Gnderen Konu: F-16 Ýçin Yarý Stealth Bir Gövde Geliþtirmek Mümkünmüdür ?  (Okunma says 6270 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Sadece þunu düþünüyordum ve fikirlerinizi merak ettim arkadaþlar ;

F-16 Özgür projesine eþ eksenli bir çalýþma grubu oluþturup standart f-16 block-30 ve 40 lar için onlardaki motoru temel alan 2x sidewinder + 2x amraam veya               
2x sidewinder + 2 x seyir füzesi taþýyabilen bir F-16 gövdesi temelli ram boyalý ve stealth açýlý bir gövde geliþtirmek ve f-16 block -40 ve 30 daki alt sistemleri direk buna geçirmek. Hatta birde özgürdeki modernizeli halini geçirdiðimiz daha geliþmiþ bir versiyonunu yaparýz. 

Eðer sadece çok deðil düþman stealth uçaklara 50-60 km'lerde tespit edilebilen bir uçak olsa yeter. Çünkü bu menzillerde iir güdümlü füze yapmak mümkün. Zaten stealth olmayan hedeflere karþý özellikle mig ve su serisine karþý çok ölümcül olacaktýr. Kara hedeflerine ilk saldýrýda hele düþünemiyorum.

Mesela :

Direkt block 30 ve 40 larýný bu gövdelere çevirmek isteyen ülkeler için : Silent Falcon isimli bir modernize
Özgür Projesindeki son halli daha geliþmiþ versiyonu çevirmek isteyen ülkeler için : Advanced Silent Falcon isimli bir modernize

Bence güzel olur abd daha önce bunu düþünürdü ama F-35 sipariþlerini kesmemek için hiç girmedi bence buna. 4.600 adet üretilmiþ bir uçaktan bahsediyorum burada.

Sýrf bizim envanterde bile kullansak deli iþ yapar.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Stealth bileþenlerini ve çalýþma prensibini bilmiyorum ama tahminimce gövde tasarýmýnda sert çýkýntýlarý ortadan kaldýrdýðýmýzda gövde açýlarýnýn önemi kaplama malzemesinden fazla deðildir diye düþünüyorum.

F-16 üzerindeki hatlarý kompakt hale getirip de güzelce boyanýrsa neden olmasýn :)
Ýþte o ram boya muhabbetini halletmek mesele. Radar impulse’larý esasen elektromanyetik enerji. Bu enerjiyi absorbe edebilen malzemenin bulunmasý gerekiyor. Absorbe etmese bile nasýl ki iki farklý yoðunlukta ýþýðýn (o da elektromanyetik tayfta yer alan görünür dalga boyunda) indis farklarý sebebiyle bir yönde kýrýlmasý gibi gövdeye gelen elektromanyetik enerji kaplamadaki indis farkýyla kaplama içinde yüzey boyu iletilip uç kýsýmlarda toplanýrsa da bu baþarýlabilir gibi düþünüyorum.

Ýþte bu; “yahu ne iþimize yarayacak” demeden bilime yatýrým yapýlmasýyla baþarýlýr. Büzde de o yok.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Stealth bileþenlerini ve çalýþma prensibini bilmiyorum ama tahminimce gövde tasarýmýnda sert çýkýntýlarý ortadan kaldýrdýðýmýzda gövde açýlarýnýn önemi kaplama malzemesinden fazla deðildir diye düþünüyorum.

F-16 üzerindeki hatlarý kompakt hale getirip de güzelce boyanýrsa neden olmasýn :)
Ýþte o ram boya muhabbetini halletmek mesele. Radar impulse’larý esasen elektromanyetik enerji. Bu enerjiyi absorbe edebilen malzemenin bulunmasý gerekiyor. Absorbe etmese bile nasýl ki iki farklý yoðunlukta ýþýðýn (o da elektromanyetik tayfta yer alan görünür dalga boyunda) indis farklarý sebebiyle bir yönde kýrýlmasý gibi gövdeye gelen elektromanyetik enerji kaplamadaki indis farkýyla kaplama içinde yüzey boyu iletilip uç kýsýmlarda toplanýrsa da bu baþarýlabilir gibi düþünüyorum.

Ýþte bu; “yahu ne iþimize yarayacak” demeden bilime yatýrým yapýlmasýyla baþarýlýr. Büzde de o yok.

Ram boyasý hakkýnda çok ama çok önceden beri çalýþmalarýmýz var.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Nasýl yapýlacak bu yeni bir gövde yapmanýz yeni kanat yapmanýz yeni arka kanatlarý yapmanýz gerekecek. Yeni uçak yapacaksýnýz yani sonuçta. Ses hýzýný aþan bir makinenin kaportasýna altýndaki iskeleti taþýyýcý kýsmý tam uyumlu yapmadan deðiþtirmek mümkün olurmu akýl var mantýk var. Bu aliminyum yüzeyin altýnda onun sabitlendiði bir aliminyum iskelet var bu ikisi birlikte uçaðý oluþturuyor altýndakini deðiþtirmeden üstünü deðiþtirmek mümkün olmayacaðýna göre bu iþin tek yolu tüm uçaktaki her þeyi söküp çýkartýp yeni bir gövde tasarlayýp üretip her þeyi ona takmaktýr. Buda yeni bir uçak yapmak oluyor zaten
beðen

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
F-16 yari stealth  ucak olmaz olmaz olmaz olmaz olmaz

abd liler duymasin belli olmaz

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Nasýl yapýlacak bu yeni bir gövde yapmanýz yeni kanat yapmanýz yeni arka kanatlarý yapmanýz gerekecek. Yeni uçak yapacaksýnýz yani sonuçta. Ses hýzýný aþan bir makinenin kaportasýna altýndaki iskeleti taþýyýcý kýsmý tam uyumlu yapmadan deðiþtirmek mümkün olurmu akýl var mantýk var. Bu aliminyum yüzeyin altýnda onun sabitlendiði bir aliminyum iskelet var bu ikisi birlikte uçaðý oluþturuyor altýndakini deðiþtirmeden üstünü deðiþtirmek mümkün olmayacaðýna göre bu iþin tek yolu tüm uçaktaki her þeyi söküp çýkartýp yeni bir gövde tasarlayýp üretip her þeyi ona takmaktýr. Buda yeni bir uçak yapmak oluyor zaten

Ýddialý bir stealth beklenemez zaten ama pilonlarýn olmadýðý ufak bir gövde altý boþluk oluþturulup (içinde sadece A-A veya anti radyasyon mühimmat alabilen) kaplamasýyla düþük RCS  deðerine sahip bir uçak olabilir. 250 km deðil de 70 km uzaktan görülsün o bile kötü deðil. Kanat vs ana tasarýma çok ellemeden de bir nebze düþük rcs olabilir diye düþünüyorum.

Alnt yaplan: BATTLESTAR
Ram boyasý hakkýnda çok ama çok önceden beri çalýþmalarýmýz var.

Bu konuda sonuca ulaþmýþ baþarýlý çalýþmalar var mý bilmiyorum ancak malzeme bilimi üretimde önemli bir yer ve bu konuda genel eksikliðimize deyinmiþtim. Devlet tarafýndan Fizik ve kimya gibi ana dallardaki araþtýrmalar teþvik edilmeli. (Proje yapana para vs verirler ortalýk yine sahte tezlerle projelerle dolar gerçi)

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Muhtemelen hava alýðýnýn motoru fazlaca göstermesi en büyük problem olacaktýr. Ýkincisi ise hava hava füzelerinin açýkta olmasý. Ama yukarýdaki çizimler güzel olmuþ