Gnderen Konu: Savaþ alanlarýna yeni nefer: “Gölge Süvari”  (Okunma says 3766 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Savaþ alanlarýna yeni nefer: “Gölge Süvari”
« : 27 Nisan 2019, 16:24:38 »
FNSS, Gölge Süvari’yi IDEF19 Savunma Sanayii Fuarý’nda Türk Silahlý Kuvvetleri’nin beðenisine sunacak.Son dönemde insansýz kara araçlarý uygulamalarýnýn ülkemizde ve uluslararasý alanda kazandýðý öneme paralel olarak, FNSS, Gölge Süvari konseptini IDEF 2019’da sergileyecek. Her türlü kara platformuna uygulanabilen Gölge Süvari, IDEF 2019’da M113 aracý ile fuar katýlýmcýlarýna tanýtýlacak.

FNSS’nin Gölge Süvari konsepti:

Entegrasyona hazýr modüler birimler ile esnek çözümler
Ýnsanlý ve insansýz kullaným
Farklý mesafeler için haberleþme ve uzaktan kontrol çözüm alternatifleri
Araç içi ve dýþý çoklu gündüz/gece görüntü aktarýmý
Çok katmanlý veri iletimi güvenlik önlemleri
Ýleri gözetleme, lojistik, mayýn arama ve imha fonksiyonlarý

Gölge Süvari konsepti ile, kara platformunun uzaktan komutalý bir þekilde kullanýmý hedeflenirken, gerektiðinde aracýn sürücü tarafýndan kullanýmý opsiyonu da bulunuyor. Gölge Süvari konseptinin, harekat alanýnda lojistik destek, istihkam, mayýn temizleme, silah platformu gibi kritik görevler üstlenmesi bekleniyor. Platform üreticisi ve KOBÝ ortaklýðýnýn çok baþarýlý bir uygulamasý olan Gölge Süvari’nin gelecek yýllarda FNSS’nin tüm kara platformlarý için temel teþkil etmesi hedefleniyor.FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, FNSS’nin insansýz kara araçlarý geliþtirme çalýþmalarýna þöyle vurgu yapýyor: “FNSS, faaliyet alanýnda araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýna ciddi bir kaynak ayýrmaktadýr. Bunu yaparken de temel hedefimiz teknolojinin tabana yayýlmasýný saðlamaktýr. Gölge Süvari bu stratejinin önemli bir göstergesi olup, M113 ile Türk Silahlý Kuvvetleri ile dost ve müttefik ordularýn beðenisine sunduðumuz Gölge Süvari, insansýz kara araçlarý uygulamamýzýn sadece kavramsal kanýtýdýr (proof of concept). Orta vadede insansýz kara araçlarý alanýnda çok farklý araçlarý geliþtirmeye ve tanýtmaya hazýrlanýyoruz, bu konuda önemli çalýþmalarýmýz bulunuyor.”

http://defenceandtechnology.com/2019/04/26/savas-alanlarina-yeni-nefer-golge-suvari/


evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Maliyet Etken Çözüm: Gölge Süvari
« Yantla #1 : 23 Haziran 2020, 23:03:52 »
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su Nail Kurt, savunma medyasýnýn önde gelen isimleriyle canlý yayýnda buluþtu. Kurt, Gölge Süvari ve insansýz kara araçlarý çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu.Gölge Süvari Projesi'nin basit ama amacýna uygun, büyük gövdeli araçlarýn basit bir iþlemle insansýzlaþtýrýlabileceðinin gösterimini amaçlayan bir proje olduðu belirtildi. Son dönemlerde Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ÝKA ve ÝHA kullanýmý alanýnda farklý konseptler ve entegrasyon hususunda çalýþmalar yürüttüðünü belirten Kurt, sistemin basit bir uzaktan kumandalý araçtan farklarýnýn olmasý gerekliliðini vurguladý. Bunun için durumsal farkýndalýðý artýracak, personeli riske atmayacak görüntüleme donanýmý, ikaz sistemi gibi bileþenler için entegrasyon çalýþmalarý yürütüldüðünü açýklayan Kurt, ayrýca SSB'nin giriþimlerinin de yakýndan takip edildiðini sözlerine ekledi. Direkt ve endirekt kumandanýn saðlanmasý için haberleþme sistemi kurgulanmasý, dost unsurlara zarar vermeyecek yapýnýn kurgulanmasý gibi süreçlerin yürütüldüðünün de altýný çizen Nail Kurt, lojistik konuda platformlarýn büyük avantaj saðlayacaðýný belirtti. Ayrýca silah kulesi entegrasyonu ve mayýnlý alanlardaki kullanýma da deðinilirken FNSS'nin STM ile ÝHA'larý bir noktadan diðerine aktarabilecek, veriyi merkeze transfer edebilecek ve görev bitiminde uçucu sistemi üsse geri getirebilecek bir konsept üzerine ciddi çalýþmalar yürütüldüðü de açýklamalar arasýnda yer aldý.

Hâlihazýrda FNSS'nin çalýþýr haldeki 30 M113 ZPT'yi tedarik ettiðini belirten Nail Kurt, SSB'nin onay vermesi hâlinde platformlaýrn hýzla ve üretilebilir bir maliyetle Gölge Süvari'ye dönüþtürülebileceðini açýkladý.

https://c4defence.com/Gundem/maliyet-etken-cozum-golge-suvari/10185/1

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Fnss: “Gölge Süvari”.
« Yantla #2 : 25 Mart 2021, 11:52:45 »
Alnt
FNSS Ýnsansýz Kara Araçlarý Teknik Lideri Cankat AYKURT: “Savunma Sanayi Baþkanlýðý önderliðinde Ýnsansýz Kara Araçlarý (ÝKA) 3 kategoride ele alýnýyor; Hafif Sýnýf, Orta Sýnýf ve Aðýr Sýnýf.”

Hafif Sýnýf ÝKA
“Hafif Sýnýf araçlarda meskun mahalde askerlerin kolaylýkla taþýyabileceði ve binalarýn içinde ulaþamayacaklarý yerlere atýp oradaki görüntüyü gerideki askerlere ulaþtýrarak ileri görüþ kabiliyetini arttýracak sistemler deðerlendiriliyor. Ayný zamanda bomba imha araçlarý da bu kategoride yer alýyor.”

Orta Sýnýf ÝKA
“Orta Sýnýf araçlar iki aþamada deðerlendiriliyor; birinci seviye ve ikinci seviye. Þu anda dört yerli firmamýz bu konuda araçlarýný geliþtirdiler ve yarýþýyorlar. Ýkinci seviyede de bir sistem geliþtirildi ve geliþtirilmeye devam edilmekte.”

Aðýr Sýnýf ÝKA
“2018 yýlýnda Aðýr Sýnýf Ýnsansýz Kara Araçlarý da birinci seviye ve ikinci seviye olarak tanýmlandý. Birinci seviyede envanterde bulunan insanlý araçlarýn insansýzlaþtýrýlarak tekrar kullanýma kazandýrýlmasý tanýmlandý. Ýkinci seviyede de sýfýrdan, aðýr sýnýfta bir ÝKA’nýn tasarlanmasý bekleniyor.

“FNSS olarak Aðýr Sýnýf Ýnsansýz Kara Araçlarý’nýn birinci seviyesinde envanterdeki bir aracýn insansýzlaþtýrýlmasý konusunda “Gölge Süvari” isminde bir AR-GE çalýþmasý baþlattýk. Bu çalýþma ile elimizde bulunan bir M113 aracýný insansýzlaþtýrmak için bir faaliyet gerçekleþtirdik. Bu konsept dahilinde aracýmýza kameralar yerleþtirdik ve sensörler sayesinde de bu aracýn uzaktan komuta edilebilirliðine dahil konsepti sahada test ettik. Faaliyet sonunda bu çalýþmadan elde ettiðimiz verilerle halen çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.”

Ýnsansýz Kara Araçlarý’nýn Farklý Sistemlerle Entegrasyonu
“Gölge Süvari Projesi çalýþmasý sýrasýnda farklý konseptlerde de Ýnsansýz Hava Araçlarý (ÝHA) ile entegrasyon, Ýnsansýz Kara Araçlarý ile entegrasyon gibi teorik çalýþmalarýmýz, sahada pratik denemelerimiz oldu. Farklý firmalarla ÝKA-ÝHA ve Aðýr Sýnýf-Orta Sýnýf ÝKA entegrasyon çalýþmalarýný bir arada deneme fýrsatý bulduk.” ifadelerini kullandý.
https://www.savunmasanayist.com/fnss-insansiz-kara-araci-sunumu/

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
FNSS “Gölge Süvari”
« Yantla #3 : 17 Austos 2021, 20:26:22 »
« Son Dzenleme: 17 Austos 2021, 20:26:54 Gnderen: カメせ »

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
“Gölge Süvari”
« Yantla #4 : 03 Eyll 2021, 20:19:26 »