Gönderen Konu: ABD askerleri Ýncirlik'te Kur'an parçaladĂ˝ iddiasĂ˝  (Okunma sayýsý 2606 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdýţý SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 44344
 • 623

ABD askerleri Ýncirlik'te Kur'an parçaladý iddiasý
YýlbaÞý gecesi Amerikan askerlerinin camiye girip Kur'an-ý Kerim parçaladýklarý ileri sßrßldß..
09.01.2013 - 16:38

Adana'daki Ýncirlik Üssü'nde yýlbaþý gecesi ABD'li askerlerin 10'uncu Tanker Üs Komutanlýðý'ndaki camiye girip, ahþap minberi parçaladýklarý, camlarý kýrdýklarý ve Kuran'ý Kerim'leri parçaladýklarý iddialarý üzerine, Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði (ASKON) Adana Þube Baþkaný Recep Çalýþkan tepki gösterdi. 10 sivil toplum örgütü adýna ortak yazýlý açýklama yaptýðýný belirten Recep Çalýþkan olayý kýnayýp, "Hiç kimse ibadethanelerimize saldýramaz, kutsal kitabýmýza saygýsýzlýk yapamaz" dedi.

KUR'AN-I KERÝM PARÇALADILAR ÝDDÝASI

Adana'da günlük yayýn yapan yerel Çukurova Merhaba Gazetesi'nde bugün yeralan haberde Ýncirlik Üssü'nde 10'uncu Tanker Üs Komutanlýðý'nda görevli askerlerin ibadet ettiði camiye, geçen yýlbaþý gecesi alkol alan 39'uncu Wing Komutanlýðý'nda görevli ABD'li askerlerin girdiði, burada ahþap minberi yýkýp, camlarý kýrdýklarý, Kuran'ý Kerim'leri yýrtýp, parçaladýklarý öne sürüldü. Haberde olayla ilgili iki Türk subayýn inceleme yaptýðý, ancak konunun örtbas edilmeye çalýþýldýðý, caminin de tadilat yapýldýðý gerekçesiyle kapatýldýðý öne sürüldü.

STK'LARDAN KINAMA

Ýddialarla ilgili Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði (ASKON) Adana Þube Baþkaný Recep Çalýþkan, 10 sivil toplum örgütü adýna yazýlý açýklama yaparak tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Türk ve ABD'li yetkililerin kamuoyunu aydýnlatacak açýklama beklediklerini dile getiren Recep Çalýþkan, þöyle dedi:

"Haddini bilmez Amerikalý askerleri bu çirkin saldýrýlarý dolayýsýyla þiddetle kýnýyoruz. Bu saldýrýnýn Ýslami deðerlerimize yönelik olduðu açýktýr. Kutsal kitabýmýz Kuran'ý Kerim, camilerimizin minberleri, camý, çerçevesi birer bütündür. Hiç kimse ibadethanelerimize saldýramaz, kutsal kitabýmýza saygýsýzlýk yapamaz.

Deðerlerimize saldýran ABD askerler cezalandýrýlmalý, deÞifre edilmeli ve yapýlan bu bßyßk yanlýÞlýk derhal dßzeltilmelidir. Tepkimize kayýtsýz kalýndýðý ve gereken yapýlmadýðý takdirde sorumluluðun sadece olaya karýÞan ABD askerleri ile sýnýrlý kalmayacaðýný, ABD BaÞkaný dahil tßm yetkilileri baðlayacaðýný bildiririz. Son olarak Tßrk ve ABD yetkililerin konuyu aydýnlatmalarýný, bu çirkin iddialarla ilgili derhal bir açýklama yapýlmasýný talep ediyoruz."

MÜTFÜLÜK: OLAYI BASINDAN ÖÐRENDÝK

Adana Ýl Müftüsü Arif Gökçe ise söz konusu iddialarla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi yansýmadýðýný, iddialarý gazete haberiyle öðrendiklerini söyledi.

Ýncirlik Üssü'nde müftülüðe baðlý bir cami olmadýðýný aktaran Müftü Arif Gökçe, "Herhalde Ýncirlik Üssü'nde çalýþan kardeþlerimiz, en azýndan namazlarýný kýlabilecekleri bir yer yapýlmýþ ve orada ibadetlerini yapýyorlar. Ýddia edildiði gibi böyle bir þey varsa, biz bunu etik açýdan kýnayabiliriz. Üsse girmek mümkün deðil. Bizim sorumluluðumuzda olan bir yer olmadýðý için soruþturma açmak gibi bir yetkimiz yok. Ýbadethanelere böyle bir saldýrý varsa þayet, bunu kýnýyoruz. Ýlgili kaymakama bu durumun araþtýrýlmasý ve bize bilgi verilmesi yönünde bir yazý yazdým" diye konuþtu.

http://www.ensonhaber.com/abd-askerleri-incirlikte-kuran-parcaladi-iddiasi-2013-01-09.html
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

Çevrimdýţý mavi1991

 • Özel Üye
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 1685
 • 36
ABD askerleri Ýncirlik'te Kur'an parçaladý iddiasý
« Yanýtla #1 : 09 Ocak 2013, 18:46:23 »
bu ne bicim ulke, muftuluk bile basindan ogreniyorsa gunedoguda olen askerlere sayisinin az olmadigina sasirmamak lazim

Çevrimdýţý SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • Ýleti: 44344
 • 623
ABD askerleri Ýncirlik'te Kur'an parçaladý iddiasý
« Yanýtla #2 : 10 Ocak 2013, 17:16:11 »
TSK'dan 'camiye saldýrý' açýklamasý
10 Ocak 2013

Genelkurmay Baþkanlýðý ABD'li askerlerin Ýncirlik'te bir camiye saldýrarak zarar verdiði ve Kuran'ý Kerim'i yýrttýðý iddialarýyla ilgili açýklama yaptý.

TSK'nýn internet sitesinden yapýlan açýklamada Þu ifadeler yer aldý:

Bazý basýn ve yayýn organlarýnda, Adana'daki bir yerel gazeteye atfen, 10'uncu Tanker Üs Komutanlýðý (Ýncirlik)'ndaki birlik mescidine zarar verildiði, Kur'an-ý Kerim'in parçalandýðý ve verilen zarar nedeniyle caminin tadilat adý altýnda ibadete kapatýldýðý iddia edilmiþtir.

Kimliði belirlenemeyen Þahýslar tarafýndan birlik mescidinin bazý camlarýnýn kýrýldýðý ve ufak çapta bir hasar meydana geldiði ilgili Birlik Komutanlýðýnca tespit edilmiÞ; aksaklýklar ayný gßn giderilerek mescit ibadete açýlmýÞtýr.

Ýncirlik Kýþlasýndaki mescidin tahribat neticesinde ibadete kapatýldýðý ve Kur'an-ý Kerim'in parçalandýðý iddialarý asýlsýzdýr.

Mescitteki hasara kimlerin neden olduðu bilinmemekte olup, olayla ilgili olarak Genelkurmay BaÞkanlýðý tarafýndan açýlan idari tahkikat devam etmektedir.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22334801.asp
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com