Gönderen Konu: Rus TanklarĂ˝ Neden Bu Kadar Kolay Ýmha Oluyor?  (Okunma sayýsý 2065 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdýţý fĂ˝rtĂ˝na06

  • Site Yetkilisi
  • DefenceTurk
  • *****
  • Ýleti: 5089
  • 235
  • DefenceTurk.com
Rus Tanklarý Neden Bu Kadar Kolay Ýmha Oluyor?
« : 15 Mayýs 2022, 16:16:03 »
Son dönemde özellikle Suriye, Libya, Karabað ve Ukrayna’daki muharebe sahalarýnda, çok sayýda Rus orijinli ana muharebe tankýnýn (AMT) imha edilmesi dikkat çekmektedir. Bu yazýda, bu durumun olasý nedenlerine deðineceðiz.

Özellikle 2011 yýlýnda patlak veren Suriye Ýç Savaþý ile beraberinde Libya, Karabað ve Ukrayna’da yaþanan savaþlar, birçok modern askeri ekipmanýn sahaya sürülmesine olanak saðlamýþtýr. Bahsi geçen savaþlarýn tamamýnda, Rus/Sovyet orijinli; T-55, T-62, T-72, T-80 ve T-90 tanklarý aktif olarak kullanýlmýþtýr.Türkiye’nin Esad Rejimi’ne karþý Suriye’de gerçekleþtirdiði Bahar Kalkaný Harekatý, Azerbaycan ile Ermenistan arasýnda yaþanan 2. Karabað Savaþý, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu arasýnda yaþanan 2. Libya Ýç Savaþý ile son olarak Rusya-Ukrayna Savaþý’nda, bahsi geçen tipteki çok sayýda tankýn imha edilmesi dikkat çekmiþtir.

Bu dört muharebede imha edilen Rus üretimi tank sayýsýnýn, 1000 civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Özellikle Suriye, Libya ve Karabað’daki tanklarýn tamamýna yakýný, Türk yapýmý SÝHA’lar tarafýndan imha edilmiþtir.

Ukrayna Tarafýndan Kullanýlan TanksavarlarRusya-Ukrayna Savaþý ise modern tanksavar mühimmatlarýnýn adeta gövde gösterisi yaptýðý bir muharebe olmaktadýr. Batý ülkeleri tarafýndan Ukrayna’ya; Javelin, NLAW, AT-4, Panzerfaust 3, M141 SMAW-D, M72 ECLAW/LAW, Carl-Gustav, MILAN 2, APILAS ve Alcotán-100 gibi birçok anti-tank silahý sevk edilmiþtir.

Bunlara ilaveten Ukrayna Ordusu envanterinde bulunan RPG-7, RPG-22, RPG-26, Stugna-P, Corsar, Skif ve MAM-L (Bayraktar TB2 tarafýndan) gibi mßhimmatlar da Rus tanklarýna karÞý aktif olarak kullanýlmýÞtýr. Yine Ukrayna topçu birlikleri, oldukça isabetli atýÞlarý ile Rus tanklarýndan oluÞan birçok sßtunu imha etmiÞtir.

Þu ana kadar Ukrayna’da imha edildiði açýk kaynaklarca (Oryx) doðrulanan Rus tanký sayýsý, 671’dir. Bahsi geçen 671 adet tankýn çok büyük bir kýsmýný, T-72’ler oluþturmaktadýr. Buna ilaveten, Rus Ordusu’nun halihazýrda kullanýmdaki en modern tanklarýndan olan T-90M serisinin de ilk kayýplarýný Ukrayna’da verdiði bilinmektedir. Ukrayna Ordusu ise imha ettiði Rus tanký sayýsýný, 1220 adet olarak açýklamýþtýr.


                                        Ukrayna’da imha edilen T-90M

Rus Tanklarýnýn Tasarýmsal Dezavantajlarý

Muharebe ortamýnýn vazgeçilmez platformlarý olan ana muharebe tanklarýnýn imha edilmesi, Üzellikle modern anti-tank mßhimmatlarýnýn da sýkça kullanýldýðý gßnßmßz muharebe sahasýnda oldukça olasý bir durumdur. Ancak Rus tanklarýnýn, bazý tasarýmsal dezavantajlarý sebebiyle çok daha kolay bir Þekilde imha edildikleri gÜzlemlenmektedir. Dikkat çekmek istediðim nokta, tanklarýn etkisiz hale getirilmesi deðil; mßrettebatýyla birlikte tamamen imha edilmesi durumudur.

Bu durumun en temel sebebi ise T serisi tanklarýn mßhimmat depolarýnýn, taretin hemen altýnda ve ilave zýrh korumasýndan mahrum bir Þekilde konumlandýrýlmýÞ olmasýdýr.Bu sebepten ötürü baþarýlý bir tanksavar saldýrýsý esnasýnda tankýn içerisindeki mühimmatlar kolaylýkla infilak edebilmekte ve jack-in-the-box etkisi adý verilen olaydan ötürü de tankýn tareti, þasesinden ayrýlmaktadýr. Ukrayna’daki savaþta, jack-in-the-box etkisiyle metrelerce havaya yükselen taretler görülmüþtür.

Blow-Out Panellerin Önemi

Esasýnda tank içerisindeki mühimmatýn infilak etmesi için illaki doðrudan vurulmasý gerekmemektedir. Anti-tank mühimmatý tanký nereden delerse delsin, tankýn içerisinde basýnç ve ýsý ortaya çýkarmaktadýr. Rus tanklarýnda blow-out panelleri bulunmadýðý için bu basýnç ve ýsý, tahliye edilememektedir. Ýþte tam da bu sebepten ötürü ammo cook-off diye tabir edilen tank içerisindeki mühimmatýn infilak etmesi durumu meydana gelmekte ve tank, imha olmaktadýr.Batý’da üretilen tanklarýnýn birçoðunda ise mühimmat deposu, bustle rack diye tabir edilen kule geri çýkýntýsý içerisinde özel olarak zýrhlandýrýlmýþ bir yapý içerisinde bulunmaktadýr. Ayrýca tanklar, blow-out panellerine sahiptirler. Bu paneller, tankýn mühimmat deposunda meydana gelen bir patlama esnasýnda ortaya çýkan basýncý ve ýsýyý önemli ölçüde tahliye etmektedirler. Bu sayede Batý tanklarý, jack-in-the-box etkisine maruz kalmalarý durumuyla Rus tanklarýna kýyasla çok daha az karþýlaþýlmaktadýrlar.

T serisi tanklarýn tasarýmý, Sovyet döneminde yapýlmýþtýr. Mühimmat depolarýnýn ise bu þekilde konumlandýrýlmasýnýn temel sebebi, hedef küçültme ve gelen mühimmatý sektirme þansýnýn arttýrýlmasý amacýyla tank taretlerinin küçük ve kavisli yapýda olmasýdýr. Ancak günümüz muharebe koþullarýnda bu durum, eskisi kadar önemli bir avantaj saðlamamaktadýr. Çünkü modern tanksavar mühimmatlarý, geliþmiþ güdüm sistemlerine sahiptirler. Bu durum da tankýn silueti ne kadar minimal olursa olsun, tanksavarlar tarafýndan yüksek isabetle vurulmalarýna neden olmaktadýr. Özellikle Javelin ve UMTAS/OMTAS gibi modern tanksavar füzeleri, hedefi en zayýf noktalarý olan üstten vurma yeteneðine sahiptirler.Özetle mühimmat depolarýnýn tasarýmlarý ve modern tanksavar mühimmatlarýnýn geliþmiþ özellikleri, Rus tanklarýnýn bu kadar kolay þekilde imha edilmesinin temel sebebidir. Bu durum, Ukrayna’da bir kez daha kanýtlanmýþtýr.

Bu sebepten ötürü Rusya, en modern tanký olan T-14 Armata ile birlikte mühimmat deposu konumlandýrmasýnda deðiþikliðe gitmiþtir. T-14 Armata’nýn mühimmat deposu, týpký Batý tanklarýnda benzer bir þekilde bustle-rack içerisinde konumlandýrýlmýþtýr. Ancak T-14 Armata, henüz seri üretime geçememiþtir.

Rusya’nýn Mevcut Tank Envanteri

Pek çok kaynakta, Rus Ordusu’nun 2.700’ü aktif ve geri kalaný stok olmak üzere yaklaþýk 10.000 adet ana muharebe tankýna sahip olduðu belirtilmektedir. Elde edilen veriler; Rus Ordusu’nun son birkaç yýl içerisinde Suriye ve Ukrayna’da aktif tank sayýsýnýn yaklaþýk %37’sini, toplam tank sayýsýnýn ise yaklaþýk %10’unu kaybettiðini ortaya koymaktadýr.Rus tanklarý her ne kadar ‘hýzlý ve ucuz üretim’ mimarisiyle tasarlanmýþ olsalar da Rusya’nýn mevcut koþullarda, bu 1000 adetlik tank açýðýný ne kadarlýk bir süre zarfýnda kapatabileceði bir soru iþaretidir. Bu soru iþaretindeki temel sebep, Rusya’nýn T-14 Armata ve Su-57 gibi modern askeri platformlarda yaþamýþ olduðu seri üretim problemidir.

Son olarak; Dünya’nýn en büyük ordularýndan birisine sahip olan Rusya’nýn, Ukrayna’da yaþadýðý kayýplar iyi analiz edilmelidir. Rusya-Ukrayna Savaþý, insansýz platformlarýn (SÝHA, füze, dron vb.) ezici etkilerinin bir kez daha kanýtlanmasýna olanak saðlamýþtýr.

                                                                                                                                                                                                                                       AnĂ˝l ÞAHÝN


https://www.savunmasanayist.com/rus-tanklari-neden-bu-kadar-kolay-imha-oluyor/