Gnderen Konu: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER  (Okunma says 37100 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Bogü Alp

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 644
 • 45
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #100 : 23 Kasm 2018, 03:56:12 »
Kürtlerle pek karýþtýðýný zannetmiyorum Türkler Irak ve Suriye'ye geldikleri zaman çoðunlukla Kuzey Irak'ýn kentsel bölgelerine yerleþtiler ve daha çok Araplarla etkileþimde bulundular. Anadoluya geçen Türklerse güneydoðu anadoludan ziyade doðu Anadolu ve Anadolu içlerine doðru ilerlemiþtir. Güneydoðu Anadolu da yaþayan Türkmenler de vardý hala da varlar ama o kadar yoðun deðil.(o zamanlar bölgedeki Kürt nüfusu bu kadar patlama yapmamýþtý) Zaten Selçuklu ve Osmanlý her fetih ettiði yere iskan politikasý gereðince Türkleri bir önceki yerlerinden alýp fetedilen yeni yerlere yerleþtirmiþtir.

evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #101 : 23 Kasm 2018, 17:47:50 »
Bu konuda kendi görüþüm, Orta asyada ki Türkler çin ve moðollar ile karýþmýþtýr. Gerçek Türkler çekik gözlü diye hiç bir kaynak görmedim. Genelde badem gözlü olduklarý ve Moðollar ile Türkler çok farklý görüntüde olduðu söylenir. Ben Orta Asyadaki Türk ile Moðol arasýnda hiç bir fark görmüyorum. Ve Türkler daha olgun daha güçlü ve iri olduklarý yazar. Orta Asyadaki Türkler gene tersi genelde küçük insanlar, daha çok çinli gibi. Tabiki hepsi Moðol veya Çinli demiyorum ama çiddi sýkýntýlar var. Zaten çoðuda kendini Türk gibi görmüyor. Türklerden nefret edenler bile var oralarda.Asýl Türkler, özellikle Azerbaycan ve Irandaki kardeþlerimizdir. Timur ve þah israil'den beridir benliklerini çok iyi koruyabildiler. Farslarý dahi domine ettiler. Asýl etkileþim olduysa farslarýn bir kýsmý Türkleþmiþtir.  Sonra; Daðestandaki,  kýrýmdaki kardeþlerimizdir. Ve Türkiye Türkleridir.
« Son Dzenleme: 23 Kasm 2018, 18:13:52 Gnderen: Mermi »

evrimd Mermi

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1069
 • 28
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #102 : 23 Kasm 2018, 18:04:38 »
https://youtu.be/SQu6rVTTYAk

Alýn size gerçek Türkmenistanlý Türk kýzý. Kýz olmasýna raðmen boylu poslu hiç moðol, çinli gibi küçük deðil. Ve gözleri de çekik deðil. Badem, güzel gözlü bir kýz. Þimdi buna kimler benziyor. Kýrðýz mý ? Kazak mý ? Yoksa Azerbaycanlý, Iranlý, Türkiyeli, Daðestanlý Türkler mý ?

evrimd UYVAR

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2045
 • -111
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #103 : 23 Kasm 2018, 18:33:45 »
Hazar'in bu tarafi, birbirine benzer zaten. Azerbaycan, guney azerbaycan, turkiye... Ama obur taraf orjinal kalmis. Ayrica minyaturlerde Turkler hep cekik gozlu ve köse olarak resmedilmislerdir. Yani degisen biziz. Ama bu sakali, kili tuyu nereden aldik derseniz, ya kurdlerden ya da ortadoguya uyum saglamaktan derim. Adaptasyon yani. Karsi fikirlere açýðým.
''Baþarýnýn sýrrý amaca sadakattir.''

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #104 : 04 Ekim 2020, 18:05:24 »
Geçenlerde diðer bir konu baþlýðý altýnda ‘’Atatürk ve Cumhuriyet Rejimi’’ üzerinden bir tartýþma yaþandý. Bu tartýþmanýn doðal tarafý olarak, kendimce bir özet geçmiþtim.
 
Forum üyelerinden bir arkadaþýmýz; görüþlerimin yanlýþ olduðunu, Cumhuriyet Rejiminin Türk milletine hiçbir þey kazandýrmaný, Mustafa Kemal Atatürk’ ün Türk töresini hiçe sayarak  Cumhuriyet Rejimini getirdiðini oysaki Cumhuriyet Rejiminin Türklükle hiçbir alakasý olmadýðýný, direkt batýdan devþirildiðini; Atatürk’ ün batýdan getirmesi gereken tek þeyin bilim ve teknoloji olduðunu, onu bile getirmediðini… hatta Atatürk’ ün Türklükle de bir alakasýnýn olmadýðýný; yaþam, giyim, yeme içme tarzý gibi þeylerin bile Türklükle hiçbir alakasýnýn olmadýðýný, ATA-TÜRK adýndaki TÜRK kelimesinden baþka Atatürk’ e Türklük izafe edilemeyeceðini… Görüþlerime saygý duymakla birlikte hal böyleyken; nasýl olurda Atatürk’ e; TÜRK MÝLLET SON BÜYÜK HAKANI, KAAN, BAÞBUÐ gibi sýfatlarý yükleyebildiðimi soran-sorgulayan bir özel mesaj yazmýþ!

Ýyi ki de yazmýþ... þimdi ben buradan destan çýkartýrým😊 Þimdilik bu ileti girizgah olmuþ olsun; hafiften cevaplamaya baþlayacaðým...

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #105 : 04 Ekim 2020, 19:58:42 »
ÝDDÝA 1: DÝYORLAR KÝ, CUMHURÝYET REJÝMÝNÝN TÜRKLÜKLE YAKINDAN UZAKTAN ALAKASI YOKTUR!

Bu iddia dile getirilirken; tarih sanki dönemlerden oluþmuyormuþ, toplumlarýn yaþam tarzý sanki hep aynýymýþ, kültürler arasýnda geçirgenlik olmazmýþ gibi bir anlayýþla ve daha açýk söylemek gerekirse Türk tarihini Osmanlý tarihine indirgemek suretiyle böyle bir iddiada bulunuyorlar. Ve diyorlar ki, Selçuklu ile Osmanlý’ da sultanlýk-Padiþahlýk vardý… Atatürk geldi Türk töresini kaldýrdý(!)

Bi’ kere PADÝÞAHLIK veya SULTANLIÐIN eski Türk töresinde yeri yoktur. Padiþahlýk veya sultanlýk, Ýslamiyet’in kabulüyle Fars’ tan, Arap’ tan, Roma’ da görülüp alýnmýþ bir yönetim sistemidir. Böyle olmasýnýn yerleþik düzene geçilmesiyle yakýndan ilgisi vardýr.  Zaten Türk milleti konar-göçer yaþam tarzýyla hareket eden; imkân bulunca diðer uluslara akýnlar yapan, bulamayýnca hayvancýlýkla uðraþan, atlý-çoban kültürün hâkim olduðu bir yaþam tarzýna sahipti. Boylarýn, obalarýn geniþ hayvan sürüleri vardý. Bu boylar tarýmla uðraþmazlar, hayvanlarý için sürekli yeni otlaklar ararlardý. Hangi otlaðýn hangi boylar tarafýndan ortak kullanýlacaðý, kendi aralarýnda yapýlan anlaþmalarla belirlenir; belirlenen usullere göre hareket edilirdi. Bu kurallar, yüzyýllar öncesinden þekillenerek gelen kurallardan oluþurdu ve bu kurallarýn bütününe birden TÖRE denirdi.

Boylarýn sürekli bir padiþahý veya sultaný yoktu. Boylar savaþ, savunma, sürek avý gibi nedenlerle bir araya gelir ve kendilerine bir askeri þef (Baþbuð) seçerlerdi. Savaþ durumu veya sürek avý bittikten sonra askeri þefin hiçbir önemi veya yetkisi kalmazdý. Çünkü atlý-çoban kültüründe sürekli hareket etmek gerektiðinden, her oba baðýmsýz hareket eder; boylarýn, obalarýn, oymaklarýn nasýl hareket edeceðiyse kendi ihtiyar heyetleri (veya biz ona aksakallýlar diyelim) tarafýndan belirlenir, boylar arasýndaki iliþkiler de töreye göre düzenlenirdi. Doðan Avcýoðlu, Türk Tarihi isimli 5 ciltlik kitabýnda bu durumu þöyle özetliyor;

‘’Kararlarýn alýnmasýna herkesin katýlma hakký vardý ve yargýlamalar topluluk önünde yapýlýrdý. Polis, jandarma v.b. gibi kolluk güçleri yoktu. Toplulukta ilkel ve kendiliðinden (spontane) demokrasi egemendi.’’

Türk milletinde karar alma sürecine bir diðer örnek KURULTAY görüþmeleridir. Soyu, boyu, oymaðý veya töreyi ilgilendiren bir mesele olduðunda, her boyun ileri gelenleri bir merkezde toplanýr, bu görüþmelere Kurultay denir ve kararlar ortak alýnacak kararlar dairesinde yapýlýrdý. Bugün bile yansýmalarýný gördüðümüz Kurultay geleneði, aradan geçen yüzyýllara raðmen toplumsal hafýzadaki yerini korumuþtur. Türk soylu Turan milletlerin sembolik temsilcileri her sene Macaristan’ da KURULTAY adý altýnda toplanarak, bu Turan geleneðini yaþatmaya devam ediyor. Tabii olarak bu iþlere Macarlarýn ön ayak olmasýnda ki temel motivasyon; Macarlarýn kimlik arayýþýndan kaynaklanmasýdýr.

Macarlar bu durumdayken, peki biz ne durumdayýz? 

Sevgili dostlar þuna emin olunuz ki, yüz sene öncesinde biz de ayný durumdaydýk. Ümmet miydik, kavim miydik, Türk müydük, deðil miydik (?) bunun tartýþmasýný yapýyorduk. Öyle bir zaman gelmiþti ki, TÜRK’ ÜM demek; ayýplanacak, utanýlacak bir þey haline gelmiþti. Hatta bir anekdotu vardýr; Osmanlý zabitlerinden biri askerlerine memleketlerini sorar. Askerlere sen nerelisin, sen nerelisin derken; Orta Anadolu’ dan geldiði belli olan kara kura yaðýz bir delikanlýya sen Türk’ müsün dediðinde; ESTAÐFURULLAH efendim der! Yani yüzyýllar içinde Türk milletinin üzerinden öyle bir buldozer geçmiþtir ki; Türk, Türk olmaktan utanýr olmuþtur. Ýþte Atatürk bu makus talihi yýkan adamýn adýdýr. Þimdi ben Atatürk’ e saygý duymayacaðým da kimlere saygý duyacaðým(!)

Biraz uzun oldu gerçi de… okuyucularý sýkmamak için þimdilik burada kesiyorum. Henüz doðru düzgün cevaplar yazamadýðýmýz için Ýddia 1 ‘ e cevap vermeye devam edeceðim.
« Son Dzenleme: 04 Ekim 2020, 20:04:10 Gnderen: Partikül »

evrimd mehmet05

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1572
 • 140
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #106 : 26 Mays 2022, 23:59:25 »
Ýþin aslý Türklerin genel olarak Kazaklar dýþýnda Moðollar ile pek alakasý yoktur. Moðollarýn gen haplogrubu en baskýn olarak C'dir. Çinliler O grubu, Finler N grubu, batý Avrupa R1b, Slav R1a, Arap J1 grubundandýrlar. Kýrgýzlarda ise baskýn gen grubu R1a, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Uygur'da J2a baskýn olmak üzere karýþýk bir gen daðýlýmý, Türkmenistan'da R1b, Q ve J2a baskýn olmak üzere karýþýk bir gen daðýlýmý, Altaylarda R1b, Q baskýn gen daðýlýmý bulunmaktadýr.


Biz Türklerin çýkýþ noktasý konusunda baskýn görüþ Kuzey Doðu Çin'den Altay Daðlarý'na göç sonrasý Altay Daðlarý olduðu noktasýnda. Diðer bir görüþ ise çýkýþ noktasýnýn Azerbaycan, hatta Kuzey Irak olduðu þeklindedir. Bunun ötesinde, bizim kültürümüz Turan Kültürü olup, bu bakýmdan atalarýmýz öncelikle Ýskitlere , sonrasýnda da Hunlara gitmektedir. Ýskitler her ne kadar bilimsel çevrelerde yazýlý dillerinden ötürü Ýraniler ile iliþkilendirilseler de genetik araþtýrmalara göre, antik Ýskit gen örnekleri Çuvaþlar, Baþkýrdlar, Tatarlar, Hakaslar, Tuvalýlar  baþta olmak üzere Türklerle ile ilgilidir. Bilim çevreleri Ýskitleri Osetlerle baðdaþtýrmaya çalýþmakta ise de, genetik olarak hiçbir ilgileri yoktur, Ýskitlere benzer gen yapýsý olan tek Ýrani grup ise Tacikler olup, onlar da yoðun bir þekilde Türklerle karýþmýþlardýr.     Biz Türkler ise genel olarak Ýskitlerden bu yana steplerde yaþayan ortak kültürü oluþturan halklarýn bir konfederasyon vs siyasi birlikler altýnda bir araya gelmesi ile güç oluþturan, dili asýl bayraðý olan insanlarýz. Her ne kadar dilimiz ayný olsa da malesef yazýlý dilimiz veya ekonomi, saray dilimiz tarihimizde her zaman kafa karýþtýrýcý olmuþtur. Göktürkler ekonomi, hukuk ve siyaset dili olarak Soðdca ve Çince, Selçuklular Farsça, Osmanlýlar Osmalýca kullanmýþlardýr. Tarihimizi geenel olarak yabancý kaynaklardan yabancý dilde öðrenmekteyiz. Yabancý kaynaklarda, Alp Er Tunga'yý Afrasiab, Ýstemi han'ý Stambolos, Mete'yi Mao-Tun  olarak öðrenmekteyiz. Bu yabancý dildeki isimlerin anlamlarýný bilmesek Türk hanlarý olduklarýný bugün anlamanýn mümkünü bulunmamaktaydý. Bu sebeple Ýskitleri de muhtemelen resmi dilleri olan antik Ýrani dilerde öðrenirken, genetik olarak bugünün Ýrani deðil, Türk asýllý halklarý ile ilgili olduklarý apaçýk ortada iken, bu gerçeði ihmal ederek Ýrani propagandasýna yenik düþmek de mümkün olabilmektedir. Oysa Ýskitler, Karadenizin kuzeyinden Kuzey Doðu Asya'ya kadar aslen 13 ayrý krallýðýn siyasi birliðidir.     

Benim gördüðüm, Orta Asya bundan 2000-5000 yýl önce çok göç alan bir nokta idi. Emin olun Orta Asya gen havuzu Anadolu dahil dünyanýn herhangi bir noktasýndan çok daha karmaþýk bir haldeydi. Türklerin gen havuzunda ise genel olarak en baskýn gen gruplarý J2, R1b, R1a, Q, N'dir. Bunlarýn yanýsýra J1, K, E, G, L, I gen gruplarý hatta bir miktar diðer gruplar da bulunmaktadýr.  Özellikle Doðu Türkistan olmak üzere dünyanýn çeþitli bölgelerinden göçen insanlarýn oluþturduklarý bu gen havuzu zenginliði, bizim Anadolu'ya girmemizle Anadoluya da taþýndý.

Bu bakýmdan Türklerin genetik olarak Anadolu'da %10-13 olduklarý yönünde 2010 sonrasý iddialar ise asýl olarak büyük bir kara propagandadýr. Zira iddia ettikleri gen oraný Orta Asya gen gruplarý deðil, Uzak Asya gen gruplarýdýr.  Asýl olarak Anadolu genetiði ile antik Göktürk Genetiði %35-40 oranýnda uyumludur. Anadolu yerlileri ile karýþmak doðal iken, Osmanlý'nýn çöküþü dolayýsýyla  Boþnak, Çerkez, Arap, Arnavut gibi diðer kardeþlerimizle de Anadolu'da birleþtiðimiz düþünüldüðünde bu daha anlamlýdýr. Ötesinde Rum ile Yunan'ýn anlamlarý da farlý olup, bizler için Yunan, Yunan anakarasýnda olan Ýyon anlamýnda, Rum ise Anadolu'da yaþayan Romalý anlamýndadýr. genetik olarak ise asýl antik Yunan iþgali Anadolu genetiðini sadece %5 civarýnda deðiþtirmiþtir.


Kürtler ise asýl olarak Güney Ýran, Zaðros daðlarý kökenlidirler. Marco Polo haritasýna göre Kürdistan, Güney Ýran'daki daðlardýr. Iran'da Selçuklu hakimiyeti ve hatta öncesinde Atabeyler döneminde Türklerin Kürt ve Araplarla karýþmalarý da  mümkündür. Örneðin Selahattin Eyyubi asýl olarak Yemen Arabý kökenlidir. Güney Azerbeycan'da bir Kürt aþiret içinde öncelikle Kürtleþmiþ, ardýndan Selçuklu etkisi ile aþireti Türkleþmiþtir. kendisinin annesi Türk olup, kardeþlerinin ikisine Öz Türkçe adlar verilmiþtir.   Türklerle beraber Kürt ve bir kýsým Ýrani giriþi Anadolu'ya baþlamýþ, hatta 4. Murat döneminde Kürtler özellikle Kuzey Irak'a yerleþtirilmiþtir. Yine Yavuz Sultan Selim dönemindeki politikalarýn etkisiyle Kürt ve Türk nüfuslarýnýn da önemli bir miktarda karýþtýklarý da söylenebilecektir. Zira Yavuz Sultan Selim'den kaçan bir kýsým Türk Doðu Anadolu'da daðlara kaçtýðý gibi, bir kýsým Türk aþiretlerinin ide Osmanlý tarafýndan Kürt derebeylerinin emrine verildikten sonra Kürtleþtikleri bir gerçekliktir. 

Bu akþam her ne kadar biraz denesem de genetik görsel kaynaklarý bu yazýya ekleyemedim. Sonra yeniden bunlarý ekleyip düzenlemeyi deneyeceðim. Malesef bu sebeple bu akþamlýk bu kadar. 
« Son Dzenleme: 27 Mays 2022, 01:48:52 Gnderen: mehmet05 »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #107 : 27 Mays 2022, 09:49:42 »
Emeðinize saðlýk

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #108 : 07 Haziran 2022, 17:17:33 »
Nispeten uzun olacak, kusuruma bakmayin

1. Milleti meydana getiren ogelerin icinde ortak bir dil, tarih ve kultur yatar. Bizim gibi tarihi ve cografyasi genis milletler icin belki de en onemli etken ortak bir dil, tarih ve kulture sahip olmanin da otesinde buna olan inanctir, cunku cografya olarak genisledikce, tarih olarak geri gittikce hangi ogelerin onceden varoldugunu, hangi ogelerin daha sonradan benimsenip ozumsendigini belirlemek imkansizlasir. Hangi ipligin kim tarafindan ne zaman dokundundugunu yuzde yuz bilemezsiniz ama halinin desenlerini, renklerini gorursunuz..

2. Genetik bilimi (bu islerle bilimsel olarak ugrasan, ilgilenenleri disarda tutuyorum) bizi bir yere kadar goturur ama insanoglu icin bir anlam teskil etmez. "Turk" geni diye birsey yoktur, "Ingiliz" geni de yoktur, "Alman" geni de. Hicbir milletin "geni" yoktur, bir insanin gen haritasina bakarak bu millettendir su milletendir diye bir cikarim yapilamaz. Yapilsa yapilsa buna benzer gen gruplari dunyanin su bolgesinde daha yaygin sonucuna ulasirsiniz o kadar.

Kendimden ornek vereyim..

Cok merak ettirip kendime bir DNA testi yaptim. %7 dogu avrupa cikti ornegin. Dogu Avrupa dedikleri Polonya sinirindan baslayip tum Rusyayi kapsiyor yapan firmaya gore. Babam bir tarafimiz Ruslar Kirimi alinca Anadoluya goctu derdi ornegin. Arnavutluktan da yuzde cikmis, Turkmenistan da, Ozbekistan da. %0.2 ile Cin bile cikmis.
Arnavutmuyum, Rusmuyum ornegin? Yoksa Turkler oralara yerlestide oradaki nufuda DNAmiz karistigi icin mi oralar cikiyor. Dedigim gibi hicbir anlam ifade etmez...neden mi ifade etmez..cunku ben TURKUM. NOKTA.

3. Insanlarin aidiyeti DNA ile olusmaz. Bazen icinde yetistigi toplum ya da kultur ile de sekillenmez cunku akli kemale erince kendinCe daha uyumlu gorudugu ya da isine gelen bir aidiyeti secebilir. Hele hele insanoglu gibi cesitli sebeplerde gocen bir varlik icin kimlik degisebilen bir seydir. Bir insana "sen nesin" diye sordugunda verilen cevap ne ise, o insan odur. Insanin kendi secimiyle sekillenebilecegi gibi sartlar ya da zorla da sekillenebilir. Asimilasyon denen sey budur. Adamin ailesi ornegin Hinsitandan Ingiltereye gelir, kendi Ingilterede dogup buyur, Hindistana hic gitmemis dahi olabilir ve kendini Ingiliz olarak tanimlar, olay biter..

4. "Turkiye'de Turk yok", "Orta Asyadan kimse gelmedi" vs tartismalarinin hepsi art niyetlidir. Amac milli bilinc, birlik ve beraberligi zayiflatmak, "millet" yerine "topluluk" olusturmaktir, arkasinda da siyasi hesaplar  yatmaktadir. Verilecek en guzel cevap "ben Turk'um, burdayim ve bir yere de gitmiyorum" demektir..onlar devam etsin DNA olcmeye, boylarinin olcusunu alirlar..
« Son Dzenleme: 07 Haziran 2022, 17:27:14 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Partikül

 • 2017 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 1555
 • 197
 • DefenceTurk.com
Ynt: TÜRK TARÝHÝ VE TÜRKLER
« Yantla #109 : 07 Haziran 2022, 17:38:59 »
...Cok merak ettirip kendime bir DNA testi yaptim. %7 dogu avrupa cikti ornegin...

Ýnsan kendi kendine DNA testi yapabiliyor mu (?)