Gnderen Konu: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði  (Okunma says 7870 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý TüfeðiMKE tarafýndan TSK ihtiyaçlarý doðrultusunda geliþtirilen
12.7 x 99 mm MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði testlerde...
•Etkili Menzil: 1800m
•Aðrýlýk (Þarjörsüz): 13000 gr
•Þarjör Kapasitesi: 5
•Daðýlým: 2 Moa
•Namlu Boyu: 737 mm

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/971482617647456257
« Son Dzenleme: 08 Mart 2018, 16:23:19 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd spear

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 153
 • 1
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #1 : 08 Mart 2018, 17:05:04 »
Bora 12 büyük abisi.

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #2 : 08 Mart 2018, 22:37:38 »
Çok gerekli bir kalibreydi yapmalarý çok iyi oldu. Bir tanede 20 mm keskin niþancý anti materyal tüfek yapmalarý gerek o eksik ürün yelpazesinde þu anda. 20 mm deyince artýk bu top mermisi oluyor hedefte patlýyor çok daha farklý bir silaha dönüþüyor özellikle zýrhlý araçlarýn üzerindeki donanýma zarar vermek açýsýndan bina içinde hafif zýrhlýlarýn maðaralarýn içinde patlamalarý açýsýndan.


« Son Dzenleme: 08 Mart 2018, 22:38:38 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd OKÇULAR

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 737
 • 84
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #3 : 08 Mart 2018, 22:48:21 »
12.7 mm Anti Materyal askeri personelin yaya daðda intikal ederken taþýyabileceði maksimum yük gibi geliyor bana. 20mm liðin aðýrlýðýný geçtim geri tepmesi bile düþünmek istemiyorum.
DÜNYADA BÜTÜN GERCEKLER 3 MERHALEDEN GECER.
1. iLK BAÞLARDA HAFÝFE ALINIR ÖNEMSENMEZ
2. ARKASINDAN ÞÝDDETLÝ BÝR DÝRENÝÞ VE BASKIYA UÐRAR.
3. EN SON TAM BÝR DOÐRU OLARAK KABUL EDÝLÝR..

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #4 : 08 Mart 2018, 23:01:58 »
Taþýnmasý tabi ki biraz zor ama daðdan baþka yerde savaþ yapýlmýyor mu. Mesela afrin gibi yerlerde meskun mahalle 20 mm ile ateþ etmek ne kadar öneli. Camdan içeri aralýktan içeri girip patlayan 20 mm mühimmat düþünün. ATAK ýn mühimmatý yani bu. Futuristik bir öneri deðil bu var zaten çokça. Demek istediðim keskin niþancý silahýnda 20 mm de yelpazede olan bir silah ve elbetteki yapýlmak zorunda eksik býrakýlamaz. Þimdi onu tamamlamak zorunda MKE seçme hakký yok.
Ýran ýn 20 mm sini koyayým da biraz daha kýþkýrtýcý olsun mesela

« Son Dzenleme: 08 Mart 2018, 23:04:04 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd anadolu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 20
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #5 : 09 Mart 2018, 11:17:15 »
20mm Anti-Materyal KNT ciddi anlamda bir güç çarpaný olabilir. Fakat gerçekten de çok aðýr bir tüfek olacaktýr. Bir de cephanesini eklediðimizde, kullanýcýsýný düþünmek bile istemem.  :)  Taþýmaktan ateþ edecek güç býrakmaz insanda. Bir taþýyýcý araç üzerinde kullanýlabilir olmasý daha mümkün olabilir kanýmca. Muadillerinin kullaným þekline bakmak lazým.
Herkes ulusal görevini ve sorumluluðunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düþünceyle, düþünüp çalýþmayý görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #6 : 09 Mart 2018, 12:16:50 »
Taþýnmayacak kadar aðýr deðil ancak gerçekten çok etkili bir silah. 500 metredeki bir camdan içeri patlayýcý bir mühimmat atabilmek az iþ deðil küçük bir roket sayýlýr sonuçta.

Þu video kýsmýna bakýn o mihimmat 20 mm mühimmat iþte. Bunu kim istemez kullanmak tüfek gibi. Þarapnel etkisi var sonuçta yanýndakileri yaralýyor kanamadan öldürüyor


https://www.youtube.com/watch?v=6FlHWVkx8Sk&feature=youtu.be&t=428


bu mesela 20 mm tüfek bazukada deðil yani sonuçta taþýnmayacak þey deðil


« Son Dzenleme: 09 Mart 2018, 12:19:41 Gnderen: serkan »
beðen

evrimd anadolu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 20
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #7 : 09 Mart 2018, 12:39:44 »
Aslýnda 12.7, 14.5 ile ayný þekilde bina, korugan, park halindeki askeri araçlar veya yavaþ seyreden bir helikopter vb gibi hedeflere angaje olunuyor.

Peki niye 20 mm ihtiyaç oldu diye sormak lazým.

Daha uzun menzilden, yani daha güvenli mevkiden ateþ altýna alabilmek?
Zýrh teknolojisinin sürekli geliþiyor olmasý?

Baþka ne olabilir?
Herkes ulusal görevini ve sorumluluðunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düþünceyle, düþünüp çalýþmayý görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk

evrimd serkan

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1282
 • -115
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #8 : 09 Mart 2018, 12:54:33 »
20 mm önerisinde bulunmuyorum pekte anlamýyorum doðrusu ama demek istediðim dünyadaki bütün keskin niþancý kalibrelerini yapacaksak daha doðrusu yaygýn kullanýmý olanlarý en azýndna yapmak zorundaysak 20 mm de bunlardan bir tanesidir önemli bir silah yani. Ýlk önce 20 mm yi yapacak halleri yok en sona halmasý gayet mantýklý þimdi boþ vakitleri varsa bunuda yapmalarý gerekiyor. Bizim gibi tutkulu her silahý yapacaðýz diyen ülkenin MKE si her kalibre piyade tüfeðini makineli tüfeði keskin niþancý silahýný yapmak zorunda. Ayný þekilde 20 mm 30 mm 35 mm toplarýn namularýný silahlarýnýda yapmak gerek. Bunlar elzem iþler bir tane bile eksik olamaz. Bunlar bittikten sonra aklýna enteresan bir þey gelirse onunla ister uðraþ ister uðraþma ama bu dediklerimizi hiç kimse istemese kullanacaðýz bize lazým demese bile iþ edinip yapmak zorunda milli þirket. Bu yüzden dedim 20 mm de gerekli diye yoksa  çok lazým iddiam yok anlamýyorum çünkü
beðen

evrimd anadolu

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 20
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: MAM-15 (Milli Anti Materyal) Keskin Niþancý Tüfeði
« Yantla #9 : 09 Mart 2018, 13:00:50 »
Yanlýþ anlamayýn lütfen. Baþka ne için lazým olabilir derken beyin fýrtýnasý yaparýz belki manasýnda söylemiþtim..  :)
Herkes ulusal görevini ve sorumluluðunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düþünceyle, düþünüp çalýþmayý görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk