardan bilim insanlarýnýn bulunduðu Türk Arktik ve Antarktik Araþtýrmalarý Ulusal Bilimsel Danýþma Kurulu’nun da destek olacaðý merkezde yeni araþtýrmacýlarýn yetiþtirilmesi de planlanýyor.

Merkez, Antarktika Kýtasý Uluslararasý Konsorsiyumuna Türkiye’nin katýlýmý ve söz sahibi olmasý için çalýþmalar yapacak. Kutup bölgelerinin geleceði hakkýnda Türkiye’nin söz sahibi olmasý için çalýþmalar gerçekleþtirecek olan Merkez, ÝTÜ ve Türkiye’deki diðer üniversite araþtýrmacýlarý ile konuyla ilgili ulusal ve uluslararasý bilim ve otorite kuruluþlar arasýnda koordinasyon görevi üstelenecek. Merkez, Türkiye’de Arktik ve Antarktik bilimsel araþtýrmalarý yapan üniversitelerle iþbirliði, hali hazýrdaki iþbirliklerinin sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için de çalýþmalar yapacak.
Diðer ülkeler ile ortak çalýþmalar yaparak Arktik ve Antarktik Bölgelerinde, doða bilimleri odaklý araþtýrmalar ile yeni teknolojilerin oluþturulmasýna ve bilimsel yöntemlerin geliþtirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak olan Merkez, Antarktika Kýtasýnda bilim istasyonu kurulmasý ve bilim gemisi için çalýþmalar yapacak ve ilgili kurum ve kuruluþlara rapor sunacak.

Merkez Antarktika Kýtasý üzerinde Türkiye’ye ait bir bilim istasyonu kurulumu ve sonrasýnda bilim amaçlý iþletilmesi konusunda çalýþmalar yapacak. Türk Bayraðý taþýyan, ayný zamanda bilim insanlarýnýn Türkiye’den kýtaya taþýnmasý esnasýnda uluslararasý sularda bilimsel veri toplamak için hizmet verebilecek bir araþtýrma gemisi üzerinde çalýþacak olan Merkez konuyla ilgili projeler hazýrlayacak.

Kutup Araþtýrma Merkezi, Arktik bölgesinde gemilerin seyri için yeni açýlan rotalarýn kullanýmý konusunda söz hakký olan konseye Türkiye’nin katýlýmý, ayrýca Türkiye’nin hem Arktik, hem de Antarktik bölgesindeki karar mekanizmalarýnýn içinde bulunmasýný saðlamak ve prestijini arttýrmak için araþtýrmalar yapacak. Arktik ve Antarktik bölgelerine yönelik, küresel ýsýnma konulu ulusal ve uluslararasý bilimsel çalýþmalara ve toplantýlara katýlacak olan Kutup Merkezi, uluslararasý yayýnlarý takip ederken dünyanýn deðiþen ve deðiþmekte olan iklimi üzerinde Türk bilim insanlarýnýn kutup bölgeleri hedefli çalýþmalar ve aktiviteler yapabilmesine ortam saðlayabilecek bir altyapý oluþturacak. Arktik ve Antarktik Bölgelerinde doða bilimleri çalýþmalarý hakkýnda toplumun bilgilendirilmesine yönelik eðitim faaliyetlerinde bulunacak olan Merkez’in bir de binasý olacak.

‘Söz sahibi olacaðýz’

Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek, “Kutup bölgelerinin geleceði hakkýnda ülkemizin söz sahibi olmasý için çalýþmalar yapacaðýz. Antarktika Kýtasý Uluslararasý Konsorsiyumu’na Türkiye de katýlmalý. Antarktika üzerinde Türkiye’ye ait bir bilim istasyonu kurulumu için çabalayacaðýz. Türk bayraðý taþýyan bir kutup gemimiz olmalý. Bu gemi bilim insanlarýný Türkiye’den kýtaya taþýrken uluslararasý sularda bilimsel veri toplamak için hizmet verecek. Uluslararasý SCAR’a (Scientific Committee on Antarctic Research) üye olmamýz da hedeflerimiz arasýnda. Merkezimizde denizcilik, enerji, savunma, kalkýnma, havacýlýk, uzay, bilim ve teknoloji konularýnda çalýþmalar yapacaðýz” dedi.

Halen buzul kýta üzerinde çalýþma yapan tek Türk bilim insaný olan Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi ve Türk Deniz Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Bayram Öztürk ise, yoðun kar fýrtýnasý nedeniyle üste kaldýklarýný ve arazi çalýþmalarý yapamadýklarýný belirtti. 15 Þubat’ta tekrar Güney Okyanusu’na açýlacaðýný belirten Öztürk, “Ýklim deðiþikliði, biyoçeþitlilik ve deniz koruma alanlarý ile akýntý rejimi konusunda veri toplayacaðýz. Küresel olarak söz sahibi olmak istiyorsak mutlaka buzul kýtada üs kurmalýyýz” dedi.

Deniz Haber Ajansýhttp://www.denizhaber.com.tr/mobi/news_detail.php?id=60045

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Ynt: Antartika'ya Türk Üssü Mü
« Yantla #13 : 05 Austos 2019, 14:06:40 »
Alnt
ÝTÜ Liderliðinde Ýlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Gerçekleþti.

ÝTÜ Kutup Araþtýrmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (PolReC), Kuzey Kutbu'na düzenlenen ilk bilimsel seferini gerçekleþtirdi.

Türkiye'den bir grup bilim insaný, 11-26 Temmuz 2019 tarihleri arasýnda ÝTÜ PolReC liderliðinde dünyada küresel iklim deðiþikliðinin en fazla etkilediði bölgelerden biri olan Kuzey Kutbu'na "Ýlk Türk Arktik Bilimsel Seferi" için yolculuk etti. Sefer sýrasýnda; Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algýlama ile doðrulanmasý, Arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araþtýrmasý, kalýcý organik kirletici örneklerinin alýnmasý, mikro plastik miktarýnýn araþtýrýlmasý ve bio-ürünleþtirme çalýþmalarý yapýldý. Ayrýca, 80 Kuzey noktasýna ulaþýldý. Ekibin yurda dönüþüyle organize edilen tanýtým toplantýsýna; ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ýþ Bankasý Genel Müdürü Adnan Bali, Arktik Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve sefer ekibi katýldý.
https://www.denizhaber.com/m/guncel/itu-liderliginde-ilk-turk-arktik-bilimsel-seferi-gerceklesti-h79610.html

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Ynt: Antartika'ya Türk Üssü Mü
« Yantla #14 : 09 Nisan 2020, 22:06:40 »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
youtu.be/zGjc_E0lTfo
Mustafa Varank@varank
 
Sahibi, bayraðý, baþkenti, yerli halký ve resmi saat dilimi yok...

Gezegenin karakutusu Antarktika'nýn þifrelerini Türk bilim insanlarý çözüyor.
 
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarý TEKNOFEST2020 kapsamýnda yayýnlanacak belgeselimizde!

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Antartika'ya Türk Üssü...
« Yantla #16 : 27 ubat 2024, 14:59:19 »
Alnt
Antartika da ki Türk Bilim ekibi.

Antartika da Türkiye büyüklügünde bir buzul parcasi eridi.


https://www.instagram.com/p/Coyvr0Hqq9o/?igsh=MW9nb2gyZXJhb3k4cw==