Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273786 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #30 : 29 Eyll 2011, 21:08:25 »
Link olarak lütfen. :D
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd akrep

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 303
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #31 : 29 Eyll 2011, 21:17:46 »
kusuruma bakma uzun zaman böyle seylernen ilgilenmeyince hemen kartal gözlere yakalaniyoruz iste :)


http://www.haberpan.com/haber/g-kibrisli-yetkiliden-sondaj-itirafi/
« Son Dzenleme: 29 Eyll 2011, 21:19:21 Gnderen: akrep »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #32 : 30 Eyll 2011, 09:26:11 »
Ýsrail uçaklarý Mersin'de alçak uçuþ yaptý
"Ýsrail uçaklarý KKTC ve Mersin'de"
30.09.2011 - 08:38   


Rumlarýn sondaj çalýþmalarý sonrasý Akdeniz'de tansiyon yüksek. Son iddia, Türkiye- Ýsrail iliþkilerindeki gerilimi daha da artýracak nitelikte. Rum gazeteleri, Ýsrail savaþ uçaklarýnýn KKTC ve Mersin açýklarýnda alçak uçuþ yaptýðýný ileri sürdü.

RUM HAVA KONTROLÜNDEN UÇUÞ ÝZNÝ
Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Ýsrail hava kuvvetlerine ait 2 savaþ uçaðý Tel Aviv'den havalandýktan sonra Rum hava kontrolünden uçuþ izni istedi.

TÜRKÝYE KIYILARINDA GÖVDE GÖSTERÝSÝ
Ardýndan KKTC'nin Karpaz yarýmadasý açýklarýndan Türkiye kýyýlarýný ulaþtý ve Antalya açýklarýna kadar uçarak geri döndü, gövde gösterisi yaptý.

Gazete, Türkiye'nin Doðu Akdeniz'de sondaj krizine karþý askeri yýðýnak yapmasýna Ýsrail'in ayný þekilde karþýlýk verdiðini yazdý.

PÝRÝ REÝS DE YAKIN TAKÝPTE
Türk Piri Reis sismik araþtýrma gemisi de Ýsrail helikopterinin yakýn takibine alýndý.

http://www.ensonhaber.com/israil-ucaklari-mersinde-alcak-ucus-yapti-2011-09-30.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #33 : 30 Eyll 2011, 09:28:49 »
Rum yetkili açýkladý: Ýþte Akdeniz'deki petrol rezervi

Rum yetkili: Akdeniz'deki petrol rezervi Avrupa'ya yüz yýl yeter

29.09.2011 - 15:45   


Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, Rum tarafýnýn Amerikan Noble þirketiyle yaptýðý anlaþmayý kamuoyuna kýsmen açýkladý. Kasinis, Münhasýr Ekonomik Bölge'deki hidrokarbon yataklarýnýn Avrupa'nýn enerji ihtiyacýný önümüzdeki yüz yýl karþýlama imkânýna sahip olduðunu iddia etti.

Rum gazetelerinden Alithia, "Kasinis Noble Ýle Yapýlan Anlaþmanýn Bir Kýsmýný Açýkladý" baþlýðýyla verdiði haberde, Kasinis'in konuk olduðu bir televizyon programýnda "ABD, Rusya, AB ayný zamanda Ýsrail'in, Kýbrýs'ý münhasýr ekonomik bölgesindeki hidrokarbon tespit çalýþmalarýna baþlamayý geciktirmemeye çaðýrdýklarýný" söyledi.

NE KADAR KAYNAK VAR
Açýklamasýnda, 12. parselin yakýnýnda bulunan Ýsrail'in Leviathan parselinin 450 milyar metre küp doðal gaz içerdiðini ifade eden Kasinis, yaklaþýk 2.5 aya Münhasýr Ekonomik Bölge'de (MEB) bulunan 12. parseldeki doðal gaz yataklarýnýn büyüklüðüyle ilgili bir görüntüye sahip olacaklarýný ekledi.

Sondaj çalýþmalarýnýn baþlayýp baþlamamasý gerektiðiyle ilgili bir soruya karþýlýk "eðer sondaj þu an gerçekleþmeseydi, hiçbir zaman olmayacaktý" yanýtýný veren Kasinis, aralarýnda ABD, Rusya ve AB'ýn da bulunduðu büyük ülkelerin sondajýn derhal baþlamasýný istediklerini ifade etti. Kasinis, Ýsrail'in de sondajýn baþlamasýnda daha fazla gecikmeler yaþanmasýný istemediðini aktardý. Bu süreçte yaþanacak gecikmelerin Rum tarafýna maliyetinin büyük olacaðýný kaydeden Kasinis, çünkü imzaladýðý anlaþma gereði Noble'a tazminat ödenmesi gerekeceðini belirtti.

ANLAÞMADA GÝZLÝ MADDE
Gazete, Rum hükümetinin bugüne kadar Noble ile yaptýðý anlaþmayý gizli tutmasýna raðmen, Enerji Dairesi Kasinis'in ana maddelerini açýklamaktan kaçýnsa da bunun Rum tarafý için yararlý bir anlaþma olduðunu söylediðini yazdý. Habere göre Kasinis açýklamasýnda, "üç yýllýk bir süreden sonra 12. parselin yüzde 25'ini Kýbrýs Cumhuriyetine iade etmesi gerekeceðinden dolayý anlaþmada Noble þirketinin gecikmesine izin vermeyen bir madde bulunduðunu" ifade etti.

"Araþtýrma yapýlmasýyla ilgili ilk yetkilendirme dönemi bittiði zaman, 1/4'lük kýsmýn Kýbrýs Cumhuriyetine iade edilmesi gerektiðini öngören koþul bulunduðundan dolayý 12. parselin 1/4 oranýnda küçüleceðini" dile getiren Kasinis, "O halde (þirketin) elinde tutacaðý parsellerle ilgili olarak acele etmesi gerekecek." dedi. Araþtýrmalara baþlanmamasý durumunda, bu süreden iki yýl sonra ise geriye kalanýn yüzde 25'ini geri alacaklarýný dile getiren Kasinis, kýsaca þunlarý söyledi:

"Bu madde þirketlere araþtýrmalarý ve sondaj çalýþmalarýný hýzlandýrmalarý için baský unsuru teþkil eden ve 'relinquishment (vazgeçme-feragat)' olarak adlandýrýlan bir maddedir. Bunun için, þirketleri deðerlendirirken bunu araþtýrma programlarý temelinde yapýyoruz. Yani þirket bize sondajý yapmak için sondaj makinesi hazýrdýr dediðinde 'bu süreci geciktirin, çünkü sondajý 2013 yýlýna kadar yapabilirsiniz' dememiz mümkün deðildir."

"ÝLGÝ GÖSTEREN ÇOK"
Ayný programda yaptýðý açýklamada, Noble þirketi dýþýnda baþka büyük þirketlerin de MEB'deki diðer önemli parsellerle ilgilendiklerini dile getiren Kasinis, bu þirketlerin baþýnda Rusya ve Fransa'nýn geldiðini belirtti.

Bu þirketlerle yakýn gelecekte iþbirliðinde bulunulmasý için bazý koþullar bulunduðunu dile getiren Kasinis, tüm parsellerin büyük þirketlere verilmesi gerektiðini söyledi.

Kasinis, sadece 12. parselin devredilmesini sebebinin, diðer parsellerle ilgilenen þirketlerin iþi üstlenmek için gerekli yerine getirmemeleri olduðunu ekledi. Doðu Akdeniz bölgesinde araþtýrmalar yapan Piri Reis gemisiyle ilgili olarak ise Kasinis, "yararlý sonuçlar çýkarabilmesi için geminin uygun araç gereçlere ve teknolojiye sahip olmadýðýný" iddia etti. MEB'deki hidrokarbon yataklarýnýn Avrupa'nýn enerji ihtiyacýný önümüzdeki yüz yýl karþýlama imkânýna sahip olduðunu da dile getiren Kasinis, bu yataklarýn 80 milyar dolara ulaþan deðeri olduklarýný sözlerine ekledi.

http://www.ensonhaber.com/rum-yetkili-acikladi-iste-akdenizdeki-petrol-rezervi-2011-09-29.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #34 : 30 Eyll 2011, 09:36:33 »
ABD'nin açýklamasý Rumlarý kýzdýrdý

ABD yönetimi tarafýndan yapýlan açýklama Rum tarafýnda "Washington tavýr deðiþtirdi" endiþelerine neden oldu.
30.09.2011 - 06:11   


ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Victoria Nuland, dün Kýbrýs açýklarýnda Rumlarýn sondaj faaliyetleriyle ilgili yaþanan gerginlikle ilgili KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun önerisini kastederek, "Adanýn kaynaklarýnýn iki toplum arasýnda paylaþýldýðýný görmek istiyoruz.

Gelirlerin paylaþýmý için BM'nin arabuluculuðunu öngören teklife ilgi gösteriyoruz" açýklamasý Rum tarafýnda fýrtýnalar kopardý. ABD'nin Akdeniz'deki gerginlik konusunda tavýr deðiþtirdiði endiþenise kapýlan Rum Yönetemi'nin Washington temsilcisi Pavlos Anastasiadis, ABD dýþiþleri bakanlýðýndan yapýlan beyanatla ilgili açýklama istedi.

ABD yönetimi ise cevaben "Tutumumuz ayný" açýklamasýnda bulundu. Rum basýný, Eroðlu'nun arabuluculuk teklifine göndermede bulunan açýklama için "Provokatif" nitelemesinde bulundu.

http://www.ensonhaber.com/abdnin-aciklamasi-rumlari-kizdirdi-2011-09-30.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd akrep

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 303
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #35 : 30 Eyll 2011, 14:00:40 »
adamlar bunumuzun dibine kadari yaklasiyorlar...radarlara hicmi görünmüyor israil jetleri... egede yunanlarnan durmadan it dalisi yapilirken israil ucaklari hicmi görünmüyor...?

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #36 : 30 Eyll 2011, 13:37:43 »
adamlar bunumuzun dibine kadari yaklasiyorlar...radarlara hicmi görünmüyor israil jetleri... egede yunanlarnan durmadan it dalisi yapilirken israil ucaklari hicmi görünmüyor...?
denize  yakýn  uçtuklarýnda  normal  radarlar  görmez  ama su  üstü  arama radarlarý  görür  , yani  uçaklar  elbetteki  görünüyor  ,  tsk nýn  en  çok  bu  yönünü  seviyorum  ,   her  olaný biteni  uluorta  heryerde  paylaþmaz ,  bu tür  haberler kýþkýrtýcýdýr  ve  tsk  burada  yapýlacak  en  güzel  þeyi  yapýyor  ,  hem  halkýnýn kýþkýrtýlmasýna  karþý  önlem  alýyor  hemde  3  paralýk  þerefsizlerin  gazýna  gelip  çatýþma  çýkarmýyor , olmasý  gerekende  budur.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #37 : 30 Eyll 2011, 13:50:56 »
adamlar bunumuzun dibine kadari yaklasiyorlar...radarlara hicmi görünmüyor israil jetleri... egede yunanlarnan durmadan it dalisi yapilirken israil ucaklari hicmi görünmüyor...?

Uluslararasý hava sahasýný kullandýktan sonra kim kime ne diyebilir ki?
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd DESPERADOS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #38 : 30 Eyll 2011, 23:27:43 »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #39 : 03 Ekim 2011, 08:22:26 »
Dönüyor
Uður ERGAN / ANKARA3 Ekim 2011

Kýbrýs Rum Kesimi’nin Doðu Akdeniz’de doðalgaz sondaj çalýþmalarýna misilleme olarak Kýbrýs açýklarýna gönderilen ve Rumlarýn “Afrodit” olarak adlandýrdýðý münhasýr ekonomik bölgeye kadar inen Piri Reis, 1000 kilometre uzunluðundaki alan taramasýný bugün tamamlýyor.

Yetkililer, Piri Reis’in daha sonra rotasýný çýkýþ yeri olan Ýzmir Urla’ya çevireceðini söylediler. Piri Reis’in en geç yarýn Ýzmir’e ulaþmasý bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Hürriyet’e, “Gemi hiçbir sýkýntý ile karþýlaþmadan çalýþmalarýný baþarýlý þekilde yürütüyor. Gemiye yönelik herhangi bir askeri tehdit de olmamýþtýr” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/18886560.asp
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com