Gnderen Konu: Türkiye - ABD Ýliþkileri  (Okunma says 231713 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd metin62

 • 2020 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 2355
 • 185
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1370 : 17 Aralk 2021, 16:54:47 »
Atom bombasi patlat ne abd ne rusa nede ab  katilmamiz gerekmez

Sendeki bu atom bombasý aþkýný anlamak güç. Nerede patlatacaðýz atom bombasýný?

 ;D ;D ;D ;D


evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1371 : 17 Aralk 2021, 18:18:55 »
Bazen mahallenin kabadayýsý bizden rahatsýzsa  bize gýcýksa sürekli karþýsýna çýkmamak , biraz kendini unutturmak lazým...

evrimd Gökbörü

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1515
 • 142
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1372 : 17 Aralk 2021, 19:23:43 »
Atom bombasi patlat ne abd ne rusa nede ab  katilmamiz gerekmez

Sendeki bu atom bombasý aþkýný anlamak güç. Nerede patlatacaðýz atom bombasýný?

 ;D ;D ;D ;D

Her yan bakana atom bombasi patlatacaksak isimiz zor :)
What is steel compared to the hand that wields it?

evrimd tumucin

 • DefenceTurk
 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2345
 • 24
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1373 : 17 Aralk 2021, 22:30:22 »
Artýk Nükleer Silah Yapma Zamaný Geldi" | Akýl Odasý – B15/S06

https://www.youtube.com/watch?v=RA-tTsXailE

demekki benim gibi düsünenler var

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1374 : 18 Aralk 2021, 12:55:07 »
Artýk Nükleer Silah Yapma Zamaný Geldi" | Akýl Odasý – B15/S06

https://www.youtube.com/watch?v=RA-tTsXailE

demekki benim gibi düsünenler var

Nükleer silaha sahip olmak baþka bir þey, nükleer silahý saðda sola patlatmak baþka bir þey!

Silahlarýn öncelikli görevleri öldürmek deðil, caydýrmaktýr! Silahýnýz ne kadar güçlü olursa o kadar caydýrýcýlýðýnýz artar. Size karþý yapýlabilecek bir saldýrý olasýlýðý o kadar azalýr.
O nedenle ülkemizin nükleer slahlara sahip olmasýný ben de istiyorum.

Ancak olaðanüstü  bir mecburiyet olmadýkça kullanýlmamasý gerektiðine inanýyorum. Çünkü nükleer silahlar birer kitle imha silahýdýr. Haklý-haksýz ayrýmý yapmaz. Ýnsan, bitki, hayvan vs ayrýmý yapmaz. Etki alanýndaki tüm hayatý yok eder. Kimsenin masum varlýklarýn yaþamýný yok etmeye hakký yok!

Etkisi patladýðý zamanla sýnýrlý deðildir. Ortaya çýkan radyasyonun sebep olacaðý hastalýklar, mutasyonlar nesiller boyu sürebilir.

Etkisi patladýðý alanla da sýnýrlý deðildir. Ortaya çýkan radyasyon yüzlerce kilometre uzak mesafelerdeki canlýlarý olumsuz etkileyebilir.

Atom bombasi patlat ne abd ne rusa nede ab  katilmamiz gerekmez

Nerede patlatalým? Aramýzda ihtilaf olan Yunanistan'a mý atalým? Burnumuzun dibindeki bir yerde bu bombayý patlatmak ile kendimize kurþun sýkmak arasýnda hiç bir fark yok. Daha uzak bir yere mi atalým? Mesela Rusya'nýn uzak bölgelerine, AB içerisinde kýl olduðumuz Fransa gibi ülkelere ya da daha uzaktaki ABD'ye mi? Karþýlýðýnda kaç bomba ile cevap alabiliriz?
« Son Dzenleme: 19 Aralk 2021, 03:44:59 Gnderen: SKYWOLF »
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd SKYWOLF

 • SKYWOLF
 • Genel Yetkili
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 44344
 • 623
ABD ile ticaret hedefi için yoðun diplomasi
« Yantla #1375 : 22 Mart 2022, 09:51:05 »
ABD ile ticaret hedefi için yoðun diplomasi

Türkiye ile ABD arasýndaki 100 milyar dolarlýk ticaret hedefi kapsamýnda, Ýletiþim Baþkanlýðý ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) koordinasyonunda ABD'de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleþtirildi ve ABD'li yatýrýmcýlar Türkiye’ye davet edildi.

"Transatlantik Ýhracatýnda Türkiye'nin Rolünün Artýrýlmasýna Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalýþtaylarý" programý kapsamýnda, Türkiye'den 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet temaslarýný tamamladý. Görüþmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasýndaki 100 milyar dolarlýk ticaret hacmi hedefi doðrultusunda ticari iliþkilerin geliþtirilmesi ve iþbirliðinin önemi vurgulanýrken, ABD'li yatýrýmcýlar Türkiye’ye davet edildi.

"EK VERGÝLERÝN KALDIRILMASI TALEP EDÝLDÝ"

Türkiye'nin ABD'li yatýrýmcýlar için bir çok fýrsatý barýndýrdýðýna ve güvenli bir ülke olduðuna dikkat çekilen görüþmelerde, ABD tarafýndan bazý ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldýrýlmasý talep edildi. Program kapsamýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ný ziyaret eden heyet, burada yapýlan toplantýda Türk-Amerikan iliþkilerinin önemini, ticari iliþkiler ile ilgili hususlarý ve karþýlýklý yatýrýmlarý ele aldý. Heyetin ABD Ticaret Bakanlýðý'ný ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari iliþkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aþýlmasý ve yatýrým konularýnda istiþarelerde bulunuldu.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Program kapsamýnda ABD Ticaret Odasýnda "Yeni Fýrsatlara Kapýlar Açmak: Türk-Amerikan Ticari Ýliþkileri" konulu yuvarlak masa toplantýsý gerçekleþtirildi. Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarýnda resmi kurumlarýn yaný sýra Washington DC'de düþünce kuruluþu Atlantic Council ile görüþmeler gerçekleþtirdi.

Ayrýca New York'ta bulunan Türkevi'nde "Türkiye ve Amerika'nýn Yeni Ufuklara Yönelik Giriþimleri: 100 Milyar Dolarlýk Ticaret Hedefi" ve "Refah için Güç Birliði: Türkiye-Amerika Ýliþkileri" baþlýklý çalýþtay düzenlendi.

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/abd-ile-ticaret-hedefi-icin-yogun-diplomasi-6723104
ADALETÝN OLMADIÐI YERDE NE SAYGI KALIR, NE DE DÜZEN! ADALETÝN OLMADIÐI YER YIKILMAYA MAHKUMDUR! DÜRÜSTLÜK BENÝM KARAKTERÝMDÝR! BEN ÞEREFÝM ÝÇÝN YAÞAR, ÞEREFÝM ÝÇÝN ÖLÜRÜM. MUHTAÇ OLDUÐUM KUDRET DAMARLARIMDAKÝ ASÝL KANDA MEVCUTTUR.
SKYWOLF...DefenceTurk.com

evrimd fýrtýna06

 • Site Yetkilisi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 5089
 • 235
 • DefenceTurk.com
ABD'den Türkiye'ye olumlu bir adým daha: 13 ay sonra bir ilk
« Yantla #1376 : 09 Nisan 2022, 21:40:53 »
ABD Baþkaný Biden göreve geldikten 13 ay sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ý kabul etti. Bu görüþme ilk olarak kayýtlara geçti.Türkiye’nin Washington Büyükelçiliði'nin sosyal medya hesabýndan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ýn ABD Baþkaný Joe Biden tarafýndan Beyaz Saray'da kabul edildiði anýn fotoðrafý paylaþýldý.

Büyükelçi Mercan yaptýðý açýklamada, “4 Nisan 2022 tarihinde Baþkan Biden tarafýndan kabul edildim” dedi.

ABD Baþkaný Biden göreve geldiði 2021 yýlýndan bu yana ilk defa Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti. Ayrýca 15 Mart 2021 yýlýnda göreve gelen Büyükelçi Mercan ilk defa ABD Baþkaný Biden tarafýndan kabul edildi.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3211369-abdden-turkiyeye-olumlu-bir-adim-daha-13-ay-sonra-bir-ilk

evrimd serkan1976

 • 2022 Yýlýn Üyesi
 • DefenceTurk
 • *****
 • leti: 7930
 • 464
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1377 : 09 Nisan 2022, 22:21:04 »
Ey Putin sen nelere kadirsin... Adamlar 180 derece U dönüþü yaptý...Az biraz delikanlý ol be ABD...

evrimd Tigerfish

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 2286
 • 198
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1378 : 10 Nisan 2022, 00:14:54 »
Ey Putin sen nelere kadirsin... Adamlar 180 derece U dönüþü yaptý...Az biraz delikanlý ol be ABD...

Sözde soykýrým palavrasýný geri mi çektiler?

evrimd Archangel99

 • DefenceTurk
 • *
 • leti: 1355
 • 191
 • DefenceTurk.com
Ynt: Türkiye - ABD Ýliþkileri
« Yantla #1379 : 29 Nisan 2022, 02:38:34 »
ABD Dýþiþleri Bakaný Blinken: Türkiye'ye silah satýþý daha kolay olmalý

ABD Dýþiþleri Bakaný Blinken, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere ABD'nin yabancý askeri satýþ süreçlerinin daha hýzlý ve verimli þekilde yapýlmasý gerektiðini söyledi. ABD'nin müttefikleriyle savunma iþ birlikleri alanýnda býraktýðý boþluðun 'Rusya tarafýndan doldurulduðuna' iþaret eden Blinken, ABD'nin bu ülkelere silah satýþ süreçlerinin daha hýzlý yürümesi noktasýnda Kongre ile daha yakýn çalýþmaya hazýr olduklarýný da sözlerine ekledi.

ABD Dýþiþleri Bakaný Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler Komitesindeki bütçe oturumunda Amerikan dýþ politikasýný deðerlendirirken ülkesinin, yabancý ülkelere silah satýþlarýna iliþkin de açýklamalarda bulundu.

"ASKERÝ SATIÞLAR GEREKSÝZ BÜROKRASÝYLE SEKTEYE UÐRUYOR"

Blinken, Güney Carolina Vekili Joe Wilson'ýn, "Bana göre bizim yabancý askeri satýþlarýmýz gereksiz bürokrasiyle sekteye uðruyor. Mesela Türkiye ve Hindistan gibi müttefiklerimize yardým edip onlarla çalýþmamýz için bu bürokrasiyi nasýl aþabiliriz?" þeklindeki sorusuna yanýt verdi.

"BU DURUM YÜRÜTME ERKÝNÝ ÝLGÝLENDÝRÝYOR"

ABD'li bakan, "Sizinle ayný fikirdeyim, bizim yabancý satýþlarda daha iyisini yapmamýz gerekiyor, özellikle aciliyeti olanlarda. Bu durum dürüst olmak gerekirse yürütme erkini ilgilendiriyor, tabii Kongre'yi de. Bu önemli bir nokta çünkü eðer biz bu ülkelere ortak olabilme pozisyonunda olursak Rusya ile öteden beri savunma iliþkisi olan pek çok ülke bu iliþkilerini yeniden gözden geçirir." ifadelerini kullandý.

"BIRAKTIÐIMIZ BOÞLUÐU RUSYA DOLDURUYOR"

ABD'nin müttefikleriyle savunma iþ birlikleri alanýnda býraktýðý boþluðun"Rusya tarafýndan doldurulduðuna" iþaret eden Blinken, ABD'nin bu ülkelere silah satýþ süreçlerinin daha hýzlý yürümesi noktasýnda Kongre ile daha yakýn çalýþmaya hazýr olduklarýný da sözlerine ekledi.
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan kýsa süre önce Kongreye gönderilen bir mektupta, Türkiye'ye F-16 satýlmasýnýn ABD çýkarlarýna uygun olduðu deðerlendirmesi yapýlmýþtý.

ABD Dýþiþleri Bakaný Blinken, geçen haftaki bir konuþmasýnda, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a CAATSA (ABD'nin Hasýmlarýna Yaptýrýmlarla Karþý Koyma Yasasý) yaptýrýmlarýnýn uygulanýp uygulanmamasýna iliþkin henüz nihai kararý vermediklerini açýklamýþtý.

Bak sen þu iþe. ABD Dýþiþleri Bakaný Antony Blinken, Türkiye ve Hindistan gibi müttefik ülkelere silah satýþýnýn daha kolay olmasý gerektiði aksi durumda doðan boþluðu Rusya'nýn doldurduðunu söylemiþ.

Bunu 10 yýldýr söylüyoruz beyefendiler yeni uyanmýþ. Ee günaydýn diyelim. Patriot satmadýnýz, Türkiye'nin istediði pek çok silahý senato reddetti diye vermediniz, þimdi kalkýp Türkiye'ye silah satýþýný kolaylaþtýrmalýyýz aksi halde gidip Rusya'dan alýyorlar diyorsunuz. Ýþte dünyayý yöneten ABD aklý. Sen Patriot satsaydýn zamanýnda S-400 meselesi falan olmayacaktý. Kendi ellerinde Türkiye'yi Rusya'ya it, sonra kalk özeleþtiri yap.