Gnderen Konu: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi  (Okunma says 131270 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #90 : 10 Aralk 2019, 21:06:10 »
SN Battlestar üstadým; Burada Gökdoðanýn 65 km menzili etkili menzil mi yoksa maksimum menzil mi? 240 km menzillere ulaþabilmek için iþ gövdenin biraz büyüyüp yakýtýn artmasýna ve boosterlara düþüyor anlaþýlan

Etkili menzildir. Bu füze amraam C-7'ye eþdeðer görülüyor. Yoksa elimizde çok az C-7 var yenilerine ihtiyaç vardý ama bu füzeyle kapatýlacak. C-7 füzesi içinde menzili 110 km felan ama etkili menzili 70 km iddialarý var.

Diðer konuya gelirsek 240 km tamamiyle benim farazi abartmam. Ama benzer aðýrlýktaki bir aster-30 çekirdek füzesi 120 km gidiyorsa buda 240'a çýkabilir demiþtim.

Ama daha çok 150 km küçük ihtimal olarakta 200 km gibi bir menzile odaklanmak mantýklýdýr. Keza çafrad ayr ve çfr menzili 150 km menzilli. Yani Umr'nýn tespit ettiði hedefin sýnýflandýrmasýný yapacak çfr radarý 150 km menzilli. Ha þöylede birþey var bu radarlarýn hepsi için 150+ ve 450+ km ibareleri var. Keza ideftede menzillerinin daha fazla olabileceði o ibarelere takýlý kalýnmamasý gerektiði söylenmiþti. Yani Resmiyette 150 km ancak gayri resmi daha fazla menzilli bir füze olabileceðini düþünüyorum.

Ýþin booster kýsmýnýn bizi ilgilendiren bir kýsým olduðunu açýkcasý düþünmüyorum. Bizim booster birikimimizi çöpe atsak , tersine mühendisliði çöpe atsak , gidip nike hercules'in 4 lü boosterlarýndan birisini (M5e1 diye geçer) g-40'a 2. aþama booster olarak monte etsek bile bu füze rahat 120-150 km'yi bulur. Örneðin standart bir amraam'ýn 3 katý aðýrlýðýndaki bir nike ajax çekirdek füzesi neredeyse m5e1 itiþine sahip bir booster ile 48 km'leri buluyor. Bence þu an yapýlan çalýþma istenilen menzil ve irtifa verilerine göre çekirdek füzeye gerekli booster'ýn hazýrlanmasý , birlikte uçuþ ve ayrýlma kinematiðinin belirlenmesi , radar sistemlerinin hazýr olmasý entegrasyon vb. iþler . Yoksa böyle bir füzenin 2021'den önce hazýr olmasý zor zaten .

Tabi her gülün bir dikeni olduðu gibi bu gülünde bir dikeni olacak. Gökdoðan tam aktif radar güdümüne sahip ne kadar isabetli bir füze ise de Siper'de eþ deðerlerine göre baþta kill rate yani baþarý oraný biraz daha düþük bir füze olabilir. Aslýnda baþarý oranýnda istenilen menzilinde önemi büyük.

Neden ?

Þu an elimizdeki en etkili hava-hava radar arayýcý baþlýðýn 65 km olduðunu varsayýyorum . Þimdi eðer biz 120 km istersen füze yolun 2 de 1'ini 150 km istersek 3te2 sine yakýn bir yolu gemideki veya yerdeki radardan güdümlenerek kat edecek demektir. Buda ne demek Rf Link demek bu da ne demek füze elektronik karýþtýrmaya açýk olmasý demek. Yani siz bu füzeye belirli elektronik destek sistemleri koymanýz ve ew dayanýmýný arttýrmanýz gerek demektir ki buda çekirdek füze için aðýrlýk ve maliyet artýþý ve lojistik karmaþýklýk anlamýna gelen bir yol demek. Fazla aðýrlýðýn daha düþük menzil demek olduðunu da hatýrlatayým. 

Þu an çekirdek füze olarak kullanabileceðimiz eski bozdoðan yeni gökdoðan var. Tabi birde G-40 var ki onun güncel durumu hakkýnda þu an bilgi yok. Siper'in maksimum menzilini ilk olarak ona koyabileceðimiz en uzun menzilli radar arayýcý baþlýk (bozdoðandaki mi olacak yoksa yeni mi bozdoðan'a o yeni baþlýk sýðar mý yoksa yeni gövdemi olacak ?)  sonra bu baþlýðýn menzili üzerine biz ekstra kaç km'ye kadar bu uçaðý elektronik tarruza dayanýklý yapacaðýz ve bu toplam menzil'e ulaþtýracak booster'ý yapacakmýyýz ? , Yaparsak bu haliyle füze vls sistemlerine çap ve uzunluk olarak sýðacak mý ? sýðmazsa katý yakýtlý roket motorunda geliþtirme ve yakýt içeriðinde geliþtirme olacak mý ?

Bu tarz sorularýn cevabýna bakýyor.  Ha kendi görüþümü sorarsan ben eðer çekirdek füze olarak g-40 kullanýlýrsa minimum 120 maks 150 km menzilli bir füze bekliyorum. Ama daha fazlasý olup bizi þaþýrtada bilir ancak zaman kýsýtlý . Bu tarz yüksek performanslar Hisar-U'da beklenebilir.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Hyperspace

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 532
 • 58
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #91 : 11 Aralk 2019, 20:04:52 »
   Detaylý cevabýnýz için teþekkürler üstadým.AIM-120C7 den elimizde çok az var derken en son 145 adetlik bir sipariþimiz söz konusuydu bunlarýn teslim edilmediði çýkarýmýný yapýyorum.Siper HSS Hisar-O üzerinden geliþtirilemez mi acaba? Uzayan boy,artan yakýt,geniþleyen çap.Elde kazanýlmýþ bir altyapý mevcut Hisar projeleri sayesinde.Bence hem EÝRS ler hem de kara konuþlu ÇAFRAD lar Siperin arama ve aydýnlatma radarlarý olacaktýr diye düþünüyorum

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #92 : 11 Aralk 2019, 20:26:05 »
   Detaylý cevabýnýz için teþekkürler üstadým.AIM-120C7 den elimizde çok az var derken en son 145 adetlik bir sipariþimiz söz konusuydu bunlarýn teslim edilmediði çýkarýmýný yapýyorum.Siper HSS Hisar-O üzerinden geliþtirilemez mi acaba? Uzayan boy,artan yakýt,geniþleyen çap.Elde kazanýlmýþ bir altyapý mevcut Hisar projeleri sayesinde.Bence hem EÝRS ler hem de kara konuþlu ÇAFRAD lar Siperin arama ve aydýnlatma radarlarý olacaktýr diye düþünüyorum

Hisar- O orta menzilli'den çok orta irtifa bir füze hocam. Kýsa menzil için tasarlanmýþ bir füze radar arayýcý baþlýða sahip deðil. Terminal safhaya kadar rf veri link ile daha sonra'da iir baþlýkla güdüm saðlýyor. Hisar-o yu direk alýp kullanmak zor. Bozdoðan altyapýsýna 2. aþama booster, rf veri link ve ew dayanýmýný arttýrýp gerekli entegrasyonu yaparak 2021-2022'ye yetiþecek bir sistem yapýlabilir.  Çafrad'ý kara bazlý sistemde kullanmak saçma olabilir . Çok maliyetli olacaktýr. Ama 360 derece açýdan öncelikli korumamýz gereken yerler mesela kýbrýs gibi yerlerde kullanýlacak siper bataryalarý için kullanýlabilir.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #93 : 11 Aralk 2019, 20:37:20 »
   Detaylý cevabýnýz için teþekkürler üstadým.AIM-120C7 den elimizde çok az var derken en son 145 adetlik bir sipariþimiz söz konusuydu bunlarýn teslim edilmediði çýkarýmýný yapýyorum.Siper HSS Hisar-O üzerinden geliþtirilemez mi acaba? Uzayan boy,artan yakýt,geniþleyen çap.Elde kazanýlmýþ bir altyapý mevcut Hisar projeleri sayesinde.Bence hem EÝRS ler hem de kara konuþlu ÇAFRAD lar Siperin arama ve aydýnlatma radarlarý olacaktýr diye düþünüyorum

Biz c-7'den 100 civarý bir aldýk sonra tekrar almak istedik o senatodan döndü. Hem aim-9x sayýmýz hemde c-7 sayýmýz yunanistandaki c-7/c-5 ve irst sayýlarý karþýsýnda çok az sayýda. Göktuðlar acil gelmeli.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #94 : 30 Aralk 2019, 09:58:32 »


Tübitak sage'nin geliþtirdiði roket motoru. Daha önce siper projesinde gökdoðan veya g-40 çekirdek füzesini belirli bir menzile çýkarttýktan sonra ayrýlacak roket booster'ý olabilir.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #95 : 07 ubat 2020, 12:27:10 »
Ýlk yerli ve milli havadan havaya füzelerimizin üretilmesi amacýyla yürüttüðümüz proje (GÖKTUÐ) kapsamýnda geliþtirilen BOZDOÐAN Görüþ Ýçi ve GÖKDOÐAN Görüþ Ötesi Füzelerinin testleri de baþarýyla gerçekleþti. BOZDOÐAN füzemizi, inþallah en kýsa sürede envantere alacaðýz. Bu baþarý sayesinde, uzun menzilli hava savunma sistemimiz SÝPER’in çalýþmalarýnda da önemli ilerleme kaydettik.

Cumhurbaþkaný bu açýklamayý yapmýþ. Bozdoðan ve gökdoðan sayesinde siper'de ilerleme kaydetmek demek, Siper'in gökdoðan veya g-40 temelli bir füze olmasý ihtimalini arttýrýr.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #96 : 07 ubat 2020, 17:25:20 »
G-40 ; sage tarafýndan geliþtirilen füze. 40 km. menzilli diye biliyorum.
 
Þimdi biz bu füzenin altýna booster ekleyip yüksek irtifa hava savunma füzesine mi dönüþtüreceðiz? O zaman G-40'ýn menzil ve irtifasý kaça çýkacak? TF-2000'e de koyabilir miyiz bu uzun menzilli füzeyi?
« Son Dzenleme: 07 ubat 2020, 17:27:49 Gnderen: serkan1976 »

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #97 : 07 ubat 2020, 18:54:03 »
G-40 ; sage tarafýndan geliþtirilen füze. 40 km. menzilli diye biliyorum.
 
Þimdi biz bu füzenin altýna booster ekleyip yüksek irtifa hava savunma füzesine mi dönüþtüreceðiz? O zaman G-40'ýn menzil ve irtifasý kaça çýkacak? TF-2000'e de koyabilir miyiz bu uzun menzilli füzeyi?

Ýrtifa hakkýnda kesin birþey söyleyemem. Ancak hava-hava füzelerini karadan attýðýmýzda menzili genel olarak (vl-mica ve sl-amraam da görülebilir.) 3/2 oranda azaldýðýný görüyoruz. Buradan bir ters çýkarým yaparsak G-40 füzesini savaþ uçaðýndan atýlan irtifa ve hýza mach 1-2 arasý hýza çýkaran bir booster geliþtirilirse demekki bu füze 40x3 =120 km gidebilir. Ýrtifa olarak da genelde 30 km çýkarlar. Zaten ben bu oran yüzünden kara konuþlu gökdoðan'ýn menzilini 40 km'ye çýkarýp 120 km'ye çýkmak için g-40'ýn yapýldýðýný düþünüyorum.

G-40 füzesinin görseldeki hali kanatlarý katlanýr halde zaten bu dikey atým sistemleri dolayýsýyla gemilerden atýlmasý için böyle yapýlmýþ. Siperde kullanýlmasýný düþündüðüm booster'da zaten bir kaç ileti önce yolladým.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #98 : 07 ubat 2020, 19:20:48 »
G-40'dan daha önce bahsettiðinizde bu füzenin bize bu kadar önemli bir aþama katettireceðini anlamamýþtým. O zaman tüm kara/gemi konuþlu hava savunma sistemimiz bu füzeye dayanacak...
Peki radar ve elektronik sistemlerimiz bu füzeyi güdümletecek seviyede mi? Yoksa "O iþi halledebiliriz bu iþin kilit unsuru bu füze! " mi diyorsunuz?

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #99 : 07 ubat 2020, 19:44:07 »
G-40'dan daha önce bahsettiðinizde bu füzenin bize bu kadar önemli bir aþama katettireceðini anlamamýþtým. O zaman tüm kara/gemi konuþlu hava savunma sistemimiz bu füzeye dayanacak...
Peki radar ve elektronik sistemlerimiz bu füzeyi güdümletecek seviyede mi? Yoksa "O iþi halledebiliriz bu iþin kilit unsuru bu füze! " mi diyorsunuz?

Siper deðil ama G-40'ýn kara konuþlu olarak gerektiðini düþünmüyorum. Bunun sebebini Hisar baþýðýnda geçen gün açýkladým.  Güdüm konusuna gelince Siper'i smart-s mk2 ve Akr-d blok 2/Mar-d ile güdümleyebiliriz.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;