Gnderen Konu: Akdeniz'de Enerji Krizi  (Okunma says 273788 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd kosavalý1989

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 302
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #10 : 21 Eyll 2011, 22:08:41 »
2 Türk jeti Rum sahillerini dolaþtý

Kýbrýs Rum yönetiminin sondaja baþlamasýnýn ardýndan 2 Türk F-16’sýnýn Kýbrýs adasýnýn güneyinde Rum kesimi sahillerine paralel alçak uçuþ yapýp, sondaj yapýlan bölgede gözlem yaptýðý ileri sürüldü.
Güncelleme:21 Eylül 2011 19:11

2 Türk jeti Rum sahillerini dolaþtý

Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, savaþ uçaklarý önceki gün Adana üzerinden geldi ve KKTC’in en doðudaki ucu Karpaz Yarýmadasý çevresinden dolanarak alçak irtifadan Rum yönetimine yöneldi. Önce Magosa açýklarýna ulaþan uçaklar, Rum yönetimi sahillerine paralel ilerledi.

Larnaka kýyýlarýndan yaklaþýk 100 kilometre mesafede ilerleyen ve Baf açýlarýna ulaþan F-16’lar daha sonra güneye yönelerek Rumlar’ýn Ýsrail’le doðalgaz sondajý yaptýklarý bölgeye geldi. Ptalforma 60 kilometre yaklaþan uçaklar, kimliklerinin tanýnmasýný saðlayan elektronik sistemleri de açýk tuttu. Türk savaþ uçaklarý, bir saat süren uçuþun ardýndan Türkiye’ye geri döndü.


http://haber.mynet.com/2-turk-jeti-rum-sahillerini-dolasti-593163-dunya/

evrimd kosavalý1989

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 302
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #11 : 22 Eyll 2011, 14:52:43 »
Türkiye savaþýrsa kaybeder!
Serdar Turgut yazdý...

“Türkiye; Ýsrail, Amerika ve Avrupa Birliði’ni ayný anda karþýsýna alp savaþma gücüne sahip mi?”

Konuyu tartýþtýðýmýz Yiðit Bulut’un Sansürsüz programýnda bu soruyu sorduðumda seyirciden yüzlerce mesaj ve twit geldi. Seyirci, benim gidilen yol hakkýnda çok umutlu ve destek veren bir yazý yazdýðým gün bu soruyu sorarak neden karamsarlýk gösterdiðimi anlamak istedi. Yiðit Bulut’un dediði gibi, “Serdar Turgut karamsar mý yoksa iyimser mi?”

Bu haklý bir soruydu; çünkü sorgulayanlara göre bir kiþi eðer Türkiye’nin dünyadaki yeni rolünü benim gibi destekliyorsa o kiþi ayný zamanda gerektiðinde askeri güç kullanýlmasýný da desteklemeliydi. Askeri gücümüzü sorgular gibi konuþmak, onlara göre verdiðim o desteðe hiç uymuyordu, hatta ayýp bile kaçýyordu. Olsun, ben bu ayýbý sürdüreceðim, baþlýkta dediðim gibi “Türkiye eðer savaþýrsa kaybeder” diyeceðim. Bu askeri güç açýsýndan bir deðerlendirme deðildir. Askeri gücümüzün sanýldýðý ve umulduðu kadar büyük olmadýðý yolunda kuþkularým da var ama burada dediðim bu deðil.

TÜRKÝYE’NÝN ADI YETER
Sadece vurgulamak istediðim þu: Türkiye kendi iç geliþmeleri ve dünyadaki deðiþim nedeniyle güçlü bir model ülke olma rolünü üstlenmiþ durumdadýr. Bu tarihin bize yazdýðý bir kaderdir, bir anlamda alýn yazýsýdýr.

Bölgemizde Arap Baharý’ný gerçekleþtiren gençler Türkiye’deki hayat tarzýný özlüyor ve gelecekte bu hayat tarzýný kurmak istiyorlar. Onlar için Türkiye bir hayal ülkesi, bir büyük idea. Arap ülkelerinin sokaklarýnda görülen coþku, Baþbakan’a gösterilen sevgi, bölgenin kýsa sürede liderinin hangi ülke olacaðýný göstermektedir.

Ýsrail’in Türkiye ile savaþ kýþkýrtmasý bu tehlikeyi gördüðü içindir. Türkiye’nin kendisine tarihi geliþim olarak üstlendirilen lider, model ülke olma hedefini gerçekleþtirebilmesi, bu yolunu savaþmadan yürütmesine baðlýdýr. Ýsrail bunu gördüðünden Türkiye’yi devamlý provoke etmeye çalýþýyor, bizi illa da savaþtýrmaya uðraþýyor.

Askeri gücümüz ne olursa olsun bu yeni süreçte büyüklüðün askeri güçle ölçülmeyeceðini görelim; dünya ve bölgemiz bizden bunu “soft power” ile baþarmamýzý bekliyor. Ortam da buna müsait Tahriklere kapýlýp savaþtýðýmýz takdirde hem kendimizi hem de dünyayý yakarýz ve evet bir savaþý kaybedebiliriz de, kimse “Bu katiyen olamaz” diyemez.

BÜYÜKLÜK HER ZAMAN SAVAÞLA OLMAZ
“Büyük model ülkeler, güçlerini mutlaka askeri güçle de desteklemeli” diyenler de var.

Uzun dönemde bu doðru olabilir, ama bazen büyüklük askeri gücü bilinçli olarak kullanmamakla da kurulabilir, gücün meþruiyeti ancak böyle saðlanabilir. Amerika bunu hiç göremediði için büyük ülke olma vasfýný kaybetmeye baþladý. Keza Ýsrail de askeri gücün uzun dönemde fazla bir iþe yaramadýðýný nihayet öðreniyor gibi. Güzel iþleyen bir demokrasiye sahip olan ve Araplarýn kelime manasýný bile anlamakta zorlandýklarý laikliði güzel yaþayabilen Türkiye’nin AKP iktidarýyla hem bölgesinde hem de dünya sistemi içinde yolu tamamen açýk.
Ýsrail bunu görüyor, anlýyor ve çok da korkuyor; keza Amerika da anlayamamak ve þaþkýnlýk arasýnda gedip geliyor. Türkiye eðer savaþmazsa büyük olacak, eðer savaþýrsa her þey belirsiz þu anda, önümüze açýlan bütün imkânlarý kaybedebiliriz o durumda.

Yoksa kehanetler tutuyor mu?
Eskiden yaptýðýmýz “Öteki Gündem” programýnda sýk sýk kehanetleri konuþurduk. Kehanette bulunanlar arasýnda bu yýllarda Türkiye ile Ýsrail’in bir savaþa tutuþacaðýný söyleyenlerin fazlalýðý benim dikkatimi çekmiþ ve þaþýrtmýþtý. Bunlarýn arasýnda Müþtak Baba’nýn da kehanetleri vardý.
Ankara’nýn baþkent olacaðýný tahmin eden Müþtak Baba, Ýsrail devletinin kuruluþunu da tarihiyle doðru tahmin etmiþti. Ýsrail’e ilgisi hiç azalmayan Müþtak Baba, bu yýllarda Ýsrail ile Türkiye’nin týrmanacak bir savaþa giriþeceklerini ve Doðu’dan gelen bir tehlike yüzünden Ankara’nýn tehdit altýnda kalmasý nedeniyle Ýstanbul’un baþkent yapýlmasýndan sonra Ýsrail ile savaþýn çok kýzýþacaðýný söylemiþti.

Ben kehanetlere inanmam aslýnda ama bu sýralar olanlara bakýnca “Acaba bu defa doðru mu tahmin ettiler” diye düþünüyorum. Bu arada Yeni Þafak Gazetesi’nden Ýbrahim Karagül, Doðu Akdeniz’de olmasý muhtemel geliþmeleri, nedenleriyle uzun zamandýr yazýyordu. Bugün onun daha önce yazmýþ olduðu hemen her þeyin gerçekleþmekte olduðunu görüyorum ve meslektaþýma bravo diyorum. Onunki de çalýþarak, öðrenerek, iyi takip ederek yapýlan bir tür kehanet gibi.

http://www.haberturk.com/polemik/haber/671992-turkiye-savasirsa-kaybeder

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #12 : 23 Eyll 2011, 08:42:06 »
Piri Reis Akdeniz'e açýlýyor
Rum sondajýna karþý Türk sismik araþtýrma gemisi "vira Bismillah" diyecek
22 Eylül 2011 Perþembe, 18:15:07Enerji Bakaný Taner Yýldýz, sismik araþtýrma gemisi K. Piri Reis'in araþtýrma için denize açýlacaðýný bildirdi.

Petrol sondajýnýn yapýlabilmesi için gerekli sismik araþtýrmalarý (deniz tabanýnýn ve altýnýn incelenmesi) yapabilecek Türkiye'nin tek gemisi olma özelliðine sahip K. Piri Reis isimli gemi, son günlerde Rum Kesimi'nin Akdeniz'de sondaja devam etmesi nedeniyle göreve hazýr bekliyordu.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kýbrýs Rum Kesimi'ne Akdeniz'de gerçekleþtirdiði sondaja son vermesi uyarýsýna raðmen Rum yönetiminin sondaja devam etmesinin ardýndan önceki gün New York'ta KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma anlaþmasý imzalamýþtý. Bu anlaþma, Türkiye ve KKTC'ye Akdeniz'de kendi sismik araþtýrmasýný yapma hakký veriyordu.

Ayrýca Erdoðan, Türk sismik araþtýrma gemisine Akdeniz'de Türk donanmasýnýn da olasý bir gerilime karþý eþlik edeceðini açýklamýþtý.

http://www.haberturk.com/dunya/haber/672099-piri-reis-akdenize-aciliyor
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd DESPERADOS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #13 : 23 Eyll 2011, 15:10:59 »
8 Turk savas ucagi havadan gozluyormus ayrica sayisini hatirlamiyorum ama bir fuze gemisi 2 firkateyn ve aklima gelmiyen deniz guclerimiz suan ordaymis ve Rum basinindada yer verilmis durumda ortam asil Turkiye sondaja basladiginda isinicak.

Füze gemsinden kastýnýz hangi gemi acep ???

evrimd enes38

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1421
 • 1
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #14 : 23 Eyll 2011, 15:25:30 »
8 Turk savas ucagi havadan gozluyormus ayrica sayisini hatirlamiyorum ama bir fuze gemisi 2 firkateyn ve aklima gelmiyen deniz guclerimiz suan ordaymis ve Rum basinindada yer verilmis durumda ortam asil Turkiye sondaja basladiginda isinicak.

Füze gemsinden kastýnýz hangi gemi acep ???
yok  öyle  birþey :D arkadaþýmýz  yalnýþ  yazmýþ  yada  saçma  sapan  haber  sunan  kanallarýn  komik  söylemleri  aklýnda  kalmýþtýr  ,  keþke  füze  destroyerimiz  olsaydý  bunu bizde  isteriz  ama  malesef  yok. :-\

evrimd DESPERADOS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #15 : 23 Eyll 2011, 15:29:51 »
8 Turk savas ucagi havadan gozluyormus ayrica sayisini hatirlamiyorum ama bir fuze gemisi 2 firkateyn ve aklima gelmiyen deniz guclerimiz suan ordaymis ve Rum basinindada yer verilmis durumda ortam asil Turkiye sondaja basladiginda isinicak.

Füze gemsinden kastýnýz hangi gemi acep ???
yok  öyle  birþey :D arkadaþýmýz  yalnýþ  yazmýþ  yada  saçma  sapan  haber  sunan  kanallarýn  komik  söylemleri  aklýnda  kalmýþtýr  ,  keþke  füze  destroyerimiz  olsaydý  bunu bizde  isteriz  ama  malesef  yok. :-\

Tam bir füze destroyeri deðil de hafif sýnýf bir destroyer - fýrkateyn arasý bir füze teknesi lazým bize ki yapýlýyor ...

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #16 : 24 Eyll 2011, 08:40:30 »
Piri Reis'in rotasýnda ne var?Piri Reis demir aldý. Peki yolda onu neler bekliyor? Savaþ riski mi yoksa bir petrol ve doðalgaz denizi mi?
23 Eylül 2011 Cuma, 12:32:24

 
HABERTURK.COM DIÞ HABERLER SERVÝSÝ

Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nin Türkiye'nin tüm uyarýlarýna raðmen Doðu Akdeniz'de Amerikan Noble Energy firmasýyla sondaj aþamasýna geçmesiyle fitil ateþlendi ve Baþbakan Erdoðan süreci baþlattý. New York'ta hýzla KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile biraraya gelen Erdoðan, Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'na imza attý.
Bu jet hamlenin ardýndan Türkiye, Akdeniz'de bulunan donanmaya ve uluslararasý kamuoyuna da yeni hamlenin mesajýný vermekte gecikmedi: Sismik araþtýrma gemimiz K. Piri Reis, hemen Akdeniz'e açýlýyor.
Bu sadece bir mesaj deðil ayný zamanda Türk bürokrasisine de, "Gerekeni yapýn" emriydi. Ve düne kadar hazýrlýklarýný sürdüren Piri Reis, bugün öðle saatlerinde "Vira Bismillah" dedi.

 Video için týklayýnýz...

PÝRÝ REÝS, PETROL DENÝZÝNE MÝ YOKSA SAVAÞ RÝSKÝNE MÝ YELKEN AÇTI?
Piri Reis'in rotasý ve güzergahý henüz net deðil. Fakat Enerji Bakanlýðý'na yakýn kaynaklardan sýzan bilgiler Piri Reis'in sismik araþtýrma yapacaðý bölgeler arasýnda þu anda Rum Kesimi'nin sondaj yaptýðý ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti-Güney Kýbrýs Rum Kesimi ortak alaný olan Leviathan bölgesi de var.

Bu da Piri Reis'in diplomatik açýdan oldukça gerilimli bir yolculuða demir aldýðýný gösteriyor. Peki Piri Reis'i yolda neler bekliyor? Piri Reis bir petrol ve gaz denizine mi yoksa "savaþ" riskine mi yelken açtý? Türkiye'nin Doðu Akdeniz Diplomatik Stratejisi, hangi riskleri ve fýrsatlarý içeriyor?
Türkiye'nin gerçekleþtirdiði Piri Reis hamlesi ne anlama geliyor?

Enerji uzmanlarýna göre Türkiye'nin son hamlesi gecikmiþ bir hamle. Fakat bu noktada da uluslararasý diplomasi uzmanlarý yapýlan hamlenin gerekliliðine vurgu yapýyor.

TÜRKÝYE'NÝN MESAJI KÝME?
Çünkü pratikte Piri Reis'in yolculuðunun misyonu, bu gövde gösterisini gerçekleþtirerek, hem Güney Kýbrýs Rum Kesimi'ne, hem uluslararasý kamuoyuna Türkiye'nin Doðu Akdeniz'de "tanýmadýðý" giriþimlere karþý tüm gücü ve imkanlarýyla karþý koyacaðýný ilan etmek. 

Uzmanlara göre Türkiye Akdeniz'de gerilimi týrmandýracak uzun bir merdivenin en yüksek basamaðýna adým attý. Fakat Akdeniz Politikasý gereði de atýlmak zorunda olunan ve cesaret isteyen bir hamleydi Piri Reis hamlesi. Þimdi ise diðer basamaklarý da ayný hýzda týrmanmak gerekiyor. Bölgede Suriye, Mýsýr, Lübnan, ABD ve hatta Ýngiltere'nin faaliyetlerinden söz ediliyor. Bu durumda Türkiye'nin ikinci aþama olarak Akdeniz'deki durumu ve Kýbrýs meselesinde elindeki çok güçlü kozlarý kullanmasý gerektiðine dikkat çekiliyor.
Bunlar arasýnda en önemlileri, bölgede söz hakkýna sahip olan ve Ýsrail ile gerilim yaþadýðý bilinen Mýsýr, Lübnan gibi ülkelerle karþý anlaþma imzalamak, ayný zamanda da uluslararasý enerji pazarýnda en güçlü ülkelerden biriyle stratejik bir müttefik konumuna gelmek.
Elbette bu bahsettiklerimiz uzun sürecin sadece satýr baþlarý. Bir de Piri Reis'in rotasýnda bulunan çok önemli ayrýntýlar var. Ýþte uzmanlarýn gözünden bundan sonra Doðu Akdeniz'de yaþanacak süreç.

DIÞ POLÝTÝKA UZMANLARI

Uzmanlar, Piri Reis'in yola çýkýþýyla yapýlan gövde gösterisinin uluslararasý diplomasi dilinde ne anlama geldiðini ve ne gibi sonuçlara yol açabileceðini deðerlendirdi?

FÝKRET ERTAN: TÜRKÝYE KIBRIS'IN HAMÝSÝ; BU ÝÞÝN DÖNÜÞÜ YOK"Yapmamýþ olsaydý, bi yerde kendisine karþý yapýlan bir harekete sessiz kalmýþ olurdu, adeta cevap verememiþ durumda olacaktý. Yani yapmaktan baþka hiç bir çaresi yok"  diyen dýþ politika yazarý Fikret Ertan, "Türkiye büyük bir devlet, karþý taraf tek taraflý bir münhasýr ekonomik bölge ilan ediyor. Türkiye'de Kýbrýs Türkleri'nin koruyucusu, hamisi. Onlarýn haklarýný da korumak zorunda. Bu nedenle böyle bir çýkýþ yapmak zorunda. Dönüþü yok bunun. Bir olay çýkar mý, çýkmaz mý o ayrý bir konu ama çýkacaðýný zannetmiyorum. Zaten Rumlarýn arama yaptýðý tartýþmalý parsellere girip, girmeyeceðimiz de belli deðil. Nereye kadar gideceðimiz belli deðil. Ama bir bayrak göstermemiz þart" dedi.

MENSUR AKGÜN: ÖNEMLÝ OLAN PETROL BULUNMASI DEÐÝL, TÜRKÝYE'NÝN ÝMASIGlobal Political Trends Centen (GPOT) Direktörü, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Böl. Bþk. Dr. Mensur Akgün, "Piri Reis'in yola çýkmasý bence sorunlara yol açmaz, eðer petrol varsa çoktan yapýlmasý gerekirdi. Bu kadar beklenilmesine gerek yoktu. Burada önemli olan Piri Reis'in yola çýkmasý deðil, Türkiye'nin bu imada bulunmasý.  Kalkýp da Rumlar o münhasýr ekonomik bölgede petrol aranmasýna karþý çýkacak deðiller. Onlarýn ekonomik bölgelerini ihlal etmedikten sonra, tartýþmalý alanlara girilmedikten sonra, zaten üç aþaðý-beþ yukarý zaten herkes tarafýndan bilinir, zaten önemli olan sýnýrlar içinde kalýp, kendi hakkýný hukukunu korumaktýr.

 

HASAN KÖNÝ: GEÇ BÝLE KALINDIPiri Reis'in hareketinin karþý tarafý caydýrmak için yapýlan bir denge hareketi olduðunu ifade eden dýþ politika uzmaný Prof. Dr. Hasan Köni,  "Biraz geç kalmýþ bir harekettir. Çünkü bu münhasýr ekonomik bölgenin belirlenmesi ilk 1999 yýlýna gidiyor. Mýsýr'la yapýlan anlaþma 2003 yýlýnda, yani Mýsýr'ýn münhasýr ekonomik bölgesi Kýbrýs'ýn ekonomik bölgesi 2003 yýlýnda yapýlmýþ. Hatta yapýlan anlaþmada þöyle bir cümle de var: "Mýsýr, Kýbrýs'ýn hidrokarbon aramalarýna destek vermeyi taahhüt eder. Araþtýrmalarýna destek vermeyi kabul eder".

 Akþam Raporu'na konuk olan Prof. Dr. Hasan Köni, konu ile ilgili açýklamalarda bulundu

Peþinden Suriye ile, Lübnan'la anlaþma yapýlýyor, Ýsrail ile yapýlmýþ. Ýsrail zaten kendi ekonomik bölgesinde petrol ve gaz çýkarmaya baþlamýþ. Ondan sonra bu 12. bölgede de hareket baþlamýþ. Sene 2011... Türkiye'nin 2011'in Eylül ayýnda aklý baþýna gelmiþ. Bir heyet gönderecek. Oradaki jeofizik haritalarýnda bizim tarafta petrol gözükmüyor. Doðalgaz, þöyle bir bölgede. Güney Kýbrýs'ýn güneyi, oradan yukarý doðru çýkýyorsunuz Meis Adasý, Meis Adasý'ndan Rodos...

Bu üçgeni birleþtirdiðinizde bu alanda gözüküyor. Ayrýca Mýsýr'la Yunanistan arasýnda da gene Kýbrýs'ýn dýþýnda ekonomik bölgeyi sýnýrlandýrma sözleþmesi yapýlmýþ, çok daha önceden. Bu sýrada Türkiye'nin bu geliþmelerden haberi yok. Yeni haberi oluyor ama kimin kiminle yaptýðý konusunda çok iyi haberleri var. Bunu fotoðraflarla gazeteler veriyor" dedi.

"MISIR ANLAÞMAYI ÝPTAL ETSÝN"
Bu hareketin sonuçlarýyla ilgili olarak Prof. Dr. Köni,  "Amerika heyecanlanýp 6. filoyu gönderdi mi? Ruslar bir þeyler söyledi. Ama bir hareket var mý? Yunanistan hazýr duruma geçti mi? Bir kýmýldama yok. Türkiye, "yapsýn, kendi kamuoyu önünde böyle bir tavýr içinde bulunuyor" þeklinde ele alýyorlar. Ben de þunu söylüyorum: Madem Arap halklarý bizi çok iyi karþýladý. Mýsýr, bizi baðrýna bastý. Rum kesimiyle yaptýðý anlaþmayý iptal etsin. Gerçekten sevip sevmediðini anlayalým. Birisiyle niþanlýsýnýz, baþka bir adamý sevdiðinizi söylüyorsunuz. Niþaný kaldýrý atarsýn" dedi.

ENERJÝ UZMANLARI NE DÝYOR?

GAZETE HABERTÜRK YAZARI GÜNTAY ÞÝMÞEKTÜRKÝYE’YE ÇOK GÜÇLÜ BÝR MÜTTEFÝK LAZIM
Bu Türkiye’nin yaptýðý bir gövde gösterisi. Piri Reis, o bölgede sismik tespitte bulunma kapasitesi yeterli olmayan bir gemi zaten. Fakat Türkiye, kendi dýþ politikasý gereði bunu yapmak zorundaydý. Yoksa kendisiyle çeliþkiye düþerdi. Sonuç olarak Rum Kesimi’ni Kýbrýs Devleti olarak tanýmýyor Türkiye.
Þu aþamadan sonra Türkiye’ye çok iyi ve uluslar arasý diplomaside çok güçlü bir müttefik lazým. Ayrýca bu müttefik ülkelerin enerji gücü bulunan ülkelerden de olmasý lazým.
Türkiye’nin Piri Reis hamlesi uluslararasý diplomaside sýkýntý yaratabilecek bir hamle. Çünkü kýsmen Rum-KKTC ortak alanýnda da sismik araþtýrma yapacaðý belirtiliyor.
Sonuçta Rumlarý Rusya destekliyor. ABD ise zaten desteklediðini açýkça ifade etmese bile gemisini göndermiþ durumda Rumlarýn sondaj çalýþmasýna.
Daha önce Ýsrail, Ýngiliz BP ile bir petrol aramasý yapmýþtý bölgede. Fakat Türkiye, özellikle Rum Kesimi’nin Kýbrýs’ta çözüm konusundaki uzlaþmazlýðý tezini kullanarak uluslar arasý kamuoyunda kendisine destek bularak, Ýngiltere benzeri ülkeleri yanýna müttefik olarak çekebilir. Yani bu tip ülkelerle ortak bir arama çalýþmasý gerçekleþtirilebilir.


ENERJÝ UZMANI NECDET PAMÝRLÜBNAN-ÝSRAÝL GERÝLÝMÝNÝ KULLANALIM
Piri Reis gemisinin yola çýkýþý ile ilgili olarak enerji uzmaný Necdet Pamir, "rotasýný, güzergahýný çok bilmiyorum. Fakat bizimkilerin çok geç bir þekilde, 10 yýl önceden hazýr olan bir anlaþmaydý, kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalamasý. Zaten KKTC ile Türkiye arasýndaki alana bakarsanýz orada TPAO’ya verilmiþ ruhsatlar var. Bugüne kadar beklenmiþ olmasý yanlýþ. Büyük olasýlýkla o civarda gezinti olacak. Piri Reis, sadece iki boyutlu sismik yapabilecek. En çok da yaklaþýk 1200 metre su derinliðindeki deniz tabanýna yönelik sismik yapabilecek bir gemidir. Hora gemisi 'out of date' oldu. ÝTÜ’ye eðitim amaçlý verildi" dedi.

DONANMANIN ELÝNDE DAHA DONANIMLI "ÇEÞME" GEMÝSÝ VAR
"Rumlarýn yaptýklarýna bakarsanýz PGS isimli gemi, Piri Reis’in 10 katý derinliðe eriþebilecek kapasiteye sahip" diyen Necdet Pamir, Piri Reis'in ise sýnýrlý kapasiteye sahip olduðunu söyledi. Pamir, þöyle devam ett:
"Savunma Sanayi Müsteþarlýðý geç olsa da ihaleye çýktý. Benzer bir gemi ama biraz daha derinlere bakacak. Fakat o da henüz inþa ediyor. Bir de Deniz Kuvvetleri’nin elinde Çeþme diye bir gemi var. Bunun donanýmlarý hem Piri Reis’ten hem de yapýlmakta olan gemiden daha fazla. Gittiðimiz coðrafyada arama yapacaðýnýz önemli potansiyeller 1500-1600 metre derinlikten baþlayýp, Rum Yönetimi’nin hak iddia ettiði çeþitli yerlerde 2000 metrenin üzerinde derinliklerde var. Burada maalesef adamlar sondaj yapýyor. Siz sismik yapacaðýnýzdan bahsediyorsunuz. Çoktan üç boyutlu sismik yapabilecek gemimizi inþa etmiþ olabilirdik."

"TPAO'YU ENÝ, PETROBRAS ÞEKLÝNE DÖNÜÞTÜRMEK ÞART"
Necdet Pamir, þöyle devam ett:

"AB Rumlarýn arkasýnda. ABD destek olmasa Rumlar bu kadar cesaret edemez.
Daha evvel bölgeye yine bir arama için 2002’de geldikleri zaman Türk donanmasý bir kafa gösterdi, hemen bölgeyi terk ettiler. O günden bugüne ne deðiþti? Rumlar hem Mýsýr’la hem Ýsrail’le Lübnan’la, münhasýr ekonomik bölge anlaþmasý imzaladý. Dolayýsýyla epey mesafe kat ettiler. Sismiklerini yaptýlar, sondaj aþamasýna geldiler. Bu iþ hiçbir þekilde sýcak çatýþmaya gitmez. Zaten sýcak çatýþmanýn anlamý da yok. Keþke mümkün olsa da, Akdeniz’de de Ege’de de Karadeniz’de olduðu gibi anlaþýlabilse. O zaman hiç deðilse bu sahalar birlikte geliþtirilebilir. Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Türkiye, birbirinden çok farklý dýþ politika yönelimleri olan ülkeler anlaþtýlar. Hiçbir sorun olmadý. Fakat Ege’de Doðu Akdeniz’de tükenmeyen sorunlar var. Burayý geliþtirme yolunda enerji ve paramýzý yanlýþ þeylere harcýyoruz. Oraya araþtýrma gemimi, denizaltýmý yollayacaðýma sondaj ve üretim platformumu yollayabilmeliyim. Yabancý gelmiyorsa ben yollayabilmeliyim. Bundan sonra yapýlmasý gereken bu çalýþmalara hýz vermek.

"LÜBNAN'I HEMEN YANIMIZA ÇEKMELÝYÝZ"
Lübnanla çok iyi iliþkimiz varsa, Lübnan’ýn Ýsrail ile iliþkileri þu anda çok kötü. Türkiye’yle iyi olduðunu varsayýyoruz. O etkimizi kullanalým. Rumlarýn münhasýr ekonomik bölge anlaþmasý Lübnan Parlamentosu'ndan geçmedi. Uluslararasý anlaþma hûviyetini henüz kazanmadý.

Türkiye’nin diplomatik anlamda hemen Lübnanla bir araya gelip Rumlarýn münhasýr ekonomik bölge anlaþmasý yerine kendi önerdiðimiz anlaþmayý imzalatmasý gerekiyor. Bu bizim çýkýþ yolumuz. Çünkü bundan altý ay önce olsaydý ayný anlaþmayý Suriye ile yapmamýz mümkündü. Fakat þu anda Suriye ile aramýzdaki durum ortadayken bunu yapmamýz imkansýz.  Bu aramayý yapmak için TPAO’yu görevlendiriyorlar. Fakat diðer yandan Türkiye TPAO’yu özerkleþtirmeye, aslýnda özelleþtirmeye çalýþýyor. Bunu son haline getirdiler. Uygun ortam bekleniyor. Peki hangi TPAO’ya "git þurada araþtýrma yap” diyeceksiniz. Piri Reis, 9 Eylül Üniversitesi’nde. Yapýlmakta olan gemiyi MTA’ya verecekler. Kurumlar birbiri arasýnda itiþip kakýþýyor. Halbuki TPAO ihtisas sahibi bu konuda. Strateji eksikliði var. TPAO’yu özelleþtirmeyi býrakýn dikey entegre bir petrol þirketi haline getirmeniz gerekir. Ýtalyan ENÝ, Brezilyalý PETROBRAS, Norveçli StatOil, Rus LukOil gibi. Fakat biz BOTAÞ’ý bile kopardýk TPAO’dan. Bölgedeki ülkeler kimler sorusuna gelince: Noble, Houstan’da yerleþik, fakat Ýsrailli ortaklarý ve yöneticileri de var deniyor. Bunun arkasýnda British Gas de olabilir deniyor. Ýngiliz’in olmadýðý yer olmaz zaten."

"KONTROLÜ ÝMKANSIZ BÝR SÜRECE GÝRMEK MÜMKÜN!"Kadir Has Üniversitesi Strateji Geliþtirme ve Araþtýrma Koordinatörü Profesör Dr. Volkan Ediger, Piri Reis'in Akdeniz'de sismik araþtýrma yapmasýyla ilgili olarak þunlarý söyledi:

"Pek birþey olacaðýný sanmýyorum. Bunu daha önce yaþadýk biliyorsunuz. 1974 Piri Reis yerine Hora diye bir gemi vardý. Kýbrýs harekatýndan sonra Ege'de de buna benzer bir þey ortaya çýkmýþtý biliyorsunuz. O dönemde Yunanistan'ýn petrol aramalarýna karþýlýk biz de Hora'yý göndermiþtik...

Akdeniz'de sismik araþtýrma yapmakla pek bir þey olmaz. Uçaklar uçar ve tacizler olabilir. Savaþ riski taþýyacaðýný pek sanmýyorum. Ama bu konuda kehânette de bulunamam.
Fakat olay ciddi. Neden ciddi? Bu 1974'teki olaydan çok farklý. O dönemde biz sadece Kýbrýs'a müdahale etmiþtik. Onun haricinde baþka hiç bir sorun yoktu. Þimdi olayýn boyutu çok büyük. Yani "Arap Baharý" dedik ve oralara gidip temaslarda bulunduk.

Bunlar dost-düþman kazandýrdý. Yani uluslararasý iliþkilerde ne kadar aktif olursan o kadar da dostun ve düþmanýn olur. Þimdi olayýn boyutu da çok farklý. Önceki olayla tekrar kýyaslarsak arada þöyle bir fark daha var: Ege, iki ülkenin Ege'si. Bir tarafý Yunanistan bir tarafý Türkiye...

Ama Doðu Akdeniz'de, yukarýdan aþaðýya doðru Suriye, Lübnan, Ýsrail, Mýsýr ve Tunus'un hakký var. Dolayýsýyla çok miktarda ülke iþin içine dahil olmuþ durumda. Ayrýca buna bir de uluslararasý petrol þirketleri dahil. Yani olayýn boyutu bu yüzden çok büyük.

Akdeniz'deki petrolü bilmiyoruz ama doðalgaz tespiti yapýldý. Özellikle Mýsýr'ýn Nil deltasýnda yoðun bir þekilde doðalgaz olduðu tahmin edilyor. Keþifler yapýldý ama önemli olan bu keþiflerin miktarýnýn ne olduðu. Bu yapýlacak olan sismik çalýþmalarla petrolün miktarý asla belli olmaz. Aksi iddia edilirse bu palavra olur. Bu sismik araþtýrmayla 'petrolün olabileceði yapýlar' keþfedilebilir. Camilerin kubbesi gibi petrol ve doðalgazý hapseden yapýlarýn olup olmadýðý tespit edilebilir. Zaten Piri Resi'in de yapacaðý bir tek sismik araþtýrmalar. Baþka bir þey deðil. Bir de o yapýlar olabilir fakat içine petrol gelmeyebilir. Ýlla o yapýnýn olmasý petrol olduðu anlamýna gelmez. Bu bir ön çalýþmadýr. Daha sonra da ilave edilecektir mutlaka.

"UZUN BÝR MERDÝVENÝN ÝLK BASAMAÐINA ADIM ATTIK"
Özet olarak, kýsa vadede çok büyük bir beklentim yok. Fakat Ege ile kýyaslandýðý zaman uzun vadede riskin çok fazla olduðu bir olaydýr. Dediðim gibi burada birden çok ülke var ve biz bu ülkelerle þu aþamada gerginlik yaþýyoruz. Bu petrol olaylarý çok tehlikeli olaylardýr. Yaþadýðýmýz bu olay uzun bir merdivenin ilk basamaðý ve çok hýzlý týrmanan bir basamak. Karþýlýklý restleþmeyle kontrolü imkansýz bir sürece girmek mümkün tabii. Bunun için akýllýca, mantýklý bir yönetim yapmakta yarar var.

"GÜNEY KIBRIS'TAN EN AZ 1.5-2 YIL GERÝDEYÝZ""Piri Reis'e herhangi bir müdahale olacaðýný sanmýyorum" diyen BOTAÞ eski Genel Müdürü Mete Göknel, "Geminin nereye gideceðini tam bilmiyoruz. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile bizim aramýzdaki sulara mý gidecek yoksa Suriye- Kýbrýs ve bizim aramýzdaki bir bölgede mi olacak? Onlarý bilmiyorum. Yani açýlacaðý yer belli deðil. Hatta Güney Kýbrýs'ýn Mýsýr ve Suriye tarafýna bakan, grafikte 2, 3 ve 13. bölgeler KKTC'nin kýta sahanlýðýna giriyor. Bu bölgelerde bir müdahale olacaðýný sanmýyorum.

Güney Kýbrýs Rum yönetimi, 2004'lerde baþlamýþ, tetkiklerini yapmýþ, yabancý verilerden yararlanmýþ, 2 sene önce ihaleye girmiþ, 2009'da Noble Enerji þirketi ile anlaþma yapmýþ ve þimdi de arama sondajýna baþlýyorlar. Biz ise daha sismikteyiz. Sismik ile arama arasýnda ne kadar hýzlý hareket ederseniz edin, en az 1.5 - 2 yýl var. Buralarda bir þey bulunsa bile deðerlendirilmesi en azýndan 1 sene alýr dedi."BÖLGEDE MISIR VE SURÝYE AKTÝF"
Mete Göknel, sözlerine þöyle devam etti:
"Bölgede Ýsrail arama yaptý, buldu. Kendi kýta sahanlýðýnda arama yaptý. Ýki yerde gaz buldu. Ayrýca bu bölgelerde yapýlan çalýþmalarda, Server Agency'nin raporlarýnda ciddi rakamlarla burada petrol ve gazýn varlýðýndan bahsediliyor. Bölgede Ýsrail aktif deðil, Mýsýr'da herhangi bir hareket yok. Suriye ve Mýsýr aktif Akdeniz'de. Þimdi Güney Kýbrýs aktif olmaya baþladý. Þimdi de biz baþlayacaðýz bi yerden. 2002'de Ýskenderun Körfezi tarafýnda aramalar yaptýk. "Bulundu" deniyordu ama bu haberler kesildi ve çalýþmalar Karadeniz'e çekildi. Akdeniz'de faaliyetler kesildi. Konu kapandý malasef. Ondan evvel de oralarda petrol rezervleri umudu var diye haberler çýktý. Bakýyorsunuz göstergeler Doðu Akdeniz'de yoðun bir petrol ve gaz, bilhassa gaz olduðunu gösteriyor. Ama derin, 2 bin metre altýnda buralar. Ýnþallah büyük sýkýntýlar olmadan oarada paylaþýmlar yapýlýr."

"YUNAN TACÝZÝ HEP OLUYORDU AMA BU SEFER DAHA DÝKKATLÝ DAVRANILACAKTIR" Piri Reis Gemisi`nde görev yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Günay Çifçi, kendisinin çok daha önceden programlanmýþ bir toplantý nedeniyle Ýsviçre'ye gideceðini, kendisi gidemese de ekibinin gemide olduðunu söyledi.

Geminin herhangi tehlikeli bir durumla karþýlaþacaðýný sanmadýðýný dile getiren Günay Çifçi, "Daha önce de TÜBÝTAK çalýþmalarý sýrasýnda, sürekli olarak Yunan tacizine maruz kalýyorduk. Bu normal bilimsel çalýþmalarýmýzda da oluyordu. Bunlar nasýl havada oluyorsa denizde de oluyor. Geçmiþ yýllarda sürekli oluyordu. Fakat yine de bilimsel çalýþmalarýmýza devam ediyorduk. Bu tür seyler olur ama bu sefer daha dikkatli olunacak diye tahmin ediyorum. Herhangi bir þeye maruz kalýnacaðýný düþünmüyorum" dedi.

"ÇALIÞMA ALANLARI DURUMA GÖRE BELÝRLENECEK"
Çalýþma alanlarýnýn da daha belirlenmediðini söyleyen Prof. Dr. Çifçi, "oturup, duruma göre belirlenecek" dedi.

Þu an için sadece veri toplanacaðýnýn da altýný çizen Prof. Dr. Çifçi, "çok kanallý sismik arama yapýlacak" dedi.Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sertaç Baþeren’in hazýrladýðý haritada, Yunanistan ve Rum Kesimi’nin Akdeniz’de hak iddia ettiði bölgelerle Türkiye’nin sýkýþtýrýlmaya çalýþýldýðý görülüyor.

 http://www.haberturk.com/dunya/haber/672328-piri-reisin-rotasinda-ne-var
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #17 : 24 Eyll 2011, 08:58:42 »
Türkiye ile savaþamayýz
Ömer BÝLGE / LEFKOÞA24 Eylül 2011

Kýbrýs Rum Yönetimi Lideri Hristofyas, Doðu Akdeniz’de Rumlarýn KKTC ve Türkiye’yi yok sayarak petrol sondaj çalýþmalarýný baþlatmasýyla patlak veren kriz nedeniyle Rum ordusunun savaþa hazýrlandýðý iddialarýný yalanladý. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduðunu vurgulayan Hristofyas, “Türkiye ile savaþamayýz, problemleri barýþçýl yollarla çözmeye çalýþýyoruz” dedi.

KIBRIS Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, New York’ta Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurulu açýlýþ toplantýsýnda yaptýðý konuþmanýn ardýndan düzenlediði basýn toplantýsýnda, Rum ordusunun alarmda olduðu ve savaþa hazýrlandýðý yönündeki haberleri “saçma ve anlamsýz” olarak niteledi. Hristofyas, “Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduðu ortada. Türkiye ile savaþamayýz, problemleri barýþçýl yollarla çözmeye çalýþýyoruz” diye konuþtu. Daha önce Kýbrýs Adasý çevresinde çýkartacaklarý petrol ve doðalgazdan Kýbrýslý Türklerin ancak krizin çözümünden sonra yararlanabileceðini savunan, BM’de yaptýðý konuþmada ise, geri adým atarak Kýbrýslý Türklerin haklarýnýn çözümden önce verileceðini belirten Hristofyas, bölgedeki Türk ordusunun faaliyetleri ile ilgili olarak “Yunanistan’la birlikte hareket ediyoruz. Bölgede yeterince kriz var. Türkiye umarýz istemediðimiz gerilim noktasýna getirmez” dedi. Türkiye ile KKTC arasýnda imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasýnýn hükümsüz olduðunu savunan Hristofyas, BM çerçevesindeki görüþmelerde ilerleme olmamasýndan KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu’nu sorumlu tuttu. Hristofyas, Eroðlu’nun uzlaþma noktalarýndan geri adým attýðýný öne sürdü.

Rum siyasiler: Anlaþma geçersiz

Kýbrýs Rum siyasetinde iç politika konularýnda kavgalý olan siyasi partiler, Türkiye karþýsýnda birleþti. Rum Ana Muhalefet Lideri Nikos Anastasiades baþta olmak üzere siyasi parti liderleri, KKTC ile Türkiye arasýnda imzalanan anlaþmanýn geçersiz olduðunu öne sürdü. Rum Parlamentosu da ülke egemenliðine Türkiye’nin yaptýðýný öne sürdüðü ihlalleri kýnadý.

Krize dahil olan Rum Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos da Türkiye’nin deniz hukukunda hakký olmadýðýný, çünkü ilgili anlaþmayý imzalamadýðýný söyledi. Hrisostomos, “Türkiye baðýracak, en nihayetinde de susacak” dedi.

Rum yönetiminde iktidardaki AKEL milletvekillerinin giriþimleriyle toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Siyasi Grup Baþkanlarý Konseyi, krizi AP’nin Salý günkü oturumunda ele alýnmasýna karar verdi.

http://www.hurriyet.com.tr/planet/18814453.asp
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #18 : 24 Eyll 2011, 13:47:13 »
Savaþ gemimiz Akdeniz'deMehmet OKUR/ SÝLÝFKE(Mersin) (DHA)24 Eylül 2011


Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý’na ait Yavuz Firkateyni Mersin’in Silifke Ýlçesi’ne baðlý Taþucu Beldesi’ndeki NATO Limaný’na demir attý.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, Doðu Akdeniz’deki savaþ gemilerinin sayýsýnýn artýrýlacaðý yönündeki açýklamasýnýn ardýndan Yavuz Firkateyni, Boðsak Mevkii’ndeki NATO Limaný’na sabah saatlerinde demir attý. Yavuz Firkateyni’nin Ýsrail ve Kýbrýs Rum Kesimi’nin doðalgaz aramasý yüzünden Akdeniz’de tansiyonun yükseldiði bir döneme gelmesi dikkat çekti. Yavuz Firkateyni’nin petrol sondajýnýn yapýlabilmesi için gerekli sismik araþtýrmalarý yapabilmek amacýyla Urla’dan yola çýkan Piri Reis Gemisi’ne, Doðu Akdeniz’de eþlik edeceði ileri sürüldü.

ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANI YILDIZ: PÝRÝ REÝS YOLUNA DEVAM EDÝYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Doðu Akdeniz'de petrol ve doðal gaz araþtýrmasý yapmak üzere Urla Limaný'ndan dün yola çýkan gemi ile ilgili olarak, “Piri Reis yoluna devam ediyor. 'Nereye gidiyor?' diye sorarsanýz, gitmesi gereken yere gidiyor. Burada tabi ki gün be gün, an be an, saat ve saat hem Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin çalýþmalarýný dikkatle izliyoruz hem de bizim yapacaðýmýz, programladýðýmýz çalýþmalarý dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Bir gazetecinin “Askeri refakat söz konusu mu?” soru üzerine Yýldýz, “Refakat etmesi gereken yerde refakat edecek, yalnýz gitmesi gereken yerde yalnýz gidecek. Bunlarýn her birisi Dýþiþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan planlandý” diye konuþtu.

Yýldýz, “KKTC ile bir anlaþma yapýldý, bu bölgedeki rezervlerle ilgili bilgi sahibi miyiz?” sorusunu üzerine þunlarý ifade etti:

“Hem iki boyutu hem üç boyutlu sismik aramalar, zaten bu rezervlerin ön hazýrlýðý niteliðindedir. Bu konuda, sondaj yapýlamadan her hangi bir ülkenin, her hangi bir firmanýn açýklama yapmasýnýn gerçeklerle bire bir örtüþmeyeceðini söyleyebilirim. Çok fazla spekülasyona açýk rakamlardan bahsediliyor. Bunlarý zaman zaman biraz ibretle, bazen de hayretle izliyorum. Sondaj bitmeden her hangi bir sismik aramanýn pratik sonuçlarýnýn kamuoyu ile paylaþýlmasý doðru deðil. Biz nasýl Karadeniz'e gittiðimizde 'Petrol, doðal gaz bulamayabiliriz ama aramak için bulmak için gidiyoruz diyoruz.' Burada da bu tarz ihtiyatlý cümlelerin, kelimelerin kullanýlmasýnýn daha gerçekçi ve spekülasyondan uzak olacaðýný söyleyebilirim.”

“Piri Reis gemisi yeterli mi?” sorusunu ise Yýldýz, “”Tabi ki tek gemi ile buraya gidilmiyor. Teknik kapasite ne yapmamýzý gerektiriyorsa, o tür takviyeleri de yapýyoruz. Bu manada kimsenin endiþesi olmasýn” diye yanýtladý.

Bakan Yýldýz, bir baþka gazetecinin, “'Rumlarýn arama yaptýðý bölgedeki çalýþmalarý izliyoruz' dediniz oradaki rezervlerle ilgili Ýsrail ile bir anlaþma yapýldý, orada büyük rezervlerin olduðunu söyleyebilir miyiz?” þeklindeki sorusu üzerine þöyle dedi:

“Uluslararasý hukuka aykýrý yerlerde þu anda bu iþlem yapýlýyor. O yüzden Ýsrail'in yaptýðý çalýþmanýn, rezervle alakalý, kapasiteyle alakalý bildirimlerini þu anda çok fazla dikkate almýyorum.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/18816781.asp
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd DESPERADOS

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 128
 • 0
Ynt: Akdeniz'de Enerji Krizi
« Yantla #19 : 24 Eyll 2011, 13:54:51 »
Adamlar kaç senedir bunu hedefliyor çalýþýyor yumurta dayanýnca önlem alýyoruz þimdi 3-5 seneye doðalgazý bulur 8-10 seneye kadar da gerekli cevabý verir bizde çýkarýrýz ..... la havle ...