Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273787 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #20 : 25 Eyll 2011, 16:07:20 »
'Sondaj çalýþmalarý çok yakýnda baþlayacak'

A.A
25 Eylül 2011
'Gerekli koordinatlar tespit edildi'
KKTC Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Piri Reis sismik araþtýrma gemisinin yol çýktýðýný ve adanýn kuzeyinde araþtýrmalara baþlanmasý için gerekli koordinatlarýn tespit edildiðini belirterek, sondaj çalýþmalarýna çok yakýnda baþlanacaðýný bildirdi.

KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Özgürgün, petrol ve doðalgaz konusuyla ilgili son geliþmeleri deðerlendirdi.

Özgürgün, Kýbrýs Rum yönetiminin tek taraflý doðalgaz ve petrol arama çalýþmalarýna yasal olarak baþlama hakký olmadýðýna iþaret ederek, Kýbrýs adasýnýn tek hakimi olduklarýný düþünen Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýslý Türkleri azýnlýk olarak görmekten vazgeçmediði takdirde olasý bir anlaþmanýn olamayacaðýný vurguladý.

Rum yönetiminin Kýbrýslý Türkleri azýnlýk olarak görüp tek taraflý aramalar yapabiliyorsa, adanýn kuzeyinde Kýbrýs Türk tarafýnýn da aramalara baþlayabileceðini ifade eden Özgürgün, þöyle devam etti:

“Rumlar 1950'lerden beri ayni politikayý sürdürüyor. Kýbrýslý Türkleri azýnlýk olarak görmeye devam ediyor ve Kýbrýslý Türkleri muhatap almadýklarýný söylüyorlar. Kýbrýslý Rumlar bunu çok iyi bilmelidirler ki muhataplarý Türkiye Cumhuriyeti deðil, biziz...”

Özgürgün, yýllardýr süren çözüm arayýþlarýnýn bir sonuca varýlmamasýnýn en önemli nedeninin Rum yönetimlerinin hiçbir zaman Kýbrýslý Türkleri adada eþit olarak görmediklerinden kaynaklandýðýný söyledi.

SONDAJ ÇOK YAKINDA

Özgürgün, Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn basýnda çýkan Kýbrýs'la ilgili açýklamalarýnýn doðru, yerinde ve gerçekleri yansýttýðýný, Kýbrýs Türk tarafýnýn da tepkisinin ayni sertlikte sürmeye devam edeceðini de kaydetti.

Rum tarafýnýn yapýlan tüm uyarýlara karþýn petrol ve doðalgaz çalýþmalarýný baþlattýðýný belirten Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti ile yapýlan anlaþma çerçevesinde Kýbrýs Türk tarafýnýn da araþtýrma ve sondaj çalýþmalarýna çok yakýnda baþlayacaðýnýn bilinmesi gerektiðini vurguladý.

Özgürgün, Piri Reis sismik araþtýrma gemisinin adanýn kuzeyinde araþtýrmalara baþlanmasý için gerekli koordinatlarýn tespit edildiðini, sondaj çalýþmalarýna çok yakýnda baþlanacaðýný belirtti.

“MÜZAKERE SÜRECÝNE CÝDDÝ ZARAR VERÝLÝYOR”

Rum yönetiminin tutumundan dolayý sürmekte olan müzakere sürecinin de etkileneceðine dikkati çeken Özgürgün, Rum tarafýnýn bu noktaya gelinmesi için çaba gösterdiðini ve masadaki müzakere sürecini ertelemek, geciktirmek veya belli bir noktada koparmak niyetinde olduklarýnýn açýkça görüldüðünü kaydetti.

Rum tarafýnýn tehlikeli bir oyun oynadýðýný ifade eden Özgürgün, Rum tarafýnýn amacýnýn iç politikalarýndaki sýkýntýlarý atlatmak ve Avrupa Birliði  (AB) dönem Baþkanlýðý'nýn avantajýný da kullanarak Kýbrýslý Türklerin haklarýný ellerinden almak olduðunu söyledi.

http://www.hurriyet.com.tr/planet/18823825.asp
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #21 : 25 Eyll 2011, 23:52:17 »
‘Türkiye’nin hamlesi savaþ gerekçesi’
Yahudi baþkana göre, Türkiye'nin sondaj çalýþmalarý savaþ nedeniymiþ!
25 Eylül 2011 Pazar, 22:38:51
‘Türkiye’nin hamlesi savaþ gerekçesi’

ABD'deki Yahudi sivil örgütleri baþkaný Richard Stone, "Türkiye'nin, Ýsrail ve Rumlarýn Akdeniz'deki sondaj çalýþmalarýný engelleme giriþiminde bulunmasýnýn bir savaþ hareketi sayýlacaðýný ileri sürdü.

Stone, Atina'da yayýmlanan Kathimerini gazetesinde yer alan açýklamasýnda, Türkiye'nin, Rumlarýn petrol arama çalýþmalarýna olan tepkileriyle ilgili sorular üzerine, ABD'nin konuyu dikkatle izlediðini belirtti.

Türkiye'nin bu konudaki tavýrlarýnýn endiþe verici olduðunu öne süren Stone, "Türk savaþ gemilerinin Ýsrail ve Kýbrýs'ýn (Rum) sondaj çalýþmalarýný engellemesinin, gerginliðin çok çok artmasý anlamýna geleceði" düþüncesini öne sürerek, "Umarým bunu yapmazlar. Bu bir savaþ hareketi olur. Tehdit ettiklerini biliyorum. Umarým, ABD hükümeti böyle bir þeye izin vermeyeceðini açýkça belirtir" ifadesini kullandý.

Araþtýrmalarý yürüten þirketin bir Amerikan þirketi olduðunu, platformunda Amerikan bayraðý dalgalandýðýný belirterek, bu þirkete karþý bir saldýrýnýn, Amerika'ya karþý bir saldýrý sayýlacaðýný savunan Stone, "(Baþbakan Recep Tayyip) Erdoðan'ýn, ne yapacaðýný tahmin etmek zor olmakla birlikte, böyle bir eylem yapacaðýný düþünemiyorum" ifadesini kaydetti.

Stone, "Türkiye ile iliþkilerin bozulmasýnýn Ýsrail için bir kayýp olup olmadýðýna" iliþkin bir soru üzerine de, Türkiye'nin, konuksever olmayan bir bölgede önemli bir müttefik olduðunu, iliþkilerin bozulmasýnýn Ýsrail için bir kayýp olduðunu ancak, Türkiye'nin artýk eski Türkiye olmadýðýný iddia etti.

Ýsrail'in müttefik reddetme lüksü bulunmadýðýný ancak, Türkiye'nin baþka yol býrakmadýðýný iddia eden Stone, þöyle devam etti:

"Ayrýlmak isteyen taraf vesile arar. Türkiye geçmiþteki ayný ülke deðil, geçmiþte olan ayný müttefik deðil. Erdoðan, Batý'dan uzaklaþarak, Doðu'ya doðru kendine göre bir yol izliyor. Ancak, ne Arap, ne de Pers (Ýranlý) olmadýðýnýn farkýna varsa iyi olur."

Stone, Ýsrail ile Yunanistan arasýndaki iliþkilerle ilgili bir soruyu da, "Ýsrail ile Yunanistan arasýndaki 'stratejik ittifak' geç kalmýþtýr. Daha önce yapýlmýþ olmasý lazýmdý" diye cevapladý.

AA
http://www.haberturk.com/dunya/haber/672939-turkiyenin-hamlesi-savas-gerekcesi
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd DESPERADOS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #22 : 25 Eyll 2011, 23:56:23 »
Hadi aç lan :D hasbinallah ...

evrimd Ayyuk

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #23 : 26 Eyll 2011, 19:08:37 »
Yarýn denize indirilecek Heybeliada'nýn ilk görev yeri D.Akdeniz olacakmýþ. :)

evrimd kosavalý1989

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 302
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #24 : 26 Eyll 2011, 21:41:52 »
Yarýn denize indirilecek Heybeliada'nýn ilk görev yeri D.Akdeniz olacakmýþ. :)

donanmaya katýlacak olmasý lazýmdý ;)

evrimd Ayyuk

 • YASAKLI
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 70
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #25 : 26 Eyll 2011, 21:46:15 »
Evet, Büyükada ile karýþtýrmýþým. Farkettim ama düzeltmeye üþendim :D

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #26 : 27 Eyll 2011, 11:49:57 »
Piri Reis Afrodit’e teðet

Akdeniz’de burun buruna. Piri Reis gemisi, Rumlarýn sondaj yaptýðý bölgenin eþiðinde çalýþmaya baþladý
27 Eylül 2011 Salý, 09:12:27

Rumlarýn Kýbrýs’ýn güneyinde sondaj çalýþmalarýna baþlamasý üzerine gizli bir rotayla Akdeniz’e açýlan Piri Reis sismik gemisi, tam da Rumlarýn çalýþma yürüttüðü “Afrodit” adý verilen bölgenin hemen yanýna ulaþtý. KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük, Piri Reis gemisinin dün itibariyle “G” ruhsat sahasýnda jeofizik araþtýrma ve sismik veri toplama çalýþmasý baþlattýðýný açýkladý. Küçük’ün sözünü ettiði “G” bölgesinin, Rumlarýn 12 numaralý Afrodit ruhsat bölgesi ile hemen hemen çakýþtýðý öne sürüldü. Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Kýbrýs’ýn güneyindeki sularý 12 parsele ayýrarak doðalgaz ve petrol arama faaliyetleri için ruhsat vermeye baþlamýþtý. Rumlarýn 12. parselde sondaj çalýþmasýna baþlamasýnýn ardýndan Ankara da hýzla harekete geçti. KKTC ile Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý’nýn imzalanmasýnýn ardýndan, Türk tarafýnýn da Kýb rýs çev re sin de son daj ça lýþ ma la rý için bir par se las yo na git tiði öðrenildi. Bu çerçevede Kýbrýs’ýn kuzeyinden güneyine doðru A harfinden G harfine kadar yapýlan kodlama ile 7 ruhsat bölgesi oluþturuldu.

KKTC BAÞBAKANI AÇIKLADI
KKTC Baþbakaný Küçük, Piri Reis’in ‘G’ ruhsat sahasýnda sismik veri toplamaya baþladýðýný açýkladý. Bu bölge Rumlarýn Afrodit bölgesiyle neredeyse çakýþýyor.

KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük dün akþam saatlerinde yazýlý bir açýklama yaparak “KKTC adýna TPAO tarafýndan R/V K. Piri Reis gemisiyle AR/KKTC/G ruhsat sahasýnda 26 Eylül 2011 itibarýyla jeofizik araþtýrma ve sismik veri toplama çalýþmasý baþlatýlmýþtýr’’ dedi. Küçük, söz konusu “G” kodlu ruhsat sahasýnýn konumunu açýklamadý.

Bu sahanýn, Rumlarýn “Afrodit” adýný verdiði ve sondaj çalýþmasý baþlattýðý 12. parselin hemen yanýnda olduðu ve bazý yerlerinin çakýþtýðý iddia edildi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne baðlý savaþ gemileri, krize gebe sulara ulaþan Piri Reis gemisine “mesafeli” þekilde refakat ediyor. Olasý bir taciz durumunda, savaþ gemileri çok kýsa süre içerisinde Piri Reis’in yanýna ulaþabilecek.

‘50 MÝL UZAKTA’

Reuters’a bilgi veren Rum Savunma Bakanlýðý kaynaklarý, Piri Reis’in Kýbrýs’ýn güneyinde ve sondaj çalýþmasýnýn yürütüldüðü noktanýn 50 mil kuzeybatýsýnda bulunduðunu belirtti. Ayný kaynak, Piri Reis’in Rum Yönetimince belirlenen 12 ruhsat sahasýndan ikisinin arasýnda seyrettiðini de vurguladý.

‘Gitmesi gereken yerde’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz Ankara’da katýldýðý resepsiyonda, “Piri Reis gemisinin Kýbrýs açýklarýnda gitmesi gereken yere gittiðini’’ söyledi. Yýldýz, “Kendisine belirtilen bir lokal alan var, orada görevini yerine getirecek’’ dedi. Gemiye askeri firkateynin eþlik edip etmediðinin sorulmasý üzerine Yýldýz, “Tabii, gerektiði kadar refakat ediyor’’ yanýtýný verdi. Bakan Yýldýz, Yunanistan Baþbakaný’nýn itidal çaðrýsý konusunda þunlarý söyledi: “Bildiðiniz gibi Kýbrýs açýklarýnda herhangi bir hakkýn bütün Kýbrýs halkýna ait olduðunu söylüyoruz. Sayýn Baþbakanýmýz da bunu açýk bir dille belirtmiþti. Eðer bu konuda tek taraflý bir davranýþ olmazsa tabii ki bu yumuþama anlamýna gelir.’’

GAZETE HABERTÜRK / MURAT GÜRGEN
http://www.haberturk.com/dunya/haber/673422-piri-reis-afrodite-teget
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd akrep

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 303
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #27 : 29 Eyll 2011, 21:04:24 »
G. Kýbrýslý yetkiliden sondaj itirafý


Kýbrýs Rum yönetimi Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, aralarýnda ABD, Rusya ve Avrupa Birliði'nin de (AB) bulunduðu büyük ülkelerin sondajýn derhal baþlamasýný istediklerini iddia etti.
Haberi KaydetArkadaþýna Gönder


Kýbrýs Rum yönetimi Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, Noble þirketinin 19 Eylül'de baþladýðý petrol ve doðalgaz arama faaliyetleriyle ilgili olarak, aralarýnda ABD, Rusya ve Avrupa Birliði'nin de (AB) bulunduðu büyük ülkelerin sondajýn derhal baþlamasýný istediklerini iddia ederek, ''Þimdi olmasa hiç olmazdý'' dedi.
 
Kasinis, Rum yönetimin sözde ''Münhasýr Ekonomik Bölgesi''ndeki (MEB) hidrokarbon yataklarýnýn Avrupa'nýn enerji ihtiyacýný önümüzdeki yüz yýl karþýlama imkanýna sahip olduðunu iþaret ederek, bu yataklarýn 80 milyar dolara ulaþan deðeri olduðunu kaydetti.
 
Alithia gazetesinin haberine göre, katýldýðý bir televizyon programýnda, Rum tarafýnýn Amerikan Noble þirketiyle yaptýðý anlaþmanýn bir kýsmýný da açýklayan Kasiniz, ''ABD, Rusya, AB ve ayný zamanda Ýsrail'in, Kýbrýs Rum kesimini 'münhasýr ekonomik bölgesindeki' hidrokarbon tespit çalýþmalarýna baþlamayý geciktirmemeye çaðýrdýklarýný'' söyledi.
 
Sözde 12. parselin yakýnýnda bulunan Ýsrail'in Leviathan adý verilen parselinin 450 milyar metreküp doðal gaz içerdiðini ifade eden Kasinis, yaklaþýk 2,5 aya Rumlarýn sözde ''MEB''inde bulunan 12. parseldeki doðal gaz yataklarýnýn büyüklüðüyle ilgili bir görüntüye sahip olacaklarýný kaydetti.
 
Sondaj çalýþmalarýnýn baþlayýp baþlamamasý gerektiðiyle ilgili bir soruya karþýlýk, ''Eðer sondaj þu an gerçekleþmeseydi, hiçbir zaman olmayacaktý'' diyen Kasinis, aralarýnda ABD, Rusya ve AB'nin de bulunduðu büyük ülkelerin sondajýn derhal baþlamasýný istediklerini ifade etti.
 
Ýsrail'in de sondajýn baþlamasýnda daha fazla gecikmeler yaþanmasýný istemediðini belirten Kasinis, süreçte yaþanacak gecikmelerin Rum tarafýna maliyetinin büyük olacaðýný, çünkü imzaladýðý anlaþma gereði Noble'a tazminat ödenmesi gerekeceðini söyledi.
 
NOBLE ÝLE YAPILAN ANLAÞMA
 
Rum hükümetinin Noble ile yaptýðý anlaþmanýn Rum tarafý için yararlý bir anlaþma olduðunu ifade eden Kasinis, ''Üç yýllýk bir süreden sonra 12. parselin yüzde 25'ini Rum tarafýna iade etmesi gerekeceðinden dolayý anlaþmada Noble þirketinin gecikmesine izin vermeyen bir madde bulunduðunu'' belirtti.
 
''Araþtýrma yapýlmasýyla ilgili ilk yetkilendirme dönemi bittiði zaman, dörtte 1'lik kýsmýn Rum tarafýna iade edilmesi gerektiðini öngören koþul bulunduðundan dolayý 12. parselin 1/4 oranýnda küçüleceðini'' dile getiren Kasinis, ''O halde (þirketin) elinde tutacaðý parsellerle ilgili olarak acele etmesi gerekeceðini'' ifade etti.
 
Araþtýrmalara baþlanmamasý durumunda, bu süreden iki yýl sonra ise geriye kalanýn yüzde 25'ini geri alacaklarýný dile getiren Kasinis, þunlarý söyledi:
 
''Bu madde þirketlere araþtýrmalarý ve sondaj çalýþmalarýný hýzlandýrmalarý için baský unsuru teþkil eden ve 'relinquishment' (vazgeçme-feragat) olarak adlandýrýlan bir maddedir. Bunun için, þirketleri deðerlendirirken bunu araþtýrma programlarý temelinde yapýyoruz.
 
Yani þirket bize sondajý yapmak için sondaj makinesi hazýrdýr dediðinde 'bu süreci geciktirin, çünkü sondajý 2013 yýlýna kadar yapabilirsiniz' dememiz mümkün deðildir.''
 
''ÝLGÝ GÖSTEREN ÇOK''
 
Noble þirketi dýþýnda baþka büyük þirketlerin de MEB'deki diðer önemli parsellerle ilgilendiklerini dile getiren Kasinis, bu þirketlerin baþýnda Rusya ve Fransa'nýn geldiðini belirtti.
 
Bu þirketlerle yakýn gelecekte iþbirliðinde olunmasý için bazý koþullar bulunduðunu dile getiren Kasinis, tüm parsellerin büyük þirketlere verilmesi gerektiðini söyledi.
 
Kasinis, sadece 12. parselin devredilmesinin sebebinin, diðer parsellerle ilgilenen þirketlerin iþi üstlenmek için gerekenleri yerine getirmemeleri olduðunu kaydetti.
 
Doðu Akdeniz bölgesinde sismik araþtýrmalar yapan Piri Reis gemisiyle ilgili olarak ise Kasinis, ''yararlý sonuçlar çýkarabilmesi için geminin uygun araç gereçlere ve teknolojiye sahip olmadýðýný'' iddia etti.
 
''MEB''deki hidrokarbon yataklarýnýn Avrupa'nýn enerji ihtiyacýný önümüzdeki yüz yýl karþýlama kapasitesine sahip olduðunu da söyleyen Kasinis, bu yataklarýn deðerinin 80 milyar dolara ulaþtýðýný dile getirdi.
 
ÝSRAÝL UÇAKLARI
 
Bu arada Rum gazeteleri, Ýsrail savaþ uçaklarýnýn dün ''Lefkoþa FIR hattýnýn'' kuzey sýnýrlarýnda, Türkiye kýyýlarýna kadar uçtuklarý iddia edildi.
 
Haberlerde ayrýca, Ýsrail'e ait bir savaþ helikopterinin uzun bir süre alçak irtifada, sözde 12. parselde sondaj yapan ''Noble Homer Ferrington'' platformunun üzerinde, ayný zamanda bölgede araþtýrmalar yapan Piri Reis gemisinin yakýnlarýnda uçtuðu öne sürüldü.
 
Haberlerde, Piri Reis'in dün deniz altýndaki ''Eratosthenes'' bölgesindeki taramalarýna devam ettiði de belirtildi.
 
Ýsrail'e ait iki savaþ uçaðýnýn dün ''Lefkoþa FIR hattýnda'' uçuþ izni aldýktan sonra, Tel Aviv'den Apostolos Andreas'a alçak irtifada uçtuklarý ve oradan da Mersin körfezi açýklarýna kadar gittikleri kaydedilen haberde, Ýsrail uçaklarýnýn, bazý durumlarda Türkiye kýyýlarýna 15 mil mesafesinde yaklaþtýklarý, daha sonra, bazen alçak irtifada uçarak Tel Aviv'e döndüklerini ifade edildi.
 
Haberlerde, Türk savaþ uçaðýnýn dün Larnaka açýklarýnda, kýyýlara 50 kilometre mesafede uçtuðuna da iþaret edildi.
 
Fileleftheros gazetesi, Piri Reis'in ''12. parsel''deki sondaj platformuna 20 deniz milinden az bir mesafede yaklaþtýðý esnada, bir Ýsrail savaþ helikopterinin ortaya çýktýðýný ve helikopterin uzun bir süre bölgede uçarak platform bölgesini ve Piri Reis'i izlediðini yazdý.
 
Gazete, Ýsrail Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki varlýðýný dünden itibaren çeþitli sebeplerden dolayý artýrdýðýný kaydetti.
 
Alithia gazetesi, Rum hükümetinden kaynaklara dayanarak, Piri Reis araþtýrma gemisinin hiçbir araþtýrma yapmadan sadece Rum tarafýnýn sözde MEB'indeki 7, 8 ve 12. parsellere girip çýktýðýný iddia etti.


AA

http://www.haberpan.com/haber/g-kibrisli-yetkiliden-sondaj-itirafi/
« Son Dzenleme: 29 Eyll 2011, 21:19:49 Gnderen: akrep »

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #28 : 29 Eyll 2011, 21:05:48 »
Kaynaðý ekleyiniz!
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd akrep

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 303
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #29 : 29 Eyll 2011, 21:06:40 »
ekledim :)

görmemisim eklemedigimi