Gnderen Konu: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi  (Okunma says 131268 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #110 : 15 Nisan 2020, 11:24:24 »
Evet hocam, 4 defa okudum, 2 yeri not aldým yazdým.

Doðru, yüzde 95 ayný. Çünkü sadece füzenin yarý aktif güdüm kýsmýndaki çalýþma þekli anlatýmýmýz farklý.

Sanýrým uyuþamadýðýmýz nokta, siz radar ve füze fýrlatma aracýný coðrafi olarak ayný yerde düþünerek yorum yazdýnýz.

Ben ise anlýk hava resmini oluþturan tüm unsurlarý yani radarlý uydu, multi sipektral optikli uydu, avaks uçak, yer radarlarýnýn tüm çeþitleri, gemilerin radarlarý, havada jet savaþ uçak radarlarý v.s v.s.

Yani, artýk bi hss yada h/h füzesi bi radarýn kontrolünden çýkýp baþka bi radarýn kontrolünde hedefe seyrini sürdürebiliyor. Bu yüzden füze gidebildiði kadar gitsin deniyor.

S400 füze fýrlatýcýda 4 ayrý menzilleri farklý farklý füze var. En kýsasý sanýrým 50-60 km den baþlayýp, 400km ye kadar gidiyor ve sistem hedefe ve hedefin menziline göre füze atýyor. Patriot da ayný. Denizde ki aegis sisdemi de ayný þekilde.

Düþünsenize, suriyedeki f16-barýþ kartalý ortak atýþýný. Elimizde meteor füzesi gibi 200km menzil erimli bi füze olsa idi, f16 sýnýrda, e7-t avaksýmýz suriye uçaðýný kalkar kalkmaz görecek, f16 füzeyi atacak, bizim birliklere gelmeden uçak vurulmuþ olacaktý. Resmen suriye üzerinde, uçuþa yasak bölge ilan ederiz.


evrimd fýrtýna getiren

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 212
 • 13
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #111 : 15 Nisan 2020, 11:30:07 »
Düþünsenize, suriyedeki f16-barýþ kartalý ortak atýþýný. Elimizde meteor füzesi gibi 200km menzil erimli bi füze olsa idi, f16 sýnýrda, e7-t avaksýmýz suriye uçaðýný kalkar kalkmaz görecek, f16 füzeyi atacak, bizim birliklere gelmeden uçak vurulmuþ olacaktý. Resmen suriye üzerinde, uçuþa yasak bölge ilan ederiz.

Sayýn @Alpars öyle bir atýþ olmadý F16 kedi radarý ile güdümleyip vurdu, o sadece þehir efsanesi.AÝM120-C7 öyle bir donanýma sahip deðil

evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #112 : 15 Nisan 2020, 12:41:41 »
Hocam orda, f16 nýn vurmasý için hedefi belli bi mesafe takip etmesi bunun içinde sýnýrý geçmesi gerekirdi. Bu da olamayacaðý için mecbur e7t devredeydi tezi bence doðru.

Ayrýca aim 120 ile ilgili wiki pasajýnýn çevirisini okuyun.

**AMRAAM uzun menzilde ateþlendiðinde iki aþamalý kýlavuz kullanýr. Hava taþýtý, fýrlatmadan hemen önce füzeye veri ileterek hedef uçaðýn kalkýþ noktasýndan konumu, yönü ve hýzý hakkýnda bilgi verir. Füze, dahili ataletsel navigasyon sistemini (INS) kullanarak bir engelleme rotasýnda hedefe uçmak için bu bilgileri kullanýr . Bu bilgiler genellikle fýrlatma uçaðýnýn radarý kullanýlarak elde edilir, ancak kýzýlötesi bir arama ve izleme sisteminden, baþka bir savaþ uçaðýndan veya bir AWACS uçaðýndan gelen veri baðlantýsýndan gelebilir .

Fýrlatmadan sonra, ateþ eden uçak veya vekil hedefi takip etmeye devam ederse, hedefin yönündeki ve hýzýndaki deðiþiklikler gibi periyodik güncellemeler, fýrlatma uçaðýndan füzeye gönderilir ve füzenin, arka kanatçýklar, böylece sepet içindeki hedef uçaðý " füzenin radar görüþ alanýný hedefe kilitleyebileceði " yakalayabilecek kadar yakýn olacak þekilde kendi kendini toplayan bir mesafeye yaklaþabilir. fýrlatma uçaðý tarafýndan desteklenmeyen uçak).

AMRAAM kullanan tüm silahlý hizmetler, AMRAAM'ýn bazý senaryolardaki etkinliðini sýnýrlayan, kurs ortasý güncelleme seçeneðini satýn almayý seçmemiþtir. RAF baþlangýçta için kullanýlmasý ortasý kurs güncelleme deðil tercih Tornado F3 , sadece onsuz keþfetmek için, kuvvet (BVR) AMRAAM görsel aralýðýn ötesinde daha etkisiz olduðu daha eski niþan kanýtladý Testi güdümlü yarý aktif radar BAE Skyflash silahý —AIM-120'nin kendi radarý, fýrlatma uçaðýnýnkine kýyasla mutlaka sýnýrlý menzil ve güce sahiptir.

Terminal sahne ve darbe   Düzenleme
Füze kendi kendine güdümlü mesafeye kapandýðýnda, aktif radar arayýcýsýný açar ve hedef uçaðý arar. Hedef beklenen konumda veya yakýnýndaysa, füze hedefi bulur ve kendini bu noktadan hedefe yönlendirir. Füze kýsa menzilde, görsel menzil içinde (WVR) veya yakýn BVR'de ateþlenirse, fýrlatmadan hemen sonra aktif arayýcýsýný kullanabilir ve füzeyi gerçekten "ateþle ve unut" yapar. [ alýntý gerekli ]

Boresight Görsel mod   Düzenle
Radar köleli modun dýþýnda, "Görsel" adý verilen ücretsiz bir yönlendirme modu vardýr. Bu mod radar rehberliði gerektirmez; füze sadece ilk gördüðü þeye ateþ eder ve kilitlenir. Bu mod savunma atýþlarý için, yani düþmanýn sayýsal üstünlüðü olduðunda kullanýlabilir.**

Araþtýrdýðým kadarý ile c serilerinin hepsi **network** kabiliyetli galiba.

https://www.google.com/search?q=amraam&client=ms-android-a1-longcheer-rev&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYmbyBkeroAhXEvosKHXyjAE4Q_AUoAXoECBQQAQ&cshid=1586943540077&biw=346&bih=487&dpr=3.13#imgrc=Mx6ROvx6Orll5M

Füzenin ön ve arka kanatlarý arasýnda kalan harici parça network anteni imiþ.

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #113 : 15 Nisan 2020, 15:48:17 »
Battle star hocam, yarý aktif güdümde, füze atýþ yada aydýnlatma radarýnýn hedef konum bilgilerine göre fýrlatýlýr, füze kendi seyrüsefer kabiliyeti ile hedef konumuna yönelip uçuþa baþlar. Füze klavuz radardan ara ara konum bilgileri alarak hedefe doðru yaklaþýr. Bu iþlem için datalinke gerek yok çünkü füze hedefden yansýyan sinyalleri yada radar sinyalleri üzerinden bilgiler gelebilir füzeye. Füze hedefe yeteri kadar yaklaþtýðýnda füze kendi radarýný açýp hedef de patlayana kadar kendi radarý ile gider.

Füzeleri güdümleyecek bi yer radarý 150-200 km menzili olur. Yada bi avaks uçaðý 500-600km menzili var. Yani, yeter ki füze gidebildiði kadar gitsin, güdümde sýkýntý yok. Füze kendi radarýný, hedef kendi radarýnýn menziline girince açar.

Hocam sen benim iletiye okuduðuna eminmisin ? Çünkü þu an yazdýðýnla benim yukarýda yazdýðýn yüzde 95 ayný. Tek farklý olan ben diyorum ki füze radar baþlýðýndaki alýcý anteninde bir menzili var. Siz diyorsunuz ki yok  isterse 1000 km öteden yansýsýn alýyor.

Sanýrým biriniz sadece yarý aktif radar ile terminal safhaya ulaþýldýðýný diðeriniz ise data aktarýmý ile ulaþýldýðýný düþündüðünüz için arada %5 fark çýkýyor.

Hedef koordinatlarýnýn kýsa periyotlarla füzeye data olarak iletilebildiði bir sistemde yarý aktif radarýn alýcý menzili önemini yitirmiþ olmaz mý? (Ha karýþtýrmaya daha açýk o ayrý)


evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #114 : 15 Nisan 2020, 15:55:41 »
Battle star hocam, yarý aktif güdümde, füze atýþ yada aydýnlatma radarýnýn hedef konum bilgilerine göre fýrlatýlýr, füze kendi seyrüsefer kabiliyeti ile hedef konumuna yönelip uçuþa baþlar. Füze klavuz radardan ara ara konum bilgileri alarak hedefe doðru yaklaþýr. Bu iþlem için datalinke gerek yok çünkü füze hedefden yansýyan sinyalleri yada radar sinyalleri üzerinden bilgiler gelebilir füzeye. Füze hedefe yeteri kadar yaklaþtýðýnda füze kendi radarýný açýp hedef de patlayana kadar kendi radarý ile gider.

Füzeleri güdümleyecek bi yer radarý 150-200 km menzili olur. Yada bi avaks uçaðý 500-600km menzili var. Yani, yeter ki füze gidebildiði kadar gitsin, güdümde sýkýntý yok. Füze kendi radarýný, hedef kendi radarýnýn menziline girince açar.

Hocam sen benim iletiye okuduðuna eminmisin ? Çünkü þu an yazdýðýnla benim yukarýda yazdýðýn yüzde 95 ayný. Tek farklý olan ben diyorum ki füze radar baþlýðýndaki alýcý anteninde bir menzili var. Siz diyorsunuz ki yok  isterse 1000 km öteden yansýsýn alýyor.

Sanýrým biriniz sadece yarý aktif radar ile terminal safhaya ulaþýldýðýný diðeriniz ise data aktarýmý ile ulaþýldýðýný düþündüðünüz için arada %5 fark çýkýyor.

Hedef koordinatlarýnýn kýsa periyotlarla füzeye data olarak iletilebildiði bir sistemde yarý aktif radarýn alýcý menzili önemini yitirmiþ olmaz mý? (Ha karýþtýrmaya daha açýk o ayrý)

Karýþtýrmaya daha açýk + bir sinyalin yayýnlayýcýdan çýkýp hedefe çarpýp geri dönüp tekrardan link ile kordinat anlamlandýrýlarak füzeye iletilmesimi yoksa direk kaynaktan çýkýp hedeften sekip füze tarafýndan algýlanmasý mý daha hýzlý bir yöntemdir ?
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #115 : 15 Nisan 2020, 16:02:56 »
Battle star hocam, yarý aktif güdümde, füze atýþ yada aydýnlatma radarýnýn hedef konum bilgilerine göre fýrlatýlýr, füze kendi seyrüsefer kabiliyeti ile hedef konumuna yönelip uçuþa baþlar. Füze klavuz radardan ara ara konum bilgileri alarak hedefe doðru yaklaþýr. Bu iþlem için datalinke gerek yok çünkü füze hedefden yansýyan sinyalleri yada radar sinyalleri üzerinden bilgiler gelebilir füzeye. Füze hedefe yeteri kadar yaklaþtýðýnda füze kendi radarýný açýp hedef de patlayana kadar kendi radarý ile gider.

Füzeleri güdümleyecek bi yer radarý 150-200 km menzili olur. Yada bi avaks uçaðý 500-600km menzili var. Yani, yeter ki füze gidebildiði kadar gitsin, güdümde sýkýntý yok. Füze kendi radarýný, hedef kendi radarýnýn menziline girince açar.

Hocam sen benim iletiye okuduðuna eminmisin ? Çünkü þu an yazdýðýnla benim yukarýda yazdýðýn yüzde 95 ayný. Tek farklý olan ben diyorum ki füze radar baþlýðýndaki alýcý anteninde bir menzili var. Siz diyorsunuz ki yok  isterse 1000 km öteden yansýsýn alýyor.

Sanýrým biriniz sadece yarý aktif radar ile terminal safhaya ulaþýldýðýný diðeriniz ise data aktarýmý ile ulaþýldýðýný düþündüðünüz için arada %5 fark çýkýyor.

Hedef koordinatlarýnýn kýsa periyotlarla füzeye data olarak iletilebildiði bir sistemde yarý aktif radarýn alýcý menzili önemini yitirmiþ olmaz mý? (Ha karýþtýrmaya daha açýk o ayrý)

Karýþtýrmaya daha açýk + bir sinyalin yayýnlayýcýdan çýkýp hedefe çarpýp geri dönüp tekrardan link ile kordinat anlamlandýrýlarak füzeye iletilmesimi yoksa direk kaynaktan çýkýp hedeften sekip füze tarafýndan algýlanmasý mý daha hýzlý bir yöntemdir ?

Hocam ýþýk hýzýný hafife almayýn :) saniyede 300.000 km
Bu sistemle iha kontrolü bile yapýlýyor. Ki arada bahsettiðiniz o ufak zaman kaybý terminal  safhada kendi Radarýný açacak olan bir füze için çok çok yeterli.

evrimd fýrtýna getiren

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 212
 • 13
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #116 : 15 Nisan 2020, 16:22:12 »
@Alpars
Hocam orda, f16 nýn vurmasý için hedefi belli bi mesafe takip etmesi bunun içinde sýnýrý geçmesi gerekirdi. Bu da olamayacaðý için mecbur e7t devredeydi tezi bence doðru.

F16 radarda hedefini görüp atýþ menziline girdiðinde füzeyi sallar takip etmeye gerek yoktur.Ayrýca füzeden uçaða datalink var zaten ama E7-T ile arasýnda yok. Onun için ayrýca yazýlým gerekli vs. Ha ne var? Bizim Gökdoðan füzesinde bu özellik olacak.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #117 : 15 Nisan 2020, 16:32:14 »
@Alpars
Hocam orda, f16 nýn vurmasý için hedefi belli bi mesafe takip etmesi bunun içinde sýnýrý geçmesi gerekirdi. Bu da olamayacaðý için mecbur e7t devredeydi tezi bence doðru.

F16 radarda hedefini görüp atýþ menziline girdiðinde füzeyi sallar takip etmeye gerek yoktur.Ayrýca füzeden uçaða datalink var zaten ama E7-T ile arasýnda yok. Onun için ayrýca yazýlým gerekli vs. Ha ne var? Bizim Gökdoðan füzesinde bu özellik olacak.

Kendisini ifþa edip hedefi no escape zone'dan kaçýrmamak için açmadý diyorlar. Bu kendini belli etmeme konusunda Aesa radarlar çok daha maharetli. Keza saliselik açýlýp kapanýyorlar.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;


evrimd Alpars

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1211
 • 40
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #118 : 16 Nisan 2020, 12:20:17 »
Hocam, yeni tip füzelerde alabilirse klavuz radarýn sinyalinide alabilir alamazsa datalink dende veri alabilir. Çünkü amraam füzesinde her iki sistem için elektronikler mevcut.

Ayný yetenek bizim gökdoðanda da olacak gibi. Akýncý da kullanýlacak olmasý bunun iþareti gibi.

evrimd BATTLESTAR

 • 2018 ve 2019 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2677
 • 315
 • DefenceTurk.com
Ynt: SÝPER: Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi
« Yantla #119 : 03 Haziran 2020, 11:23:04 »
Daha önce siper füzesinin doublepack yani vls'lerde tek lançerden iki kartuþ þeklinde atýlabilme ihtimaline dair bir þeyler söylemiþtim.

Þöyle bir çalýþma var sm-2 füzelerinin doublepack kullanýmý ile ilgili ;Sm-2 çapý 340mm.

Siper ise ;Þu görüntüde ilk aþamayý g-40 ile düþünürsek ve quad pack özelliðinden dolayý çapýný maksimum essm ile ayný alýrsak 2. aþama booster kýsmýnýn biraz daha fazla geniþ olduðunu görüyoruz. Büyük ihtimal kasýrga füzesinin motor ve yakýt kýsmý yani 300 mm denilebilir. Öyle ise eðer doublepack kullanýmý daha olasý olabilir.

Açýkcasý yüksek vls sayýlarýna ulaþabilir gemilerimizin envantere giriþ tarihleri bu kadar uzak iken bu tarz bir çözümün üstüne gidebilir. Barbaroslarýn arka vls denge problemleri çözülür hepsinin arka taraf 16x vls 'ye öndeki ciws yerinede 8x vls konursa gemi totalde 24 Siper ve 48 G-40 gibi bir güce çýkabilir ayný durum i sýnýflarýnda 16'lý atmaca atýcýsýnýn 8'lisinden birini çýkartýp yerine perrylerdeki gibi gömülü olmayan bir 8x vls eklenmesiyle saðlanabilir keza gemiler siper gibi bir füzeyi atabilecek radar ve savaþ yönetim sistemine sahipler.

Tf-2000 geldikten sonra gemilerin bu bölmeleri gezgin füzeleri veya vl-asroc veya yerli muadilleri için kullanýlýp gemileri tekrardan asw ve asuw konfigürasyona kolayca çevirebiliriz.  Belkide Tf-2000'lerin japon destroyerleri kadar olup onlarýn 3 te 2'si kadar vls'ye sahip olmasýnýnda nedeni bu muhtemel doublepack kullaným fikri olabilirmi diye düþünmüyor deðilim.
Savaþ Var Denildiðinde Biz;