Gnderen Konu: OTOKAR TULPAR  (Okunma says 61522 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #20 : 03 Mays 2013, 21:07:19 »
Otokar Tulpar ve Cobra 2 araçlarýný tanýttý

 C4 DEFENCE

50. yýlýný kutlayan Koç Grubu Savunma firmasý Otokar, IDEF 13’te ilk defa sergileyeceði iki yeni aracý Tulpar ve Cobra 2'yi basýna tanýttý. Otokar yeni hafif paletli zýrhlý aracýna Türk Mitolojisinde yer alan kanatlý at Tulpar ismini verdi. Tulpar, muharebe sahasýnda yeni nesil tanklara etkin destek verebilen, balistik ve mayýn korumasýný haiz, sert iklim koþullarýnda ve aðýr arazi þartlarýnda hareket kabiliyeti sunan, meskun mahal görevleri ve barýþ gücü operasyonlarý dahil farklý görevlere uygun çok amaçlý bir araç platformu olarak tasarlandý.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç Tulpar için özetle þöyle konuþtu: Ülkemizin bu alandaki dýþa baðýmlýlýðýný sona erdirecek fikri mülkiyet haklarý bize ait, yeni nesil tanklarla beraber hareket edebilecek yeni nesil zýrhlý araç. Arazi yol testlerini yaptýk . IDEF sonrasý kalifikasyon testlerine baþlýyoruz bir yýl içinde tamamlarýz.

evrimd Dumlupinar99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 259
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #21 : 03 Mays 2013, 21:14:26 »
Görünüþ olarak andýrýyor ama detaylýca baktýðýmýzda CV-90'a pek benzemiyor bence...

CV90 bu. Ya ne olacak? Ya CV90 yada bir Maket.

Otokar Altay Tanki, Cobralar ve Treyler Produksiyonu ile ugrasirkene birde özel tasarlanmis IFV Aracini yapacak Kapasiteye sahip degilki. Böyle bir Araci sifirdan üretmek 5 - 10 sene alir.

En uygun ve ekonomik Cözüm CV90 gibi Araci baz alarak onun üstüne bir kac Tasarim Degisikliyi yapip Mizrak Kulesini ve Sistemler yerlestirmektir. Otokarda bunu yapmistir bence. Koc Holding aliskandir ufak Oynamalarla cok Para kazanmaya.

Bakin Tofas, bakin Otosan, hepsi KOC Holding ürünüdür.
« Son Dzenleme: 03 Mays 2013, 21:20:39 Gnderen: Dumlupinar99 »

evrimd Dumlupinar99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 259
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #22 : 03 Mays 2013, 21:19:03 »


Bu öndeki Anten Ates durumunda bükülüyormu? Savas Gemilerinde öyle bir sistem biliyorum, buda öyle birseymi? Bükülmüyorsa eger Ates ederkene kendi Komunikasyon antenine zarar verir nisanci.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #23 : 03 Mays 2013, 21:23:53 »
Bükülüyor tabi, bükülmez olur mu hiç.

Armayý paletli hale çevirmiþler. CV-90 deðil araç. Ondan daha büyük çünkü.
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Destinyy

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 802
 • 4
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #24 : 03 Mays 2013, 21:28:41 »
Testleri yapýlmýþ aracýn ne maketi yahu... FNSS'nin 30 tonluk über IFV'sinden ne haber..? ÝDEF'e çýkaracaklarmý bakalým... Yada bu sinirle 4 günde IFV tasarlarlarmý... :)

evrimd k.kýzýl

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 13
 • 0
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #25 : 03 Mays 2013, 22:18:02 »
fnss derken otokar tasarladý acýkcasý otokar kendýný astý gayet ýyý býr IFV yapmýþlar kara araclarýnda artýk kendýmýze yetýyoruz,motorumuz hariç oda iþallah dizel güç grubu ile bunuda aþacagýz.

evrimd AVCI

 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 3211
 • 36
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #26 : 03 Mays 2013, 22:34:21 »
Otokarda sürprizler bitmiyor.Son sürpriz kulelerde,7,62 mm den 30 mm ye kadar çeþitli kuleler geliþtirmiþler ve fuarda sergileyeceklermiþ.Ýsimleri Bozok,Beþok,Üçok imiþ.Kobra II üzerindeki kulede bunlardan biriymiþ.

Alnt
Türkiye’nin kara sistemleri üreticisi Otokar, 50.yýlýný kutladýðý 2013’te ürün ailesini geniþletirken ürünlerine paletli zýrhlý muharebe araçlarýný da ekliyor. Tüm fikri mülkiyet haklarý Otokar’a ait olan TULPAR ile Otokar, paletli zýrhlý aracýný da Türkiye’de tasarlýyor, dýþa baðýmlýlýðý sona erdirecek.Türkiye’nin en büyük özel sermayeli ve milli savunma sanayi kuruluþu Otokar, dünyaca ünlü taktik tekerlekli ailesine eklediði paletli zýrhlý aracý ve yeni kule sistemleri ile artýk Türkiye’nin kara sistemleri konusunda tüm ihtiyaçlarýna cevap veriyor. 3 Mayýs 2013 tarihinde, Otokar’ýn Sakarya’daki üretim tesislerinde düzenlenen toplantýda Otokar’ýn üretim listesine eklediði yeni araçlar tanýtýldý. Araçlar ilk kez 7-10 Mayýs tarihleri arasýnda Ýstanbul’da düzenlenlenecek IDEF Uluslararasý Savunma Sanayii Fuarý’nda görülebilecek.

TULPAR paletli zýrhlý araçlarda dýþa baðýmlýlýðý sona erdirecek

Tekerlekli zýrhlý araçlar konusunda ürün ailesini 4x4 tahrikliden 8x8’e ve 4 tondan 28 tona kadar geniþ bir ürün ailesi ile tamamlayan Otokar, 50. kuruluþ yýlýnda zýrhlý araç alanýndaki bu deneyimini paletli araç alanýna da taþýyor. Otokar mühendisleri tarafýndan tasarlanan, ülkemiz iþçisi tarafýndan üretilen TULPAR

ile Otokar, paletli araçlarda da dýþa baðýmlýlýðý sonlandýrmayý hedefliyor. Otokar’ýn fikri mülkiyet haklarý kendisine ait yeni TULPAR aracý günümüzde NATO ülkelerinde yürütülen ve benzeri araç programlarýnda yer alan zýrhlý muharebe araçlarý ile eþdeðer yetenek ve özelliklerde tasarlandý. Ýsmini Manas Destaný’ndaki savaþçýlarý koruyan efsanevi kanatlý attan alan TULPAR, 21. yüzyýlýn gereksinimleri doðrultusunda ana muharebe tanklarý ile birlikte görev yapabilecek nitelik ve özelliklerde geliþtirildi. TULPAR, modern araç ve teknolojilerine sahip olmak isteyen ülkelerin silahlý kuvvetlerinin gelecekteki kara savunma ihtiyaçlarýna cevap verebilecek, 21 yüzyýl ihtiyaçlarý için tasarlanmýþ yeni nesil býr zýrhlý muharebe ve zýrhlý personel taþýyýcý aracý... TULPAR þimdi 30’a yakýn ülkedeki Otokar kullanýcýlarýna tanýtýlmaya hazýrlanýyor.

COBRA ailesi büyüyor, COBRA II görücüye çýkýyor

Kara sistemlerinde ihtiyaç duyulan her türlü ürün ve sistemi üretme misyonu ile Otokar, taktik tekerlekli zýrhlý araçlarýný da yeni ürünlerle geniþletiyor. Otokar, Türkiye dahil dünyada 15 ülkede kullanýlan COBRA’nýn baþarýsýný ailenin yeni modeli COBRA II’yle pekiþtirmeye hazýrlanýyor. Geliþen ihtiyaçlar ve Otokar’ýn beþ kýtaya yayýlmýþ mevcut kullanýcýlarýnýn talepleri doðrultusunda tasarlanan COBRA II, COBRA ile ayný hareket kabiliyetlerine sahip ancak farklý görevler için daha yüksek taþýma kapasitesine ve daha büyük iç hacime sahip. Ailenin tamamlayýcý üyesi COBRA II’yi IDEF’te ilk kez dünyaya tanýtmaya hazýrlanan Otokar, sýnýfýnýn hareket kabiliyeti, yüzebilmek kabiliyeti, koruma ve modülerlik bakýmýndan dünyadaki tek örneði olan mevcut COBRA’nýn da üretimine devam edecek.

Otokar’dan yeni bir Zýrhlý Personel Taþýyýcý: URAL

Otokar’ýn bir baþka yeni taktik tekerlekli zýrhlý aracý olan URAL, Otokar’ýn emniyet ve iç güvenlik araçlarý konusundaki deneyiminin son ürünü. Üstün hareket kabiliyeti ve yüksek koruma seviyesi ile iç güvenlik, yarý askeri amaçlý farklý görevlere uygun araç alt yapýsýna sahip URAL, özellikle yurtiçi kullanýcýlarýnýn daha yüksek taþýma kapasiteli, sürüþ ve personel konforunu da önplanda tutan bir zýrhlý araç ihtiyacýndan yola çýkýlarak geliþtirildi. Otokar’ýn mevcut ZPT zýrhlý personel taþýyýcýsý ile COBRA aracý arasýndaki ihtiyacý dolduracak URAL, Otokar’ýn diðer tüm zýrhlý araçlarý gibi modüler bir yapýya sahip.

Otokar’dan yeni kule sistemleri...

1989 yýlýndan bu yana kule sistemleri konusunda çalýþmalar yürüten, 1990’lý yýllarda “12,7 mmMKT kulesi” ile Türkiye’de tasarlanan ve üretime giren ilk hafif silah kulesini tasarlamýþ olan Otokar, geniþleyen zýrhlý araç ailesi ile birlikte 2011 yýlýndan bu yana kule sistemlerine aðýrlýk vermeye baþladý. Otokar kule sistemleri tasarým ve entegrasyon konularýnda 25 yýla yaklaþan deneyimi ve uzmanlýðýnýn bir ürünü olarak, 2011 yýlýnda Mýzrak-30’u tanýtmýþtý. Otokar bu yýl da 7,62 mm’den 30 mm’ye kadar olan uzaktan kumandalý silah sistemleri BOZOK, BAÞOK VE ÜÇOK’u IDEF fuarýnda tanýtmaya hazýrlanýyor.

Otokar, bu sayede kullanýcýlarýna kara sistemleri alanýnda küçük kalibrelerden orta kalibrelere kadar yayýlan, birbirini tamamlayan, alternatif çözümleri sunma kabiliyetini artýrýyor. Otokar kule sistemlerinin üstün performans özellikleri ve yüksek teknolojik seviyeleri ile Otokar, platformlarýnýn gücüne güç katmayý ve uluslararasý rekabette farklýlýk yaratmayý hedefliyor.

Ülkemizin kara sistemleri alanýndaki tüm ihtiyaçlarýn karþýlamaya hazýrýz.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Savunma sanayi alanýnda faaliyet gösteren en deneyimli þirket olarak 2013 yýlý itibarýyla taktik zýrhlý araçlarýmýza paletli zýrhlý araç ailesini de ekliyoruz. Mühendislik kabiliyetimiz ve Ar-Ge’ye yaptýðýmýz yatýrýmlarla fikri mülkiyet haklarý bize ait olan özgün ve milli kule sistemleri konusunda da yeniliklere imza atýyoruz. Kabiliyetlerimizi artýrarak, kara sistemleri alanýnda uzman, yetkin ve en deneyimli þirket olduðumuzu tekrar gösteriyoruz. Paletli zýrhlý araçlarda geliþen tehditlere baðlý olarak dünyadaki ihtiyacýn üstün atýþ gücü, yüksek taþýma kapasitesine hem de yüksek koruma seviyesine sahip araçlar olduðunu gözlemledik. Bu kapsamda geliþtirdiðimiz yeni aracýmýz TULPAR, bu ihtiyaçlara modülerlik ve hareket kabiliyeti ile en iyi þekilde hitap edecek. TULPAR ile hedefimiz öncelikli olarak Türk Silahlý Kuvvetleri ve sonrasýnda ihracat pazarlarý olacak.” dedi.

2012 yýlýnda 51 milyon TL Ar-Ge yatýrýmý yaptýklarýný belirten Görgüç, “Ar-Ge’nin Otokar cirosundaki payý yüzde 5. Son 10 yýlda toplam 188 milyon TL Ar-Ge harcamasý yapýldý. 2012 yýlýnda devreye aldýðýmýz Tank Test Merkezi de bu yatýrýmlarýn bir sonucu. Ayný zamanda 6Dof isimli yeni test merkezimiz ve kule sistemleri konusundaki çalýþmalarýmýz da devam ediyor.” diye konuþtu.

Dünyada 5 kýtada 30’a yakýn ülkede 28 binden fazla Otokar aracýnýn kullanýldýðýný belirten Görgüç, “40’tan fazla farklý kullanýcý ile temas halindeyiz. En büyük tercih edilme özelliklerimiz; gücümüz, araçlarýmýzýn performansý ve sunduðumuz lojistik destek. Bu sayede kullanýcýlar ile sürekli temas halindeyiz,

ihtiyaçlarýný daha yakýndan analiz edip, bu ihtiyaçlarý yanýtlayabilecek çözümleri hýzlý þekilde oluþturuyoruz. Bu da kullanýcý memnuniyeti ve geniþleyen ürün gamý olarak bize yansýyor.” dedi.

50 yýldýr otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiklerinin altýný çizen Görgüç sözlerini þu þekilde tamamladý: “Türkiye’nin ilk taktik aracýný 1966’da, ilk zýrhlý aracýný 1983’te, ilk askeri zýrhlý aracýný 1990’larda ürettik. 1993 yýlýnda Türkiye’den ilk kez askeri zýrhlý aracý ihraç ettik. 1987’den bu yana savunma sanayiinde aktif görev alýyoruz. Halka açýk bir firmayýz, yabancý ortaðýmýz yok, Türkiye’nin tek milli askeri araç ve kara sistemleri üreticisiyiz. Ürünlerimizin fikri mülkiyet haklarý bize ait. Güçlü, güvenilir yapýdayýz; ticari iþlerimiz sürdürülebilir büyümemizi saðlýyor.”


http://www.zaman.com.tr/ekonomi_paletli-aracta-disa-bagimliligi-bitirecek-gelisme_2085592.html<
« Son Dzenleme: 03 Mays 2013, 22:42:23 Gnderen: AVCI »

evrimd Dumlupinar99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 259
 • -2
 • DefenceTurk.com
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #27 : 03 Mays 2013, 23:18:32 »
Kulelere Sözüm yok. Bunlar uzun Senedir Otokarin üstünde ugrastigi önceden duydugumuz Özgün Tasarimlardir. Ama bana kimse bunun CV90in bir degisik (Tasariminda oynanmis) Versiyonu olmadigini inandiramaz. Armanin Paletli versiyonu degil bu Arac bence.

Ortaya cikar yakinda. Fuarda BAE Standida olacakmi? Olacaksa bir gidip sorun, bu Aracin önemli Alt-Parcalarini kimden temin etmis Otokar.

evrimd levo

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 274
 • 4
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #28 : 04 Mays 2013, 05:52:51 »
Kulelere Sözüm yok. Bunlar uzun Senedir Otokarin üstünde ugrastigi önceden duydugumuz Özgün Tasarimlardir. Ama bana kimse bunun CV90in bir degisik (Tasariminda oynanmis) Versiyonu olmadigini inandiramaz. Armanin Paletli versiyonu degil bu Arac bence.

Ortaya cikar yakinda. Fuarda BAE Standida olacakmi? Olacaksa bir gidip sorun, bu Aracin önemli Alt-Parcalarini kimden temin etmis Otokar.

Otokarin kendi tasarimi olmadigina neden bukadar eminsiniz?  Unutmayin ki otokar türkiyenin milli tankini üretme asamasinda bir firma. Altay projesinden kazanilan tecrübe ve teknoloji ile bunu rahatlikla yaparlar. Altay tankinin gövdesini yapabilen bir otokar Tulpari mi yapamiyacak?

evrimd enes8101

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 554
 • 1
Ynt: OTOKAR TULPAR
« Yantla #29 : 04 Mays 2013, 09:11:58 »
katýlýyorum tulpar altay gibi tanký tasarlayan bunu mu tasarlayýp üretemeyecek
ZOR HEMEN ÝMKANSIZ ZAMAN ALIR
             --------MAROON BERETS--------