Gnderen Konu: OTOKAR AKREP II  (Okunma says 4951 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
OTOKAR AKREP II
« : 24 Nisan 2019, 20:08:33 »
Otokar’dan yeni savaþçý: AKREP II

Türkiye’nin kara sistemleri üreticisi Otokar, savunma sanayiindeki ilklerine yenisini ekledi. Geçen yýl geliþtirdiði Tulpar hafif tanký ile küresel çapta büyük beðeni kazanan Otokar, Türkiye’nin ilk elektrikli zýrhlý aracý Akrep II’yi, Sakarya’daki fabrikasýnda düzenlenen basýn toplantýsý ile tanýttý.Otokar’ýn savunma sanayiinde global bir marka olma hedefine cesur adýmlarla ilerlediðini kaydeden Genel Müdür Serdar Görgüç; “Kara sistemleri alanýnda sektöre öncülük eden ve birçok ilki kazandýran Otokar, savunma sanayiindeki iddiasýný yeni nesil zýrhlý Akrep II ile farklý bir boyuta taþýyor. Ýlk versiyonu Türkiye’nin ilk elektrikli zýrhlý aracý olan Akrep II, bize elektrikli araç teknolojisinin askeri araçlara uygulanmasýna yönelik bilgi ve tecrübe kazandýrýrken, Türkiye’nin askeri tip elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk adýmlarý olacak” dedi.

Koç Topluluðu þirketlerinden Otokar, savunma sanayiindeki iddiasýný Türkiye’nin ilk elektrikli zýrhlý aracý ile taçlandýrdý. Savunma sanayiinde 30 binden fazla ürünle Türkiye’nin yaný sýra beþ kýtada 30’dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlý kuvvetleri ile güvenlik güçlerine hizmet veren Otokar, Türkiye’nin ilk elektrikli zýrhlý aracý Akrep II’yi tanýttý. Otokar’ýn Sakarya’daki fabrikasýnda düzenlenen basýn toplantýsý Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ev sahipliðinde gerçekleþti.

Toplantýnýn açýlýþýnda Türkiye’nin savunma sanayiinde ürettiði rekabetçi ürünlerle dünyada dikkat çektiðini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Savunma sanayimizin ürettiði ürünler, araçlar, küresel çapta takdir topluyor. Türkiye’nin tek milli kara sistemleri üreticisi Otokar olarak biz de bu alanda ürettiðimiz araçlarýmýz ve teknolojimiz ile ülkemize katma deðerimizi artýrýyoruz. NATO ve Birleþmiþ Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar’ýn, kendi teknoloji, tasarým ve uygulamalarý ile ürettiði 30 binden fazla aracý Türkiye’de ve dünyanýn dört bir yanýnda aktif olarak kullanýlýyor. Araçlarýmýzýn ünü sýnýrlarýmýzý aþtý, ürettiðimiz araçlarla dünyada rekabetçi konuma ulaþtýk. Otokar, savunma sanayiinde artýk sadece ürün üretip satan deðil, bilgi birikimi ihraç eden, Türkiye’den teknoloji transferi yapan bir þirket konumuna ulaþtý” dedi.“Kara sistemlerinde yeniliklere yön veriyoruz”

Son 20 yýlda dünyada deðiþen tehditler nedeniyle silahlý devriye, keþif ve gerektiðinde meskûn mahal çatýþmalarýnda kullanýlabilecek araçlara olan ihtiyacýn arttýðýný ve yeni nesil zýrhlý araç Akrep II’nin buradan yola çýkarak geliþtirildiðini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç þunlarý söyledi: “Kullanýcýlarýmýzda her türlü keþif ve gözetleme görevleri baþta olmak üzere birçok silah sistemi entegrasyonuna imkân veren düþük siluetli, yüksek balistik korumalý bir zýrhlý araç ihtiyacýnýn geliþtiðini gözlemledik. 1995’te ürün ailemize eklediðimiz, yurtiçinde ve dýþýnda baþarýlar gösteren Akrep aracýmýz, silueti küçük, 3 kiþilik bir platformdu. Güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere karþý, sahip olduðumuz bilgi birikimimizi ve yüksek teknolojiyi kullanarak yeni nesil Akrep II’yi geliþtirip, ürün ailemize ekledik. Akrep II’nin yüksek atýþ gücü, üstün koruma ve beka kabiliyeti, yüksek hareket kabiliyeti, düþük silueti, çevikliði ile özellikle ihracat pazarlarýnda baþarý göstermesini bekliyoruz.”Gelecek teknolojilerine uygun olarak tasarlandý

Akrep II’nin farklý görevlere uyarlanabilecek þekilde modüler bir platform olarak tasarlandýðýný, aracý teknolojinin imkanlarýndan en üst derecede faydalanýlabilecek þekilde geliþtirdiklerini açýklayan Görgüç þunlarý söyledi: “Muharebe alaný koþullarý ve kullanýcý beklentileri sürekli deðiþiyor. Ordular, teknolojinin operasyonel avantajlarý ve lojistik verimliliðinden en üst düzeyde faydalanmak istiyor. Bu nedenle modern ordularda yeni nesil araç ve çözüm beklentisi artýyor. Daha fazla verimlilik ve performansý artýracak teknolojik çözümleri kullanmak istiyorlar. Tüm bu beklentileri göz önünde bulundurarak Akrep II’yi her türlü güncel ve gelecek teknolojik alt yapýya entegrasyon imkâný yaratacak þekilde tasarladýk. Örneðin, uzun soluklu keþif ve gözetleme sistemlerine uygun ekipmanlarla donatýlan bir Akrep II, yüksek tespit ve tanýma imkâný ile bu verileri eþ zamanlý olarak dijital bilgi sistemlerine aktarabilecek. Bu yönüyle Akrep II ileri teknolojileri askeri sahaya taþýmada öncü olacak”Türkiye’nin ilk elektrikli zýrhlý aracý

Bu yýl 14’üncü kez düzenlenecek IDEF’19 Uluslararasý Savunma Sanayi Fuarý’nda Akrep II’nin ilk kez sergileneceðini, fuarda aracý özel bir konfigürasyonla sunmak için çalýþmalarýn aylardýr devam ettiðini kaydeden Görgüç; “Teknolojik geliþemelerden bahsederken elbette alternatif yakýtlar da gündemimizde idi. Akrep II’yi alternatif güç gruplarýna da uygun olarak tasarladýk. Elektrik motoru ve geliþmiþ pillerle donatýlan Akrep IIe, Türkiye’nin ilk elektrikli zýrhlý aracý olarak IDEF 2019’da sergilenecek. Geleneksel zýrhlý araçlara kýyasla çeviklik, düþük termal iz, yüksek hýz ve sessizlik avantajlarýný bir arada sunan Akrep II, tüm dünyada ordularýn zorlu isterlerini karþýlayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip. Taktik performans beklentilerine de en iyi þekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakýt verimliliði, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamýnda da avantajlar sunuyor” dedi.Akrep II’nin Otokar ve Türkiye için bir mihenk taþý olacaðýný kaydeden Görgüç, “Otokar, Akrep II ile elektrikli araç teknolojisinin zýrhlý araçlara uygulanmasý yönünde eþsiz bir bilgi birikimi kazanmýþtýr. Bu geliþme, geleceðin hibrit ve otonom zýrhlýlarý için ilk adým niteliði taþýmaktadýr. Hedefimiz, Akrep II’nin Türkiye’nin teknoloji ihracatýnda öncü ürünlerden biri olmasýdýr” açýklamasýný yaptý.

http://defenceandtechnology.com/2019/04/24/otokardan-yeni-savasci-akrep-ii/evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #1 : 25 Nisan 2019, 00:22:55 »
« Son Dzenleme: 25 Nisan 2019, 00:34:44 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #2 : 25 Nisan 2019, 05:33:41 »
Þu uygulamanýn modern orduya yakýþan biçimi. Bu silahlar ateþleninince aracý yerinden oynatýyor ama Toyota araçlarda bile ne kadar iþe yarýyor gördük. Afrin görüntülerinde forumlarda hep böyle bir araç bizim orduyada lazým çok iþe yarar dedik Otokar yapmýþ iþte en þahanesini. Forumun klasiði buna bir OMTAS yada UMTAS adaptörü kule yanýna eklense lazým olunca birde füzesi olsa hazýr optiði filan varken abartmýþmý oluruz acaba bu sefer

« Son Dzenleme: 25 Nisan 2019, 05:37:00 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #3 : 25 Nisan 2019, 05:46:27 »
Ýyi de mubarek Akrep 2 yaptim diyorsun ozelliklerinden bahsetmiyorsun. Agirligi ne, motor gucu ne, silah çapý ne? At mi esek mi katir mi bu arac?
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #4 : 25 Nisan 2019, 08:01:06 »
Fuarda göstereceðiz diyor fuarada bir kaç gün var böyle ürünlerin lansmanlarý fuara býrakýlýr normal bir þey bu. Haber yani fuarda yeni ürünümüz ütanýtacaðýz haberi aslýnda. Otomobiller de fuarlarda tanýtýlýr ama haberi fuar öncesi basýna verilir herkes fuarý bekler detaylarý için.
beðen

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #5 : 25 Nisan 2019, 08:07:04 »
Fuarda göstereceðiz diyor fuarada bir kaç gün var böyle ürünlerin lansmanlarý fuara býrakýlýr normal bir þey bu. Haber yani fuarda yeni ürünümüz ütanýtacaðýz haberi aslýnda. Otomobiller de fuarlarda tanýtýlýr ama haberi fuar öncesi basýna verilir herkes fuarý bekler detaylarý için.

Evet o da dogru.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #6 : 25 Nisan 2019, 10:12:37 »
Otokar savunma ürünlerimiz arasýna elektrikli zýrhlý aracý kazandýrmak sureti ile yeni bir sayfa açmýþ olduðu için öncelikle  tebrikler , inþallah diðer üreticilerin de ürünlerini en erken zamanda görebiliriz.

Ýlk ürünü hemen hemen acýmasýzca eleþtirme amacý doðru olmamakle birlikte kanýmca taret bir miktar daha küçük olsa ,araç üzerinde daha estetik durabilir . Ayrica þoför mahali her ne kadar da geniþ görüþ alaný saðlayacak þekilde iri korumalý camlar ile donatýlmýþ olsa da ,kanýmca camlý bölümler için katlanabilir pancur ile donatýlmasý iyi olur.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #7 : 25 Nisan 2019, 10:28:39 »
90 mm'ye kadar silah taþýyabiliyormuþ. Otokar güncel ve yakýn gelecekteki olasý ihtiyaçlarý iyi analiz ederek güzel çözümler sunuyor.

Fransýzlarýn ayný amaç için tasarlamýþ olduklarý benzeri bir araç var.Fransýzlarýn aracý dizel motora sahip. Otokar ise tasarýmýnda kullandýðý elektrik motoru ile daha geliþmiþ bir araç sunuyor. Elektrikli aracýn sesi neredeyse yok ve termal izi çok daha az.

Günümüz kent savaþlarýnda Deðerli arkadaþýmýz Serkan'ýn da vurguladýðý gibi hafif ve çevik, ama etkili silah sistemleriyle donatýlmýþ pikaplarýn, zýrh ve gizlilik, durumsal farkýndalýk gibi özelliklerle geliþtirilmiþ hali.

Otokar'ý bu nedenle tekrar tebrik etmek lazým.

Hibrit araç konusunda, diðer baþarýlý firmamýz olan FNSS'in de seneler önce baþlayan bir çalýþmasý vardý. Kim bilir belki bu fuarda bir sürpriz de onlardan gelebilir.  ::)
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd uzasem06

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 192
 • 10
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #8 : 25 Nisan 2019, 13:08:57 »
Bence çok güzel bir Araç.  Ama en büyük soru elektrikli araçlarýn çalýþma yarý çapý.  Çünkü þehir içi görevlerde  iyi ama bir çatýþma durumunda . O þehirde zaten elektrik problemi olacaktýr . Mecbur görevi yapýp geri bir merkeze veya karargaha gelmek zorunda kalacaktýr.

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR AKREP II
« Yantla #9 : 30 Nisan 2019, 22:50:47 »
« Son Dzenleme: 30 Nisan 2019, 22:52:25 Gnderen: Archangel99 »