Gnderen Konu: Hava Kuvvetleri üs filo durumu ve yeniden yapýlanma çalýþmalarý  (Okunma says 16237 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Hava kuvvetlerinde yeniden yapýlanma çalýþmalarý hakkýnda çýkan haber.

Alnt
Hava Kuvvetleri yeniden yapýlandýrýlýyor!

Yüksek Askeri Þura (YAÞ) toplantýsý ardýndan Hava Kuvvetleri’nin yeni komuta kademesi belli oldu. Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý kapatýlýyor, Eskiþehir’den tüm muharip birlikler komuta edilecek.

 Hava Kuvvetleri yeniden yapýlandýrýlýyor!
YAÞ’la birlikte Hava Kuvvetleri’nin yeni komuta kademesi þekillendi. Orgeneralliðe yükseltilen Korgeneral Abidin Ünal ile birlikte 18 general bir üst rütbeye terfi etti. Üç generalin de görev süreleri bir yýl uzatýldý.

Toplam 10 albay tuðgeneralliðe yükselirken, listede 6 kurmay pilot albayýn yaný sýra 2 kurmay ihbar kontrol (radar), bir kurmay muhabere ve bir kurmay piyade albayýn da generalliðe yükseltilmesi dikkat çekti.YENÝ KOMUTANLIK KURULUYOR

Hava Kuvvetleri, uzun yýllar iki ayrý Taktik Komutanlýk üzerinden komuta edildi. Eskiþehir’deki 1. Hava Kuvvet Komutanlýðý, Ankara’nýn batýsýndaki üslerden, Diyarbakýr’daki 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý da doðudaki üslerden sorumluydu.

Yeni yapý ile birlikte muharip birlikler tek bir noktadan komuta edilecek. Diyarbakýr’daki 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý karargahý kapatýlýyor. Onun yerine Eskiþehir’deki 1. Hava Kuvvet Komutanlýðý’nýn adý deðiþtiriliyor. Yeni konsepte göre Eskiþehir’de Muharip Hava Kuvveti ve Hava Savunma Komutanlýðý kuruluyor.

 Bu yeni göreve, Orgeneralliðe yükseltilen Korgeneral Abidin Ünal atandý. Ünal’ýn bu görevin arkasýndan Hava Kuvvetleri Komutanlýðý’na atanmasý bekleniyor.

1 Ocak 1953’te Pýnarbaþý-Kayseri’de doðan Ünal, iIkokuIu Kazancýk iIkokuIunda, ortaokuIu Pýnarbaþý OrtaokuIu ve Karabük Demir-ÇeIik OrtaokuIunda tamamIadý. 1968 yýIýnda katýIdýðý Ankara Kimya Teknisyen OkuIundan 1972 yýIýnda mezun oIdu. Ayný yýI Hava Harp OkuIuna girdi ve  30 Aðustos 1975 tarihinde Teðmen oIarak mezun oIdu.

SýrasýyIa 2 nci Ana Jet Üs Uçuþ Eðitim Merkez KomutanIýðý ve 3 ncü Ana Jet Üs KomutanIýðýnda uçuþ ve harbe hazýrIýk eðitimini tamamIadýktan sonra Temmuz 1977 tarihinde 3 ncü Ana Jet Üs 131 nci FiIo K.Iýðýna koI uçucusu ve öðretmen piIot oIarak atandý. F-100 uçaklarýnda görev yaptý.

ÝLK F-16 PÝLOTLARINDAN

1982 yýIýnda katýIdýðý Hava Harp Akademisinden 1984 yýIýnda mezun oImuþ ve Hava Harp Okulu Öðrenci AIayý BöIük KomutanIýðýna atandý. 1987’de yýIýnda iIk F-16 aktivasyonu iIe birIikte ÖnceI FiIo Komutanlýðý’nda Harekât Ýcra Subayý ve Öðretmen PiIot oIarak, 1989 yýIýnda 142. FiIo’nun F-16 aktivasyonunda KoI Komutaný oIarak görev aldý.

EyIüI 1998’de Merzifon 5. Ana Jet Üs Harekat KomutanIýðý görevini üstIenmiþ, 30 Aðustos 2000 tarihinde TuðqeneraIIiðe terfi etmiþ ve ayný tarihte GeneIkurmay BaþkanIýðý BiIimseI Karar Destek Merkezi Bþk.Iýðýna atanmýþtýr. Görev süresince NATO TeknoIoji ve Araþtýrma Orqanizasyonu GeneI KuruI KýdemIi ÜyeIiði yapmýþtýr. 03 Aðustos 2002 tarihinde 5 nci Ana Jet Üs K.Iýðý qörevine, 04 Aðustos 2003 tarihinde Hv.K.K.Iýðý, Proje Yönetim Daire BaþkanIýðý qörevine atanmýþtýr.

30 Aðustos 2004 tarihinde TümqeneraIIiðe terfi etmiþ ve 17 Aðustos 2004 tarihinde Hv.K.K.Iýðý PIan PrensipIer BaþkanIýðý qörevine atanmýþtýr. 04 Aðustos 2006 tarihinde Hava Harp OkuIu Komutaný oIarak atanmýþtýr. 04.08.2006- 12.08.2008 tarihIeri arasýnda Hava Harp OkuIu Komutaný oIarak qörev yapmýþtýr. Ünal, 2008’te Korgeneralliðe terfi etti. Bu rütbe ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Baþkanlýðý, Hava Kuvvetleri Kurmay Baþkanlýðý, 1. Hava Kuvveti ve 6. Birleþtirilmiþ Hava Harekât Merkezi (COAC) Komutanlýðý görevinde bulunduktan sonra Orgeneralliðe terfi etti. 30 Aðustos’tan geçerli görevi ise Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlýðý olacak.

EvIi ve bir çocuk babasý olan Korgeneral Ünal, ÝngiIizce biIiyor.

BAYRAK KRÝZÝMÝ MÝ?

Askeri kaynaklar, Diyarbakýr’daki karargâhýn kapatýlmasýnýn bayrak krizi ile ilgili olmadýðýna dikkat çekti. Bu tür bir yeniden yapýlanmanýn uzun süredir planlandýðýna dikkat çeken askeri kaynaklar, uygulamanýn bu yýl baþlayacaðýný ifade etti.Diyarbakýr'da 1962'de kurulan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý yeni organizasyon yapýsý ile kapatýlýyor. Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Akýn Öztürk, geçen yýl 21 Eylül'de komutanlýðýn tüm lider kadrosunu Diyarbakýr'da toplamýþtý.

NEDEN BÝRLEÞTÝRÝLDÝ?

Son yýllarda havadan yakýt ikmal, yeni nesil silah teknolojileri ile uzaktan vuruþ gibi imkanlarýn geliþmesiyle birlikte karargah yapýlarýnýn da deðiþtirilmesi gündeme geldi. Örneðin Anadolu Kartalý Tatbikatlarý’nda eskiden her üsten çok sayýda uçak Konya’ya intikal ederken þimdi az sayýda uçak veya bazý filolardan hiç uçak gönderilmiyor. Bunun yerine uçaklar kendi üslerinden havalanýyor ve görevi tamamlayýp Konya yerine kendi üssüne dönebiliyor. Bu nedenle örneðin Bandýrma’daki bir filo, Diyarbakýr’da uçuþunu yapabiliyor.

Yeni hava savunma füze alýmý, uzay konsepti ile önemi artan uydu gibi teknolojiler, tek bir muharip komutanlýk üzerinden kontrol edilecek.

1962’DE KURULDU

Hava Kuvvetleri’nin kuruluþundan itibaren karacýlarda olduðu gibi bölük, tabur gibi birlikler bulunuyordu. Hava Taburlarý 1932 yýlýnda Hava Alaylarýna, Hava Alaylarý da 1939 yýlýnda Hava Tugaylarý'na dönüþtürüldü.

1943 yýlýnda tümen seviyesine çýkarýlan tugaylar, 1962 yýlýnda kolordu seviyesinde birer komutanlýk olarak kuruldu. 1’inci ve 2’nci Hava Kuvvet Komutanlýðý kuruluþ unvaný, 2003 yýlý sonunda 1’inci ve 2’nci Hava Kuvveti Komutanlýðý olarak düzenlendi.

1’inci Hava Kuvveti Komutanlýðý Karargâhý Eskiþehir’de, 2’nci Hava Kuvveti Komutanlýðý Karargâhý ise Diyarbakýr’da bulunuyor. 1’inci Hava Kuvveti Komutanlýðýnýn ana baðlýlarý; 1’inci, 3’üncü, 4’üncü, 6’ncý ve 9’uncu Ana Jet Üs K.lýklarý, 15’inci Füze Üs Komutanlýðý ve 1’inci Hava Kontrol Grup Komutanlýðý.

2’nci Hava Kuvveti Komutanlýðýnýn ana baðlýlarý; 5’inci, 7’nci, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlýklarý, 10’uncu Tanker Üs Komutanlýðý ve 2’nci Hava Kontrol Grup Komutanlýðý.


http://kokpit.aero/hava-kuvvetleri-yeniden-yapilandiriliyor

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Aslýnda bundan daha kapsamlý bir durum söz konusu. Vizyon 2033 diye bir baþlýk atýp o þekilde deðerlendirilmeli. Önümüzdeki dönemlerde neler göreceðiz neler daha.

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Hava platformlarýnýn  farklý mühimmat entegrasyon öngörüsü.
credit @C4Defence Dergisi 89.sayý
https://mobile.twitter.com/miguyan2000/status/1306852467313868801

evrimd Galanth

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 103
 • 9
 • DefenceTurk.com
Entegrasyon döngüsü doðrumudur?
Zira Akýncý Som-j kullanabiliyor diye biliyorum.Ayrýca Bozdoðan ve Gökdoðan füzelerini kullanacak diye biliyorum.

https://www.savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/SOM-J-fuzesinin-yeni-platformu-Akinci
http://www.millisavunma.com/akinci-taarruzi-iha/
https://www.baykarsavunma.com/iha-14.html

evrimd カメせ

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 6731
 • 189
 • DefenceTurk.com
Alnt
Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF / Ýngiltere) karargahýný ziyaret etti.

https://mobile.twitter.com/SavunmaSanayiST/status/1524856678625296395?cxt=HHwWloC-7b7EsKkqAAAA

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ziyaretin amacý nedir? Þöyle bir beklenti olabilir mi?

ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ziyaretin amacý nedir? Þöyle bir beklenti olabilir mi?Ýngilizler bu uçaklarý bize satmaya raðzi olacaklardýr diye düþünüyorum ama bunlar büyük ihtimalle modernizasyona ihtiyaç duyacaktýr...rakiplerimize karþý iþ görür mü (Rafael, F16V) ya da verilen paraya deðer mi onu sizler daha iyi bilirsiniz benden, teknik incelikler beni aþar .

Eðer diðer ortaklarýn iznine ihtiyaç gerekiyorsa havanda þu dövmekten öteye geçmez..
« Son Dzenleme: 13 Mays 2022, 10:49:33 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd Yasar

 • 2021 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3736
 • 362
 • DefenceTurk.com
Ef2000 uçaklarýný en az tranche 3 seviyesine getirmezseniz bir iþimize yaramaz. Tranche 4 seviyesine getirilirse de dünyanýn en iyi 4++ uçaðý olur.
Bizim için en büyük handikap, bu uçaklarýn bakýmý, pilot eðitimi ve tabiiki yüksek fiyatý olacaktýr.
40 adet f16V ve 80 adet kit alýmýna ABD onay vermezse Ef2000 tek seçenek olarak ortaya çýkýyor. Ben o zaman 80 adet Ef2000 alabiliriz gibi düþünüyorum.
Bu durumda hem motor hem de uçak yapýmýnda yerli üretim seçeneði de olacaktýr.

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ef 2000 ucak alinirsa süper olur cift motorlu ucagimiz olacak

F 16 iyidir

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Inceliklerde kaybolmadan biraz kendimi bilgilendireyim dedim galiba zurnanin zýrt dediði yer uçak ne olursa olsun AESA radarlari..

Doðru mudur?

80 uçak alacaksak hepsinin gelmesi bir 10 sene alýr herhalde, hele ki kendi mühimmatimizi uyarlayacaksak vs..
« Son Dzenleme: 13 Mays 2022, 14:18:43 Gnderen: Gökbörü »
What is steel compared to the hand that wields it?