Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231536 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1650 : 15 ubat 2024, 17:17:53 »
Bence doðru yatýrým ayný yaklaþýmla yaklaþsak onlarýnda tai'ye bir zamanlar ortaktý. Þimdi ise tei'ye ortaklar .bence bizim yaptýðýmýz doðru adým sonuçta açýk bir þeklide düþmanýmýz deðiller.

evrimd Ocak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 153
 • 23
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1651 : 15 ubat 2024, 17:29:43 »
Bence bu kadar Amerikan karþýtlýðýna gerek yok..

90 da beraber hareket edip ýraða girebilirdik

Yada

4 Mart 2003 tezkeresini geçirebilirdik.

Yapmadýðýmýz yada kaçtýðýmýz þeylerin elbette bir bedeli var.

90'larda aslýnda epey birlikte hareket ettik. Irak'a saldýrý noktalarýndan biri de ülkemizdi. Ýzin verdik. Bir koyup üç alacaðýz derken baþka bir þeyle karþýlaþtýk. Gerçekten bir koyup üç almýþ olsaydýk muhtemelen 4 Mart tezkeresi de geçebilirdi. Müttefik olan biz yerine teröristleri seçenlerin tercihi bu.

Benim hatýrladýðým biz yada özal girmek istiyor ama o zamanýn G.kurmay baþkaný istifa ediyor..

Yani o zaman koalisyonla beraber 91 de girsek birde 4 temmuz tezkeresi geçse bence teröristleri tercih etmezlerdi ..

Öyle teröristlerede destek verseler bize hertürlü silahý veriyorlardý.

Saldýrý helikopteri mesela vermiyorlar dediler halbuki kobralar nerden geldi yada bize apache önerdiler biz pahalý diye istemedik.

Yada hava savunma sistemi vermiyorlar dediler biz loradimis ihalesini açmadan önce iki kere önerdiler biz kimden füze saldýrýsý gelcek dedik hava savunmasýný uçaklarla yapýyoruz dedik reddettik.

Loradamiste patriot önerdiler bizde teknoloji transferi yok diye çin sistemini seçtik yada daha sonra kabul ettiðimiz s400 de ne teknoloji transferi vardý.

Abd ile o kadar kötü olsaydýk f35 projesine ortak etmezdi.

 Özal ve ABD anlaþmýþtý, birlikte Irak'a girseydik kesinlikle misak-milli sýnýrlarýný alabilecektik belki petrolü ABD alýrdý ama egemenlik bize geçerdi.Sonucta yüz binlerce kiþilik bir orduyla Irak'ta olsaydýk kimse bizi oradan söküp atamazdý.

 Çünkü o zamanlar PKK halen Sovyet destekli komünist bir örgüt olarak görülüyordu ayrýca Ülke yönetici kadrolarý Batý yanlýsý idi yani ABD'nin bize teklifi gerçekleþirdi böylelikle hem Saddam tehtidinden kurtulurduk hem de ileride 90'lar boyunca olan terör olaylarý olmazdý.

 Torumtay paþa istifa etti, Amerika'nýn istediði desteði vermedik ve bunun cezasýný bize 10 yýl boyunca fena ödettiler.

 Ayný hatayý 2000'li yýllarda yaptýk, yine çuval olayý ve sonrasý cezalandýrýldýk.

 Ayný hatayý Obama zamanýnda Suriye'ye girmemizi istediklerinde yine bu teklifi geri çevirerek yaptýk, sonuç söylemeye gerek yok herkes biliyor.

 ABD gibi bir müttefik süper gücü, kendi çýkarýmýza geliþmeler olduðu halde defalarca reddettik.

 Bunlarý söyleyince Amerikancý oluyoruz o nedenle daha fazla yazmak istemiyorum.
 

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1652 : 15 ubat 2024, 17:37:38 »
1 koyup 3 alacaðýz diyordu Özal ama sonunda tersini aldýk....

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1653 : 15 ubat 2024, 17:51:34 »
Sinirlerinizi hoplatmak istemiyorum ama yýllardýr ara ara tekrar etiðim için eminim artýk yadýrgamazsýnýz bu düþüncemi. Ben Kuzey Irak daki Kürt devleti sayýlabilecek idareyi bizim Kürt terörü sorunumuzda bir çözüm saðladýðý kanýsýndayým. Kürtler bu yer kürede devletsiz halk olma onursuzluðundan Amerika sayesinde kurtulmuþlardýr bu bizim için altýn tepside tarihin bize sunduðu bir þanstýr. Düþünün Irak eski Saddam lý Irak Kürtler için özerk bile olsa hiç bir þekilde aidiyet hissini tatmin edecek idareleri geleceðe kürtlüðü devam ettirecek umutlarý yok olacaktý. O zaman eskiden olduðu gibi ikna olan her kürt yaþadýðý mahallede kürdistan kurmak için çalýþmaya uðraþacaktý. Biz körfez savaþýndan çok karlý çýkmýþ bir ülkeyiz ama bunu görmek için biraz pragmatik olmak gerek. Dünyada Kürtlerin aidiyet duygusunu tatmin eden bir devlet nüvesi olmasý bizim kürt sorunumuz açýsýndan tek çözüm þansýdýr. Kimse bize bunu tabi hediye etmedi sadece ABD ile Ýsrail ile menfaatlerimiz örtüþtü hiç bir þey yapmadan bu faydayý saðladýk. Pkk terör örgütü neden artýk duruldu bu yüzden iþte artýk devletsizlik travmasý kalmadý sýnýrlarýmýz dýþýnda baþka öncelikleri oluþtu. Bunlarý biz Amarikaya borçluyuz eðer körfez savaþý olmasa mazallah. Özal 1 koyup 3 alacaðýz diyordu aslýnda ölçülebilse 100 aldýk ama onu anlayacak akýl kimsede pek yok sadece devletin derin aklý farkýnda bunlarýn
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 17:54:25 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Ocak

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 153
 • 23
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1654 : 15 ubat 2024, 18:01:38 »
1 koyup 3 alacaðýz diyordu Özal ama sonunda tersini aldýk....

 Özal'ýn dediðini yaptýk mý?

 Irak bir bataklýk, orduyu oraya sokmam diyen paþa istifa etti ve sonuçta Amerika'nýn istediði desteði vermedik ve sonucu hep birlikte acý acý yaþadýk, yaþýnýz gereði o günleri hatýrlýyor olmalýsýnýz.

 

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1655 : 15 ubat 2024, 18:36:11 »
 
Sinirlerinizi hoplatmak istemiyorum ama yýllardýr ara ara tekrar etiðim için eminim artýk yadýrgamazsýnýz bu düþüncemi. Ben Kuzey Irak daki Kürt devleti sayýlabilecek idareyi bizim Kürt terörü sorunumuzda bir çözüm saðladýðý kanýsýndayým. Kürtler bu yer kürede devletsiz halk olma onursuzluðundan Amerika sayesinde kurtulmuþlardýr bu bizim için altýn tepside tarihin bize sunduðu bir þanstýr. Düþünün Irak eski Saddam lý Irak Kürtler için özerk bile olsa hiç bir þekilde aidiyet hissini tatmin edecek idareleri geleceðe kürtlüðü devam ettirecek umutlarý yok olacaktý. O zaman eskiden olduðu gibi ikna olan her kürt yaþadýðý mahallede kürdistan kurmak için çalýþmaya uðraþacaktý. Biz körfez savaþýndan çok karlý çýkmýþ bir ülkeyiz ama bunu görmek için biraz pragmatik olmak gerek. Dünyada Kürtlerin aidiyet duygusunu tatmin eden bir devlet nüvesi olmasý bizim kürt sorunumuz açýsýndan tek çözüm þansýdýr. Kimse bize bunu tabi hediye etmedi sadece ABD ile Ýsrail ile menfaatlerimiz örtüþtü hiç bir þey yapmadan bu faydayý saðladýk. Pkk terör örgütü neden artýk duruldu bu yüzden iþte artýk devletsizlik travmasý kalmadý sýnýrlarýmýz dýþýnda baþka öncelikleri oluþtu. Bunlarý biz Amarikaya borçluyuz eðer körfez savaþý olmasa mazallah. Özal 1 koyup 3 alacaðýz diyordu aslýnda ölçülebilse 100 aldýk ama onu anlayacak akýl kimsede pek yok sadece devletin derin aklý farkýnda bunlarýn

Hocam tam anlayamadým ne demek istediðinizi... K.Irak'ta özerk bir Kürt idaresinin oluþumunun Kürtlerin baðýmsýzlýk isteklerini azalttýðýný ve bizim için yararlý olduðunu mu söylüyorsunuz?

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1656 : 15 ubat 2024, 18:46:44 »
Evet artýk devletsizlik psikolojisinden kurtulduklarý için baþýmýza bela olmuyacaðýný düþünüyor bende ayný þeyi anladým

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1657 : 15 ubat 2024, 18:55:45 »
Sinirlerinizi hoplatmak istemiyorum ama yýllardýr ara ara tekrar etiðim için eminim artýk yadýrgamazsýnýz bu düþüncemi. Ben Kuzey Irak daki Kürt devleti sayýlabilecek idareyi bizim Kürt terörü sorunumuzda bir çözüm saðladýðý kanýsýndayým. Kürtler bu yer kürede devletsiz halk olma onursuzluðundan Amerika sayesinde kurtulmuþlardýr bu bizim için altýn tepside tarihin bize sunduðu bir þanstýr. Düþünün Irak eski Saddam lý Irak Kürtler için özerk bile olsa hiç bir þekilde aidiyet hissini tatmin edecek idareleri geleceðe kürtlüðü devam ettirecek umutlarý yok olacaktý. O zaman eskiden olduðu gibi ikna olan her kürt yaþadýðý mahallede kürdistan kurmak için çalýþmaya uðraþacaktý. Biz körfez savaþýndan çok karlý çýkmýþ bir ülkeyiz ama bunu görmek için biraz pragmatik olmak gerek. Dünyada Kürtlerin aidiyet duygusunu tatmin eden bir devlet nüvesi olmasý bizim kürt sorunumuz açýsýndan tek çözüm þansýdýr. Kimse bize bunu tabi hediye etmedi sadece ABD ile Ýsrail ile menfaatlerimiz örtüþtü hiç bir þey yapmadan bu faydayý saðladýk. Pkk terör örgütü neden artýk duruldu bu yüzden iþte artýk devletsizlik travmasý kalmadý sýnýrlarýmýz dýþýnda baþka öncelikleri oluþtu. Bunlarý biz Amarikaya borçluyuz eðer körfez savaþý olmasa mazallah. Özal 1 koyup 3 alacaðýz diyordu aslýnda ölçülebilse 100 aldýk ama onu anlayacak akýl kimsede pek yok sadece devletin derin aklý farkýnda bunlarýn

Hocam tam anlayamadým ne demek istediðinizi... K.Irak'ta özerk bir Kürt idaresinin oluþumunun Kürtlerin baðýmsýzlýk isteklerini azalttýðýný ve bizim için yararlý olduðunu mu söylüyorsunuz?

Bu oturup kürtlerin kafa kafaya vererek aldýklarý bir karar deðil tabiki. Kürtler kendilerini bu realitenin içinde buldular ne düþündüklerinin istediklerinin önemi yok sosyoloji iþliyor burada uymak zorunda kalacaklarý deðiþimler oluyor hayatta. Dünyada 4 ülkede yaþayan kürtler var iken bir kürt olduðunu düþün biri sana yaklaþýyor mesela Irak da Suriye de ve biz bu kadar insanýz neden devletimiz yok diyor gel Suriyede Irak da devletimizi kuralým varmýsýn diyor o kürt buna kolayca ikna oluyordu tabiki. Ama dünyada bir kürt devleti var ise o zama nbu devletsizlik travmasý motivasyonu ortadan kalkar geriye büyük Kürdistan gibi her ülkede aþaðý yukarý olan megola idea kalýr. Devlet kurmak ile devleti en büyük sýnýrlara getirme ayný motivasyonda deðildir. Yunanlýlar mesela Ýstanbul için yanýp tutuþuyorlar ama silahlý örgüt kurmak gibi bir motivasyonlarý yok onun yerine duvara büyük Yunanistan büyük Ermenistan diye megola idea haritalarý asmýþlar gelecek nesiller bir fýrsat yakalarsa diye bekliyorlar. Þu anda Diyarbakýr da Kürtler için bu duruma geldi yada gerçekçi olalým o kadar daha deðil ama bir gün gelecek. Birde þu var Kürtlerin devleti olduðunda kaybedecek þeyleride oluyor bunu þu anda görüyoruz Suriye de rahat býrakmýyoruz ve ABD gitsin orayý temizleyeceðiz gibi görünüyor. Bu kürtleride Türkiye karþýsýnda denge politikasý gütmeye zorluyor. Demek istemiyorum ama pkk bile bu noktaya geldi Türkiye yi öfkelendirmemek için dikkat ediyor artýk. Benim burada kürt devletinden kastettiðim tabi Kuzey Irak daki özerk Kürt yönetimi. Suriye yi kastetmiyorum
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 18:59:13 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.

evrimd Denizci16

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2784
 • 79
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1658 : 15 ubat 2024, 19:04:26 »
Ýþin aslý birtek dediðinize katýlmýyorum oda PKK PYD gibi örgütlerin bize karþý denge güttüðü politikasýna tam tersi bize her fýrsatta vurmaktan, kayýp verdirmekten hiç ama hiç çekinmiyorlar.

Ayný þeyleri görüp nasýl bir farklý okuma yaptýðýnýzý anlamýþ deðilim

evrimd putty

 • 2023 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2975
 • 300
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1659 : 15 ubat 2024, 19:12:45 »
Pragmatik bakýþ farký o iþte herkes ayný þeyleri göremez konuya ayda bir gazetede tv de haber düþtükçe kafa yoranla sürekli kafa yoran bir olmaz. Ben boþuna mý yýlýn üyesi oldum
« Son Dzenleme: 15 ubat 2024, 19:13:16 Gnderen: putty »
Rusya Ukrayna savaþýnýn çözümü baðýmsýz Kýrým devletidir.