Gnderen Konu: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL  (Okunma says 5013 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Truman

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 244
 • 1
National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« : 27 Mart 2013, 14:22:49 »
Vestel'in fabrikası National Geographic Channel'da

Vestel'in fabrikasý belgesel oldu
yeni haberGiriþ Saati: 20.03.2013 17:31
Güncelleme : 20.03.2013 17:31
Vestel, National Geographic Channel’in dünyaca ünlü markalara yer verdiði Mega Fabrikalar belgesel serisine giren dünyanýn ilk elektronik ve beyaz eþya firmasý, Türkiye’nin ise ilk markasý oldu.

Dünyanýn en büyük belgesel kanallarýndan National Geographic Channel'ýn efsanevi Mega Fabrikalar belgesel serisine giren ilk Türk markasý Vestel oldu. "Mega Fabrikalar: Vestel" bölümü izleyicilere 1 milyon metrekarelik alanýyla Vestel City'nin kapýlarýný açýyor. Bugüne kadar Coca-Cola, Ferrari, Boeing, Jack Daniels, Lego, Ikea, Lamborghini gibi dünya çapýnda farklý sektörlerden 70'i aþkýn global markanýn yer aldýðý seride Vestel elektronik ve beyaz eþya sektöründen belgesele seçilen dünyanýn ilk markasý oldu. Vestel'in Mega Fabrikalar'a seçiminde üretim kapasitesi, kapalý alan büyüklüðü, üretim hýzý ve çalýþan sayýsý gibi kriterler göz önüne alýndý.

Vestel Þirketler Grubu Ýcra Kurulu Baþkaný Turan Erdoðan, Mega Fabrikalar belgesel serisinin sýký takipçilerinden biri olduðunu belirterek "Bu efsanevi seriye Türkiye'nin Vestel City ile girmesi Vestel çalýþanlarý için olduðu kadar ülkemiz için de gurur verici. 2003'te resmi açýlýþý yapýlan Vestel City'nin kapýlarýný 10. yýlýnda bütün dünyaya açmaktan mutluyuz" dedi.

Erdoðan, Vestel City'nin üretim hacmi ve Vestel'in finansal performansýna iliþkin þunlarý söyledi:

"Bu elektronik þehir bir günde 76 bin ürün, yýlda 15 milyon elektronik ve 7 milyon beyaz eþya üretme kapasitesine sahip. Vestel City'de ürettiðimiz ürünlerin yüzde 88'ini 140 ülkeye ihraç ediyoruz. Dünya çapýnda 500'ün üzerinde markaya her yýl 4 binden fazla televizyon çeþidi üretiyoruz. LCD TV'de Avrupa pazarýnda yüzde 21 payla ikinci sýradayýz. Türkiye'nin toplam TV ihracatýnýn yüzde 88'ini tek baþýmýza gerçekleþtiriyoruz. 2012'de elde ettiðimiz 2,9 milyar dolar ihracatla son 15 yýldýr dayanýklý tüketimde Türkiye'nin ihracat þampiyonluðunu elde tutuyoruz."

Fox International Channels Afrika ve Avrupa Baþkaný Jesus Perezagua Vestel markasýnýn Türkiye'nin global marka yaratmaktaki en büyük baþarýlarýndan biri olduðunu düþündüðünü belirterek "Yüksek üretim kapasitesi, yüzlerce markaya üretim yapmasý ve ihracat hacmiyle bir mega fabrika olduðunu kanýtladý. Mega Fabrikalar National Geographic Channel'ýn tüm dünyada izlenme rekorlarý kýran ve dünya çapýnda ün yapmýþ global markalara ev sahipliði yapan belgesel dizisi. Bu markalar arasýna Vestel'i katmýþ olmaktan dolayý mutluluk duyuyoruz" dedi.


ÇEKÝMLERDE AHMET ZORLU'NUN DA ÇALIÞMA RUTÝNÝ MERCEK ALTINA ALINDI

"Mega Fabrikalar: Vestel" belgeseli için 6 kiþilik bir ekip Vestel City'de 12 gün süren çekimler sonunda saatlerce görüntü aldý. Çekimlerde Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Zorlu prodüksiyon ekibi ile tüm fabrikalarý dolaþarak haftalýk rutininin mercek altýna alýnmasýna izin verdi. Mega Fabrikalar formatý ve çekim teknikleriyle hazýrlanan 45 dakikalýk belgeselin prömiyeri 24 Mart Pazar günü saat 22:00'de National Geographic Channel'da yayýnlanacak. Belgeselin Türkiye'nin ardýndan dünyanýn farklý ülkelerinde de yayýnlanmasý planlanýyor.


VESTEL CÝTY'DE LCD TV'DEN AKILLI TELEFONA YATIRIMLAR DEVAM EDÝYOR

Vestel City'de 2013'te yatýrýmlarýna hýz kesmeden devam ettiklerini kaydeden Turan Erdoðan, "Elektronikte 'LCD/LED TV'nin en önemli parçasý olarak anýlan LCD/LED modül üretimi için yeni hatlarýmýzý devreye alýyoruz. Süper ince kenarlý TV'lerin üretimine yönelik yatýrýmlarýmýz da devam ediyor" dedi. Erdoðan, 2013 sonuna kadar LCD TV'de 10 milyon adet üretim gerçekleþtirmeyi ve bunun 9 milyonunu ihraç etmeyi planladýklarýný kaydetti.

Akýllý telefonda Vestel'in akýllý tahtada edindiði AR-GE deneyiminin katkýsýyla Türkiye'de yerli tasarým ve üretime baþlayacak ilk firma olacaðýný vurgulayan Erdoðan, ürün için AR-GE, üretim ekipmaný ve lisans yatýrýmlarýný sürdürdüklerini, þu anda Türkiye'deki tüm GSM operatörleriyle görüþme halinde olduklarýný belirtti.

Erdoðan, akýllý tahta üretimiyle ilgili ise þunlarý söyledi:

"Dünyanýn en büyük eðitim projesi olan, Avrupa ve Ortadoðu'ya örnek oluþturan Fatih projesinde yer almak bizler için çok önemli. Akýllý tahtada Ýngiltere ve Japonya üzerinden Almanya baþta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracata baþladýk. Bu projeyle saðladýðýmýz yerli AR-GE birikimi ve yerli üretimin getireceði iþ hacmiyle Türkiye'nin ihracat hacmine büyük katký saðlamayý hedefliyoruz."

Vestel'i Mega Fabrika kategorisine sokan özellikler:

• 13'ü yurtiçi 13'ü yurtdýþýnda olmak üzere toplam 26 þirket
• 140 ülkeye ihracat
• 14 bin çalýþan
• 1050 satýþ noktasý
• Yurtdýþýnda Vestel markalý ürün satýþý yapýlan 1804 maðaza
• 350 satýþ sonrasý merkezi
• Küresel çapta 6 ARGE Merkezi ve 900 kiþilik ARGE kadrosu
• Türkiye TV ihracatýnýn %88'i Vestel'de
• Son 15 yýldýr dayanýklý tüketimde Türkiye'nin ihracat þampiyonu
• 2012 ihracatý 2,9 miyar dolar
• LCD TV'de Avrupa pazarýnda yüzde 21 payla ikinci sýrada

evrimd Truman

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 244
 • 1
Ynt: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« Yantla #1 : 27 Mart 2013, 14:26:22 »
Belgeselin tamamý 45 dakika çekimler 12 gün sürmüþ ancak ben tamamýný bulamadým bulabilen varsa eklesin.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« Yantla #2 : 27 Mart 2013, 15:20:23 »
Peki buzdolabý üretiminin Savunma sanayi ile alakasý ne?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Truman

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 244
 • 1
Ynt: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« Yantla #3 : 27 Mart 2013, 16:28:02 »
Skywolf hocam bu site sizin bu sitede diðer konular diye bir baþlýk var haberiniz yok mu  ;D

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« Yantla #4 : 27 Mart 2013, 19:06:04 »
Skywolf hocam bu site sizin bu sitede diðer konular diye bir baþlýk var haberiniz yok mu  ;D

Evet var. Ama ne alaka?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd Truman

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 244
 • 1
Ynt: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« Yantla #5 : 28 Mart 2013, 14:14:17 »
Skywolf hocam bu site sizin bu sitede diðer konular diye bir baþlýk var haberiniz yok mu  ;D

Evet var. Ama ne alaka?
Evet var dediðiniz baþlýðýn altýnda yazý yazdýðýnýzýn farkýnda deðilsiniz...

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: National Geographic Mega Fabrikalar VESTEL
« Yantla #6 : 28 Mart 2013, 14:20:56 »
Skywolf hocam bu site sizin bu sitede diðer konular diye bir baþlýk var haberiniz yok mu  ;D

Evet var. Ama ne alaka?
Evet var dediðiniz baþlýðýn altýnda yazý yazdýðýnýzýn farkýnda deðilsiniz...

Yooo gayet farkýndayým. Farkýndayým da Vestel'in savunma sanayi üzerine çalýþmalarý varken neden buzdolabý fabrikasýnýn reklamýný yapýyorsun onu anlayamadým. Diðer konular baþlýðý var diye savunma sanayi dýþýnda herþeyi dolduralým o zaman!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com