Gnderen Konu: Japonya Ýle Ýlgili Stratejik Deðerlendirmeler ve Haberler  (Okunma says 15153 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Japonya & Vietnam.
« Yantla #30 : 12 Eyll 2021, 18:01:53 »
Alnt
Japonya ve Vietnam, Japon üretimi savunma ekipmanlarýnýn Vietnam'a ihracatý ve teknoloji transferini saðlayacak anlaþmayý imzaladý.

https://defensehere.com/tr/HaberDetay

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Japon Donanmasý için Kawasaki tarafýndan inþa edilen 2'nci Taigei sýnýfý denizaltý suya indirildi. Taigei sýnýfý, Japon Donanmasý envanterindeki Soryu sýnýfý dizel-elektrik havadan baðýmsýz tahrikli denizaltýlarýn geliþmiþ versiyonu.
youtu.be/dPVQiNJvqyY
@Ktetsu_117

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
Japonya’nýn Savunma Bütçesi Bir Kez Daha Rekor Kýrdý
« Yantla #32 : 25 Aralk 2021, 14:49:23 »
Japonya, 2022 yýlý savunma bütçesini onayladý. 10 yýldýr sürekli artýþ trendinde olan bütçe bu yýl da rekor seviyeye ulaþtý.

1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüðe girecek olan Japon bütçesi kapsamýnda savunma harcamalarýna 5.4 trilyon yen (47.18 milyar dolar) ayrýldý. Bu da savunma bütçesinde %1.1’lik artýþa tekabül ediyor.Japonya’nýn bu yýl yapacaðý büyük savunma harcamalarý arasýnda 12 adet F-35B savaþ uçaðý için 128 milyar yenlik ayrýlan bütçe yer alýyor. Japon Savunma Bakanlýðý ayný zamanda kendi yerli savaþ uçaðýný geliþtirmek üzere 86 milyar yenlik bir bütçe de ayýrdý.

Siber saldýrýlara karþý savunmanýn güçlendirilmesi için 34 milyar yen ve uzay projeleri için ise 79 milyar yen harcanacak.

Pasifist Japonya?

“Pasifist” bir ülke olarak tanýmlanan ve ABD tarafýndan hazýrlanan anayasasý yüzünden pek çok askeri kýsýtlamaya maruz kalan ada ülkesinin savunma bütçesi geleneksel olarak GSYH’den %1’lik bir pay alýyordu.

Çin tarafýndan ise Japon hükümetinin rekor bütçe talebine tepki gecikmedi. Çin Dýþiþleri Sözcüsü Wang Wenbin tarafýndan yapýlan açýklamada “Japonya, askeri harcamalarý artýrma kararlarýný haklý çýkarmak için bahaneler bulmaya çalýþýyor” ifadeleri kullanýldý.

“Çin, Japonya’nýn bölgesel barýþa yardýmcý olacak þeyler yapabileceðini umuyor.”

Japonya’nýn askeri harcamalarý eski Baþbakan Þinzo Abe’nin Aralýk 2012’de göreve gelmesinden bu yana sürekli olarak artýþta. Japon savunma bütçesi son 9 yýlda %17’lik bir artýþ kaydetti. Abe hükümeti, 2015 yýlýnda anayasanýn savaþý reddeden 9. Maddesi’ne yeni bir yorum getirerek Japonya’nýn öz savunma gücünün daha büyük bir uluslararasý rol oynamasýna olanak saðladý.

Japonya, giderek artan Çin tehdidine karþý artýk bazý geleneksel kurallarý bir kenara itiyor. Uyuyan devin yeniden uyanmaya baþladýðý yorumu yapýlabilir.

- Japon Savunma Bakanlýðýnýn harcama listesinden bir kesit:

- Uzay projeleri için 765 milyon $

- Siber savunma faaliyetleri için 312 milyon $

- 8 adet F-35A savaþ uçaðý için 707 milyon $ ve 4 adet F-35B savaþ uçaðý için 471 milyon $

- Yüksek enerji silahlarý için 78 milyon $

- Hipersonik silah çalýþmalarý için 35 milyon $

- R&D faaliyetleri için 3 milyar $

- F-X savaþ uçaðý programý için 950 milyon $

- 5 adet gemi ve bir adet denizaltý inþasý

- Japon adalarýnýn savunmasýnýn güçlendirilmesi ve tesis inþaatlarý

https://www.savunmasanayist.com/japonyanin-savunma-butcesi-bir-kez-daha-rekor-kirdi/


evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Japonya, Kuril Adalarý'ný  resmi olarak yasadýþý  iþgal edilmiþ bölge olarak ilan etti.
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Japonya, Rusya için düþman ülke haline geldi".
https://mobile.twitter.com/MiddleastN

evrimd Merzifonlu

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2809
 • 267
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #34 : 22 Nisan 2022, 15:11:59 »
Aðam eðlenir benimle!  ;D

Kuril Adalarý yüzünden zaten resmi olarak düþmansýnýz Japonya ile... Barýþ anlaþmasý imzalanmadý ki.

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #35 : 22 Nisan 2022, 18:01:48 »
Japonya , Rusya'yý parçalar , 4'e katlar...
Akýllý olsun... Versin adalarý Japonya'ya

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #36 : 22 Nisan 2022, 19:05:21 »
natasalari batidan avrupa ortadan Türkiye ve Türk devletleri dogudan  japonya avusturalya Kore parcalayacaklar

natasa diye ülke kalmayacak

(rusya ural daglari gizli askeri üslerinde  en önemli yeridir )


Alman medyasý iddia etti: Putin, Ural Daðlarý’nda bekliyor
Geçen hafta Ukrayna'ya askeri saldýrýya onay veren Rusya Devlet Baþkaný Putin'in o günden beri yaptýðý açýklamalarýn benzer ortamlarda yapýlmýþ olmasý Alman medyasýný harekete geçirdi. Bild gazetesi, Putin'in Moskova'dan kaçmýþ olabileceði iddiasýný ortaya attý.

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/alman-medyasi-iddia-etti-putin-ural-daglarinda-bekliyor-6979004/


Rusya'dan sýr uçuþlar! Üst düzey isimler sýðýnaklarda mý kalýyor

Rusya'dan üst düzey isimlerin uçak hareketlerini takip eden araþtýrmacý gazeteci Christo Grozev, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin ve Savunma Bakaný Sergei Þoygu için çarpýcý bir iddia ortaya attý. Gazetecinin iddiasý Rusya'nýn yeni hamlesi ile ilgili endiþelere yol açtý...
Rusya'nýn Ukrayna'ya baþlattýðý iþgal bir ayý geride býrakýrken bölgeden çatýþma haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Ýstanbul'da gerçekleþtirilen tarihi zirve sonrasý barýþ ümitleri yeþermeye baþlasa da Putin'in daha tehlikeli adýmlar atýp atmayacaðý dünya için hala büyük bir endiþe konusu.

UÇAK HAREKETLERÝ ÞÜPHE UYANDIRDI! ÜST DÜZEY ÝSÝMLER SIÐINAKTA MI?

Tam da bu endiþelerin ortasýnda Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin ve üst düzey komutanlarýn Ukrayna'daki savaþý çok gizli nükleer sýðýnaklardan yürüttüðüne dair yeni iddialar ortaya atýldý.

Araþtýrmacý gazeteci Christo Grozev'e göre, üst düzey Kremlin yetkilileri tarafýndan kullanýlan uçaklarýn hareketleri, Putin'in Batý Sibirya'daki Surgut yakýnlarýnda bir sýðýnakta olabileceðini gösteriyor.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/rusyadan-sir-ucuslar-ust-duzey-isimler-siginaklarda-mi-kaliyor-42032664

Altay Daglari ------burasida özel siginaklar var
« Son Dzenleme: 22 Nisan 2022, 19:31:38 Gnderen: tumucin »

evrimd ACE

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 765
 • 134
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #37 : 23 Nisan 2022, 09:35:48 »
Kuril adalarý, insansýz, hala volkanik aktivite gösterebilecek, kendi baþýna rantabl olmayan ancak deniz üzerinde hak sahipliðine sebep adalar. Ucu adeta Hokkaido adasýna deðiyor. Japonlar yýllarca buna hiç ses çýkarmadýysa, þimdi hak arýyorsa Amerikanýn parmaðý vardýr. Zaten savunma harcamalarý da bunu gösteriyor. Japonlar stratejik karar ve sahadaki zalimlikleri insaniyet dýþýna çýkabildiði tecrübesiyle çok kýsýtlandýlar. Bu konuda Almanya ile çok benzer bir halleri var.

Japon harcamalarýnda normalden farklý olarak R&D (ARGE) üzerine büyük bir pay ayýrdýklarý ve klasik silahlanma dýþýnda enerji silahý ve uzaya dönük yatýrýmlarýnýn olduðu görünüyor. Japonlar ileride game changer bir ürün çýkarýrsa þaþýrmam. Belki de nükleer füzeleri daha çýktýðý mevkide patlatýp atan ülkeye bela ederler.

Rusya ile Japonya çekiþmesinde güncel Rusya performansý pek ümit vermiyor. Tek üstünlüðü atom bombasý. Kalabalýklýðýyla koskoca bir minibüsü andýran Japonya için karþý kýyýdaki sakin sessiz Vladivostok falan eminim çok cazip geliyordur. Ukrayna Rusyayý zorladýkça doðudaki komþularýnýn iþtahý kabarýyor. Belki de o yüzden tüm gücüyle Ukraynaya yüklenemiyor. Çin bile her an oyun oynayabilir. Ruslar Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaya yakýn.

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #38 : 23 Nisan 2022, 10:40:52 »
Kuril adalarý, insansýz, hala volkanik aktivite gösterebilecek, kendi baþýna rantabl olmayan ancak deniz üzerinde hak sahipliðine sebep adalar. Ucu adeta Hokkaido adasýna deðiyor. Japonlar yýllarca buna hiç ses çýkarmadýysa, þimdi hak arýyorsa Amerikanýn parmaðý vardýr. Zaten savunma harcamalarý da bunu gösteriyor. Japonlar stratejik karar ve sahadaki zalimlikleri insaniyet dýþýna çýkabildiði tecrübesiyle çok kýsýtlandýlar. Bu konuda Almanya ile çok benzer bir halleri var.

Japon harcamalarýnda normalden farklý olarak R&D (ARGE) üzerine büyük bir pay ayýrdýklarý ve klasik silahlanma dýþýnda enerji silahý ve uzaya dönük yatýrýmlarýnýn olduðu görünüyor. Japonlar ileride game changer bir ürün çýkarýrsa þaþýrmam. Belki de nükleer füzeleri daha çýktýðý mevkide patlatýp atan ülkeye bela ederler.

Rusya ile Japonya çekiþmesinde güncel Rusya performansý pek ümit vermiyor. Tek üstünlüðü atom bombasý. Kalabalýklýðýyla koskoca bir minibüsü andýran Japonya için karþý kýyýdaki sakin sessiz Vladivostok falan eminim çok cazip geliyordur. Ukrayna Rusyayý zorladýkça doðudaki komþularýnýn iþtahý kabarýyor. Belki de o yüzden tüm gücüyle Ukraynaya yüklenemiyor. Çin bile her an oyun oynayabilir. Ruslar Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaya yakýn.
+1
Güzel bir analiz!

Yalnýz 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi, Japonya gibi büyük ekonomisi olan bir ülke için çok düþük bir rakam. Karþýsýndaki Çin’e kafa tutacak ve caydýrýcý bir güç olabilmesi için 100milyar rakamýnýn üstüne çýkmasý lazým. Unutulmamasý gereken nokta da kiþi baþý gelir düzeyi 41000 dolar olan bir Japonya’nýn üreteceði ekipmanýn maliyeti ve harcayacaðý savunma giderleri, Türkiye gibi kiþi baþý geliri 8500dolar olan ülkeyle ayný olmayacaktýr. (Biz uzman askerimize, 10000tl maaþ veriyorsak, onlar 75000tl veriyorlar.)
« Son Dzenleme: 23 Nisan 2022, 11:05:36 Gnderen: Yasar »

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Japonya'dan 42 milyar dolarlýk savunma bütçesi
« Yantla #39 : 23 Nisan 2022, 17:44:18 »
Japonya o nüfusu o adalarda daha ne kadar tutabilecek acaba? 2.Dünya savaþýna da bunun için katýldýlar zaten...
O kadar geliþtiler ki artýk bu adalar dar geliyor ... 125,8 milyon (2020) nüfusu varmýþ...