Gnderen Konu: TPAO kesin konuþtu: Türkiye’de petrol var, çýkartacaðýz  (Okunma says 38283 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd kosavalý1989

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 302
 • 0
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, 2023 yýlýnda Türkiye’nin petrol ve doðal gaz ithal etmeyen bir ülke olacaðýný bildirdi.

“Türkiye, petrol ithal etmeyen bir ülke olacak”

Uysal, aralarýnda genel müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý ile bölge müdürlerinin de bulunduðu bir ekiple saha ve kuyularda incelemelerde bulunduktan sonra, Kristal Park Tesisleri’nde düzenlenen koordinasyon toplantýsýna katýldý.

Uysal, toplantýda yaptýðý konuþmada, çok hýzlý bir þekilde davranýlmasý halinde, 2018-2019’da Karadeniz’de petrol üretimine baþlanabileceðini söyledi.

Türkiye’nin ihracatýnýn 130 milyar dolarý aþtýðýný, sanayiciye destek verilmesi halinde bu rakamýn daha da artacaðýný, sanayiciye destek vermede en büyük görevlerden birinin de TPAO’ya düþtüðünü belirten Uysal, Sanayicimize, ihracatçýmýza bu konuda destek olabilirsek ki olabileceðimiz en büyük destek kullandýðý enerji fiyatlarýný azaltmaktýr. Eðer sanayicimiz ucuz enerji kullanabilirse 130 milyar dolarlýk ihracat kapasitesinin çok daha fazla olacaðýný biliyoruz. Ýhracatçýmýza ucuz enerjiyi nasýl temin edeceðiz. Burada büyük görevlerden biride TPAO’ya düþüyor þeklinde konuþtu.

Uysal, TPAO’nun hedeflerine de deðinerek þöyle konuþtu:

2023 yýlýnda Türkiye petrol ve doðal gaz ithal etmeyen bir ülke olacak. Bunu neden söylüyoruz, Karadeniz’de uzun yýllar yaptýðýmýz çalýþmalar, Akçakoca 1-2 kuyularýnýn açýlmasý, daha sonra yaptýðýmýz sismikler, Akçakoca’daki diðer üretim ve platformlar… Hepsi toplandýðýnda yaklaþýk 4 milyar dolarlýk bir yatýrým söz konusu. Ve buradan elde ettiðimiz bilgiler bizlere gösteriyor ki 10 milyar varil üretilebilir petrol potansiyeli ve 3 trilyon metre küp doðal gaz mevcuttur. Tabii ki bunun ispatlanmasý gerekir. Ýspatlanmasý için de sondaj yapýlmasý lazým. Karadeniz’de artýk geri dönülmez bir yola girdik. 3 yýl boyunca Karadeniz’de tespit edilen bütün noktalar delinecek, içinde ne var ne yok hep birlikte göreceðiz. Ýnþallah beklentilerimiz yerini bulur. Ve Karadeniz deki bu potansiyeli ispatlayabiliriz. Bunun ispatlanmasý halinde üretim pozisyonunun baþlanmasý 7-8 yýlda olacaktýr. Çok hýzlý bir þekilde davranýlmasý halinde 2018-2019’da Karadeniz’de ilk üretimler baþlayacaktýr. 2023’te ise bu üretimler maksimum düzey çýkarýldýðý zaman Türkiye petrol ithal etmeyen bir ülke haline gelecek.

http://www.savunmasanayi.net/tpao-kesin-konustu-turkiyede-petrol-var-cikartacagiz/tpao-kesin-konustu-turkiyede-petrol-var-cikartacagiz/

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #1 : 07 Eyll 2011, 19:19:54 »
Türkiye'deki doðal alanlarýn en önemlilerinden biri olan Kazdaðý'nda iki yýldýr süren aramalardan sonra petrol bulundu. Geçmiþte çevrecilerin yoðun tepkisini çeken altýn aramalarýnýn ardýndan bu haberin nasýl karþýlanacaðý merak konusu.

Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç Ýlçesi ile 9 köyünde iki yýldan buyana petrol arama çalýþmalarýný sürdüren Merty Energy Petrol Arama þirketi, petrol buldu. Ýlçeye 15 kilometre uzaklýktaki Ahmetçeli Köyü'nde petrol bulunduðu açýklandý.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'ndan, Kazdaðlarý'nýn etekleri olarak bilinen Bayramiç Ýlçesi'ne baðlý Aþaðý Þevik Köyü ile Ezine Ýlçesine baðlý Balýklý Köyü'ne kadar olan bölgede petrol ve doðalgaz aramak için ruhsat alan þirket, iki yýl önce Bayramiç merkezinde þantiyesini kurdu. Ardýndan da Bayramiç Ýlçesi'nin Aþaðý Þevik Köyü'nden baþlayarak Çiftlik, Türkmenli, Pýnarbaþý, Ahmetçeli, Saçaklý, Çavuþköy ve Yahþelli ile Ezine'ye baðlý Balýklý köylerindeki arazilerde sismik yöntemlerle petrol ve doðalðaz aramaya baþladý. Vibrosismik sistemle arama yapýldý ve cihazlar ile yerin altýna frekans dalgalarý yollanarak veriler kaydedildi. Ýki yýl süren arama faaliyeti sonunda Bayramiç'e 15 kilometre uzaklýktaki Ahmetçeli Köyü'nde 66 yaþýndaki Kerime Yýldýrým'a ait tarlada petrol rezervine ulaþýldý.

Þirket yetkilisi mühendis Melih Ekrem Görgülü, yaptýklarý aramalar sonucunda Ahmetçeli Köyü bölgesinde petrol rezervleri tespit ettiklerini açýkladý. Görgülü, bu tespitin ardýndan bölgede sondaj için petrol kulesi inþaatýna baþladýklarýný söyledi. Rezerv miktarýyla ilgili kesin sonucun sondaj çalýþmalarý bittiðinde alýnacaðýný ifade eden Görgülü, bölgede doðalgaz bulmayý da ümit ettiklerini belirtti. Firma, petrol tespit edilen tarlayý sahibi Kerime Yýldýrým ile sözleþme imzalayarak kiraladý.

http://www.gazeteci.tv/kazdaginda-petrol-bulundu-127465h.htm
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #2 : 07 Eyll 2011, 19:20:39 »
Merak ettigim bir konu var Turkiye´de benzer sekilde petrol ve dogalgaz kuyulari varmi?
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #3 : 07 Eyll 2011, 19:51:02 »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #4 : 07 Eyll 2011, 20:06:40 »
Peki bu bizim kaynaklarimiz bize yeticek kadarmi yada soyle soriyim dusuk miktardami sahibiz?
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #5 : 07 Eyll 2011, 20:10:43 »
Bilinen kaynaklarýmýz yeterli olmadýðý için dýþarýn gaz ve petrol alýyoruz.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd seyyah

 • seyyah
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 569
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #6 : 07 Eyll 2011, 23:11:06 »
Issallah aramalar araliksiz devam eder ben topraklarimizda yeni kaynaklar oldugunu dusunuyorum cunku cevremiz petrol ulkeleri ile dolu.
Adaletin hakim olduðu yerde silahýn yeri yoktur.

evrimd Þahin Aða

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 59
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #7 : 08 Eyll 2011, 00:00:05 »
Türkiye'de ki petrol rezervi ile ilgili olarak aþagýdaki haber çok ilði çekici.49 yýllýgýna Ýsrail'li firmaya verilme durumu  , Chp'nin anayasa mahkemesine baþvurmasý sonucu engellenmiþti.


http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/631909-mayin-bilmecesi
Düþmanýný ve kendini çok iyi tanýrsan, her zaman kazanýrsýn. Eðer kendini çok iyi tanýr düþmanýný tanýmazsan, bazen kazanýr bazen kaybedersin. Ancak hem  düþmanýný hem de kendini tanýmazsan, sonuç daima yenilgi olacaktýr...

evrimd Ayyuk

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #8 : 24 Eyll 2011, 17:02:03 »
ben sürekli "bilmem nerde petrol bulundu" tarzý haberler okuyorum ama bunlarýn çýkarýlmasý için giriþim yapýldýðýný bir türlü göremiyoruz maalesef...

evrimd VVOLKANN

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 64
 • 0
Kazdagi´nda petrol bulundu
« Yantla #9 : 21 Kasm 2011, 22:18:40 »
BATMAN DA KALÝTELÝ PETROL BULUNDU.

 BATMAN’ýn Kozluk Ýlçesi yakýnlarýndaki Garzan Bölgesi’nde bulunan Köseler-2 kuyusunda yapýlan sondaj çalýþmalarýnda yüksek kaliteli petrol bulunduðu bildirildi. TPAO Bölge Müdürü Süleyman Çalýk, bulunan petrolün kesin kalitesinin hafta içinde yapýlacak analizler sonucu belirleneceðini söylerken, sondaj kuyusunda çalýþan TPIC çalýþanlarý ise, ilk kez bu kadar kaliteli petrol çýkardýklarýný belirttiler.

Yaklaþýk 2 yýl önce bölgede açýlan Köseler Kuyusu’nda az oranda petrolün çýkmasý üzerine, TPAO’nun yan kuruluþu olan TPIC tarafýndan ayný bölgede ve yaklaþýk 2 kilometre mesafede açtýðý Köseler-2 Kuyusu’nda kaliteli petrol rezervine ulaþýldý.


Köseler-2 kuyusunda 3 bin 850 metrede kaliteli petrol rezervine ulaþan TPIC çalýþanlarý, bugüne kadar ilk kez bu kadar kaliteli bir petrol çýkardýklarýný söylediler.

Bölgede bugüne kadar en kaliteli olarak 32 graviteli petrol çýkarýldýðýný hatýrlatan TPIC çalýþanlarý, "Rafinajý yapýlmadan bile kullanýlabilir durumdaki petrolün içinde az oranda doðalgaz da var. Türkiye’de en yüksek graviteli petrolün Köseler-2 kuyusunda bulunduðunu söyleyebiliriz. Ýlk saptamalara göre Kerkük petrolü deðerindeki petrolü bulmanýn sevinci içindeyiz. Sondaj takýmý sýkýþtýðý için kuyuda çalýþmalar biraz gecikti" dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Süleyman Çalýk ise kuyuda petrol emaresinin iyi olduðunu ifade ederek, "Petrolün analiz ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Hafta içinde kalitesi yani gravitesi ve günlük üretim kapasitesi ile ilgili detaylý bilgiler elimize ulaþacak" þeklinde konuþtu.
KAYNAK:
http://ekonomi.milliyet.com.tr/batman-da-turkiye-de-bugune-dek-cikarlmis-en-kaliteli-petrol-bulundu/ekonomi/ekonomidetay/21.11.2011/1465525/default.htm