Gnderen Konu: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi  (Okunma says 131267 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #120 : 11 Temmuz 2020, 00:57:51 »
Cahil hesabýyla eðer g-40 + Trg-300 roket motoru ve yakýt kýsmý kullanýrsa, blok-1 Siper'in muhtemel menzilini hesapladým ; (Doðru çýkmama ihtimalide ciddi anlamda var ama bir hesaptýr iþte.)

G-40 Füzesinin gerçek menzilinin hesaplanmasý :

Arkadaþlar G-40 füzesi gökdoðan hava hava füzesinin gövde çapýnýn ve yakýt haznesinin yüzde 50 geniþletilmiþ bir versiyonudur. Gökdoðan füzesinin menzili ilk baþta her ne kadar 65 km verdiyse de biz bunun sadece aktif radar arayýcý baþlýðý ile yapacaðý no escape zone menzili olduðunu aksi taktirde bu menzilde at-unut yapýlamayacaðýný söylmiþtik. Zaten Gürcan beyde menzilin daha uzun olduðunu söylemiþtir.

Þimdi bu füzenin orduda yerine geçeceði ve/veya ihtiyacýný karþýlýyacaðý füze 105-120 km menzilli amraam-c7 füzesidir.  Meteor vb. füzeler kendilerinden beklenen yüksek vuruþ yüzdelerini yakalamak için genelde midcourse terminal aktif radar güdüm kullanýrlar. Ancak meteor füzesi biraz afaki bir füzedir. Çünkü verileri oldukça deðiþmiþtir. Ýlk çýkacaðý zamanlarda motoru 250-300 km'ye gitmeye müsait olduðu ve üstündeki aktif radar arayýcý menzili 75 km olduðundan 300 km menzil terminal aktif radar güdüm diye verdiler. Ama daha sonra vuruþ yüzdesi konusunda amraam-d'yi geçtiðini göstermek için 150 km menzil ve midcourse yani yolun yarýsýndan itibaren aktif radar güdüm diye belirttiler. Tabi en son menzil 100+ diye lanse etmeye baþladýlar operasyonel kabiliyetleri reklam etmemek amaçlý.

Ki açýkcasý bende gökdoðanýn midcourse aktif radar güdümlü olacaðýný düþünerek menzilinin 120-130 km olacaðýný düþünüyorum. Yine vl mica ve sl-amraam'dan bildiðimiz üzere hava hava füzeleri karadan atýldýðýnda menzillerinin aþaðý yukarý 3/2'sini kaybediyor. Yani gökdoðanýn kara konuþlu menzili muhtemelen 43 km'dir. G-40'da gökdoðanýn gövde çapý ve yakýt haznesi yüzde 50 geniþlediðinden 43 +21.5 =64.5 veya 65 km iþte. A bakýn þu iþe G-40 gökdoðanýn 65 km menzilli olduðunu düþündüðümüz aktif radar arayýcý baþlýðýný kullanýyor ve tam aktif güdümlü bir füzedir.  Ben açýkcasý ordunun yüzlerce üretilecek bir füzede 40 km menzilliyken 65 km menzilli bir baþlýðý kullanýp onun fazla maliyeti soðutmasý vs. uðraþacaðýný sanmam.

Ha bu arada ufak bir not. Gökdoðan amraam'ý örnek alan bir füze G-40 'da essm'i ya Essm ile amraam arasýnda da 1.5 katý gövde yarý çapý farký var. Yani toparlarsak G-40'a 65 km menzil 20 km irtifa diyelim. Þimdi füze ve roketler genelde dümdüz yukarý fýrlatýlýrsa yatay menzillerinin 2 de 1'i uzunlukta irtifa týrmanýr. Yani g-40'ý direk düz atsak 20x2 = 40 km + 65 km (20 km irtifadaki menzili) = 105 km (füzeyi dümdüz anti tank gibi atsak menzili)

------------------------------------------------------------------------

Booster Etkisi ;Burdan gördüðümüz birinci aþama füze ve ikinci aþama booster arasýndaki çap oranýyla booster olarak Trg-300 roketinin yakýt ve roket motoru kýsmýnýn kullanýlabileceðini düþünüyorum.

TRG-300'ün harp baþlýksýz aðýrlýðý 480 kg ve total de 580-600k füzeyi 120 km menzile taþýyabiliyor. Bunun için topçu roketinin 60 km menzile ve 20 km irtifaya yükselip ayný mesafeyi geri düþmesi lazým . Yani yatay atsak menzil potansiyeli 600 kg'da 20x2 =40 +60 km = 100 km.

Ancak G-40 tarzý füzeler 500-600 kg olacaðýndan +480 kg booster ya biz total de 1200 kg diyelim füzeye fazladan fazladan. Bu kiloda booster 10 km irtifa + 30 km menzile çýkar freefall düþmek için. yani 10x2 = 20 +30 km yatay menzil = 50 km anti tank gibi komple yatay atýlýrsa menzili.

-------------------------------------------

Siper Potansiyeli =

105 km G-40 toplam menzil potansiyeli + 50 km Booster'ýn 1200 kg'da potansiyeli = 155 km . Füze 20 km irtifaya çýkacaksa 20x2 = 40 km kaybeder 115-120 km Menzil ve 20 km irtifa verisine ulaþýrýz.

Tabi birde Hisar-Gums'dan önce bu sistemin bir anti balistik versiyonu yapýlmak istenirse ve Pac-3 Mse  gibi ki onda da iki yönlü dacs var sanýrým geçen tübitakta gördüðümüz gibi , irtifa'da 40 km hedeflenirse 40x2 = 80 km menzil kaybý yani 155 - 80 km = 75 km menzil 40 km irtifa olur terminal iir/lwir güdüm + dacs pif paf güdüm olur. Çokta güzel olur.

Ha bu arada birde siper için 70 km civarý menzilli olacaðýna dair bazý iddialarda daha vardý belki o anti balistik versiyonudur .

-----

Kýsaca benim yorumlamam bu kadar.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #121 : 11 Temmuz 2020, 08:53:08 »
Siper: 120km menzil ; 20  km irtifa olacak

Doðru mu hocam?

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #122 : 11 Temmuz 2020, 09:38:03 »
Siper: 120km menzil ; 20  km irtifa olacak

Doðru mu hocam?

Benim tahminimce evet. Asla kesin birþey demiyorum.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #123 : 11 Temmuz 2020, 11:43:22 »
Hisar u ile siper arasýndaki fark nedir peki?

Bir bilgi karmaþasý yada isim karmaþasý var sanki.

Benim bildiðim siper pac2/pac3 misali

Hisar u ise eurosam ile birlikte geliþtiriliyor.

Biri bölge savunmasý iken diðeri atmosfer dýþý balistik füzelere karþý olmasý lazým

Aradaki tam farký bilen Var mý?

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #124 : 11 Temmuz 2020, 13:19:05 »
Eurosam ile hiçbir þeyin geliþtirildiði yok... Eurosam mevzusunu ABD , S-400 meselesinde bize fazla yüklenmesin diye biz uydurduk.

"Eyy ABD , biz sadece Ruslarla deðil Avrupalýlarla da gerekirse Patriot için sizinle bile oturup çalýþýrýz" diyerek sözümona ABD ve Avrupayý 3 gramlýk zekâmýzla oyalamaya çalýþtýk.

Yahu Eurosam da Fransa varken bizim onlarla ortak birþey geliþtirmemiz mümkün mü?😡😡😡

Hisar , Roketsan'ýn ; Siper , Sage'nin liderliðinde yürütülen projeler diye biliyorum...

Sayýn Battlestar 'ýn Siper için verdiði 120 km menzil ; 20 km irtifa deðerleri Aster-30'un deðerleriyle birebir ayný.
Ýlk defa hava savunma füzesi yapan Türkiye için bu deðerler harika...

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #125 : 11 Temmuz 2020, 13:50:17 »
Hisar u ile siper arasýndaki fark nedir peki?

Bir bilgi karmaþasý yada isim karmaþasý var sanki.

Benim bildiðim siper pac2/pac3 misali

Hisar u ise eurosam ile birlikte geliþtiriliyor.

Biri bölge savunmasý iken diðeri atmosfer dýþý balistik füzelere karþý olmasý lazým

Aradaki tam farký bilen Var mý?

Þimdi þöyle. Ýlk olarak þu an resmi olarak Hisar-U ve HiSAR Gums olarak bir proje baþlamadý. Ancak bunu roketsanýn planlamasý olduðunu biliyoruz.Þimdi aslýna bakarsan olay þöyle ;

Bu s-400, patriot olaylarý kabak tadý vermeye baþladýðý bir kaç sene önce olay baþladý aslýnda. Bunu gürcan beyde söyledi Gökdoðaný ilk karadan ateþlediklerinde bu füzenin ayrýca karadan havaya kullanabileceðini de farkettiler. Aslýnda farketmeleri de zor olmadý yaný baþlarýnda çekirdek füze olarak mica rf kullanan aster gibi baþarýlý bir örnek vardý.

Tabi siper yoluna çýkýlmasýnda bence en önemli etkenlerden birisi de gökdoðan'ýn  65 km menzilli müthiþ aktif radar arayýcý baþlýðý bana göre . Amraam boyutlarýnda bir füze burun çapýna 65 km menzilli bir baþlýk sýðdýrmak adeta Türkiye'nin Gan teknolojisinde geldiði noktayý gösterir cinstendir. Yani sana þöyle söyleyim gökdoðan'ýn aktif radar baþlýðý kanýtlardan yola düþtüðümüz gibi eðer 65 km menzilli ise þu an envanterdeki c-7'lerin iki katý D amraamlarýnda 1.5 katý. Ki adamlar D modelinde 150-160 km menzilden bahsediyor.

Bu nedemektir biz Aim-120d amraam vuruþ oranýndan daha etkin bir füze olacak gökdoðan. (nedenlerini daha önce anlatmýþtým.) D ile ayný vuru oranýna getirdiðimizde ise yaklaþýk 240-250 km menzillerde füzelere konulabileceðini düþünüyorum. Kýsaca bu baþlýktan biz daha çok ramjetli akdoðanlar ve siperler çýkartabiliriz.

Ýþte belkide bu kapasiteyi fark eden Tübitak Sage dedi ki biz bu füzeye ikinci aþama booster roket takýp , bu füzeyi çafrad ve/veya teirs, mar-d, akr gibi radarlarla konuþturursam yerli asteri yaparým. Tabi ilk  olarak gökdoðaný attýlar ve muhtemelen gökdoðanýn yerden atýldýðýnda menzili 30-35 km vb. çýktý. Sonra eldeki booster olarak kullanýlabilecek roketlere bakýlmýþtýr muhtemelen. Unutmayalým bu projede ana hedef HIZ. Çünkü s-400'de patriotta iki ucu sakat projeler. Bir an önce yerli sistemi yapmak gerekti. Yeni booster tasarlamakla uðraþýlamayacaðý için ya 600 mm çaplý bora füzesinin yada 300 mm kasýrga'nýn motor ve yakýt kýsmý booster amaçlý kullanýlmasý öngörülmüþ füze gemiden atýlacak diye 300 mm seçilmiþtir. Ancak gökdoðanýn kara'dan atýlan versiyonu hem bu booster ile 120 km'leri bulamayacaðýndan hemde içine yapýlacak ek eklemelere uygun gövdeye haiz olmadýðýndan gökdoðan füzesi çapýný ek yakýt ve ek alt sistem için 1.5 katý büyütülüp yine gökdoðan arayýcý baþlýklý olduðu deklare edilen bana göre menzili 55-65 km menzilli ama resmi olarak 40 km menzilli olduðu dediði deklare edilen Siper G-40 füzesi yapýldý.

Herkes dedi ki Sage 40 km menzilli orta menzilli hava savunma füzesi yaptý ama bana göre iþ tam olarak böyle deðildi ;

1- Bizim kuvvet asla essm varken 40 km menzilli bir füzeyi onaylamaz. Hiçbir kuvvet yerli sistem yapýlýrken eldekinden daha kötü deðil en az eþiti veya daha iyisini isterlere koymuþtur.

2- 40 km menzilli bir füze için bu kadar tantanaya gerek yok. Hisar-O RF füzesine ufak bir 2. aþama booster ile 40 km'lere çok rahat çýkar ve çapýda quadpack'a yeterdi.

3- G-40'ýn çizimleri ortaya çýkan siper füzesinin ucundaki ilk aþamaya çok benzemesi ve füzenin g-40 deðil siper g-40 olarak ilk lanse edilmesi bu füzenin aslýnda Siper füzesinin ilk aþamasý için tasarlandýðý ve tekil olarak da orta menzilde quapack olarak kullanabileceði bize lanse edildi. Ben böyle düþünüyorum

4- Açýkcasý G-40'daki 40 tabirininde biraz füzenin ve gökdoðanýn asýl kabiliyetlerini perdelemek için kullanýldýðýný düþünüyorum. Gökdoðanýn C-7'ye eþdeðer olacaðýna dair tüm dediklerimiz bir kenara atýlsa füze 65 km menzilli olsa bile siz onu karadan atacaksýnýz , yakýt haznesini 1.5 kat arttýracaksýnýz birde cold launchtan atýp ilk mukavemette yakýt harcamasýný engelleyeceksiniz ve menzili 40 km olacak imkansýz.


--

Yani sonuç olarak biz siper projesinde, kendi tahminlerime göre ilk aþama olarak G-40 füzesi kullanan 65 km no escape zone a sahip rf datalink + midcourse aktif radar güdüm kullanan ikinci aþama olan muhtemelen trg-300 kasýrganýn roket motoru var yakýt haznesini kullanan, denizde çafradla entegre karada alay bazýnda 600 km s band teirs radarýndan bilgi alan , batarya bazýnda 100-120 km menzilli mar-d radarýnýn kara konuþlu versiyonu ve rf datalink aydýnlatmasý için akr-d block 2 gibi bir radar kullanan yine alay yapýsý içinde çeþitli komuta kontrol , ed/et sistemleri ile desteklenecek awacs ve herikss sistemi içinde bir sistem olacak.

Ancak diðer yandan son zamanlarda farklý þeylerde duymaya baþladýk bunlar terminal aþamada ekstradan iir/lwir güdüm ve dacs itki yönlendirme sistemlerine dair þeyler. Tabi bunlar hep anti balistik kabiliyetine dair þeyler. Þunu asla unutmayýn arkadaþlar terminal aþamada iir güdüm olmayan ama özellikle dacs itki yönlendirme olmayan hiçbir füzenin srbm'ye karþý bile etkinliði çok ama çok az olacaktýr. Toparlarsak 2021'de eðer siper'in ilk denemelerini görürsek bu iir/lwir + dacs iþi ve abm iþi siper blok 2'yi bekler. Ama 2023'ü bulursa bunlarda olur. Uzun menzilde srbm'ye karþý etkin bir siper olur ama bence o iþ siper blok 2'ye kalýr çünkü acil füze lazým ve kaç kere siper ilk baþta uçaklara karþý etkin olacak dendi zaten.

----------------------

Þimdi gelelim Hisar-u Ve Hisar Gums kýsmýna. Þimdi bu alanda her þey daha teorik gidecek. Þimdi Roketsan Eurosam ile çalýþýyor. ama daha çok aster projesinde deðilde anti balistik kýsmýnda. Zaten aster-30 ile aster block 2 bmd çok farklý tip ve tarzda füzeler bknz :Hisar-u'da 100-120 km menzilli standart hava savunma tarzda bir füze bekleyeceðimizi ben sanmýyorum. Benim beklentim Hisar-U'da G-40'ý yine birinci aþama kullanan ama booster kýsmý olarak 600 mm çapa sahip bora'nýn booster kýsmýný kullanan bir füze olabilir. Harp baþlýðý olarak yaklaþma tapalý, ekstra dacs ve terminal lwir güdümlü bir füze olabilir.  Aktif radar baþlýðý Siper'de gökdoðanýn 65 km menzilli baþlýðýný kullanýrken bunda gökdoðanýn takribi 180 mm çaptaki burnu için tasarlanmýþ deðilde G-40'ýn yine takribi ve tahmini 260 mm civarý burnu için geliþtirilecek muhtemelen 1.5 kat daha güçlü ve 100 km civarý menzilli aktif radar arayýcý baþlýða sahip bir füze olabilir.

Tabi burada þöyle bir nokta da var. O da deniz kuvvetlerinin tutumu, Hisar-u'yu geliþtirmek onun yeni aktif baþlýðýný onun soðutmasýný güç ihtiyacý falan derken seneler geçer. Deniz kuvvetleri derse eðer arkadaþ benim tf-2000'lerimde çafrad gibi bir sistemim var. Siper'den daha güçlü bir füze istiyorum . Zaten ben bu gemiyi geçmiþte sm-3, sm-6'nýn hayaliyle tasarladým, bende isterim der ise eðer iþ deðiþir.

Yani sonuç olarak Hisar-U bence Arrow-2 (tip ve prensip olarak ) gibi bir füze olabilir ;Tabi menzil ve irtifa dengesi isterlere göre deðiþecektir.


Hisar- Gums  ise daha çok kinetik baþlýklý geliþmiþ dacs'lý exo atmosferik arrow-3 gibi bir þey olabilir. Ama tabi üretilmesi kaç seneyi bulur Allah bilir.

Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #126 : 11 Temmuz 2020, 14:24:16 »
Kafa iyice karýþtý.

Þunu konuyu anlatýrken , neden dünya'daki sistemlerle karþýlaþtýrmasýný yapmýyorsunuz , daha basit olmaz mý?

Örneðin;
Essm orta irtifa gemi konuþlu hava savunma füzesi yerine : ???
S-400 füze sistemi yerine : ???
Hava solumayan,atmosfer dýþý balistik füze savunma füze sistemi: ???
Tf-2000 gibi gemi konuþlu yüksek irtifa bölge hava savunmasý için: ???

Bu soru iþaretleri yerine hangi yerli füzelerin ismi yazýlacak.? Diðer türlü kafamýz karýþtý
« Son Dzenleme: 11 Temmuz 2020, 14:25:10 Gnderen: serkan1976 »

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #127 : 11 Temmuz 2020, 18:51:33 »
Kafa iyice karýþtý.

Þunu konuyu anlatýrken , neden dünya'daki sistemlerle karþýlaþtýrmasýný yapmýyorsunuz , daha basit olmaz mý?

Örneðin;
Essm orta irtifa gemi konuþlu hava savunma füzesi yerine : ???
S-400 füze sistemi yerine : ???
Hava solumayan,atmosfer dýþý balistik füze savunma füze sistemi: ???
Tf-2000 gibi gemi konuþlu yüksek irtifa bölge hava savunmasý için: ???

Bu soru iþaretleri yerine hangi yerli füzelerin ismi yazýlacak.? Diðer türlü kafamýz karýþtý

Onlarýn karþýsýna direk yazamazsýn hep isterler doðrultusunda þekillenmiþ sistemler. Sadece þunu bil ;

G-40 gemi/Kara konuþlu orta menzilli füze
Siper gemi kara konuþlu uzun menzilli füze
Hisar-U ve Gums belirsiz.

Bitti.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #128 : 11 Temmuz 2020, 19:05:25 »
G40: Essm
Siper: Aster30
Hisar U ve Gums :Aster30 1NT balistik füze savunmasý

Doðru mu?

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #129 : 11 Temmuz 2020, 19:35:31 »
G40: Essm
Siper: Aster30
Hisar U ve Gums :Aster30 1NT balistik füze savunmasý

Doðru mu?

Tam olarak deðil ama yani.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;