Gnderen Konu: Yerli Otomobil  (Okunma says 62997 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #200 : 31 Ekim 2022, 20:56:13 »
'Þakkadanak' diyaloðu ile tanýnan yandaþ ekonomi yazarý Necmettin Batýrel tepki çeken bir çýkýþta daha bulundu.

Türkiye Gazetesi köþesinde ekonomiye yönelik tuhaf deðerlendirmelerini sürdüren Batýrel, Türkiye’de asla bir kriz olmadýðýný savundu.

Necmettin Batýrel, “Türkiye asla krizde deðil. Hele açlýk çekiliyor palavranýn babasý. Niye mi? Yahu etrafýnýza bakýn, kadýn - erkek herkes göbekli. Ýnsanlar þiþmanlýktan yürüyemiyor” diye yazdý.

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #201 : 31 Ekim 2022, 21:04:02 »
Ýsteyen beðensin iztemeyen beðenmesin. Ancak bu araba fiyatý ne olursa olsun çok satacaktýr. Herkes parasýzlýktan aðlýyor. Her gün herþeye zam geliyor. Yollar výzýr výzýr araç dolu. Oysa yakýt fiyatlarý kaça katlandý. Araç fiyatlarý uçtu, ancak sokaklar yepyeni araçlarla dolu. Alýþveriþ merkezlerinda adým atmaya yer yok haftasonlarý. Müthiþ bir alýþveriþ çýlgýnlýðý... Ama sorsan kimsede para yok.

Bu araba peynir ekmek gibi satar. Hem içeride, hem dýþarýda...
Ýroni olarak yazdýðýnýzý bilerek Turkiyede sýfýr otomobil satýþlarý yýldan yýla yüzde 20 30 40 gibi büyük ölçülerde daralýyor. O gördüðünüz Mercedes bmwler audilerin sifiarina ancak ülkenin üst tabaka kýsmý binebiliyor. Bizim gibi orta direk insanlar için Türkçe açýlýmý Wolswagen bile lüks artýk ona da zenginler biniyor. 2009 modeli bende var yerine araba alamam diye satamiyorum.
Ayrýca yakýt fiyatlarý katlaninca otomatikman diðer otobüs metrobus gibi ulaþým araçlarýna da zam geliyor.
Gecen benim araçla 3 kiþi þehir dýþý git gel hesabý yaptýk sýrf otobüs parasý daha pahalýya geliyor.
« Son Dzenleme: 31 Ekim 2022, 21:12:47 Gnderen: Bogü Alp »

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #202 : 31 Ekim 2022, 21:07:30 »
Araba güzel iyi de, yerlilik oraný %50 civarýnda galiba. Bataryasýný bir ara Aspilsan yapacak dendi, Farasis çýktý. Hadi Farasis Türkiye'de fabrika kuracak. Çiðli organizede bir firma var dünyanýn en verimli elektrik motorlarýný ben üretiyorum diyor, ASELSAN vs var. Ama biz Bosch motor kullanýyoruz. Eee tamam marka yerli de parça vs çoðu deðil. Oysa Devrim arabalarý, motor, kaporta, parçalar ötesinde, motor, kaporta ve parçalarýn üretildiði kalýplarda bile yerli el emeði göz nuru, yaratýcýlýk vardý. Yine de hayýrlý uðurlu olsun, muhtemelen ilk bir kaç  yýl yok satacaktir, sýrf kamu sipariþleri ilk birkaç yýlý taþýyacaktýr

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #203 : 31 Ekim 2022, 21:11:13 »
Ama þehir içi için özellikle A veya B segmentinde yerli elektrikli arabalar gerekiyor. Vatandaþ için maliyetin çoðu ÖTV ise devlet bu konuda da birþeyler yapmalý madem Paris vs de imzalandý

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #204 : 31 Ekim 2022, 21:18:12 »
Oncelikle tebrikler emegi gecenlere.

Ancak TOGG un sunmus oldugu tum araclar ust segmente hitap etmekte , yani bu modellerin hic birinin  halk arabasi olabilecegini sanmiyorum her ne kadar da fiyati halen aciklanmamis olsa da.

Aracin kendisinin birkac video paylasimini oylesine izledim. Oncelikle aracin gosterge panel ,bilgilendirme panellli vs hepsi digital dokunmatik evet gayet modern ancak bence bu arabayi kullanacak olan sahisin gece karaginliginda gozunu alir her ne kadar da dim yapilmis olursa olsun. Ayrietten bu tip sistemler hassas olduklarindan ariza oranlari daha yuksek olur . Bu da demektir ki degismesi gerekecek olan olasi LCD displayler cep yakacak. Arac gayet modern ancak direksiyonu pek hosuma gitmedi yine de hayirli olsun.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #205 : 01 Kasm 2022, 00:00:57 »
Oncelikle tebrikler emegi gecenlere.

Ancak TOGG un sunmus oldugu tum araclar ust segmente hitap etmekte , yani bu modellerin hic birinin  halk arabasi olabilecegini sanmiyorum her ne kadar da fiyati halen aciklanmamis olsa da.

Aracin kendisinin birkac video paylasimini oylesine izledim. Oncelikle aracin gosterge panel ,bilgilendirme panellli vs hepsi digital dokunmatik evet gayet modern ancak bence bu arabayi kullanacak olan sahisin gece karaginliginda gozunu alir her ne kadar da dim yapilmis olursa olsun. Ayrietten bu tip sistemler hassas olduklarindan ariza oranlari daha yuksek olur . Bu da demektir ki degismesi gerekecek olan olasi LCD displayler cep yakacak. Arac gayet modern ancak direksiyonu pek hosuma gitmedi yine de hayirli olsun.

Ekranlarý Vestel yapýyormuþ.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd korsan2

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 441
 • 14
 • DefenceTurk.com
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #206 : 01 Kasm 2022, 10:43:04 »
https://www.facebook.com/ceyrekmuhendis/posts/10157593621122974/

iyi bir planlamayla   yaratýlabilecek katma deðer,  arabanýn kendisi kadar,  belki kendisinden daha  ciddi bir katký saðlar ekonomiye.
dediðim gibi,  yerli sanayiyi de,  sanlarý da iteklemek gerekiyor milli araba iþine.
bunlar Türkiye'de olmayan þeyler deðil.

pili  hazýr olarak yurt dýþýndan getirmenin maliyetiyle,  sadece ham maddeyi ithal edip  burada  batarya haline getirmek ve bunun yazýlýmlarýný geliþtirmek arasýnda,  dýþarýya ödenmesi gereken döviz fiyatý açýsýndan fark olacaðýný tahmin etmek  mümkün.

insansýz kara araçlarý  için de gereken  otonom hareket yazýlýmlarýyla,  bu aracýn otonom sürüþü  arasýnda  birbirini besleyen bir ekosistem yaratmak,  hem askeri otonom araçlar için,  hem sivil araçlar için  gayet faydalý ve akla yatkýn.

bunlar olacak mý?  yoksa  bu þekilde devam mý edilecek?
göreceðiz.
henüz arabayý kurcalama  videosu yok.
neyi bu kadar gizli?  çözemedim doðrusu.


evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #207 : 01 Kasm 2022, 12:52:03 »
Elektrikli arabalar klasik arabalar ile ayný deðerlendirilmemeli. Bir zamanlar dünyada altý otomobil firmasý kalacak deniyordu gerçekten de bu denildikten sonra Seat Skoda Land Rover bir sürü büyük sandýðýmýz üretici ayakta kalamadý daha büyüklere katýldýlar.

Benzinli arabalarda aracýn deðerini belirleyen þey mühendislik oluyor ama elektrikli arabalarda yüksek konforu yakalamak ortalama bir mühendislik ile saðlanabiliyor. Bugün bizim araba Ferrari'den daha güçlü Mercedes den daha konforlu olabilir rahatlýkla.

Benzinli arabalarda kar marjý yaklaþýk 200 dolardýr bu yüzden en az zar zor ayakta kalabilmek için 3 milyon araç üretilmek zorunda buda dünyaya üretim yapmak bir çok fabrikada üretim yapmak demektir.

Alman refahýný saðlayan þey otomobildir. Almanya dan otomobili çýkartýn çukulata fabrikalarýnýn bile çoðu kapanýr küçülür.

Elektrikli otomobil geleceðinde mühendislik katkýsý makine mühendisliðinden yazýlým mühendisliðine kaymýþtýr buda bir zaman sonra otomatik sürüþ gibi þeylerin açýk kaynak haline gelmesine yol açacaktýr.

Benzinli arabayý üretmek hem mühendislik olarak zor hemde verimli rakamlarda üretmek çok daha zor olduðu için kimse araba üretecek seferber edilebilir bilgisi kabiliyeti bile olsa bu alana giremiyordu.

Elektrikli araçlar çok basit yapýlarý ile butik üretim bile yapýlabiliyor bizim yaptýðýmýzda aslýnda böyle bir üretimdir. Bu baþlamak için iyi bir þans ama eskisi gübü dev ekonomi yaratmak için kötü bir durum çünkü bugün Gürcistan ýn bile milli Elektrikli araç markasý var hatta KKTC nin bile var.

Elektrikli arabalar pazara hakim olduðunda klasik içten yanmalý araç tarihe karýþtýðýnda Almanya gibi ekonomisini otomotiv e yaslamýþ ülkeler yeni þartlara uyum saðlayýp kalkýnmalarýnýn bu muhteþem kaynaðýný devam ettiremeyecekler. Elektrikli araçlarda muhteþem Alman mühendisliði farlký ortadan kalkacak. Kolay üretim de eklenince Almanya nýn dünya otomotiv pastasýndaki payý þimdiki ile mukayese edilemez derecede düþecek. Bunu gören Almanya þimdiden panikledi ama alýnabilecek önlem yok göz göre göre Almanya silikleþecek. Bu tabi ki Almanya batacak demek deðil ama 90 milyonluk ülkede artýk her sene tatile Yurt dýþýna gitme kalmayacak karý koca çalýþýp ucu ucuna geçinme devrine girecekler. Þimdiden Çin elektrikli arabalarýna karþý koruma gümrük vergisi tartýþmalarý baþladý bile ama nafile.

Elektrikli arabalar hiç bir ülkeyi bu güne kadar olduðu gibi kalkýndýramaz. Dünya yerleþik ekonomileri elektrikli araçlar ile alt üst olacak yeni bir dünya kurulacak. Bugün dünyanýn ekonomisinin öküzü otomotiv dir onu çýkartýnca yerine konacak bir þey þu an için yok. Buna birde petrol endüstrisinin de olumsuz etkilenmesini ekleyin dünya elektrikli araçlar ile kaosa bile girebilir

Elektrikli arabalar Almanya Fransa Ýtalya yý batýrýr bizi batýrmaz ama ciddi silkeler çünkü biz bir Ýtalya deðilsekte bizimde ekonomimizin öküzü otomotiv dir. Zavallý Almanya batacak biz ise silkeleneceðiz. Elektrikli araç imdadýmýza yetiþir mi dersek asla iþe yaramaz. Klasik otomotiv endüstrisinin görevini bu iki elektrik motorunu bir pile baðlayarak üretilen çamaþýr makinesi kýlýklý teknoloji dolduramaz
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Yerli Otomobil
« Yantla #208 : 02 Kasm 2022, 21:41:54 »
Alnt
TOGG sipariþi veren ilk devlet baþkaný Ýlham Aliyev oldu.


Ýllere göre Togg renkleri.


https://mobile.twitter.com/saki552003/status/1587811851324526592?cxt=HHwWgMDUheudhYksAAAA

evrimd M.B.T

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 464
 • 30
Ynt: Yerli Otomobil
« Yantla #209 : 02 Kasm 2022, 23:42:27 »
Þu an hangi otomobil firmasý %100 otomobil üretebiliyor ki?Mercedes s klasse,bmw 7 seri otomobilden taiwan çipini söktüðümüz anda 1 metre gidemez araç.Gitmeyi býrak direk hurda.
Þu an çalýþtýðým ünlü alman otomobil firmasýnda motor,þanzuman ve aks alman.Gerisi birleþmiþ milletler topluluðu.Bir çok parça Türk malý.Direksiyon kutusu,makaslar,kaporta aksamý be þasi komple Türk malý.

Bir vatandaþ aracý gördüðünde bu alman malý diyor.Ama hiç kimse kaportasý Türk malý diye düþünmez.Sadece alman malý der.
Firma kazandýðý para ve dünyadaki marka tanýnýrlýðýna bakýyor.Parçayý kaliteli ve ucuz tam zamanýnda alabildiði yan sanayiye basýyor parayý..Alýp montajlatýyor.
Kritik parçalarý kendi üretir.Gerisi toplama olur.
« Son Dzenleme: 02 Kasm 2022, 23:45:02 Gnderen: M.B.T »